2014-01-08

Zakończone

Konkurs Urodziny blog.udziewczyn.pl

Zgodnie z zapowiedzią ruszamy z niespodziankami związanymi z urodzinami naszego bloga blog.udziewczyn.pl Zapraszamy do konkursu.


 


Co należy zrobić?


Wejdź na stronę naszego bloga oraz w komentarzach pod tym konkursem napisz:
 
Co najbardziej podoba Ci się na na naszym blogu oraz złóż życzenia urodzinowe naszej blogerce.

Dodatkowo polub fanpage https://www.facebook.com/Kariblog


Co można wygrać?


Do wygrania mamy nagrodę niespodziankę, która powędruje do osoby, która zamieściła najciekawszą odpowiedź.
 
Konkurs trwa od 08 stycznia 2014 do 31 stycznia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Urodziny blog.udziewczyn.pl” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 08 stycznia 2014 dp 31 stycznia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wejdź na stronę naszego bloga oraz w komentarzach pod tym konkursem napisz:
Co najbardziej podoba Ci się na na naszym blogu oraz złóż życzenia urodzinowe naszej blogerce.
Dodatkowo polub fanpage https://www.facebook.com/Kariblog

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzie w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 08 stycznia 2014.

Komentarze (20)

Redakcja (2014-03-25 21:42:32)
wyniki
Tak, będą Właśnie nad tym pracujemy
emerycia (2014-03-22 21:58:54)
Wyniki
 Witam! Czy będą w tym roku wyniki tego konkursu?
emerycia (2014-01-31 18:46:15)
Konkurs Urodziny bloga
Ten blog jest super!!! Są tu wszystkie sprawy, które śledzę i które mnie interesują, zwłaszcza wszystko co dotyczy kosmetyków, mody. Często korzystam z porad i recenzji kosmetyków. A wszystkie motta skrzętnie zapisuję, bo są bardzo mądre. Najlepszej Blogerce z okazji urodzin życzę uważnych oczu, które dostrzegą potrzeby kobiet, otwartych uszu, aby słyszały nawet te najskrytsze marzenia, mądrych słów, takich jak do tej pory, pięknych inspiracji, kochających serc wśród najbliższych i dalszych znajomych oraz 100 Jej winszuję, bo na to w pełni zasługuje!!!
bb26 (2014-01-22 12:13:54)
konkurs
 Na blogu udziewczyn.pl podobają mi się najbardziej recenzje kosmetyczne, przemyślenia i stylizacje, które jak sama Karcelka określa daleko jej od tzw. "masówki".  Podoba mi się to, że nie są to posty pisane na ilość a wartosciowe, jakościowe i wiele się można z nich dowiedzieć. Blogerka ma ciekawy sposób opisywania, taki bezpośredni, koleżeński, jest niezwykle otwarta. Najbardziej ciekawią mnie zawsze stylizacje modowe, bo sama lubię od czasu do czasu zaglądnąć do SH. Dzięki blogowi udziewczyn.pl mogę zaczerpnąć inspiracji co z czym łączyć, jakie dodatki dobrać a za sprawą receznji poznać nowości kosmetyczne i nie raz zdażyło mi się zakupić polecony kosmetyk. Dodatkowo pojawiające się na blogu fajne konkursy sprawiają, że chyba żaden czytelnik nie powie że wieje tam nudą :) Czego mogłabym życzyć blogerce, która poświęca swój czas, by prowadzić bloga najlepiej jak można? Chyba przede wszystkim więcej czasu i nieustannych pomysłów na nowe artykuły. Życzę nieustannej weny, radości z prowadzenia bloga, coraz większej rzeczy fanów zarówno na blogu jak i facebooku. Niech dostarcza ten blog zadowolenia i spełnienia, a moje życzenia wesprę jeszcze życzeniami dotyczącymi życia prywatnego. Niech naszej blogerce uśmiech i radość towarzyszą każdego dnia, spełnią się marzenia nawet te najmniejsze. Trzymam kciuki za realizację wszelkich planów i życzę dużo zdrówka i cierpliwości.   
vesp007er (2014-01-20 18:14:25)
Konkurs!
 Na blogu ciekawych pomysłów wiele, Zawsze znajduję tu coś dla siebie. Zamieszczane zdjęcia są w bardzo dobrej jakości, Dlatego jestem jednym z częstszych blogowych gości. Twój styl mnie ciągle inspiruje, Twe stylizacje z chęcią wykorzystuję. Ponadto szata graficzna ciekawa, Ładna i przejrzysta, a to podstawa. Opinie kosmetyczne bardzo lubię czytać, By potem do drogerii się wybrać. Blogerka z blog.udziewczyn.pl urodziny świętuje, Więc piszę to wszystko czego Ci winszuje: Kolejnych lat sukcesów i spełnienia marzeń, Szczęścia, zdrowia i wiele pozytywnych zdarzeń. Żebyś nie musiała stawać na rzęsach, a wszystko było łatwe, Abyś w każdym działaniu miała satysfakcję. Perfekcji w każdym calu, obserwatorów wielu, Dużo radości i realizacji każdego celu.
Erna (2014-01-20 12:23:06)
Konkurs urodzinowy
W Waszym blogu najbardziej podobają mi sie informacje bieżące o konkursach aktualnych, cudownych i wyczekiwanych oraz informacje o kosmetykach zamieszczane przez posiadająca dużą wiedzę i kompetecje Blogerkę. Z okazji Twych urodzin dużo zdrowoia i spelnienia, Miłości fanek i ich zadowolenia, Świetnych porad, dobrych rad, Kolejnych fantastycznych 100 lat.
Sylwia (2014-01-18 14:01:41)
urodzinki kariblog
Kochana moja! Cenię sobie Twój blog za szczere opinie, za posty o kosmetycznych i modowych poradach. Za możliwośc udziału w wielu wspaniałych konkursach oraz za mozliwośc wyrażenia swojej opinii na każdy temat. Lubię wspaniałą grafikę i cudowne nagrody w konkursach :) Forum, na którym każdy moze się wypowiedzieć i recenzje kosmetyków, pomagające w wyborze tych idealnych dla nas. Wielbicielek wiernych,  wspaniałych i oddanych, recenzji chętnie czytanych, szczęścia i pomyslności, z prowadzenia bloga radości. Życzy fanka Sylwia :)
nefretete07 (2014-01-14 19:53:21)
Perełki z bloga Karcelki:)
Blog cenię za to, że  jest  autentyczny i prawdziwy. Jego autorka to osoba bardzo ciepła, serdeczna i szczera. Nie udaje nikogo innego. Świadczą o tym "Przemyślenia Karcelki". :) Takie też są wpisy na blogu. Pełne nie tylko przydatnych informacji i świetnych modowych porad ale także prawdziwej, niewymuszonej sympatii do każdej z nas. Bo czytam bloga Karcelki i wiem, że ona robi to dla nas wszystkich. Dla tych młodych, nieco starszych oraz całkiem już dojrzałych Dziewczyn. :) Widać, że autorka kocha to co robi. A My Dziewczyny, kochamy ją za to, co robi dla Nas. Droga Karcelko, życzę Ci, aby: Kariblog zdobył 2014 rok ! Aby nigdy nie przeminął i świetnymi artykułami w Internecie zasłynął. Aby czytelniczek miał tyle, co piasku na pustyni i świadomymi swej urody kobiety uczynił. Niech rzetelne recenzje w mig się pojawiają, kopalni informacji każdej z nas dostarczają. Niech konkursy jak grzyby po deszczu rosną wprawiając tysiące Dziewczyn w aurę radosną.:) Życzę Ci także zadowolenia, ciągłej weny twórczej i pasji tworzenia. Życzę wielkiej sławy i czytelniczek stałych, zarówno tych młodych jak i dojrzałych. Życzę Ci perlistego uśmiechu, radości z życia i braku pośpiechu. Życzę więcej blasków niż cieni i pięknych chwil tyle, co w rzece kamieni. Życzę wytrwałości w dążeniu do celu, samych sukcesów i niespodzianek wielu. Niech Ci towarzyszy mądrość prawdziwa - - myśl, że kobiece piękno we wnętrzu się skrywa.:)
lolaska1234@wp.pl (2014-01-14 12:52:49)
¦ Konkurs ¦
Ten blog jest wspaniały,czyta się go przyjemnie,często ma się uśmiech na twarzy. Chociaż,że nic tutaj jeszcze nie wygrałam to i tak systematycznie tu zaglądam.Miło by mi się zrobiło jakby w końcu coś wygrała,wtedy bym wam na maxa dziękowała. Z okazji waszego święta lolaska o was pamięta i śle życzenia serdeczne,by wam przyjemnie było wiecznie! By waszego bloga wszyscy podziwiali i przykład z niego brali! By konkursów było dużo i by każdy mógł zdobyć nagrodę,by każdy był zadowolony. Sto lat sto lat ! :)
Brygidka (2014-01-11 12:59:34)
kariblog
Witaj, jak mam tylko wolna chwilę to zaglądam na blog. Jestem pod wrazniem prowadzącej taki portal a zarazem chciałabym podziękowąć. Na tym portalu można znaleść wiele ciekawych i zaskakujących informacji. Bardzo podobam isię otwarośc, szczerośc i pomoc  tóra jest kierowana do blogerek:). Zawsze można liczyć na Waszą pomoc, doradzicie, znajdziecie wyjście z  trudnych sytuacji.Życiowy portal, wsparcie zawsze jest. Można również znaleśc informacje o modzie, urodzie i zdrowiu. Bardzo zdowolona z tego blogu. A tak życzenia prosto z serca to dużo, dużo zdrowia, bo to najważniejsze. Siły i stysfakcji w prowadzeniu blogu, żeby Twoja dobrośc przyciągała coraz to wiecej czytelniczek. Mnostwa pomysłów  i zdowolenia z pracy jaką wykonujesz z pasją. I żeby uśmiech i optymizm towarzyszył C jak najdłużej, żebyś zarała blogerki tym optymizmem i dodawała sił w każdej sytuacji. Jeszcze ram spełnienia marzę życzy Brygidka Wojtas:)
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar