2013-12-20

Zakończone

Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku

W chłodne zimowe dni, delikatne dłonie kobiety szczególnie narażone są na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Ale nie tylko na nie.  Na pewno znasz takie dłonie, które zimą poza codziennym zmierzaniem się z mrozem i wiatrem: pracują, gotują, prasują, sprzątają i… kochają. Zrób im prezent - podaruj Zestaw Regenerujący do rąk Cztery Pory Roku.
 
 
Zapraszamy do konkursu. 


Co należy zrobić?

 
 
Ułóż śmieszny wierszyk, w którym znajdą się słowa takie jak Mikołaj, choinka, święta, prezenty, zestawy kosmetyków oraz Cztery Pory Roku.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?


Do wygrania mamy 4 świąteczne zestawy Cztery Pory Roku. W skład każdego zestawu wchodzą: zimowy krem regenerujący oraz peeling regenerujący do rąk.

 Opis nagrody:


Zestaw Regenerujący składa się z dwóch komponentów niezbędnych do tego, by dłonie każdej kobiety stały się na nowo piękne i delikatne.

Zimowy Krem do rąk zawiera żurawinę, miód i mleko. To składniki, które ukoją wszelkie podrażnienia i sprawią, że skóra dłoni odzyska swoje siły witalne.

Zimowy peeling do rąk, to kompozycja żurawiny oraz soli morskiej. Taki skład sprawi, że nawet najbardziej zniszczone ręce staną się jedwabiście gładkie i odzyskają swój naturalny blask.

NIE ZAWIERA PARABENÓWKonkurs trwa od 20 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013. Zapraszamy do naszym świątecznych konkursów.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Zimowa Pielęgnacja Dłoni Cztery Pory Roku” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Ułóż śmieszny wierszyk, w którym znajdą się słowa takie jak Mikołaj, choinka, święta, prezenty, zestawy kosmetyków oraz Cztery Pory Roku.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 grudnia 2013.

 

Komentarze (162)

kulisia (2014-01-01 13:04:46)
wierszyk taki sobie bo wczoraj nie działał Internet
Wszyscy wiedzą:i dą święta Więc Mikołaj niech pamięta, Żeby przynieść wór rozdęty, A w nim hojne wszak prezenty. Na wciąż kwaśne, krzywe miny- ozdrowieńcze witaminy, odmłodzenie dla tetryków i zestawy kosmetyków- dla dbających o urodę, a dla wszystkich:lux pogodę na te Cztery Pory Roku, co nas wszystkich znów czekają- niech fanfary nam zagrają!
anuszka (2013-12-31 21:19:48)
Vivaldi- Cztery Pory Roku
Vivaldi- kompozytor okresu baroku miał od dawna chrapkę na Cztery Pory Roku. Do św. Mikołaja list więc wystosował, a prośbę swoją tak umotywował: "Dłonie moje wciąż ciężko pracują, każdego dnia nuty zapisują, muszę porządnie je zregenerować i dobrym kremem codziennie smarować, żeby były lekkie, energiczne, zdolne i w komponowaniu niezwykle wydolne. Zrób mi, Mikołaju prezent więc na święta od jakiegoś cenionego w świecie producenta. Mogę ci podpowiedzieć, najlepiej naszykuj duży, rewelacyjny zestaw kosmetyków, które pod piękną swą choinką znajdę, będę miał ogromną i świąteczną frajdę. Dłoniom swym kosmetyki wszystkie podaruję, piękny dla potomności utwór skomponuję." I dostał Vivaldi prezent zamówiony, więc tak jak obiecał, ułożył natchniony utwór sławiący Cztery Pory Roku, do dziś znane dzieło późnego baroku.
auriga (2013-12-31 19:04:28)
MIKOŁAJ I CZTERY PORY ROKU
Szkoda jest to wielka, że tak krótko trwają święta i codziennie o zmroku od Czterech Pór Roku Mikołaj chociaż się go prosi, prezentów nie przynosi. A dziewczyny by chciały, zestaw kosmetyków mały. Gdy jeden jest skończony, drugi pod choinkę byłby położony, aby piękne dłonie miały i Mikołaja nimi po brodzie głaskały.
prawdziwa (2013-12-31 18:23:43)
cztery pory roku
Przez CZTERY PORY ROKU MIKOŁAJ na każdym kroku promocji wypatruje a gdy się pojawiają wszystkie ZESTAWY KOSMETYKÓW  w sklepach wykupuje. Dobrze wie bowiem Święty,jakie potrzebne są PREZENTY do tego,by w ŚWIĘTA każda kobieta była uśmiechnięta. Sanie zapakowane po brzegi,trzeba włączyć szybsze biegi, Nie marudzą jednak Renifery,ani nie kręcą afery, wiedząc,że  Święty w swym postanowieniu jest nieugięty. I trzeba się postarać,by w każdym domu,gdzie jest CHOINKA, swój upragniony zestaw znalazła pod nią każda dorosła Dziewczynka.       
Piotruś (2013-12-31 17:53:48)
Prezencik do mnie przybędzie
Czy Mikołaj choiny będzie, I pod choinkę prezent do mnie przybedzie, Bym mógł mojej mamie prezent na Święta zrobić Zestaw kosmetyków od Cztery Pory Roku podłożyć, By mogła pachnieć z każdej możliwej strony I swym wdziękiem podbijać Świat wymarzony :)  
Renata (2013-12-31 16:02:29)
wierszyk
Jak co roku piękne święta, obchodzone wraz z rodziną. Nie są ważne tak prezenty, by się o nich Nam marzyło. Lecz Mikołaj Nas odwiedził, pojadł, popił, kolędował. Śmialiśmy się wszyscy razem, życzyliśmy sobie zdrowia. Kiedy wnet musiał się żegnać, zostawił worek prezentów. Wiele zabawek dla dzieci, dla dorosłych sporo gadzetów. Zestawy kosmetyków dla Pań, dla Panów krawaty, książki. Atmosfera była przednia, najlepsza wśród rodzin polskich. Choinka odziana ładnie w bombki, lampki i słodycze. Świąteczny czas trwa tak krótko, już za chwilę będzie styczeń. Nowy rok i nowe plany, kolejne cztery pory roku. Życzę wszystkim zdrowych świąt, niech każdy dzień będzię udany.      
agf (2013-12-31 14:22:58)
Nie Vivaldiego;)
Każda pora roku innej pielęgnacji wymaga, używanie tych samych kosmetyków to byłaby zniewaga! Wiosną trzeba skórze dodać energii odrobinkę, można sięgnąć po jakąś rozświetlającą drobinkę. Latem kosmetyki z filtrami na słońce, a gdy dość mamy opalania znalazłoby się jakąś choinkę czy inne drzewko do w cieniu siadania. Zestawy kosmetyków na jesień skórę nawilżają, o jej przygotowanie do zimy dbają. Potem to już wiadomo -oprócz mrozu będą i święta, gdy to święty... Mikołaj, tym, co grzeczni byli przynosi prezenty. I tak mijają Cztery Pory Roku, choć nie Vivaldiego, a każda z nich kosmetyku wymaga innego :)
Stara (2013-12-31 12:59:25)
tylko wyć !
MIKOŁAJU Drogi: nie chcę czynić "wtrętów", oczekuję jednak ciut lepszych PREZENTÓW! Skoro słyszysz wszystko - to wśród moich krzyków, brzmią chyba wyraźnie ZESTAWY KOSMETYKÓW?! Raz na CZTERY PORY ROKU jest CHOINKA i są ŚWIĘTA, zawsze chcę tego samego, a MIKOŁAJ nie pamięta: smutno Starej się więc robi - przecież grzeczna była! A tak siedzę bez zestawów i z żalu bym wyła !!!
Ewa (2013-12-31 12:17:08)
wierszyk
Świety Mikołaju Drogi Już Ci pewnie bolą nogi, reniferom marzną rogi... A pod choinką prezentów co nie miara Widać, że się Święty stara Święta będą doskonałe nostalgiczne i białe Z zestawem kosmetyków wypadną pięknie nikt patrząc na mnie z żałości nie jęknie ;) Cztery Pory Roku już o to zadbają bo świetną reputację mają
ona_25a (2013-12-31 11:23:27)
Niedosyt po świętach
Święta, święta i po świętach A ja nie śpię na prezetach Co się stało nie wiem sama Choinka stała ubrana Piękna duża okazała Do podarków zachęcała Gdzeczna byłam cały czas A prezenty?  Ciągle brak! Nawet rózgi nie dostałam I sie prawie zalamałam A Mikołaj mój dom minął Albo gdzieś po drodze zaginął. Więc was proszę moi mili Byście radośc mi sprawi I prezencik zostawili. Kosmetyków zestawy małe Będą dla mnie doskonałe Na pewno ich nie zmarnuję Lecz ochoczo wypróbuję. Cztery Pory Roku Przyjmę w podskoku :)
Strona komentarzy 1 z 17
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar