2014-01-11

Zakończone

Konkurs Wygraj książki Basi Ritz Dom Pełen smaku

4 grudnia ukazała się na rynku kulinarna biografia: „Dom pełen smaku” - zwyciężczyni pierwszej edycji programu "MasterChef" - Basi Ritz, w której poza ulubionymi przepisami, autorka ujawni m.in.: ciekawostki z czasów dzieciństwa czy podróży, które odbyła po całym świecie, ale także kulisy kulinarnego show telewizji TVN – programu „MasterChef”.

Portal udziewczyn.pl ma dla Was konkurs, w którym do wygrania książki Basi Ritz.
 


Co należy zrobić?

Odpowiedz na pytanie:
 
Czy zdecydowałabyś/zdecydowałbyś się na wzięcie udziału w takim programie jak MasterChef i co taki program mógłby Ci dać?

Dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać książkę Basi Ritz "Dom Pełen smaku".

Swoją odpowiedź prześlij na maila Agnieszka@udziewczyn.pl W tytule maila podaj nazwę konkursu.


Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 2 książki Basi Ritz "Dom Pełen smaku".


Konkurs trwa od 11 stycznia 2014 do 26 stycznia 2014.

 
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj książki Basi Ritz Dom Pełen smaku” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 stycznia 2014 do 26 stycznia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Czy zdecydowałabyś/zdecydowałbyś się na wzięcie udziału w takim programie jak MasterChef i co taki program mógłby Ci dać?
Dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać książkę Basi Ritz "Dom Pełen smaku".

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi na maila Agnieszka@udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które przyślą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11 stycznia 2014.
 

Komentarze (10)

Damian (2014-01-26 11:27:48)
Masterchef ;)
 Bardzo chcialbym wziac udzial w polskim MasterChefie. Gotowanie to moja pasja, a taki program tylko pomoglby mi ja rozwijac. Moglbym uczyc sie od najlepszych. Uwielbiam w programie to ze nie ma tam czasu na szukanie przepisu, tylko na wlasna inwencje tworcza. Troszeczke rywalizacji dodaje calej przygodzie uroku. No a przeciez jest o co walczyc- wlasna ksiazka kucharska, 100 tys złotych no i tutuł MasterChefa! Ten ostatni jest przepustkà do świata kulinarnego i otwiera wiele nowych drzwi, ktore dla czlowieka bez wyksztalcenia gastronomicznego sa niestety zamkniete. No i chyba najwazniejsza rzecz to taka ze mozna otworzyc wlasna restauracje- pozwola na to wygrane pieniadze no i prestiz tutułu MastetChefa;)
batonzo (2014-01-21 08:42:57)
MasterChef
Gdybym umiała gotować na poziomie mistrzowskim, to na pewno skorzystałabym z możliwości uczestnictwa w takim programie, bo to nie tylko sprawdzenie swoich umiejetności, ale możliwośc nauki od mistrzów. To także gotowanie z produktówna codzień nam niedostępnych ze względu na cene, czy egzotykę, ale też gotowanie czegoś  z niczego. Dlatego uważam, ze zgłaszać powinny się osoby, które potrafią gotować, a nie tylko takie, którym się wydaje, że potrafią. Pasja pasją, ale bez umiejętności pozostańmy raczej w domu.
agutek (2014-01-19 11:49:55)
TAK, choćłatwo by nie było...
TAK- bo to świadczyłoby  , ze nareszcie uwierzyłam w siebie ( bo mam z tym duze problemy).Poza tym kazda rywalizacja ( zdrowa), powoduje nasz rozwój.W tym wypadku kulinarny, z czego moja rodzina byłaby zapewne b.zadowolona.A cóż jest piekniejszego dla pani domu, któa pół dnia spędział w kuchni, jak znikające potrawy z talerzy??? Najedzone brzuszki i uśmeichnięte buzie, któe wrecz krzyczą MNIAM!
Joanna (2014-01-15 19:11:48)
Marzę o tym!
 Bardzo chciałabym wziąć udział w programie Master Chef. Kocham gotować! kolekcjonuje książki kucharskie. W swojej kuchni mam masę gadzetów kuchennych. Jednak boję się  że moje umiejętności kulinarne nie są na tyle duże, żeby zmieżyć się z innymi kucharzami amatorami. Ciągle się dokształcam na tym polu, jednak to wciąz za mało jak na taki program.
Edyta (2014-01-15 16:27:11)
Kulinaria
 Nie zdecydoywałabym się na udział w programie ponieważ nie posiadam takich umiejętności :(ale gdybym umiała tak wyśmienicie gotować i potwierdziła to rodzina i znajomi to zdecydowała bym się ponieważ lubie iść na całość,Lubie szaleć eksperementowac. Chciałabym wygrać książke by poznawać nowe smaki   
jezyna122 (2014-01-15 16:06:46)
program
Na pewno taki program dał by mi większą pewność siebie, i ogromnie dużo nauczył. Byłaby to wielka praca na pewno z samym sobą a do tego jesczze gotowanie, tworzenie na oczach innych. myslę, jednak, ze warto sprawdzać sie i dawać sobie szansę
PIOTR STEJN (2014-01-15 11:04:53)
SZE|FO:)
 Chciałbym wziac udzial w tego typu programi. uwazam ze mogłbym sie tam durzo nauczy i przerzyc fajna przygode z szczypta rywalizacji.
Oliwia (2014-01-15 08:13:11)
Zbyt duża presja
Jestem pewna, że program nie jest dla mnie, gdyż w sytuacjach kiedy pojawia się presja czasu zaczynają mi się trząść ręcę i panika wygrywa :(. Oczywiście jeśli człowiek coś potrafi, jest pewien swoich umiejętności jest dużo łatwiej bo pewne rzeczy robimy automatycznie..ale w tym programie trzeba być jednocześnie kreatywnym, precyzyjnym i mieć nabytą wiedzę. Niestety nie spełniam tych warunków na ten czas :(
Anna (2014-01-15 00:55:07)
Niestety nie :(
Niestety nie zdecydowałabym sie na udziała w takim konkursie, to napewno nie dla mnie gdyż tam jest potrebna szeroka wiedzą o produktach co z czym, jak łączyć dobierać. Ja wolę gotować bez stresu dla siebie i rodzinki, ewentualne mogę podpatrywać tego typu programy (co uwielbiam) i podziwiać uczestników.
Iza (2014-01-14 22:51:13)
A co mi tam!
 Mysle, ze gdybym byla swiadoma swoich umiejetnosci, potwierdzonych przez osoby z mojego otoczenia, tak. Zawsze jest ryzyko kompromitacji. Ale co mi tam! Raz sie zyje i szansa na zdobycie nowych doswiadczen i umiejetnosci oraz poznanie nowych ludzi moze sie nie powtorzyc.
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar