Diky

2014-01-24

Zakończone

Konkurs Wygraj kalendarz z Justyną Steczkowską marki herbat Loyd na 2014 rok

12 magicznych fotografii Justyny Steczkowskiej w wyjątkowych owocowych aranżacjach – tak wygląda kalendarz marki herbat Loyd na 2014 rok.

Serdecznie zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania niezwykłe kalendarze  z przepięknymi zdjęciami Justyny Steczkowskiej.
  


Co należy zrobić?

Herbata Loyd jest idealna na ... dokończ zdanie i dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską na rok 2014.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 kalendarzy marki herbat Loyd na 2014 rok z Justyną Steczkowską.Konkurs trwa od 24 stycznia do 11 luty 2014.


    

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj kalendarz z Justyną Steczkowską marki herbat Loyd na 2014 rok” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 24 stycznia do 11 luty 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Herbata Loyd jest idealna na ... dokończ zdanie i dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską na rok 2014.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 24 stycznia 2014.
 

Komentarze (38)

memos (2014-01-27 14:58:01)
herbata Loyd
Herbata Loyd jest idealna na rozgrzewkę po powrocie z długiego, zimowego spaceru. Chciałabym wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską bo patrząc na nią człowiek nie traci nadziei, że marzenia się spełniają. Pani Justyna była kiedyś nieznaną nikomu dziewczyną, a teraz jest jedną z najlepszych wokalistek w Polsce - jej marzenie się spełniło. Trzeba tylko mocno tego chcieć.
beta42@op.pl (2014-01-27 10:51:38)
konkurs
Herbata Loyd jest idealna na codzienne śniadanie. Chciałabym wygrać kalendarz z P. Justyna Steczkowską ponieważ lubię jej piosenki.
monikasedzicka22@gmail.com (2014-01-26 19:31:08)
Odpowiedź
 Herbata Loyd jest idealna, gdy nadchodzi zmrok, mróz delikatnie szczypie szyby, a ja przy jej soczystym smaku i aromacie rozpływam się , trzymając w jednej ręce dobrą książkę, a w drugiej kubek, w którym schowane jest wspomnienie lata i zapach egzotycznych owoców. Kalendarz ten, uważam, że jest stworzony dla mnie, gdyż tak jak Justyna Steczkowska jestem aktywną kobietą, pełną pasji i marzeń, poza tym jego kolorystyka doskonale podkreśla moją osobowość i stanowi miły, słoneczny akcent przede wszystkim w szare dni.  
annaroza@interia.eu (2014-01-26 18:14:59)
Anna
 Herbata Loyd jest idealna na długie zimowe wieczory, gdy każdy łyk rozgrzewa niczym słońca promień. I mimo ponurej, śnieżnej, mroźniej pory budzi się wiele ciepłych wspomnień. Chciałabym wygrać kalendarz z panią Justyną, ponieważ jego każda strona rozjaśni mój dom niczym słoneczny promień i rozgrzeje jak łyk gorącej herbaty Loyd.  
Marzena (2014-01-26 17:56:06)
KONKURS HERBATA LOYD
 HERBATA LOYD JEST DLA MNIE MAGICZNYM ŚRODKIEM NA WSZYSTKIE TROSKI SMUTKI ORAZ WSPANIALE ROZGRZEWA W DŁUGIE ZIMOWE WIECZORY A ZARAZEM ZMROŻONA CHŁODZI W UPALNE DNI.JEJ AROMAT JEST TAK PIĘKNY I INTENSYWNY ŻE PO ZAPARZENIU JEJ PACHNIE W CAŁYM DOMU.HERBATY LOYD POPROSTU KUSZA SWOIM PIĘKNYM KOLOREM I SMAKIEM KOMPOZYCJI SMAKOWYCH STWORZONYCH Z MIESZANKI OWOCÓW:)HERBATKI LOYDA DODAJĄ MI  ENERGII I WPRAWIAJĄ W DOBRY NASTRÓJ:) KALENDARZ CHCIAŁABYM WYGRAĆ GDYŻ JESTEM JUSTYNY FANKĄ OD SAMEGO POCZĄTKU JEJ  KARIERY I ZBIERAM O NIEJ WSZYSTKO CO TYLKO WPADNIE MI W RĘCE:)JEST DLA MNIE UOSOBNIENIEM PIĘKNA JAKO CZŁOWIEK  NA ZEWNĄTRZ JAK I WEWNĄTRZ GDYŻ JUSTYNA TO POPROSTU BARDZO ALE TO BARDZO DOBRY I SZLACHETNY CZŁOWIEK O WSPANIAŁYM SERCU:)
AliciaS (2014-01-26 12:03:08)
Konkurs
Herbata Loyd jest idealna na przerwę między karmieniem a zmienianiem pieluch. Chciałabym wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską, gdyż jestem wierną fanką jej fotografii ale chciałbym również zobaczyć jak wygląda po drugiej stronie obiektywu ;)
anecias@interia.eu (2014-01-26 10:42:58)
Konkurs hebrata Loyd
Uwielbiam pić herbatkę Loyd w zimowe popołudina i wieczory. Pieści smakiem moje podniebienie, jest idealnie słodka, pyszna, zawsze chętnie się relaksuję przy filiżance tej herbaty. A w lecie, zawsze chwilkę czekam aż wystygnie, by rozkoszować się chłodną herbatką idealnie gaszącą pragnienie. Jest naprawdę pyszna, polecam każdemu, kto jeszcze nie próbował. Bardzo lubię panią Steczkowską, ma piękny, czysty głos i zniewalającą urodę, takie moje uosobienie idealnego kobiecego piękna. A nie posiadam jeszcze kalendarza na 2014 rok. Wielką przyjemnością dla mnie był by prezent z taką gwiazdą :)
marina667@interia.pl (2014-01-25 23:03:20)
konkurs herbata Loyd
 Herbata Loyd jest idealna na każdy dzień,a najbardziej na jesienne wieczory.Uwielbiam owocowy smak i aromat tych herbat.Za każdym razem kiedy ją piję przeżywam magiczną chwilę,każdy łyk sprawia,że coraz lepiej się czuje.Jest najlepsza przy pogaduchach z przyjaciółkami albo na samotne wieczory. Bardzo chciałabym wygrac kalendarz z panią Justyną,ponieważ jest moją ulubioną piosenkarką i ją uwielbiam.Mogę słuchać jej anielskiego głosu godzinami.Jest cudowną i bardzo piękną kobietą.Marzę o tym ,żeby już go tu mieć i móc miło zaczynać każdy dzień spoglądać na panią Justynę.Albo pić herbatę Loyd w tak cudownym towarzystwie. pozdrawiam Gosia  
but.dominika@o2.pl (2014-01-25 22:24:36)
"Konkurs Herbata Loyd"
 Herbata Loyd jest idealna na wszystkie pory roku a szczególne na  zimowe wieczory , można wtedy wygodnie usiąść na kanapie , przykryć się kocem i popijać tę pyszną herbatę  , następnie przenieść się do magicznego świata Loyd . :)  Kalendarz z panią Justyną Steczkowską chciałabym wygrać ponieważ jest ona moją idolką a ja bardzo chciałabym codziennie budzić się i spoglądać na tę wybitnie utalentowaną artystkę która pomagała by mi rozpoczynać dzień z dobrym nastrojem i uśmiechem na twarzy :) 
but.dominika@o2.pl (2014-01-25 22:24:20)
"Konkurs Herbata Loyd"
 Herbata Loyd jest idealna na wszystkie pory roku a szczególne na  zimowe wieczory , można wtedy wygodnie usiąść na kanapie , przykryć się kocem i popijać tę pyszną herbatę  , następnie przenieść się do magicznego świata Loyd . :)  Kalendarz z panią Justyną Steczkowską chciałabym wygrać ponieważ jest ona moją idolką a ja bardzo chciałabym codziennie budzić się i spoglądać na tę wybitnie utalentowaną artystkę która pomagała by mi rozpoczynać dzień z dobrym nastrojem i uśmiechem na twarzy :) 
Strona komentarzy 3 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar