2014-01-13

Zakończone

Konkurs Urodziny blog.udziewczyn.pl z firmą Eveline

Zapraszamy do kolejnego konkursu z okazji urodzin naszego bloga blog.udziewczyn.pl.Co należy zrobić?

W komenatrzach pod konkursem dokończ zadanie:


 
Gdybym była blogerką udziewczyn.pl to ....


Dodatkowo polub fanpage udziewczyn.pl
https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?ref=hlCo można wygrać?

Do wygrania 5 zestawów kosmetyków EVELINE.

Zestaw Eveline zawiera:

1. Krem dotleniający 3w1 Pro-Young bioHyaluron 4D
2. Emulsja do demkijażu 3w1 bioHyaluron 4D
3. Mleczko do ciała głęboko nawilżające bioHyaluron 4D
4. Liftingujący roll-on pod oczy bioHyaluron 4D
5. Pro-regenerująca błyskawiczna maseczka- żelowa bioHyaluron 4D
6. Wygładzjący enzymatyczny peeling do twarzy 3w1 bioHyaluron 4D

 Konkurs trwa od 13 stycznia 2014 do 31 stycznia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Urodziny blog.udziewczyn.pl z firmą Eveline” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 13 stycznia 2014 do 31 stycznia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest dokończenie zdania:
Gdybym była blogerką udziewczyn.pl to ....
Dodatkowo polub fanpage udziewczyn.pl
https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?ref=hlUczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Komentarze, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi i polubią fanpage udziewczyn.pl

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 13 stycznia 2014. 

 

Komentarze (89)

emerycia (2014-02-11 19:16:15)
wyniki konkursu
Kiedy będą wyniki konkursu?
inezka (2014-01-31 23:54:41)
Gdybym...
Gdybym była blogerką udziewczyn.pl to...z pewnością byłabym w siódmym niebie, bo robiłabym to co lubię najbardziej, testowała kosmetyki, poznawała nowinki, poszukiwała inspiracji z różnych dziedzin i dzieliła się swoimi opiniami oraz pomysłami z innymi. Poza tym chętnie dodałabym coś od siebie np. poszerzyła dział książki, bo jest mnóstwo świetnej literatury, a z tego co wiem kobiety naprawdę lubią czytać. Dodała dział psychologia, bo to temat rzeka i ważny dla każdego, więc uważam, że wart osobnej zakładki. Rozbudowałabym też zakładkę moda, dodając jeszcze więcej stylizacji, gotowych zestawów z aktualnych kolekcji popularnych marek i sieciówek oraz informacje o bieżących promocjach czy wyprzedażach, bo to zawsze cenna inspiracja dla dziewczyn i podpowiedź gdzie coś interesującego można znaleźć... No, to by było na tyle gdybania ;). To byłoby z pewnością bardzo ciekawe doświadczenie... :)
calibra (2014-01-31 23:13:05)
No jak to? Przecież...
Gdybym była blogerką udziewczyn.pl to obrałabym szybko na swój cel: nowniki tak życie ułatwiające- kody, rabaty, promocje gorące! I na eventy też bym biegała, godnie "udziewczyn"  tam zachwalała, Wspierałabym nasz portal tekstami, tak pod sponsorów, cud relacjami: o tych eventach, co jest lubiane, co już jest hitem, a co nieznane,.. No i w konkursach bym się sprawdziła ;) Z plagiatorami bój bym toczyła! Talent nagradzać - to piękna sprawa, byłaby przy tym świetna zabawa!
rubi1 (2014-01-31 22:36:41)
konkurs
Gdybym była blogerką udziewczyn.pl robiłabym to co uwielbiam. Przekazałabym innym dziewczynom swoje triki i sposoby na piękny wygląd i dobre samopoczcie, które gromadziłam przez lata. Bardzo mądre przysłowie mówi: "Rób, to co lubisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować". Gdybym była blogerką udziewczyn.pl nigdy nie musiałabym pracować.
agata17ko (2014-01-31 22:17:32)
Blogerowy szał
Gdybym była blogerką udziewczyn.pl to - regularnie zachwycałabym recenzjami znanych kosmetyków, tworzyłabym posty nie stosując zadnych uników! - Rozpoczęłabym nowy trend w modzie, dzięki ekstra zdjęciom i wewnętrznej swobodzie! - Do tego przepisy na dania kolorowe  tak aby stanowiły potrawy wzorowe! - Nigdy nie zapomniałabym o świeżych ploteczkach Ani o dla redakcji świeżych babeczkach! taka by była ze mnie bolgerka udziewczyn.pl Każdy kto będzie mnie czytac powie "OJEJ!" agata.17ko@wp.pl
mika19 (2014-01-31 22:04:50)
:)
 byłabym w końcu U SIEBIE!
fiodorowna (2014-01-31 21:55:35)
blogerki
Gdybym była blogerką udziewczyn.pl to w zasadzie nic by się w moim życiu nie zmieniło...a może wszystko? Stanełabym po prostu po tej "drugiej stronie":) Zamiast tylko czytać o tym, czym się pasjonuję, sama zaczęłabym o tym pisać i dzielić się z innymi moją wiedzą i przemyśleniami, wnosić coś nowego i świeżego w ich życie, zmieniać je mam nadzieję na lepsze:) Blogi zawsze były dla mnie bardzo ciekawą formą wyrażania siebie i "u dziewczyn" chętnie przyjrzałabym im się z drugiej strony:)
dobiezka (2014-01-31 21:19:37)
Marta
Gdybym była blogerką udziewczyn.pl to oddałabym się pasji, w taki sposób, jak one to robią. Inspirowałabym tysiące innych kobiet i cieszyłabym się, że mam taką wspaniałą robotę :)
frotka87 (2014-01-31 20:18:49)
Urodziny
Gdybym była blogerką udziewczyn.pl to mogłabym dzielić się swoją wiedzę na temat różnych kosmetyków i marek oraz ich działania i składników co również wpływa na moją lepszą i wiarygodną ich ocenę. Ponadto serwowanie po stronie dziewczyn.pl to dla mnie najlepszy sposób na to, by być na bieżąco z nowościami kosmetycznymi, modowymi i nie tylko. A więc gdybym była blogerką dziewczyn.pl w końcu mogłabym być pożyteczna dzieląc się opiniami i doświadczeniami na temat kosmetyków, mody i życia. Lubię być pożyteczna, dlatego lubię też uwielbiam dzielić swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na różne tematy bo wiem, że w ten sposób pomagam często innym podjąć decyzję odnośnie np. zakupu danego kosmetyku. Będąc blogerką dziewczyn.pl zdecydowanie byłoby to możliwe i sprawiłoby, że czułabym się potrzebna i pożyteczna.
adriannakarpowicz@gmail.com (2014-01-31 20:11:07)
Urodziny
Gdybym była blogerką udziewczyn.pl to .... miałabym masę roboty do zrobienia. Ale bardzo przyjemnej !
Strona komentarzy 1 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar