2014-01-23

Zakończone

Konkurs Zima w multicolorze czyli Twój włos ma głos!

Drogie dziewczyny,

Wiele z Was ceni sobie markę Venita. Mamy dla Was kolejny konkurs z kosmetykami Venita. Do wygrania super zestawy, zapraszamy.
Co należy zrobić?

Wejdź na stronę www.venita.com.pl poznaj kolekcję Venita Multi Color i napisz na forum konkursowym i na FB Venity:
 
Jaki kolor włosów z serii Venita Multi Color polubiłabyś na zimę?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 6 zestawów.
 
W każdym zestawie:
 
Farba Venita Multi Color 2 szt.- "polubiony kolor"

Venita Arctic krem do twarzy 1 szt.

Venita Arctic krem do rąk 2 szt.

Venita Arctic krem do stóp 1 szt.Konkurs trwa od 23 stycznia 2014 do 02 lutego 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Zima w multicolorze czyli Twój włos ma głos!” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 stycznia 2014 do 02 lutego 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wejdź na stronę www.venita.com.pl poznaj kolekcję Venita Multi Color i napisz na forum konkursowym i na FB Venity:
Jaki kolor włosów z serii Venita Multi Color polubiłabyś na zimę?Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi na forum konkursowym i na FB Venity.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 stycznia 2014.
 

Komentarze (41)

gatta (2014-02-02 21:39:43)
kasztanowy brąz
Wybrałabym kasztanowy brąz... Mój naturalny kolor włosów to tak zwany mysi, czyli jestem szatynką jak znaczna część Polek. Na szczęście to czego poskąpiła nam matka natura można w obecnych czasach skorygować kosmetykami ;) Od kilku lat farbuję włosy. Miałam już chyba wszystkie odcienie poza czernią, w któej wyglądam co tu dużo mówić: trupio ;) Najczęściej rozjaśniam włosy wiosną/ latem (jestem blondynką), a przyciemniam jesienię/ zimą. Kontrast nie może być zbyt drastyczny, bo moje włosy by tego nie przetrwały ;) No, ale taki kastzanowy brąz na zimę wydaje się być idealny :) Mój FB: https://www.facebook.com/joanna.szwant
beatkaa84 (2014-02-02 21:04:44)
venita
 Moje włosy chcą dark brown-ciemnego brązu,a dlatego,ze już taki nijaka nie chcę być:) Brąz ciemny idealnie będzie pasował do moich oczu i cery:)
emerycia (2014-02-02 19:48:42)
Wybieram farbę
Oczywiście blond, bo od jakiego czasu zmieniłam się z brunetki na blondynkę i bardzo dobrze czuję się z tym kolorem. To nic, że wszyscy uważają blondynki za ciężko myślące. Ja uważam, że jasny kolor włosów dodaje kobiecie delikatności, kobiecości i trochę odmładza. Poproszę więc o Pastelowy Blond 09.
anna_klara (2014-02-02 19:08:19)
bo czerń jest najbielszym z kolorów
 Białe, diamentowe rozświetlanie zimy nie ma sensu, bo śnieg sam błyszczy się wystarczająco mocno, więc jasny, platynowy blond odpada. Z kolei wybierając połyskliwe słoneczne blondy tylko bym utonęła w cieniu bieli próbując na siłę przywołać lato. Podpalanie białości też nie wydaje mi się trafionym pomysłem, gdyż wyszłaby z tego nieokreślona, mdła i sztuczna mieszanka, kojarząca mi się z roztopami, w czasie których spod resztek śniegu wyłania się rudawa ziemia. Orzechowo - ciemnobrązowe tony wydają się naturalne na zimę, ale przez to są zbyt zwykłe, zbyt oczywiste..  No cóż.. jestem wybredna, zwłaszcza, że zimę uwielbiam i nie chciałabym jej zniszczyć złym doborem koloru. Chciałabym więc zdecydować się na odcień, który nie będzie z zimą walczył, ale jednocześnie nie będzie zbyt szary, zbyt prosty, zbyt neutralny, zbyt zimie podległy. Dlatego jedyną opcją jest dla mnie czerń, która, kontrastując z moją jasną cerą, stanowiłaby doskonałe zespolenie zarówno mnie jak i zimy. Ja - osoba chłodna, której powściągliwość podkreśla prawie chorobliwie jasna twarz. Moje czarne włosy - wyraziste, wyróżniające się. I zima - łącząca to wszystko w specyficzną, tajemniczą, niejasną całość. Ciekawą, niebanalną, intrygującą, miksującą sprzeczności w idealnych proporcjach. I właśnie to wybieram dla siebie na zimę i właśnie to dla zimy chcę przywdziać na siebie! Innej opcji nie ma.
mmm (2014-02-02 18:01:10)
Venita
Chestnut - zimowy kasztanowy brąz to kolor, o którym marzę wciąż. Wzdycham nocami i wodzę oczami za kolorem tym, nagle proszę - w konkurs mogę walić jak w dym. Jeśli wygram tę cudną farbę, to chyba z krzesła z wrażenia spadnę, a włosy me wypięknieją tak, że mój facet padnie na wznak. Jeśli ta farba będzie trafiona, nie będzie więcej inna kupiona. To gwarantuję ja - konkursowiczka mag-dzio-ra!
Erna (2014-02-02 11:38:29)
Zimowy kolor włosów
PASTELOWY BLOND 9.0 z serii Venita Multi Color polubiłabym tej zimy zdecydowanie , tak aby koleżanki z wrażenia oniemiały. Dzięki farbie bez amoniaku włosy zdrowe , lśniace i zadbane bym miała i zimą wszystkich bym nimi zachwycała. A sama z krajobrazem ośnieżonym bym się zintegrowała  i zimę mroźną przetrwała.
renatak0 (2014-02-02 11:06:15)
Venita
Miedziany, by w śnieżnobiała zimą świat choc na mojej głowie eksplodował kolorami
mika19 (2014-02-01 22:13:26)
:)
 orzech laskowy by włosy czuły się odlotowo
SylwiaFoj (2014-02-01 20:09:54)
nowy kolorek;-)
  Podobno zimą powinnyśmy decydować się na kolory chłodne, czyli brązy, mleczną czekoladę czy ciemny blond itp. Ja jednak zawsze z kolorami działam na przekór aurze i w zimie przeważnie zarzucam sobie na włosy żywe, wyraziste barwy, dlatego chcąc troszkę zaszaleć i odstawić nieco w bok;-) mój brąz z chęcią zafarbowałabym włosy soczystą WIŚNIĄ z serii Venita Multi color! Jak szaleć, to szaleć, zwłaszcza, że mamy karnawał, więc wskazane jest eksperymentowanie, by wyróżniać się w tłumie:-)
AgaWojtk (2014-02-01 20:00:07)
venita
Generalnie staram się tak dobrać kolor farby do włosów, aby był on zgodny z typem mojej urody i  temperamentem. Jestem ponoć Panią Jesień;-), czyli kobietą o zielonych oczkach, włosach brązowych z lekką poświatą kasztanu i ciepłej karnacji, dlatego chcąc zachować kompromis między tym, co sobie wykombinowałam a propos mojej wariacji koloru na głowie, a tym, co podpowiadają Ci lepsi w tej branży…;-), staram się oscylować pomiędzy jasnymi brązami, a odcieniami kasztanowymi najbardziej odpowiednimi dla mojego typu.  Jak to jednak w życiu bywa zdarzają się wyjątki od zasady;-), no i zainspirowana Waszym konkursem taki wyjątek będzie miał miejsce teraz, gdy po stracie włosów obecnie nieco odrosły! Postanowiłam, że lada dzień zrobię sobie fryzurę i kolorek, którym wyrażę siebie i swoje bojowe nastawienie do sytuacji w której jestem! Dzielnie walczyłam o swoją czuprynkę i z radością wypatrywałam w lustrze każdego kolejnego włosa! Teraz są już na tyle „bujne” by coś z nimi zrobić, więc udam się do fryzjera! Mam nadzieję, że fryzjerka nada im ostry, wyrazisty kształt , a potem ja zarzucę nie dający się nie zauważyć- głęboki i wyrazisty Burgund z zimowej kolekcji Venity, który wyraźnie przypadł mi do gustu! Myślę, że wyjdzie bombowo, a ja choć nadal walcząca z „goszczącym się” w moim organizmie-wrogiem, poczuję się żywsza, ładniejsza i z większą dawką siły!
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar