2014-01-08

Zakończone

Konkurs Urodziny blog.udziewczyn.pl

Zgodnie z zapowiedzią ruszamy z niespodziankami związanymi z urodzinami naszego bloga blog.udziewczyn.pl Zapraszamy do konkursu.


 


Co należy zrobić?


Wejdź na stronę naszego bloga oraz w komentarzach pod tym konkursem napisz:
 
Co najbardziej podoba Ci się na na naszym blogu oraz złóż życzenia urodzinowe naszej blogerce.

Dodatkowo polub fanpage https://www.facebook.com/Kariblog


Co można wygrać?


Do wygrania mamy nagrodę niespodziankę, która powędruje do osoby, która zamieściła najciekawszą odpowiedź.
 
Konkurs trwa od 08 stycznia 2014 do 31 stycznia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Urodziny blog.udziewczyn.pl” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 08 stycznia 2014 dp 31 stycznia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wejdź na stronę naszego bloga oraz w komentarzach pod tym konkursem napisz:
Co najbardziej podoba Ci się na na naszym blogu oraz złóż życzenia urodzinowe naszej blogerce.
Dodatkowo polub fanpage https://www.facebook.com/Kariblog

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzie w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 08 stycznia 2014.

Komentarze (20)

zofia (2014-01-11 11:43:47)
Życzenia
Co mi sie podoba  -wszystko -dużo ciekawostek ze świata mody i urody .Zawsze jesteście na czasie i nowinkami nas zasypujecie ,co mnie osobiście inspiruje  za co dziękuję  Droga Karcelko :) czego tu Ci kochana życzyć -zdrowia przede wszystkim bo jeśli ono będzie to   można osiągnąć wszystko o czym się tylko zamarzy.Wielu inspirujących pomysłów,dobrej atmosfery ,wielu czytelników tych zadowolonych i tych co się czepiają też zawsze można się od ludzi czegoś nowego dowiedzieć.Oczywiście  że życzę Ci spełnienia marzeń nawet tych najskrytszych i dużo miłości ,ciepła rodzinnego tak ważnego w naszym krótkim życiu.Ciesz się z życie ,czerp garściami i bądź zawsze sobą  ;) ZOFIA RZEMEK
Ciekawska Magdalena (2014-01-10 20:34:02)
:)
Ja uwielbiam blogerkę z bloga udziewczyn.pl za oryginalność, pomysłowość oraz za taką zwykłą co dzienność np w ubiorach, gdzie każda z nas może założyć to czy tamto bo nie ukrywajmy wiele blogerek ukazuje ciuchy w które tak naprawdę nigdy bysmy się nie ubrali , a może zyczenia? Badź sobą :D
Marta Z. (2014-01-09 21:35:16)
Wszystkiego najlepszego ;)
 Strona jest pełna  ciekawych informacji.  Zawsze znajdę na niej coś dla siebie. nigdy  się z wami  nie nudzę. Blogerce chciałabym życzyć dużo inspiracji oraz weny twórczej do pisania  kolejnych artykułów. Również powiększającego się  grona czytelniczek... i czytelników.  
Joanna72 (2014-01-09 20:22:41)
życzenia
blog lubię za ciekawe artykuły, można znaleść dla siebie coś ciekawego, inspiracje modowe, kosmetyczne. Lubię gdy doradza mi ktoś, kto zna się na rzeczy i robi to szczerze i z klasą. Życzę sił i pomysłów do dalszego prowadzenia bloga, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń, które oby były jak największe i jak najbardziej zwariowane. Radości z dnia codziennego, dużo miłości wkoło, dobrych przyjaciół i dobre duszki do opieki.
Kiran1992 (2014-01-09 17:16:42)
Sto lat!
 Na samym wstępie chciałabym życzyć naszej blogerce wszystekiego, co najlepsze, miłosci, zdrowia, szczescia i przedewszystkim nowej energii do pracy na blogu:)  Szczerze mówiac trafilam tu całkiem przypadkiem i to całkiem niedawno dzieki jakiemus konkursowi. Szczerze powiedziawszy zawsze miałam uprzedzenia do blogów, kojarzyło mi sie to raczej z dodawaniem coraz to nowszych i jakze podobnych zdjec swojej facjaty z madrym cytatem o milosci, smierci, lub tez kawałkiem popularnego hitu radiowego. A tu miłe zaskoczenie, nie znam Pani, która prowadzi bloga, ale widze ze robi to z wielka pasja, zaangazowaniem i wkłada to w całe serce...przedewszystkim zna się na rzeczy i dzieki temu jej Blog jest moim ulubionym! Zawsze moge tu przeczytac cos ciekawego, a przy okazji wystapic w jakims konkursie. Jestem tylko kobieta i  wiadomo, ze na widok konkursów dostaje weny twórczej, czasami nawet staje się poeta jak trzeba:) Z drugiej strony ciesze sie z mojej konkursowej pasji, bo inaczej pewnie bym tutaj nie trafiła :) Jeszcze raz sto lat! Mam nadzieje ze moje słowa zmotywowały Pania i sprawiło sie Pani choć troche przyjemnie :)    
Ewelina S. (2014-01-09 14:19:02)
Konkurs Urodziny blog.udziewczyn.pl
Na blog.udziewczyn.pl najbardziej podobaja mi się "przemyslenie" blogerki Karcelki:) Są one prosto z serca.. to coś czego ja osobiście oczekuję.. ale jestem pewna, że zarówno każda z Was dziewczyny :) Blogerka świetnie sprawdza się tej roli choć to na pewno nie jest tak łatwe jak się widaje z naszego punktu widzenia więc kolejne uznanie dla niej!! Kochana Karcelko :) Życzeń, które Tobie zyczę narazie nie wyliczę.. więc podaje pierwsze skraju by Ci się żyło jak w raju- w otoczeniu swoich czytelniczek... z okazji urodzin mam dla Ciebie życiowy koszyczek.. W tym koszyczku jest dla Ciebie dużo szczęścia i radości w Twoim życiu stale niech gości, duzo fajnych pomysłów, niezapomnianych przeżyć, poznania wielu przyjaciół, doznania masy inspirujących natchnień.. i oczywiście uśmiechu na twojej twarzy na każdy dzień !! ♥
Iwona (2014-01-09 13:42:26)
najlepsze
 Najlepsze i najfajniejsze w tym blogu jest to ,że jest skierowane do wszystkich dziewczyn, kobie t i babć!!! Recenzje kosmetyki to fajna sprawa ale najfajniejsza, że trafia do każdej kobiety!!!! A z okazji Waszych urodizn życzymy spełnienia marzeń, radości przez cały rok - buzi uśmiechnieo miłych niespodzianek i zawsze gorącej kawy gdy wstajecie rano!! Bo dzień nawet urodzinowy zaczynamy od gorącej kawy od ukochanej osoby:) i tego wam życzę najbardziej!!!!
Dorotka (2014-01-09 11:34:57)
.
Na blogu udziewczyn.pl podoba mi się każde Motto, artykuły o modzie i urodzie. Recenzje kosmetyków, które pomagają przy wyborze nowych produktów do pielęgnacji. Forum na, którym, każdy może dorzucić swoje przysłowiowe "trzy grosze"-dzięki czemu może w ten sposób pomóc komuś. Nie byłabym sobą gdybym nie wspomniała o plotkach, które przedstawiają fragmenty z życia niektórych gwiazd oraz konkursy, które wypełniają i skłaniają do myślenia w wolne wieczory.   Iskierek radości. Dużo na stronie udziewczyn.pl i Facebook'u nowych gości. Naturalnie miłości i uroku: Tego wszystkiego nawet po zmroku z okazji urodzin: Życzy Dorotka! https://www.facebook.com/dorotkagargas?ref=tn_tnmn  
Dorotka (2014-01-09 11:33:59)
...
Na blogu udziewczyn.pl podoba mi się każde Motto, artykuły o modzie i urodzie. Recenzje kosmetyków, które pomagają przy wyborze nowych produktów do pielęgnacji. Forum na, którym, każdy może dorzucić swoje przysłowiowe "trzy grosze"-dzięki czemu może w ten sposób pomóc komuś. Nie byłabym sobą gdybym nie wspomniała o plotkach, które przedstawiają fragmenty z życia niektórych gwiazd oraz konkursy, które wypełniają i skłaniają do myślenia w wolne wieczory.   Iskierek radości. Dużo na stronie udziewczyn.pl i Facebook'u nowych gości. Naturalnie miłości i uroku: Tego wszystkiego nawet po zmroku z okazji urodzin: Życzy Dorotka!
filipinka (2014-01-09 10:22:51)
kariblog
szczerze mówiąc, na bierząco śledzę poczynania na blogu. cieszę się, że znalazł się ktoś, kto mimo tego, że jest żoną, matką - znalazła jeszcze czas, aby poprowadzić bloga, pokazuje siebie, taką jaka jest - a to nie jest łatwe.. Podoba mi się taka otwartość, bezpośredniość - super! Jest też sporo konkursów, testowanie kosmetyków również mi odpowiada, korzystam z takich podpowiedzi... Jestem z Wami od dwóch lat ( w lipcu minie ) także jestem z Kariblog od początku jej istnienia - to również moja rocznica ... cieszę się i życzę i Wam i sobie kolejnych dwóch lat - oby były równie ciekawe jak do tej pory! Trzymam kciuki i oby tak dalej
Strona komentarzy 2 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar