2013-12-20

Zakończone

Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku

W chłodne zimowe dni, delikatne dłonie kobiety szczególnie narażone są na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Ale nie tylko na nie.  Na pewno znasz takie dłonie, które zimą poza codziennym zmierzaniem się z mrozem i wiatrem: pracują, gotują, prasują, sprzątają i… kochają. Zrób im prezent - podaruj Zestaw Regenerujący do rąk Cztery Pory Roku.
 
 
Zapraszamy do konkursu. 


Co należy zrobić?

 
 
Ułóż śmieszny wierszyk, w którym znajdą się słowa takie jak Mikołaj, choinka, święta, prezenty, zestawy kosmetyków oraz Cztery Pory Roku.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?


Do wygrania mamy 4 świąteczne zestawy Cztery Pory Roku. W skład każdego zestawu wchodzą: zimowy krem regenerujący oraz peeling regenerujący do rąk.

 Opis nagrody:


Zestaw Regenerujący składa się z dwóch komponentów niezbędnych do tego, by dłonie każdej kobiety stały się na nowo piękne i delikatne.

Zimowy Krem do rąk zawiera żurawinę, miód i mleko. To składniki, które ukoją wszelkie podrażnienia i sprawią, że skóra dłoni odzyska swoje siły witalne.

Zimowy peeling do rąk, to kompozycja żurawiny oraz soli morskiej. Taki skład sprawi, że nawet najbardziej zniszczone ręce staną się jedwabiście gładkie i odzyskają swój naturalny blask.

NIE ZAWIERA PARABENÓWKonkurs trwa od 20 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013. Zapraszamy do naszym świątecznych konkursów.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Ułóż śmieszny wierszyk, w którym znajdą się słowa takie jak Mikołaj, choinka, święta, prezenty, zestawy kosmetyków oraz Cztery Pory Roku.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 grudnia 2013.

 

Komentarze (162)

Sherioza (2013-12-22 17:31:36)
Świąteczna magia
Mikołaj mknie saniami nocą, Widzi piękną choinkę, na której światła migoczą. Przy choince mama z córką stały, Były oszołomione, że Mikołaja widziały. Po chwili przypomniały sobie o prezentach trzymanych, Zestawach kosmetyków, lalkach ręcznie malowanych. Święta tuż, tuż, czas pędzi jak szalony, Z czterech pór roku, to właśnie zima dała im wieczór magią przepełniony.
bosa (2013-12-22 15:15:11)
zima
Cztery Pory Roku w naszym państwie goszczą, teraz mamy zimę, ostatnią, najsroższą. Tradycja nakazuje rodzinnie święta spędzać, zjeść karpia przy stole, o wszystkich pamiętać. Każdy u nas w kraju ubiera choinkę, w strojne bombki i świetliki by Mikołaj mógł pod drzewkiem układać prezenciki. Po kolacji każdy nurkuje po pakiety, by w nich odnaleźć zestawy kosmetyków i skarpety. Wesołych Świąt! :)
Marta Z. (2013-12-22 14:29:32)
odpowiedź
 Gdy pod choinką prezent od Mikołaja dostanę , święta  są  zawze świetne oraz udane. A gdy to będzie zestaw kosmetyków od Czterech Pór Roku. to ja będe w siódmym  niebie.  
gosia.ja.tosia@poczta.fm (2013-12-22 12:27:39)
Święta pod znakiem Czterech Pór Roku
 "Cztery Pory Roku" rozjaśniają ciemność mroku Zrobiło się jasno Już cieszy się miasto Choinka już błyska Taka uroczysta Mikołaj na święta już tacha prezenta Zabawki dla smyków, a dla mnie zestaw kosmetyków
asiquas (2013-12-22 09:37:19)
Brodate, brzuchate Święta
 Kiedy idą ku nam Święta i choinka się zieleni Błyszczą dzieciom się oczęta Gdy wypatrzeć chcą jeleni   Zwanych z dawna renifery A za nimi gruby brzuch Duch tych Świąt i atmosfery Pan Mikołaj, pierwszy zuch   Co też cały rok jest grzeczny I pracuje nader sił Aby zestaw Twój świąteczny Do Twych marzeń chociaż pił   W swej fabryce wyzyskuje Całe tłumy elfich rąk I prezenty Wam gotuje Gdyby ten kupiony wsiąkł   Dla mnie Cztery Pory Roku Jako prezent idealny Pośród zimowego mroku Taki kremik myk-wchłanialny   I zestawy kosmetyków  od udziewczyn dot pe-el Jam gotowa użyć trików By je dostać na Noël   Niech więc sypią się prezenty I komercja kwitnie bo Każdy Polak wypoczęty Za Brodatym krzyczy ho! ho! ho!  
clean.dm (2013-12-22 09:21:25)
Cztery Pory Roku
Cztery pory roku  Taki jest cykl tego roku Mikołaj się raduje Kiedy zima następuje Pod choinką pozostawia Wór prezentów dla kazdego Dla małego i duzego Dla dzieciaka i starszego Bo to Święta- czas radości- Czas miłości i hojności Wszyscy wtedy oczekują Gwiazdki z nieba i spełnienia  
Immortelle (2013-12-22 01:06:56)
Cztery Pory Roku
 Święty Mikołaj ma przechlapane Przez cztery pory roku po świecie krąży Batem pogania renifery zziajane By do każdego domu na czas z prezentem zdążyć W ciężkim, wielkim worze targa prezenty Klnie pod nosem, ze złości cały czerwony Co z tego, że ktoś kiedyś nazwał go świętym?! Każdy przecież bywa wkurzony! Choinka, która na drodze mu stała Złamała się, gdy kopnął ją z całej siły Zbluzgał ją jeszcze, kiedy już leżała W te święta nie będzie dla nikogo miły! Nie myśląc zbyt wiele, ułożył ognisko Mignął tylko płomień taniej zapalniczki I już po chwili płonęło wszystko: Wór z prezentami, renifery, patyczki Mikołaj śmiał się głośno myśląc o kobietach Których ekskluzywne zestawy kosmetyków Nie trafią do ich rąk w tegoroczne święta Po świecie będzie niosło się echo gniewnych krzyków  
urshels (2013-12-21 21:56:49)
Przedświąteczny klimat
 PRZEDŚWIĄTECZNY KLIMAT Choinka na święta już ubrana, kolorowe światełka na niej od rana migoczą, a dzieci ze szczęścia chichoczą. Czekają z niecierpliwością na wtorek, na moment, gdy Święty Mikołaj przyniesie im prezentów worek. Metrowe kartki z prośbami o prezenty już napisały, list na poczte zaniosły i wysłały. Z dopiskiem "Do Laponi proszę i o zestawie kosmetyków do mamy nie zapominij tym, o którym ostatnio tak dużo mówiła, że regeneruje dłonie (cokolwiek to znaczy) masz przynieść, bo cały rok starała  wiesz, ten co nawilża ręce przez cztery pory roku i chroni je na każdym kroku."  
Monika1992 (2013-12-21 21:43:26)
Wymarzone prezenty
Święta nastały, choinka szronem jeszcze świeci, To czas upragniony nie tylko małych dzieci. Wieczór się zbliża, śnieg za oknem pada, A Mikołaj prezenty do sań już wkłada. Tegorocznej zimy wszystkie panie będą uśmiechnięte, Bo Święty wie jak zadbać o ich rączki zmarznięte. W worku niesie peelingi i kremy pachnące, Od Czterech Pór Roku regenerujące. Takie właśnie kosmetyków zestawy wymyślił, Zamiast kolenych skarpet, co nikt ich nie wyśnił.  
agus22 (2013-12-21 20:27:33)
Mikołajowe przygody ;)
Szedł sobie Mikołaj dróżką ośnieżoną i tak sobie myśli "Co tu zrobić z żoną???"... Bo czeka go na święta prezentów kupowanie, a tu wszystko drogie, choć na co dzień tanie... I tak szedł sobie wolno nasz Mikołaj drogi, a że zamyślony nie patrzył pod nogi, potknął się łamaga na równiuśkiej  drodze i pod nosem zaskoczony zaklął srodze... Lecz zdziwiona była jego słodka minka, bo patrzy, a tu przed nim wyrosła choinka!! Wielka i zielona, lekko ośnieżona "Kurka, przecież jej tu nie było!!! Szkoda, że nie widzi tego żona!!!" Obszedł ją Mikołaj, sprawdził co się pod nią kryje, i aż się uśmiechnął jego cudny ryjek!!! "Toż to dla mej żony prezent jest wspaniały!!" - a tam leży sobie kosmetyków zestaw mały!!! Cztery Pory Roku - czyta nazwę tych cudownych specyfików, wzrok podniósł, patrzy, a tam wiecej wyrasta tych zestawów kosmetyków!!! Wyzbierał ile dał rady i biegnie do żony, patrzy, a tu żona kremem się smaruje i aż krzyknął zdziwiony!! Mówi mu żona "Nie uwierzysz, ale dziś przygoda mi się przydarzyła" krzyknęła radosna, "Zielona choinka przede mną wyrosła!!!" A pod nią same zestawy kosmetyków, teraz w całej szafie mamy ich bez liku!!" Więc sapnął ciężko Mikołaj przerażony: "Kurka, i znów nie mam prezentu dla żony!" ;)
Strona komentarzy 14 z 17
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar