2014-02-03

Zakończone

Konkurs Walentynkowy z Eveline

Moje Drogie,

Walentynki już tuż tuż ... a my mamy dla Was jak zwykle mnóstwo niespodzianek, oto pierwsza z nich. Zapraszamy do konkursu.Co należy zrobić?

 
Ułóż śmieszny wierszyk Walentynkowy, w którym wspomnisz o kosmetykach Eveline.Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów walentynkowych.


Każdy zestaw zawiera:

- Profesjonalny Olejek do pielęgnacji skóry Multi-Oil Essence - nowość

- Ujędrniająco-wygładzający balsam do ciała pod prysznic Argan Oil - nowość

- Drobnoziarnisty peeling do twarzy Argan Oil - nowość

- Krem CC Łagodząco-Nawilżający Face Therapy Profesional 8w1- nowość

- Skoncentrowana odżywka do paznokci Total Action

- Maskara Big Volume Lash Profesional

- Płyn Micelarny Hydra Expert


 Konkurs trwa od 03 lutego 2014 do 16 lutego 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Walentynkowy z Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 03 lutego 2014 do 16 lutego 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Ułóż śmieszny wierszyk Walentynkowy, w którym wspomnisz o kosmetykach Eveline.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 03 lutego 2014. 

 

Komentarze (117)

Ania (2014-02-26 09:08:32)
Konkurs
Kiedy będzie ogłoszenie wyników konkursu?
jhbg (2014-02-20 14:22:57)
hg
 ijhnbv
inezka (2014-02-16 23:45:57)
Eveline
Eveline na Walentynki, to najlepsze upominki, coś dla zmysłów, coś dla ciała - kombinacja doskonała. Jest tu wszystko czego trzeba, aby dostać się do nieba. Mleczka, kremy i olejki, same skóry dobrodziejki. Maski i odżywki różne, więc od święta bądźmy próżne. Rozpieszczajmy swoje ciało, a gdy tego będzie mało, makijażem dopełnimy i w boginie się zmienimy. Eveline tak jak dobra wróżka, w mig odmieni i Kopciuszka. Tak by w święto Walentego, dokazywać na całego. Lśnić urodą, pięknem ciała, sprawdźcie same. Tak, to Działa!    
Anit B. (2014-02-16 23:45:27)
Walentynki feministki
Nawrócona feministka o miłości zamarzyła. W walentynki ją tak naszło, jak serduszka zobaczyła. Pomyślała: dość mam wojen i równego uprawnienia, chcę być teraz jak księżniczka, która żabę w księcia zmienia. Podumała, pomyślała, plan uknuła doskonały, Jednak na jaw wyszło szybko, że ma jeden feler mały. Jej uroda, mianowicie, była mocno nie wyjściowa. Przecież każdy jeden facet na jej widok wnet się schowa! Rzekła dumnie: raz śmierć kozie, nie ma co się z tym krygować, i poczęła na swą buźkę fluid Eveline ładować. Szok był wielki dla postronnych, efekt był niesamowity. Wielbicieli tłum się zebrał z amorami do kobity. Miała miłość i motylki, tak jak sobie zamarzyła, feministek nośne hasła na całego porzuciła. Walentynki są okazją, żeby upust dać marzeniom, czasem jednak te marzenia, jak ów fluid, wieeele zmienią :)
Anit B. (2014-02-16 23:41:50)
Walentynki feministki
Nawrócona feministka o miłości zamarzyła. W walentynki ją tak naszło, jak serduszka zobaczyła. Pomyślała: dość mam wojen i równego uprawnienia, chcę być teraz jak księżniczka, która żabę w księcia zmienia. Podumała, pomyślała, plan uknuła doskonały, Jednak na jaw wyszło szybko, że ma jeden feler mały. Jej uroda, mianowicie, była mocno nie wyjściowa. Przecież każdy jeden facet na jej widok wnet się schowa! Rzekła dumnie: raz śmierć kozie, nie ma co się z tym krygować, i poczęła na swą buźkę fluid Eveline ładować. Szok był wielki dla postronnych, efekt był niesamowity. Wielbicieli tłum się zebrał z amorami do kobity. Miała miłość i motylki, tak jak sobie zamarzyła, feministek nośne hasła na całego porzuciła. Walentynki są okazją, żeby upust dać marzeniom, czasem jednak te marzenia, jak ów fluid, wieeele zmienią :)
Anit B. (2014-02-16 23:40:15)
Walentynki feministki
Nawrócona feministka o miłości zamarzyła. W walentynki ją tak naszło, jak serduszka zobaczyła. Pomyślała: dość mam wojen i równego uprawnienia, chcę być teraz jak księżniczka, która żabę w księcia zmienia. Podumała, pomyślała, plan uknuła doskonały, Jednak na jaw wyszło szybko, że ma jeden feler mały. Jej uroda, mianowicie, była mocno nie wyjściowa. Przecież każdy jeden facet na jej widok wnet się schowa! Rzekła dumnie: raz śmierć kozie, nie ma co się z tym krygować, i poczęła na swą buźkę fluid Eveline ładować. Szok był wielki dla postronnych, efekt był niesamowity. Wielbicieli tłum się zebrał z amorami do kobity. Miała miłość i motylki, tak jak sobie zamarzyła, feministek nośne hasła na całego porzuciła. Walentynki są okazją, żeby upust dać marzeniom, czasem jednak te marzenia, jak ów fluid, wieeele zmienią :)
zababu (2014-02-16 22:43:54)
Walentynkowe szaleństwo
Wszystko dziś kolor ma czerwony, A każdy mężczyzna uśmiecha się do swej żony. Ludzie swą miłość chętniej okazują, Ewidentnie towarzystwa potrzebując. Nikt nie odmawia już pocałunków, Tylko szuka romantycznych ku temu warunków. Yes! Krzyczy każda zakochana kobieta, Na ukochanego w oknie wiernie czeka. Kobiece atuty równie chętnie uwydatnia, I pokazuje jak wielki jest jej czar i magia. Z kosmetykami Eveline ciało pielęgnuje, Kiedy nastanie odpowiedni moment nim emanuje. Oczarowuje już od progu ukochanego, Stęskniona rzuca się czym prędzej na Niego. Miękną kolana i nastrój się tworzy, Ewidentnie same romantyczne myśli przychodzą do głowy. Tak walentynki większość par świętuje, You are so beautifull zdania któraś ze stron zawsze oczkuje. Kiedy właśnie tak miłość szaleje w powietrzu, Absolutnie w tym nikt nie poszukuje sensu. Myśli zupełnie ciągną w inną stronę, I romantyczne fantazje zaprzątają głowę.  Eveline kosmetyki  podkreślają dodatkowo zalety, VIP gwiazdę  czyniąc z każdej kobiety. Elegancki mężczyzna dopełnia całości, Ludzie z Walentynkowego czasu dużo czerpią radości. I żadne inne święto nie ma takiej siły, Nikt w Walentynki nie marnuje ani godziny. Elektryzujące bowiem jest to święto i niech znowu przyjdzie prędko.
ewanna (2014-02-16 22:43:39)
Eveline
Limerykowe walentynki Pewna Renia, panienka z Poznania nie garnęła się z Eveline do balsamowania Poznała raz przystojnego ze stolicy pana, kochał ją w Walentynki, gdy była ubrana, uciekł, gdy zabrała się do rozbierania! Fraszkowe walentynki (więcej poezji nie będzie) O mój Boze!!! Co to??? Rzekł pewien profesor po ślubie. Żona miała być taka, jak lubię! Na pierwszy rzut oka taka była! Walentynkowo rozkochana, śliczna, miła! Cóz z tego, gdy część jej ciała,  nigdy ni depilacji, ni balsamu nie zaznała!!! A profesor - choć ewolucjonista Wiedział, że noga powinna być ujędrniona i czysta! Więc Eveline małzonce polecił! I w kolejne walentynki już mieli dzieci!!! :)    
beatkaa84 (2014-02-16 21:52:59)
Eveline
Święty Walenty który siedzisz tam wysoko w niebie Ja Beatka mam wielką prośbę do Ciebie Na Walentynki ześlij mi faceta,który nie tylko będzie mnie mocno kochał. Będzie mieć wille-nie 20metrowe mieszkanie I Ferrari za gotówkę-nie na raty Taki co będzie mnie słuchał,ciągle  nie tylko przez chwilę. Ma mnie rozpieszczać codziennie Nie tylko w Walentynki, Śniadanie mi robić-każdego ranka. Kupować ciuszki,drogą biżuterię i kosmetyków Eveline pełne wory Bo ja wiesz jestem zakochana na zabój w Eveline i tej miłości nigdy się nie pozbędę. Ten mój facet-wymarzony ma kasy mieć całe tony złotych kart wiele i dobre maniery Kochać ma mnie nad życie i spełniać kazde moje marzenie Pierwszym z nich niech będzie wygrana kosmetyków Eveline na portalu udziewczyn.pl. Wiesz co Walenty niech to będzie facet taki jak Ty-Kochany:)    
karolina25 (2014-02-16 21:05:11)
Walentynki z Eveline
W walentynki marzę o zachwycie jego, czyli mojego ukochanego. Czas uwodzenia następuje, bo wszędzie dookoła miłość króluje. Twarz, ciało, skórę i włosy kosmetykami Eveline rozpieszczę, bo już kolację ze śniadaniem wieszczę. Świece, afrodyzjaki, kwiaty i butelka wina wytrawnego- oto jest przepis na niezapomniany dzień św. Walentego.
Strona komentarzy 1 z 12
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar