2013-12-20

Zakończone

Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku

W chłodne zimowe dni, delikatne dłonie kobiety szczególnie narażone są na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Ale nie tylko na nie.  Na pewno znasz takie dłonie, które zimą poza codziennym zmierzaniem się z mrozem i wiatrem: pracują, gotują, prasują, sprzątają i… kochają. Zrób im prezent - podaruj Zestaw Regenerujący do rąk Cztery Pory Roku.
 
 
Zapraszamy do konkursu. 


Co należy zrobić?

 
 
Ułóż śmieszny wierszyk, w którym znajdą się słowa takie jak Mikołaj, choinka, święta, prezenty, zestawy kosmetyków oraz Cztery Pory Roku.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?


Do wygrania mamy 4 świąteczne zestawy Cztery Pory Roku. W skład każdego zestawu wchodzą: zimowy krem regenerujący oraz peeling regenerujący do rąk.

 Opis nagrody:


Zestaw Regenerujący składa się z dwóch komponentów niezbędnych do tego, by dłonie każdej kobiety stały się na nowo piękne i delikatne.

Zimowy Krem do rąk zawiera żurawinę, miód i mleko. To składniki, które ukoją wszelkie podrażnienia i sprawią, że skóra dłoni odzyska swoje siły witalne.

Zimowy peeling do rąk, to kompozycja żurawiny oraz soli morskiej. Taki skład sprawi, że nawet najbardziej zniszczone ręce staną się jedwabiście gładkie i odzyskają swój naturalny blask.

NIE ZAWIERA PARABENÓWKonkurs trwa od 20 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013. Zapraszamy do naszym świątecznych konkursów.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Ułóż śmieszny wierszyk, w którym znajdą się słowa takie jak Mikołaj, choinka, święta, prezenty, zestawy kosmetyków oraz Cztery Pory Roku.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 grudnia 2013.

 

Komentarze (162)

ona_25a (2013-12-31 11:14:56)
Niedosyt po świętach
Święta, święta i po świętach A ja nie śpię na prezetach Co się stało nie wiem sama Choinka stała ubrana Piękna duża okazała Do podarków zachęcała Gdzeczna byłam cały czas A prezenty?  Ciągle brak! Nawet rózgi nie dostałam I sie prawie zalamałam A Mikołaj mój dom minął Albo gdzieś po drodze zaginął. Więc was proszę moi mili Byście radośc mi sprawi I prezencik zostawili. Kosmetyków potrzebuję Na pewno ich nie zmarnuję Lecz ochoczo wypróbuję.
Eltro (2013-12-31 11:12:49)
Cztery Pory Roku świątecznie
Jak ja lubię grudzień i Święta, pomimo tego że Mikołaj o mnie nie pamięta. Co roku z nadzieją jego oczekuję i paczek pod choinką wypatruję. Cóż z tego, że choinka pięknie ozdobiona, gdy ja koło niej siedzę zasmucona. Inni z podnieceniem prezenty rozpakowują, cieszą się i Mikołajowi dziękują. Dziadkowie za witaminy wzmacniające, mężczyźni za wody pachnące, kobiety za zestawy kosmetyków i biżuterie, dzieci za słodycze i zabawki na baterie. Wszyscy wkoło coś dostają, a ja tłumaczę sobie, Święta inny wymiar mają. Miną Cztery Pory Roku, a ja znów Mikołaja będę wypatrywać o zmroku.
beatkaa84 (2013-12-31 10:44:40)
CZTERY PORY ROKU
Święta,Święta,Święta To już ten czas!-Beatka sobie śpiewa:) Choinkę już ubrała Kubek mleka i ciasteczka koło niej położyła Mając nadzieję,że Mikołaj do niej także zawita. Prezenty dla bliskich już spakowała Zestawy kosmetyków w nich ukryła Teraz siedzi przy oknie i spogląda  na spadające płatki śniegu Marzy sobie o prezencie od Mikołaja I cichutko szepcze:Mikołaju przyjdź i zestaw kosmetyków od Cztery Pory Roku ofiaruj mi w tym roku :)
asia (2013-12-31 09:41:13)
Święta
 Już idą, idą Świeta cała rodzina jest uśmiechnięta Wszyscy czekają aż przyjdzie Święty  i przyniesie wymarzone prezenty. Mikołaj puka do drzwi gdy śnieg za oknem skrzy. Kładzie pod choinką dary a dzieci myślą, że to czary mary.
katiaqa (2013-12-31 09:40:18)
Po świętach.
Święta, święta i po świętach ale jeszcze coś pamiętam. Był Mikołaj i choinka i prezentów cała skrzynka. A najmilszy z nich,  jak pomnę jest  przyjemny w każdej formie. Jest to zestaw kosmetyków, który znika z każdym dniem, bo potrzebny jest na co dzień w każdej z Czterech Porach Roku.
Erna (2013-12-30 22:45:36)
Konkurs
ŚWIETY MIKOŁAJ SANIE ODPALA I Z LAPONII DO POLSKI OCHOCZO RENIFERY POGANIA ABY PREZENTY GRZECZNYM LUDKOM NA ŚWIĘTA WRĘCZYĆ. CZTERY PORY ROKU O WYJĄTKOWE ZESTAWY KOSMETYKÓW PROSI I POD CHOINKĘ OCHOCZO PRZEZ KOMIN JE WNOSI.
dagmarka (2013-12-30 17:50:59)
Perypetie Św. M
Mikołaj, chociaż święty nie zawsze wie, jakie kobietom sprawić prezenty. Bo jesteśmy wymagające i nasze roszczenia bywają przerażające. Ale bardzo się co roku stara, by nie upadła nigdy nasza w niego wiara. Głowi się nad nimi biedak przez cztery pory roku, by ten magiczny czas był dla grzecznych dziewczynek jak zwykle pełen uroku. Nie ważne ile lat mamy, prezenty uwielbiamy! Chcesz ich, czy święta spędzasz bliskich czy na stokach śliskich. Ten kto sobie zasłuży zawsze pod choinką zastanie podarunek wymarzony i duży. Jednak im bliżej Gwiazdki Mikołaja zaczynają oblewać zimne poty, gdyż jak nie zdąży zakupić prezentów czekają go nie lada kłopoty. Lecz już nasz Święty nie jest przerażony, bo przez zestawy kosmetyków Cztery Pory Roku wybawiony. Piękne pudełka do sań pakuje i wiele Pań nimi obdaruje. Kartonik zmyślny duet zawiera, który czeka szybka kariera. Peeling rączki wygładzi, a krem wysuszeniu dłoni zaradzi. I mimo zimy zestaw szybko skórę zregeneruje, a obdarowane damy zaczaruje! Nawet obdarowana zestawem Pani Mikołajowa będzie bardziej pokojowa i nieobecność na Wigilii mężowi wybaczyć gotowa. :)
Sosenka (2013-12-30 17:21:34)
Oj ten Mikołaj :)
Mikołaj to świetny gość, nikt nigdy nie ma go dość. Paraduje w Święta targając prezenty, zestawy kosmetyków, zabawki i sprzęty. Wciska się przez komin do każdego domu nie mówiąc, broń Boże, nic nikomu. Choinka ubrana już czeka na niego, by mógł potajemnie dokonać swego. Po wszystkim czmycha w siną dal, unosząc się na morzu powietrznych fal. Mam cichą nadzieję, że do mnie też wstąpi i kosmetyków "Cztery Pory Roku" mi nie poskąpi. Co prawda niezbyt grzeczna w tym roku byłam, ale może na coś więcej niż rózga sobie zasłużyłam. ;)
cavalierka (2013-12-30 17:19:44)
święta...święta
 Dziewczęta pięknie się uśmiechają bo święta się zbliżają. Mikołajowi spodobać by się chciały wtedy może prezenty by dostały Dlatego o  pielęgnację dbają zestawy kosmetyków Cztery Pory Roku używają. Gdy choinka przez nie pięknie będzie ubrana, a przez rok nie trafiła się żadna nagana to Mikołaj starania te zauważy, i spełni wszystko co się im marzy.
wiewiorczak (2013-12-30 15:56:26)
co cztery pory
Co cztery pory roku do nas Mikołaju święty z prezentami przychodzisz i nigdy nas nie zawodzisz. Dzieci szczęśliwe już przy choince czekają czy prezenty dostana Nawet nasz burek już cię zna i nie szczeka Bo wie że kość smaczna dla niego masz. Zestawy kosmetyków dla mamy i taty dla babci czajnik i zestaw herbaty Dla mnie perfumy i kosmetyki Dla Wiki książka i trzewiki Bo ty nas prezentami co roku zaskakujesz Bardzo Ci Mikołaju za to dziękuję.
Strona komentarzy 2 z 17
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar