2013-12-20

Zakończone

Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku

W chłodne zimowe dni, delikatne dłonie kobiety szczególnie narażone są na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Ale nie tylko na nie.  Na pewno znasz takie dłonie, które zimą poza codziennym zmierzaniem się z mrozem i wiatrem: pracują, gotują, prasują, sprzątają i… kochają. Zrób im prezent - podaruj Zestaw Regenerujący do rąk Cztery Pory Roku.
 
 
Zapraszamy do konkursu. 


Co należy zrobić?

 
 
Ułóż śmieszny wierszyk, w którym znajdą się słowa takie jak Mikołaj, choinka, święta, prezenty, zestawy kosmetyków oraz Cztery Pory Roku.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?


Do wygrania mamy 4 świąteczne zestawy Cztery Pory Roku. W skład każdego zestawu wchodzą: zimowy krem regenerujący oraz peeling regenerujący do rąk.

 Opis nagrody:


Zestaw Regenerujący składa się z dwóch komponentów niezbędnych do tego, by dłonie każdej kobiety stały się na nowo piękne i delikatne.

Zimowy Krem do rąk zawiera żurawinę, miód i mleko. To składniki, które ukoją wszelkie podrażnienia i sprawią, że skóra dłoni odzyska swoje siły witalne.

Zimowy peeling do rąk, to kompozycja żurawiny oraz soli morskiej. Taki skład sprawi, że nawet najbardziej zniszczone ręce staną się jedwabiście gładkie i odzyskają swój naturalny blask.

NIE ZAWIERA PARABENÓWKonkurs trwa od 20 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013. Zapraszamy do naszym świątecznych konkursów.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Ułóż śmieszny wierszyk, w którym znajdą się słowa takie jak Mikołaj, choinka, święta, prezenty, zestawy kosmetyków oraz Cztery Pory Roku.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 grudnia 2013.

 

Komentarze (162)

DEY (2013-12-23 18:37:03)
List do M.
Mikołaju Święty, chcę poprosić w liście abyś mi w tym roku przyniósł osobiście pod choinkę parę rzeczy, których pragnę jak to zrobisz to już nie wiem i nie zgadnę ale jesteś przecież Mikołajem Świętym co na święta wszystkim, rozdaje prezenty masz na pewno na to, sposoby tajemne sypiesz extra proszkiem, wciągasz środki wziewne może zaklęć jakich wypowiadasz setki albo sprawią to zaczarowane kredki czy też w pocie czoła Cztery Pory Roku pracujesz w kopalni we Władywostoku by zarobić na te wszystkie nasze dary bo masz taką misję, chociaż jesteś stary a może masz elfy do pracy w kopalni skośnookie dzieci do zszywania w szwalni układ masz z Chinami i rosyjską mafią, nie chcę wiedzieć, ale cieszę się, że trafią do mnie pod choinkę moje prezenciki wyśnione nocami cudne kosmetyki ale hurtem, bo ja pojedyńczo nie śnię znaczy zestaw, bo o dwa poprosić nie śmiem... By nie było błędu to może powtórzę: Zestaw kosmetyków, takie pudło duże. To już wszystko, zatem oczekuję pilnie Jak Adam Mickiewicz co się uczył w Wilnie.
claudd (2013-12-23 17:29:03)
święta
Idzie, idze święty z długa brodą, to Mikołaj śpieszy z moją nagrodą! Pod choinkę ją położy, w świąteczny wieczór Bożo-Narodzeniowy! Preznet ten cudowny, wyczekiwany, dwudziestwgo czwartego grudnia podarowany. Ładnie zapakowany, a w środku zestaw kosmetyków, przez 4 pory roku będę się radować nim bez liku!
xCiotkaJasiekx (2013-12-23 16:04:51)
Cztery Pory Roku
W Czwartej Porze Roku- Zimie Święty Mikołaj spindra się po kominie. Pod choinkę się już skrada i prezenty już wykłada. Ale co to..dziwna sprawa bo nas tylko zestaw kosmetyków Cztery Pory Roku zadowala.Nic innego juz nie chcemy no i w święta wygraną świętujemy;)
żaneta (2013-12-23 14:17:22)
konkurs!!!
Są Cztery Pory Roku,lecz tylko zima tak pieknie błyszczy o zmroku!!!:) Troche jestem na nią zła,bo zawsze błyszczałam tylko Ja!!!:) Teraz jest nas dwie więc jakoś pogodzić musimy się!:) No ale jej wybaczę,bo Święta są za pasem!:) Prezenty już kupiłam,choinka wystroiona! Lecz tyle co wydałam to w domu się przeżegnałam!!!:) Mikołaj krzyczał coś tam  z daleka więc też go widziałam lecz nic z tego nie zyskałam:( Stwierdził że nie grzeczna byłam i na nic nie zasłużyłam! Trochę się z nim posprzeczałam i ten worek mu zabrałam!!!:) Miałam zakładać  mu już na głowę,lecz patrze a tu zestawy kosmetyków wystrzałowe!!!:) Postanowiłam że wezmę 2 będzie miała mama i ja!:)
żaneta (2013-12-23 14:16:28)
konkurs!!!
Są Cztery Pory Roku,lecz tylko zima tak pieknie błyszczy o zmroku!!!:) Troche jestem na nią zła,bo zawsze błyszczałam tylko Ja!!!:) Teraz jest nas dwie więc jakoś pogodzić musimy się!:) No ale jej wybaczę,bo Święta są za pasem!:) Prezenty już kupiłam,choinka wystroiona! Lecz tyle co wydałam to w domu się przeżegnałam!!!:) Mikołaj krzyczał coś tam  z daleka więc też go widziałam lecz nic z tego nie zyskałam:( Stwierdził że nie grzeczna byłam i na nic nie zasłużyłam! Trochę się z nim posprzeczałam i ten worek mu zabrałam!!!:) Miałam zakładać  mu już na głowę,lecz patrze a tu zestawy kosmetyków wystrzałowe!!!:) Postanowiłam że wezmę 2 będzie miała mama i ja!:)
żaneta (2013-12-23 14:16:17)
konkurs!!!
Są <strong>Cztery Pory Roku</strong>,lecz tylko zima tak pieknie błyszczy o zmroku!!!:) Troche jestem na nią zła,bo zawsze błyszczałam tylko Ja!!!:) Teraz jest nas dwie więc jakoś pogodzić musimy się!:) No ale jej wybaczę,bo <strong>Święta</strong> są za pasem!:) <strong>Prezenty</strong> już kupiłam,<strong>choinka</strong> wystroiona! Lecz tyle co wydałam to w domu się przeżegnałam!!!:) <strong>Mikołaj </strong>krzyczał coś tam&nbsp; z daleka więc też go widziałam lecz nic z tego nie zyskałam:( Stwierdził że nie grzeczna byłam i na nic nie zasłużyłam! Trochę się z nim posprzeczałam i ten worek mu zabrałam!!!:) Miałam zakładać&nbsp; mu już na głowę,lecz patrze a tu <strong>zestawy kosmetyk&oacute;w </strong>wystrzałowe!!!:) Postanowiłam że wezmę 2 będzie miała mama i ja!:)<br />
Yamette (2013-12-23 14:14:56)
Choineczka
 Mój kochany Mikołajku, co przyniosłeś mi w podarku? Lasem pachnąca choinka czeka na prezentów kilka! Wiesz, choinki są wybredne, bez  paczuszek bardzo biedne, więc  Cię proszę bardzo skromnie,   przyjdź  wraz  z  Gwiazdką   w Święta do mnie! Niech zielona, dumna Pani ugnie się pod zestawami:  Zestawami  kosmetyków, zestawami smakołyków! Głodna jestem niesłychanie, schrupałabym na śniadanie żurawinowe słodkości, z mlekiem, z miodem -  ach, pyszności! Cztery Pory Roku uciszą w brzuchu burczenie, a do tego pokonają rąk mych małych przesuszenie. Czekam, więc na Ciebie w wigilijnej nocy mroku, Renifery niech nie   padną, a Ci  dotrzy mają kroku!  
Alicja B :D (2013-12-23 14:02:22)
Mikołaj i jego problem
Święta się zaczęły, Mikołaj rusza w pędy Do komina mi zagląda, nie wyraźnie na niego spogląda. Odwagi pomału nabiera, z płaszcza się rozbiera lecz to nie płaszcza wina, po prostu za dużo się nawcinał. Wchodzi jednak przez drzwi, patrzy czy kazdy śpi Gdy już się upewnia, choinke prezentami napełnia. Zestaw kosmetyków "Cztery pory roku" dostaję, na karteczce napisane: naprawcie komin, bo się wam pomniejsza, w zeszłym roku nago wskoczyłem teraz naprawdę przesadziłem.. bo przez drzwi wszedłem i magicznie na tym nie wyszedłem.
desperrrados (2013-12-23 13:11:46)
Święta, prezenty i ciekawe płenty
Drogi Mikołaju, święta już tuż tuż, a u mnie choinka jeszcze nie ubrana, bo wydaje mi się, że zostałam OKŁAMANA :( W tamtym roku prosiłam o boskie prezenty, a dostałam tylko przepisy na ogórki i patenty  jak pisać dobre płenty. Usiądę chyba i posłucham Cztery pory roku Vivaldiego.. a potem kupię zestawy kosmetyków na święta - dla niej i dla niego.
ewelina (2013-12-23 12:42:09)
Święta
 Już nadchodzą do nas ŚWIĘTA, więc rodzina uśmiechnięta. Chodź są CZTETRY PORY ROKU, w ten magiczny dzień- raz w roku, czas CHOINKĘ ubrać wspólnie, by MIKOŁAJ wszedł potulnie. Aby w wigilijną noc, przyniósł nam prezentów moc. Aby nie próżnował i w tę zimę nas obdarował.  Rankiem wszyscy pod choinkę mkniemy i prezenty rozpakowywujemy:) A MIkołaj nie dla żartu, ZESTAWÓW KOSMETYKÓW zostawił bez liku. Mama skaka z radości z takich okazałości. :)  
Strona komentarzy 12 z 17
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar