Diky

2013-12-21

Zakończone

Świąteczny konkurs z herbatami BI FIX

Jesień i zima to okresy, w których niemal każdemu zdarza się chandra i złe samopoczucie. Niska temperatura i zmienna pogoda sprawiają też, że łatwo można się przeziębić. Jak temu zapobiec? Czym skutecznie się ogrzać również „od środka”? Jak poprawić sobie nastrój, gdy aura nie jest sprzyjająca? Herbaty Bi fix to idealne rozwiązanie. Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy herbat BI FIX.
 
 


Co należy zrobić?


Na maila Agnieszka@udziewczyn.pl przyślij odpowiedź na pytanie:

 
W ilu smakach występują napary Bi fix? Podpowiedź można znaleźć na www.biofix.pl.


Dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać jedną z nagród?Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 Kompozycje 9 Smaków Bi fix! Każda kompozycja to aż 90 pysznych herbat.
 
 


Firma Biofluid, producent herbat BI FIX, to w 100% polska, rodzinna firma założona w 1992 roku. Powstała na bazie gospodarstwa sadowniczego. Dziś posiada własne plantacje owoców, z których produkowane są oferowane przez firmę herbaty. Firma stawia na najwyższą jakość oferowanych produktów, dlatego stale inwestuje w nowoczesne zaplecze technologiczno-produkcyjne, a także posiada własne laboratorium. Jest firmą oferującą największy i najpełniejszy wachlarz herbat owocowych i ziołowych w Polsce.

Herbaty Bi Fix kupić można w sklepach spożywczych na terenie całego kraju, a także w sklepie internetowym pod adresem:

http://www.zdroweherbaty.com.pl/
Konkurs trwa od 21 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013.


 

Zapraszamy do naszych świątecznych konkursów.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Świąteczny konkurs z herbatami BI FIX” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
W ilu smakach występują napary Bi fix? Podpowiedź można znaleźć na www.biofix.pl.
Dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać jedną z nagród?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu przesyłają swoją odpowiedź na maila Agnieszka@udziewczyn.pl
Odpowiedź należy wysyłać tak, aby wpłynęła na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które przyślą poprawną odpowiedź na pytanie oraz ciekawe uzasadnienie.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 grudnia 2014. 

 

Komentarze (29)

Kasia (2014-01-08 22:16:30)
Zrobione!
 Nie mogę się doczekać wyników :)
agibee (2014-01-05 21:49:26)
BI FIX :)
 Czy moje zgłoszenie będzie brane pod uwagę? ... bo konkurs widnieje jeszcze w zakładce TRWAJĄCE a w regulamie jest napisane, ze kończy się 31 grudnia. Więc nie wiedziałam co robić i zaryzykowałam ... Pozdrawiam :)
agibee (2014-01-05 21:33:27)
BI FIX :)
 Napary Bi Fix występują w 9 cudnych smakach. Herbatę parzę namiętnie każdego nowego dnia i parzyć nie przestanę, bo to mój ulubiony magiczny napój. Przy każdym kolejnym łyku przenosi mnie a w szczególności me serce   i myśli w inne ciekawe miejsce na ziemi. Poza tym kojarzy mi się z domem, ciepłem ...i dobrą książką. Ale nie tylko! Dla mnie jest też objawem gościnności. Kiedy przyjmuję gości pierwsze o co ich pytam: " Macie ochotę napić się herbaty? "  Dla mnie to taki najszybszy sposób na okazanie drugiej osobie ciepłych uczuć i dobrych intencji  ... dlatego ucieszy mnie kompozycja 9 smaków Bi FIX      
kasiulla1990 (2014-01-04 15:38:22)
konkurs
Napary BI FIX występują w 7 smakach: aronia, hibiskus, porzeczka, czarna jagoda, malina, leśny, dzika róża. Ja najbardziej lubię czarną jagodę i maline. To moje ulubione! Dziękuje BI FIX za takie pyszności ;)
alice139 (2013-12-31 20:57:56)
herbatka - jak u Tadka
Napary BI FIX  w 7 smakach występują, owoce aż imponują: leśny, aronia, hibiskus, malina, dzika róża, porzeczka i jagoda, chwila zaparzania, nie trzeba lata - ależ to wygoda. Przyznam się Wam bez dówch zdań, iż na nie ogromną chrpakę mam. Po obżarstwie świątecznym i chwilach zmęczenia, potrzebne są momenty prawdziwego odprężenia. Już babskie spotkanie mi się marzy, i może pyszny BI FIX się zaparzy. może dzięki Wam tak się zdarzy. Wówczas by się poplotkowało, mężczyzn hehe obgadało, i to wszystko przy pysznym herbat  aromacie, może mi taki dzień tylko z kobietkami dacie ? To byłoby przyjemne niesłychanie, może tak się stanie ?
martucha180 (2013-12-31 12:07:30)
Bi Fix
Napary bi fix występują w 7 smakach, a są to: leśny, malinowy, hibiskus, porzeczka, aronia, dzika róża, jagoda. Kawa w ogóle mi nie smakuje, Więc herbatami się delektuję. Pijam je rano, w południe, wieczorem, Herbata jest dla mnie najlepszym wyborem! Napary Bi Fixa chętnie spróbuję, A gdy się w nich rozsmakuję, To będzie mi jak w niebie I czym prędzej wrócę Bi Fix do Ciebie.
batonzo (2013-12-31 09:37:57)
BI FIX
Napary BI FIX występują w siedmiu smakach. Dlaczego chciałabym je wygrać? Moja mama nie pije kawy ani zwykłej herbaty. Wypija natomiast hektolitry herbatek owocowych, głównie z dzikiej róży sobie upodobała. Może czas, żeby spróbowała innych smaków. Taki zestaw zmobilizowałby ja do spróbowania nowości. Dzika róża jest owszem dobra, ale jest tyle innych mozliwości, które daja właśnie napary BI FIX.
martaaaw (2013-12-30 22:11:13)
:)
 występuje w 7 smakach :) a dlaczego chciałabym wygrać? staję się coraz wieksza amatorka herbat smakowych, dlatego chciałabym popróbować nowości :) no i podzieliłabym się z rodzinką, która właśnie zaraziła mnie lubością do smakówek :)  
chabrowa (2013-12-30 15:26:06)
Bi fix
 Już wysyłam odpowiedź :) 
kasia (2013-12-29 21:33:56)
bi fix
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar