Diky

2014-01-24

Zakończone

Konkurs Wygraj kalendarz z Justyną Steczkowską marki herbat Loyd na 2014 rok

12 magicznych fotografii Justyny Steczkowskiej w wyjątkowych owocowych aranżacjach – tak wygląda kalendarz marki herbat Loyd na 2014 rok.

Serdecznie zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania niezwykłe kalendarze  z przepięknymi zdjęciami Justyny Steczkowskiej.
  


Co należy zrobić?

Herbata Loyd jest idealna na ... dokończ zdanie i dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską na rok 2014.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 kalendarzy marki herbat Loyd na 2014 rok z Justyną Steczkowską.Konkurs trwa od 24 stycznia do 11 luty 2014.


    

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj kalendarz z Justyną Steczkowską marki herbat Loyd na 2014 rok” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 24 stycznia do 11 luty 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Herbata Loyd jest idealna na ... dokończ zdanie i dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską na rok 2014.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 24 stycznia 2014.
 

Komentarze (38)

kerocna (2014-01-30 20:30:06)
Kalendarz
Herbata Loyd jest idealna na leniwe dzień dobry i spokojne dobranoc. Na deszczowy poranek i mroźny wieczór. Na słoneczną niedzielę i pochmurny wtorek. Herbata Loyd jest idealna zawsze i wszędzie. Chcę wygrać kalendarz z panią Justyną, ponieważ pragnę aby cały 2014 towarzyszyła mi kobieta spełnione, piękna i niezwykła. Chcę mieć po prostu z kogo mieć brać przykład. ;)
agusia80 (2014-01-30 14:00:21)
odpowiedź na pytanie konkursowe
 Herbata Loyd jest idealna na... prezent. Dokładnie tak. Róznorodność smaków i rodzajów herbat Loyd powoduje, że można nią obdarować bliską osobę dobierając herbatę do jej upodobań.  A dlaczego chciałabym wygrać kalenadarz z Justyną Steczkowską? Ponieważ byłby to świetny prezent... Dla mnie samej :-) I przypominałby mi... o codziennej filiżance herbaty Loyd :-)  
gutka94 (2014-01-29 21:27:47)
odpowiedź
Herbata Loyd jest idealna na.. 100% bo sprawdza się w każdej sytuacji na maxa. Króluje przy innych herbatach, popijana w długie zimowe wieczory, przy ploteczkach z przyjaciółmi, czy na rodzinnym stole. Świetnie nadaje się jako deser po posiłku. Idealna na każdą pogodę, gorąca przy mroźnej zimie, czy też schłodzona w upalne lato. Smakuje całej rodzinie, począwszy od dziadków, skońćzywszy na maluchach. Idealna na prezent dla wszystkich miłośników herbat. Chciałabym wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską dlatego, że nie mam jeszcze kalendarza na 2014 rok a jeśli w dodatku jest on ze zdjęciami pani Justyny byłaby to podwójna radość. Osobiście bardzo cenię ją jako piosenkarkę, lecz także człowieka. Uważam, że pani Justyna jest bardzo sympatyczna:)
karolina792 (2014-01-29 20:34:42)
Konkurs
 Herbata Loyd jest wspaniała na wszystkie smutne dni,jak i dobre które przytrafiaja sie w naszym życiu.... można z nią usiąść w fotelu bujanym przy kominku i pomyśleć o rodzinie. która jest daleko od nas o naszych bliskich którzy już odeszli z tego swiata i tym co jest było i bedzie co nasz czeka.... herbata ta gdy sie ja zaparzy jej zapach rozchodzi sie po całym domu człowiek nie ma ochoty sie  zniego ruszać i zostać i marzyć. Chciałbym wygrać kalendarz z Panią Justyna ponieważ jest wspaniała osoba miło by mi było gdybym mogła jej zdjecia w kalendażu goscic u mnie w domu razem z herbata loyd.
łatka_pyskatka (2014-01-29 16:14:48)
Herbata na każdy dzień
 Herbata Loyd jest idealna na każdy dzień roku. Wspaniale rozgrzewa w zimowe wieczory. Cudownie odpręża wiosennymi dniami. Idealnie pasuje do letnich zabaw. Jesienią chroni przed nudą i chandra. Jest tak wiele róznych kompozycji smakowych iż każda osobo moze znaleść cos idealnego dla siebie. Smaki herbat podkreślaja wyjątkowość chwili, umilają każdy dzień, chronia przed zmczeniem i nadaja zyciu smaku. Z herbatami Loyd nigdy sie nie nudzę, Kazdego dnia otkrywając piekno w najbardziej banalnych sytuacjach. Poranek z ulubioną herbatą pobudza mnie do działania, południe wraz z nią dodaje mi sił nawet w najbardziej trudnych wyzwaniach, a wieczorem razem z Loyd odkrywam piekno i spokuj co pozwala mi na spokojne zasypianie każdej nocy. 2014 rok bedzie przepełniony wyjątkowym smakiem herbaty, dlatego uważam że będzie on bardzo piekny i obfitujacy w same sukcesy.  Chcialabym wygrac kalendarz z Justyną Steczkowską na 2014 rok, poniewarz da mi on natchenie do działania. Goszczenie tak wyjątkowej artyski w moim domu będzie da mnie ogromnym zaszczytem. Ponadto za każdym razem po spojrzeniu na ten wyjątkowy kalendarz bede sobie przypominała moje tegoroczne motto: " każde marzenie moze się spelnic, trzeba tylko na nie zapracować i nigdy nie zapomnieć o nim". Skoro tej wyjątkowej artystce udało sie osiągnąć sukces własną pracą mi też się uda. I tak w rytm muzyki Justyny Steczkowskiej oraz w rozkoszowaniu się smakiem herbaty mój rok stanie się coraz piękniejszy. A gdy zmienię kaledarz na ostatnią grudniową kartkę, mam nadzieje pomysleć: osiągnełam w tym roku sukces, dzięki temu ze nie zapomiałam o swoich marzeniach.   
Xtina120 (2014-01-29 15:33:41)
Kalendarz
Herbata Loyd jest idealna na chłodny zimowy wieczór. Skutecznie rozgrzewa oraz kusi wspaniałym aromatem. Jest kwintesencją herbacianego smaku. Gdy się nią delektuję w zaciszu domowym, przypomina mi się czas spędzony z babcią na rozmowach przy dzbanku herbaty Loyd. Chciałabym wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską ponieważ jest ona dla mnie niekwestionowanym autorytetem-  silną kobietą, która osiągnęła sukces. Spoglądając na kalendarz z Justyną będę przypominała sobie, że nie należy się poddawać i trzeba walczyć z przeciwnościami losu. Jestem pewna, że będzie on dodawał mi sił w ciężkich chwilach mojego życia.
madziasz87@gmail.com (2014-01-28 18:55:37)
Dlaczego Ja powinnam wygrać:)
 Herbata Loyd jest idealna....zawsze? Jakie to oklepane... Jak wracam z pracy po 10 godzinach i padam, gdy na polu śnieg i zima, a ja przecież uwielbiam lato, kiedy szef wkurza, mąż irytuje. Ale także gdy wychodzi słoneczko, mozna pojeździć na łyże ten mąż jednak nie jest taki zly i irytujący:) Herbatka Loyd towarzyszy nam w dobrych i złych chwilach, ot tak po prostu, naturalna potrzeba.   A dlaczego chciałabym otrzymać kalendarz? Głos Justyny Steczkowskiej mnie fascynuje, do tej pory jak słucham "Dziewczyny Szaman" czy "Grawitacji" mam dreszcze. Wyjątkowy głos i wyjątkowa kobieta.A jak wiadomo wyjątkowe kobiety powinny trzymać sie razem zatem, własnie dlatego ja:)  Na dodatek przykładowe zdjęcia z kalendarza są takie...pozytywne, ciepłe, wprawiają mnie w wyjątkowo przyjemny nastrój, a to w połaczeniu z pyszniutką herbatką jest akurat tym, czego w tym zimnym dniu mi potrzeba! Zastrzyk energii! A tak pragmatycznie. Zdałam sobie sprawę, że pomimo tego, że jest już 28 stycznia ja dalej nie mam kalendarza na nowy rok! Ratunku!!:)  
BogusiaWis (2014-01-28 17:18:53)
Konkurs herbata Loyd
Herbata Loyd jest idealna na każdą porę roku i dnia. Nie będę pisała, że na długie zimowe wieczory, jak większość osób biorących udział w tym konkursie, bo tak nie uważam. Masz ochotę na relaks, na chwilę ciszy, oderwania się od pędu dnia codziennego? Tak? To nic prostszego, zaparz filiżankę tej herbaty. Podkreślam, filiżankę, bo zasługuje ona na piękną oprawę. Chciałabym wygrać kalendarz z Panią Justyną Steczkowską bo miłoby mieć kalendarz z gwiazdą tej klasy, tej najwyższej klasy, którą tak bardzo lubię i cenię.
Espace (2014-01-28 13:59:34)
Konkurs
Herbata Loyd jest idealna na... -romantyczne chwile z ukochaną osobą -miłe pogaduszki z psiapsiółami -wspomnienia i chwile nostalgii -rozmowy w gronie rodziny -chandrę.. -ogrzanie się podczas zimowego osłabienia Chciałabym wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską, ponieważ jest wspaniałą, utalentowaną osobą i piosenkarką, z którą witanie kolejnych miesięcy byłoby pozytywnym nastawieniem na cały rok.
Monte (2014-01-27 20:47:19)
Konkurs herbata Loyd
 Herbata Loyd jest swietna na rozgrzanie sie po zimowym spacerze...                                      Chcialabym wygrac kalendarz z Justyna Steczkowska,gdyz wstyd sie przyznac,ale jeszcze nie mam kalendarza na ten rok...,a dodatkowo bardzo lubie piosenki Justyny (takze byloby 2w1)
Strona komentarzy 2 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar