Diky

2014-01-24

Zakończone

Konkurs Wygraj kalendarz z Justyną Steczkowską marki herbat Loyd na 2014 rok

12 magicznych fotografii Justyny Steczkowskiej w wyjątkowych owocowych aranżacjach – tak wygląda kalendarz marki herbat Loyd na 2014 rok.

Serdecznie zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania niezwykłe kalendarze  z przepięknymi zdjęciami Justyny Steczkowskiej.
  


Co należy zrobić?

Herbata Loyd jest idealna na ... dokończ zdanie i dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską na rok 2014.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 kalendarzy marki herbat Loyd na 2014 rok z Justyną Steczkowską.Konkurs trwa od 24 stycznia do 11 luty 2014.


    

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj kalendarz z Justyną Steczkowską marki herbat Loyd na 2014 rok” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 24 stycznia do 11 luty 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Herbata Loyd jest idealna na ... dokończ zdanie i dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską na rok 2014.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 24 stycznia 2014.
 

Komentarze (38)

Jaareek (2014-01-25 21:54:15)
Konkurs
 Herbata Loyd jest idealna na moje samotne wieczory, kiedy zaparzam filiżankę herbaty siadając w moim ulubionym fotelu mój świat wydaje się chociaż odrobine bardziej kolorowy, a moje  nadzieje na szczęście nie gasną. Wybierając codziennie inny smak przenoszę się w świat marzeń i fantazji... Chciałbym wygrać kalendar poniewaz jestem wielkim fanem Pani Justyny  i widząc Ją codziennie spoglądającą na mnie pełną wdzięku i elegancji poczułbym się na prawdę kimś wyjątkowym ;)  
Daniel (2014-01-25 21:44:26)
Herbatka
Herbata LOYD jest taka cudowna i pełna smak,ze mozna by ja pic bez konca i zachwycac sie tak niepowtarzalnym smakiem i aromatem bez reszty  ;D Picie jej to jak rytułał kazdego dnia i marzenie o niej ,a to tego wszystkiego magiczny kalendarz z Justyna Steczkowska ikona naszej sceny muzycznej i to jest to ;D
Daniel (2014-01-25 21:37:01)
Kalendarz
Chciałby wygrac ten cudowny kalendarz z pania Justyna poniewaz kazdy nowy dzien by zaczynał sie magicznie i wspaniale patrzac ,ze mam takie cudo wiszace nad moim lozkiem i zawsze wstaje prawa noga ,a nie lewa zreszta wlasnie Justynke tak uwielbiam i bardzo mi sie marzy ta gratka czyli kalendarz pozdrawiam wszystkich ciepło Daniel .
ludzka_istota@o2.pl (2014-01-25 20:52:59)
konkurs Loyd herbata
Herbata Loyd jest idealna na... każdą okazję! Na ploteczki z koleżanką, na rodzinną imprezę, na... okłady na oczy po nieprzespanej nocy! Herbatkę wypijam, poduszeczki nakładam na oczy i opuchlizna schodzi :)
Oliweczka (2014-01-25 14:59:07)
herbatka
Herbata Loyd jest idealna na poranne rozgrzanie w pracy, na pobudkę zamiast kawy...świetna jako dodatek do babskich plotek, idealna do ciasta czekoladowego! konieczna w porannym kubku termicznym jako zachęta do życia:) Bogactwo różnych smaków, oryginalnych owoców..poezja..nie herbata :) Jest taki kącik w moim pokoju idealny dla kobiety Pani Justyny pokroju. Wśród biżuterii, bibelotów splendoru, chciałabym kalendarz jej powiesić jako elegancki element wystroju
Nella (2014-01-25 09:16:30)
Herbata Loyd
 Herbata Loyd jest idealna na każdą porę roku, ma wiele smaków i trafia w każdna cieszyć się nowym zachwycającym smakiem!! :) Chciałabym wygrać kalendarz z Panią Justyną Steczkowską ponieważ ją uwielbiam !! ;)  
Ala (2014-01-24 22:58:24)
konkurs herbata Loyd
 Herbata Loyd jest idealna gdy masz ochotę na chwilę wytchnienia  to właśnie filiżanka doskonałej i aromatycznej herbaty  poradzi sobie z każdym problemem....Jeżeli jest mi zimno herbata mnie rozgrzeje, jeśli za gorąco skutecznie ochłodzi a zresztą jak mówi stare chińskie przysłowie: 'Wystarczy ze wypijemy jedną filiżankę herbaty dziennie, by umarł z głodu jeden farmauceuta" Pani Justyna JEST PIĘKNĄ KOBIETĄ :) przepięknie śpiewa i cały rok, kazdego dnia  filiżanka herbaty Loyd w takim towarzystwie to zaszczyt :)
galganekanna@gmail.com (2014-01-24 22:27:25)
odpowiedź
Herbata Loyd jest idealna na mroźne zimowe dni, kiedy chcę po prostu zatopić się w miękkim fotelu, z kotem na kolanach i talerzem domowych ciasteczek na stoliku obok. Chciałabym wygrać kalendarz z panią Justyną, bo to taka nasza polska diwa, zawsze elegancka i stylowa - aż miło popatrzeć.
Strona komentarzy 4 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar