Diky

2014-01-31

Zakończone

Konkurs wygraj nagrody Andrzej Pągowski for Empik

Serdecznie zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania gadżety z serii Andrzej Pągowski for Empik.
Co należy zrobić?

Wymień przynajmniej jeden film, do którego Andrzej Pągowski przygotował plakat oraz ułóż śmieszny wierszyk dotyczący nagród, które można wygrać w tym konkursie.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy:

I nagroda - zestaw przypinek, 2 rolki papieru toaletowego z nadrukiem plakatu „Papierosy są do dupy”, 1 magnes z nadrukiem plakatu artysty

II nagroda - 2 rolki papieru z nadrukiem plakatu „Papierosy są do dupy”, 2 magnesyPapier toaletowy Andrzej Pągowski for Empik
Magnesy Andrzej Pągowski for Empik
Przypinki Andrzej Pągowski for Empik

 


Konkurs trwa od 31 stycznia 2014 do 16 lutego 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs wygraj nagrody Andrzej Pągowski for Empik” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 31 stycznia 2014 do 16 lutego 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wymień przynajmniej jeden film, do którego Andrzej Pągowski przygotował plakat oraz ułóż śmieszny wierszyk dotyczący nagród, które można wygrać w tym konkursie.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi i poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 31 stycznia 2014.


 

Komentarze (42)

bitter71@wp.pl (2014-02-16 23:02:13)
Misiowo
Filmy: „Miś”, „Dziecko Rosemary”, „Manhattan”, „Lot nad kukułczym gniazdem”.   MIŚ   Pewien miś… miś bez guziczka poMIŚlał, ten wandal: Wygrać papier, rzecz niezbędną – to dopiero skandal! Miś pomiślał (czy pomyślał), że te wizerunki Trochę się naigrywają z do misiów szacunku!   Ale miś pomyślał także, w kwestii papierosów: - Przedstawione idealnie! Ten wyraz, ten sposób! Miś też stwierdził, że nagroda by mu się przydała: Może by mu w nowym życiu animuszu dała!   Może miś by wreszcie MIŚlał o jakimś rzuceniu? Nie chce on być takim misiem o złym uzębieniu! Nie chce walczyć z chorobami, więc się dzisiaj przyzna: Wygra papier, i do du...szy papierosy wygna!
ewanna (2014-02-16 22:34:15)
poezja :)
 1. Miś, Fortepian, Kung Fu  2.  FRASZKA O PAPIEZE:   Papier toaletowy jak magnes przyciąga tłum dziewczyn w kolejce...  Są takie, co się załapią na napis o papierosach, innym decyzja jury złamie serce! LIMERYK PAPIEROWY Są kobiety z Poznania, Krakowa,  którym papier do pupy, to rzecz nie nowa! Lecz są takie, które wreszcie, dowiedziały się, ze papierosy są do dupy, nie niewieście! Stąd Pągowskiego kampania antypapierosowa! HAIKU PĄGOWSKIE Magnes przyciąga Papier jest konieczny w życiu codziennym, nie wiecznym  :) 
karolina25 (2014-02-16 20:48:07)
Papierosy są do dupy ;)
Np. "Miś", "Człowiek z żelaza" Papierosy są do dupy, każdy człowiek o tym wie, lecz niestety bardzo często zapomina się. Dobry duch nad nami czuwa, to Pągowski Andrzej jest, on ciekawą serię stworzył, byśmy nie pogubili się. Na piersi dumnie przypinkę nosisz i o ognia się nie prosisz. Cztery litery rolką wycierasz i tym samym pokazujesz, że papierosom nie hołdujesz. Magnes cię przyciąga i od papierosów odciąga. Więc pamiętaj, papierosy są do dupy, drogi przyjacielu mój, nie używaj ich przenigdy, chyba, że chcesz szybciej skończyć żywot swój.
karolina25 (2014-02-16 20:43:37)
Papierosy są do dupy ;)
Np. "MIś", "Człowiek z żelaza" Papierosy są do dupy, każdy człowiek o tym wie, lecz niestety bardzo często zapomina się. Dobry duch nad nami czuwa, to Pągowski Andrzej jest, on ciekawą serię stworzył, byśmy nie pogubili się. Na piersi dumnie przypinkę nosisz i o ognia się nie prosisz. Cztery litery rolką wycierasz i tym samym pokazujesz, że papierosom nie hołdujesz. Magnes się przyciąga i od papierosów odciąga. Więc pamiętaj, papierosy są do dupy, drogi przyjacielu mój, nie używaj ich przenigdy, chyba, że chcesz szybciej skończyć żywot swój.
Sosenka (2014-02-16 19:51:13)
Trio :)
Filmy: "Miś", " Człowiek z żelaza". Abażur to przeważnie miejsce dla przypinek, przypnę je tam tak jak spinki do włosow małych dziewczynek. Papier toaletowy, który głosi, że papierosy są do dupy daje do myślenia i wychodzi na to, że trzyma to się kupy. Skoro o kupie już mowa to wychodzi na to, że kupa, pupa i papier to trio od lat i na lata. Magnesy to rzeczy, które zawsze kojarzą mi się z lodówką, ale czy to skojarzenie trafne? Wszystko co się "czepia" na lodówce ląduje, więc te magnesy również tam skieruję, by wśrod notatek i innych ozdób magnesowych zwracały uwagę swoim wyglądem nietypowym. Przypinki, magnesy i papier toaletowy to świetny prezent do zawrócenia głowy. Do oderwania się od rzeczywistości i do zerwania z nałogiem dla zdrowotności. Przypinajmy, przyczepiajmy i podcierajmy, a humor będziemy mieli zawsze fajny. :)
Edward95 (2014-02-16 19:45:51)
" Kabaret", " Working Girl", " Geja Vu", " Hair"
"Papierowe wojny...." Papierowe wojny, czas ich trwania jest powolny. Generał Magnes,szwadronu magnesów, symbolem stał się minionych okresów. Dowódcą był specjalnym, niszczył wroga ciosem owalnym, w zanadrzu dysponował biegunami, odpychającymi magnetycznymi polami. Bohater czas rozgłosu miał w Kanadzie, a skończył w ciemnej szufladzie. Podobny los podzielają Toaletki. Dostawały szanowane tytuły i papierowe statuetki. Pisk, łzy, osoby z rodowodem, zapinki ukłucia są tego powodem. Okrągła, drobna, motywem ozdobna, winowajczyni naruszenia mienia, powoda oskarżenia.
mika19 (2014-02-16 17:26:59)
:)
 Kabaret Lepiej papier wziąć wesoły, niż marudzić znów do szkoły!  
myszaj (2014-02-16 14:23:10)
Papier dziadka
 1. Miś Znów sąsiadki akcję kręcą Że aż ręce opadają Coś o ciszy nocnej ględzą I przypinki przypinają Że szcunek się należy Że młodzież nie wychowana  Każda niczym księżna w wieży Dumna i dystyngowana Mając dosyć smrodu petów Przeuroczych pań sąsiadek Dziadek "ten od zgredów" Postarał się o wypadek Po herbatce panie wszytkie Dzielnie stały przed szaletem Wychodziły jak niepyszne Wyrzucając paczkę z petem Dziadzio uśmiał się doputy  Ostatnia dama nie znikła "Papierosy są do dupy" Tak z papieru głosi myśl ta.
xxxxkicia5xxxx (2014-02-16 12:22:29)
papierowo
np film miś Wędrował raz papier toaletowy, był zabawny, miękki no i nowy ! Na sobie fajne miał nadruki , aż śmiały z niego się kruki ! Napisy na nim były znakomite, śmieszne, przemawiające, wyśmienite ! I wtem papier z nadrukiem papierosa przypinkę zobaczył, ja podchwytliwie, lecz z miłością zakochania wyhaczył ! Owa przypinka w papierze tym zakochana, postanowiła właśnie na mnie  być zakładana !
Nulek (2014-02-16 12:20:01)
Odkrycie na miarę Nobla!
 1. "Konopielka", "Miś", "Człowiek z żelaza"   2. Odkrycie na miarę Nobla   PAPIEROSY SĄ DO DUPY - ten plakat dał mi odpowiedź na pytanie, co w świadomość jak nitka stringów się wrzyna: dlaczego według większości palaczy świetną kryjówką na hołdowanie nałogom w domu jest zawsze... LATRYNA!   Wszystko już jasne! Zasmradzać będą łazienki palacze, w szkołach, domach i zakładach pracy, choćbyś z głowy włosy rwał, człowieku, czując zapach... Bo nawet oni już wiedzą o tym jednym ważnym fakcie: DO DUPY SĄ PAPIEROSY!      
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar