2013-12-20

Zakończone

Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku

W chłodne zimowe dni, delikatne dłonie kobiety szczególnie narażone są na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Ale nie tylko na nie.  Na pewno znasz takie dłonie, które zimą poza codziennym zmierzaniem się z mrozem i wiatrem: pracują, gotują, prasują, sprzątają i… kochają. Zrób im prezent - podaruj Zestaw Regenerujący do rąk Cztery Pory Roku.
 
 
Zapraszamy do konkursu. 


Co należy zrobić?

 
 
Ułóż śmieszny wierszyk, w którym znajdą się słowa takie jak Mikołaj, choinka, święta, prezenty, zestawy kosmetyków oraz Cztery Pory Roku.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?


Do wygrania mamy 4 świąteczne zestawy Cztery Pory Roku. W skład każdego zestawu wchodzą: zimowy krem regenerujący oraz peeling regenerujący do rąk.

 Opis nagrody:


Zestaw Regenerujący składa się z dwóch komponentów niezbędnych do tego, by dłonie każdej kobiety stały się na nowo piękne i delikatne.

Zimowy Krem do rąk zawiera żurawinę, miód i mleko. To składniki, które ukoją wszelkie podrażnienia i sprawią, że skóra dłoni odzyska swoje siły witalne.

Zimowy peeling do rąk, to kompozycja żurawiny oraz soli morskiej. Taki skład sprawi, że nawet najbardziej zniszczone ręce staną się jedwabiście gładkie i odzyskają swój naturalny blask.

NIE ZAWIERA PARABENÓWKonkurs trwa od 20 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013. Zapraszamy do naszym świątecznych konkursów.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Ułóż śmieszny wierszyk, w którym znajdą się słowa takie jak Mikołaj, choinka, święta, prezenty, zestawy kosmetyków oraz Cztery Pory Roku.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 grudnia 2013.

 

Komentarze (162)

iwek (2013-12-30 15:17:26)
CZTERY PORY ROKU
JEDZIE MIKOŁAJ SWOIMI SANIAMI, ZE SWYMI KOCHANYMI RENIFERAMI, PĘDZĄ PO NIEBIE I GUBIĄ PREZENTY, TAKI SPÓŹNIONY JEST NASZ śWIĘTY, CHOINKA W DOMU JUŻ MOIM ŚWIECI, CUKIERKI ZNIKAJĄ JEDZĄ JE DZIECI, ŚWIĘTA CZEKAJĄ NA MIKOŁAJA, A ON SE ZE MNIE DZIŚ ROBI JAJA, POPROSIŁAM U ŚWIĘTEGO W TYM ROKU, ZESTAW KOSMETYKÓW DLA POPRAWIENIA UROKU, CZEKAM NA NIEGO PRZY SZKLANCE MLEKA, ALE TE MLEKO JUŻ ŚMIERDZI Z DALEKA, NASTĘPNYM RAZEM NIE CZEKAM NA NIEGO, JESTEŚ NIE DOBRY MÓJ STARY KOLEGO. WOLĘ JUŻ WYGRAĆ TE CZTERY PORY ROKU, A  JEMU ŻYCZĘ W NOWYM ROKU NIECH LEPIEJ ĆWICZY DŻUDOKU.
Gienka (2013-12-30 11:46:39)
Cztery Pory Roku
Mamy w Polsce Cztery piękne Pory Roku, Ale tylko jedna powoduje szczery błysk w oku, są to święta, a więc grudzień i zima, wtedy oko cieszą i prezenty i choina! Jeśli Mikołaj wie czego na zimę naprawdę chcę, zestaw kosmetyków od Dziewczyn dostanę wnet!
patrycja1987 (2013-12-30 11:01:35)
świąt czar
ktora z czterech pór roku jest najlepsza ??? oczywiście zima bo o świętach przypomina. Przy choince wraz z rodziną miłe chwite no i co najważniejsze prezentów tyle, bo Mikolaj spoko gość dla każdego znajdzie coś oczym mażyl czego chciał taki wlaśnie świąt tych czar ... więc zaggładam pod choinkę dla mnie też tam czeka paczka, otwieram zaglądam i dostałam misiaczka :) ale cos tam głębiej jeszcze jest ? to zestawy kosmetyków  czy ty też chcesz ?
batonzo (2013-12-30 08:27:26)
Mikołaj
Aż przez cztery pory roku gnał Mikołaj saniami. Chciał zdążyć wszystkich ludzi obdarować przezentami. Do jednych musiał przez komin się przepychać, u innych zostawiał wszystko pod choinką, jej zapach mógł powdychać. Na święta zestawy kosmetyków niektórym poprzynosił, zostawiał też kłujące rózgi, aż brodę potarmosił.
karolina25 (2013-12-29 22:45:21)
Cztery Pory Roku
Tylko zimą w święta Mikołaj w ruch się wprawia, ale przed tym się nie wzbrania. Ma worek, a w nim prezentów bez liku jak zajączek pisanek w wielkanocnym koszyku. Pod choinką każdy zestaw kosmetyków Cztery Pory Roku znajdzie, bo Mikołaj dobrze wie, że pielęgnacja ciała i urody najbardziej liczy się.  
asiakali (2013-12-29 21:30:04)
Cztery Pory Roku
Choinka obwieszona pierniczkami Święta kuszą smakowitymi zapachami Mikołaj pędzi saniami wiezie worki wypełnione prezentami zestawy kosmetyków, słodycze i zabawki kolorowe prezenty muszą być wyjątkowe by przez Cztery Pory Roku służyły i oczy cieszyły.
Bernadeta P. (2013-12-29 21:22:16)
Do Mikołaja
 Chociaż jestem po 30-ce to wciąż w Ciebie wierzę, Mikołaju przywieź prezent  choćby na skuterze.  I choć śniegu brak w tym roku choinka ubrana, błyszczy, świeci oraz mruga od samego rana.  Tak zaglądam pod to drzewko codziennie od rana, lecz przez święta i i po świętach  ciągle taka sama.  Żaden prezent tam nie czeka,  bardzo się zmartwiłam,  no bo grzeczna jak nikt inny w tym roku też byłam.  I nie jestem zbyt wybredna przyznajcie to szczerze,  bo nie proszę  o komputer, telewizor,wieżę.  Jak nie możesz już dojechać do mnie osobiście, to są inne rozwiązania o takich też myślę.  Przyślij pocztą lub kurierem zestaw kosmetyków, moje dłonie będą gładkie i miłe w dotyku.  A najlepiej niech to będą Cztery Pory Roku, te wspaniałe kosmetyki dodadzą uroku.  
Patrycja (2013-12-29 20:29:15)
wierszyk :)
Kiedy choinka stoi ubrana , i jej zapach już nas dusi, myśl,że paczka jest udana że prezent udać sie musi a w woreczku-rzecz to jasna kosmetyczka , nowa , własna ! w środku zestaw kosmetyków. nie zapomnij mały smyku by się znalazł w niej ,pełen uroku zestaw co zwie się "cztery pory roku" :) i już niech co święta święty Mikołaj pamięta co najbardziej mamie się spodoba dla niej ważne jest piękno i  uroda ;)
Torebkaa12 (2013-12-29 17:21:54)
konkurs
Jak w Czterech Porach Roku Vivaldiego, Zmienia się zestaw kosmetyków. Powiedź mi Mikołaju coś miłego, że masz prezentów dziś bez liku.   Pada śniego gęsto już od rana, Sanie wciąż pędzą jak szalone. W te Święta na pewno ulepię bałwana, Choinkę zieloną pięknie przystroję.
fraupilz (2013-12-29 17:00:42)
Małgocha paprocha
Będzie to wiersz nt. Najmłodszej w rodzinie, Małgorzaty, i o tym co zrobiła, gdy uśpiła czujność taty. Gdy czujność jego uśpiła, uciućkała się jak świnka, taką ją ujrzał tata i westchnął: o choinka! Bo we wszystkie cztery pory roku, od rana do rana, Gosia wciąż znajduje sposób, by być upaćkana. O święta rodzicielko, co z tą Gosią mamy, Ona ciągle paćka, a my wciąż sprzątamy. Zestawy kosmetyków, gwiazdkowe prezenty, znalazła i wykorzystała na eksperymenty. I rzekł Mikołaj, bardzo podobny do Małgosi dziadka: Patrzcie, cały dywan załatwiła ta dzierlatka! Co ty robisz Małgosiu! MAŁGOCHA!!! O rety! Na co Małgosia rzekła: „paćkuję, niestety.” 
Strona komentarzy 3 z 17
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar