2013-12-20

Zakończone

Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku

W chłodne zimowe dni, delikatne dłonie kobiety szczególnie narażone są na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Ale nie tylko na nie.  Na pewno znasz takie dłonie, które zimą poza codziennym zmierzaniem się z mrozem i wiatrem: pracują, gotują, prasują, sprzątają i… kochają. Zrób im prezent - podaruj Zestaw Regenerujący do rąk Cztery Pory Roku.
 
 
Zapraszamy do konkursu. 


Co należy zrobić?

 
 
Ułóż śmieszny wierszyk, w którym znajdą się słowa takie jak Mikołaj, choinka, święta, prezenty, zestawy kosmetyków oraz Cztery Pory Roku.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?


Do wygrania mamy 4 świąteczne zestawy Cztery Pory Roku. W skład każdego zestawu wchodzą: zimowy krem regenerujący oraz peeling regenerujący do rąk.

 Opis nagrody:


Zestaw Regenerujący składa się z dwóch komponentów niezbędnych do tego, by dłonie każdej kobiety stały się na nowo piękne i delikatne.

Zimowy Krem do rąk zawiera żurawinę, miód i mleko. To składniki, które ukoją wszelkie podrażnienia i sprawią, że skóra dłoni odzyska swoje siły witalne.

Zimowy peeling do rąk, to kompozycja żurawiny oraz soli morskiej. Taki skład sprawi, że nawet najbardziej zniszczone ręce staną się jedwabiście gładkie i odzyskają swój naturalny blask.

NIE ZAWIERA PARABENÓWKonkurs trwa od 20 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013. Zapraszamy do naszym świątecznych konkursów.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Ułóż śmieszny wierszyk, w którym znajdą się słowa takie jak Mikołaj, choinka, święta, prezenty, zestawy kosmetyków oraz Cztery Pory Roku.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 grudnia 2013.

 

Komentarze (162)

łatka_pyskatka (2013-12-27 22:26:43)
Święta u Mikołaja i pani Mikołajowej
 Mikołaj się w te święta bardzo się napracował Do domu wracając o żonie sobie przypomniał Ona tam biedna samotnie czas świąteczny spędza Nie dał jej przed odjazdem prezentu chociaż w domu nie nędza Mocno się zdenerwowała i choinkę rozebrała Niech mąż sobie nie myśli że wiecznie będę na niego czekała Zdenerwowana do łóżka pognała, i sama prezent dla nie schowała Mikołaj odnalazłwszy zagubioną paczuszkę pomyślał: będzie się radowała Wrócił do domu, gdy ona już na dobre sobie pochrapywała Szybciutko choinkę ubrał ponownie, i prezent pod nią włożył Mikołajowa gdy rano się zerwała, podarek ujrzała Opakowanie rozerwała i zestaw kosmetyków Cztery Pory Roku dojrzała Mikołaj dostał w nagrdodę od niej jeszcze nie jeden prezent w tym roku Spędzili więc razem wiele nocy poślubnych i miodowy miesiąc mają już na oku
Martynica (2013-12-27 18:03:40)
Mikołaj!
 Prezenty dawno już pod choinką, lecz Mikołaj z niewesołą minką, bo Święta dłonie mu zniszczyły,  a mrozy skórę ochłodziły! Lecz dziś tuż tuż po zmroku, prezent czeka na niego od Czterech Pór Roku, co zestawy kosmetyków do dłoni produkuje i życie Mikołajom ratuje!
Ewelina S. (2013-12-27 17:53:21)
Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku
Cztery Pory Roku o tej samej porze.. moc prezentów w wielkim worze.. niesie Mikołaj kochany.. otwieramy nasze bramy.. a on wielki, duży, gruby przez komin wchodzi aż sie kurzy..  Wchodzi na paluszkach.. i do naszego łózka - wpucha prezent pod poduszkę.. Choinka stoi.. Mikołaj sie nie boi.. wchodzi cicho.. mruczy nosem.. zestaw kosmetyków wnosi i cos tam... Cztery pory roku.. jak co roku- gdy rano wstajemy.., napijemy się soku.. zaglądamy pod podusie.. pod kominek.. a tam wśród blasku płomyków widnieje piekny zestaw kosmetyków !!!
Ania (2013-12-27 16:40:42)
Mikołaj i drwal
wersja druga z brakującymi wyrazami:) Przyszedł drwal do Mikołaja: "Goście idą, cała zgraja! Ratuj Świety zawsze wziety, Naszykujże im prezenty. Ja choinkę gdzieś ucapię, Może karpia w stawie złapię." Odparł Mikuś ze łzą w oku: "Dam ci "Cztery Pory Roku"! Te zestawy kosmetyków Zadowolą i prawników. Pani z ZUS-u co Cię dręczy w pitoleniu Cię wyręczy. Gdy je weżmiesz z sobą w darze będą wdzięczni i lekarze. Masztu paczek całe stosy, Przestań rwać już z głowy włosy. Niechaj będzie choć od święta Gęba drwala uśmiechmieta."
Ania (2013-12-27 16:21:26)
Mikołaj i drwal
Przyszedł drwal do Mikołaja: "Goście idą, cała zgraja! Ratuj Święty zawsze wziety, Naszykujże im prezenty. Ja choinke gdzieś ucapię, Może karpia w stawie złapię." Odparł Mikuś ze łzą w oku: Dam wam "Cztery Pory Roku"! Niechaj bedzie choć  od święta gęba drwala uśmiechnięta.
Krystynka (2013-12-27 15:24:24)
prezenty
Idzie Święty Mikołaj,w worku ma prezenty, niesie też choinkę na święta, jest radosny,uśmiechnięty. Brnie po polach, po lesie, zestawy kosmetyków niesie. Dla każdego ma coś na oku, dla grzecznych-Cztery Pory Roku
madzia912 (2013-12-27 14:54:06)
LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA !
 Drogi Święty Mikołaju  zabierz nas do swego raju ! Pod choinkę włóż przezenty , boś Ty przecież jest  ten święty ! Podaruj nam zestaw kosmetyków , by zobaczyć pełno promyków , na twarzach wszystkich ludzi , których radość pobudzi ! Przez te Cztery Pory Roku , zostaw nam walory wzroku !          
Oliwia (2013-12-27 14:41:36)
Troska o Św. Mikolaja!
Drogi Mikołaju - Biedne są Twe ręce - pozwól, że Ci podaruję prezenty w podzięce! Za Twój trud i dobre serce - trzeba Ci od zaraz pomóc zregenerować ręce! Trzeba im na prezent dobrej regenracji - i drobnej, świątecznej, nawilżającej kuracji!! Niech Twe renifery za Ciebie w Święta popracują - a eksperci z Czterech Pór        Roku w Ciebie już zainwestują ! Bo  dobre zestawy kosmetyków mają - i pod choinkę często w konkursach je   rozdają! Nie bądź więc nieśmiały drogi Mikolaju - i kremy, kremiki, balsamy i inne dobrocie w rączki sobie pozwól wsmarowywać - żebyś mógł jeszcze lata dzieci prezentami sprawnie obdarowywać! 
motylekann23 (2013-12-27 14:36:40)
Śnięty Mikołaj
Św. Mikołaj sobie kima, od nadmiaru słodkości wszystko zapomina, w święta nie ma mrozu, śniegu i zamieci, jaka w końcu będzie zima! Cztery Pory Roku - wiosna, lato, jesień i ...., wszyscy się dziwują i synoptyków wypytują, a oni twierdzą że do Nas powróci, że w styczniu i lutym u Nas zaprószy! Wreszcie na biegunie północnym wszyscy się ocknęli, puk,puk Mikołaju ....., a on: o Jeeezu! dzieci!, prezenty do wora zapakował i leci, ale czy na czas doleci?! Choinka już dawno ubrana, w świąteczny nastrój przebrana, czekając na prezenty...., uff... zdążyłem, zostawiłem i wróciłem! Zestawy kosmetyków dla wszystkich....!
Małgorzata Pyzik (2013-12-27 13:33:20)
Renifer
Pędzi Mikołaj , prezenty na saniach podskakują, Święta blisko, renifery już nic raczej nie zmalują. Jeden tylko buja, że nie wie czemu tak pachnie okrutnie. I wzdycha stale jakby przeogromnie smutnie. Kosmetyków pachnących próbował, aby oczarować Choinkę , która nad innymi umiała górować. Teraz biedaczek myśli, że przez cztery pory roku, nie będzie miał siły oderwać od niej wzroku :)  
Strona komentarzy 6 z 17
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar