Diky

2013-12-18

Zakończone

Konkurs Świąteczne prezenty od SYLVECO

Święta Bożego Narodzenia to czas rodzinnych spotkań, chwil spędzonych wśród najbliższych osób. Nieodłącznie kojarzy się z tradycją obdarowywania prezentami. Na taką okazję firma SYLVECO przygotowała propozycję zestawów świątecznych, w postaci pięknie zapakowanych kosmetyków naturalnych. A my mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania zestawy kosmetyków od SYLVECO.
  


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem przedstaw pomysł na własnoręcznie wykonany kosmetyk w oparciu o typowo świąteczne składniki (cynamon, goździk, pomarańcza) oraz udziel odpowiedzi na pytanie jakie kosmetyki z takimi składnikami firma SYLVECO posiada w swojej ofercie.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 4 zestawy kosmetyków SYLVECO:

- 1x zestaw brzozowy duży (krem słoik brzozowy, lekki krem brzozowy,krem pod oczy, balsam brzozowy z betuliną)
- 1x zestaw nagietkowy mały (krem słoik brzozowo-nagietkowy, lekki krem nagietkowy,rumiankowy żel do twarzy, pomadki)
- 1x zestaw rokitnikowy mały (krem słoik brzozowo-rokitnikowy, lekki krem rokitnikowy, tymiankowy żel do twarzy, pomadki)
- 1x zestaw dłonie/stopy (krem do rąk, krem do stóp, krem pod oczy, tymiankowy żel do twarzy, pomadki)


UWAGA:

Prezentowane zestawy są przykładowe.

Nagrody zostana przydzielone losowo.

 


Konkurs trwa od 18 grudnia do 24 grudnia 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Świąteczne prezenty od SYLVECO” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 18 grudnia do 24 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
przedstaw pomysł na własnoręcznie wykonany kosmetyk w oparciu o typowo świąteczne składniki (cynamon, goździk, pomarańcza) oraz udziel odpowiedzi na pytanie jakie kosmetyki z takimi składnikami firma SYLVECO posiada w swojej ofercie.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 18 grudnia 2013.

 

Komentarze (40)

Anna Ziobro (2013-12-25 20:27:46)
Ups!
Aj, toż przecież się spóźniłam :P No nic, życzę wszystkim powodzenia! ;)
Anna Ziobro (2013-12-25 19:43:30)
Kosmetyki naturalne
Ponieważ jestem wielbicielką kąpieli po pierwsze chciałabym zaproponować kąpiel goździkowo - pomarańczową w oparciu o samodzielnie przygotowany napar. W zależności od potrzeb (np. wielkości wanny ;)) oraz upodobań (czy tak samo lubimy pomarańcze i goździki) do garnuszka wrzucamy suszone goździki i suszoną skórkę otartą z pomarańczy. Zalewamy mlekiem i zagotowujemy (triki na niewykipienie mleka, to już inna historia). No a potem już tylko wlewamy do wanny pełnej ciepłej wody i korzystamy z dobroczynnych właściwości składników, a przy tym także z aromatów. Na marginesie, choć składnik ten nie został wymieniony jako typowo świąteczny, a szkoda, polecam również kąpiel sosnową - garść pociętych gałązek zalewamy wodą i gotujemy pod przykryciem przez około pół godziny. A potem jak wyżej, do wanny i możemy się już moczyć. Ponadto mam bzika na punkcie włosów, dlatego też chcę zaproponować płukankę do włosów jasnych, jakie sama mam. Należy w zależności od długości włosów wycisnąć sok z pomarańczy i cytryn w proporcji 1:1, a następnie wymieszać również 1:1 z ciepłą wodą, no i stosować. Sylveco: 1. Pomarańcze zawierają kwas cytrynowy, który znaleźć można w: Kremie brzozowo-rokitnikowym z betuliną, Kremie brzozowo-nagietkowym z betuliną i Kremie brzozowym z betuliną, 2. Cynamon w postaci olejku cynamonowego znajduje się w Rokitnikowej pomadce ochronnej o zapachu cynamonu.
Julicia (2013-12-24 12:52:39)
Sylveco - konkurs
Pomarańczowa odzywka do włosów: Składniki: 1/2litra wody 60ml soku pomarańczowego 2krople olejku rozmarynowego 2krople olejku pomarańczowego  pół łyżeczki proszku agar-agar Przepis: Proszek rozpuszczamy w wodzie i dodajemy sok i olejki. Wymieszaj składniki, przelej do butelki i przede każdym użyciem wstrząśnij butelką. Odzywkę nakładaj na skórę głowy i włosy. Odzywka oczyszcza skórę głowy, ale tez poprawia ukrwienie skóry.
Betinka (2013-12-24 11:53:30)
Konkurs Świąteczne prezenty od SYLVECO
1. Gdy czuć już zapach świąt, prezenty mam spakowane i głęboko zabunkrowane.Poza tym każda potrawa już czeka na spróbowanie i choinka piękniejest  przystrojona, świeci, błyszczy i pachnie lasem.Ja mogę pozwolić sobie na chwilę zapomnienia i na własnej skórze poczuć magię świąt. Wykorzystam wszystke przyprawy z moich  wypieków i stworzę aromatyczny piling z drobno zmielonych pestek orzechów ,goździków z dodatkiem soku z cytryny i skórki z pomarańczy oraz szczypty cynamonu. Dodatkowo by skóra była jedwabista i delikatnaniczym płatek róży nakładam na skórę pachnący balsam z oleju kokosowego,olejku migdałowego i skórki pomarańczowej. I tak odświętnie przygotowana mogę zasiąść do świątecznej kolacji:) 2. Rokitnikowa pomadka o zapachu cynamonu z betuliną.
prawdziwa (2013-12-24 00:10:55)
Pomysł na prezent
1.Nie sztuką jest kupić komuś w prezencie gotowe kosmetyki i najczęściej wiele osób wybiera takie właśnie rozwiązanie.Tak jest zdecydowanie szybciej i prościej,ja jednak uciekam od tego,albowiem zdecydowanie wolę dostawać,a także dawać nietuzinkowe,własnoręcznie zrobione prezenty,bo wydaje mi się,ze są one w stanie ucieszyć obdarowywanego o wiele bardziej,niż te gotowe. Mając do dyspozycji typowo świąteczne zapachy,od razu pomyślałabym o zakupie gotowej bazy mydlanej w zestawienu z którą powstałyby cudownie pachnące mydełka.Do ich zrobienia wykorzystałabym gotowe  foremki o niebanalnych kształtach.Gotowe mydełka opakowałabym w ozdobne woreczki,przewiązując je wstążeczką,na której umieściłabym karteczkę z życzeniemi lub sentencją... 2.Rokitnikowa pomadka o zapachu cynamony z betuliną. .
AniaPet (2013-12-24 00:07:59)
sylveco
1.Fajnym własnoręcznie wykonanym kosmetykiem będą MUSUJĄCE KULE DO KĄPIELI CYNAMONOWO- POMARAŃCZOWE. Potrzebne są:200 g sody spożywczej, 100 g kwasku cytrynowego, 40 g mleka w proszku, 10 g olejku z pestek winogron, 30 g tłuszczu kokosowego, buteleczka olejku eterycznego (cynamonowego), odrobina suchych skórek pomarańczowych. I z tych skłądnikó można wyczarować coś na prawdę fajnego 2.Rokitnikowa pomadka o zapachu cynamonu z betuliną (zawiera olejek cynamoniowy)    Regenerujące kremy do rąk (zawierają olej ze słodkich migdałów)
letniowoc (2013-12-23 20:27:57)
konkurs Sylveco
1. Energizująca maseczka pomarańczowa-miodowa z korzenną nutą (polecana szczególnie dla cer suchych, szarych, zmęczonych potrzebujących dużej dawki wigoru i odżywienia) Składniki główne: 1 łyżka miodu 2 łyżki serka homogenizowanego 1 żółtko kilkanaście kropel świeżego soku z pomarańczy szczypta cynamonu 1 zmielony goździk Składniki dodatkowe: wolna chwila popołudniową lub wieczorową porą miła dla ucha muzyka świeca o zapachu cynamonu szklanka świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy ulubiona książka, którą dawno chcieliśmy przeczytać, ale ciągle brakowało czasu   Wykonanie: Wymieszać główne składniki. Nałożyć na twarz papkę i trzymać w zależności od potrzeb skóry (skóra normalna ok. 15 min, skóra sucha i bardzo sucha ok.20-30 min). Unikać stosowania na podrażnioną skórę.   Efekt: nawilżona i rozjaśniona skóra, zmniejszone pory świąteczny nastrój w duszy dzięki pachnącym składnikom maseczki błysk w oczach męża :) zazdrość ze strony żeńskiej części znajomych :P piękny wygląd podczas Świąt i nie tylko :D 2. Rokitnikowa pomadka ochronna o zapachy cynamomu.
Ann897 (2013-12-23 15:28:03)
SYLVECO-KONKURS
    ~*~ Tonik pomarańczowy ~*~          Składniki:       ~ 2 lub 3 nie pryskane pomarańcze       ~ 1 duża filiżanka octu owocowego       ~ woda destylowana         Obrać skórkę z pomarańczy. Następnie pokroić w drobną kostkę i odstawić do słoika, zalać octem, tak by zakrył wszystko i odstawić to na ok 2 tygodnie w ciepłym miejscu. Po dwóch tygodniach płyn odfiltrowujemy przez papierowy filtr. Tonik używać tylko rozcieńczony w proporcji jeden do jednego z woda destylowaną.     ~*~ Peeling cynamonowo- goździkowy do stóp ~*~           Składniki:       ~ 1 łyżka brązowego cukru       ~ 2 łyżki gęstego miodu       ~ 1 łyżeczka sproszkowanego cynamonu           Cukier mieszamy z cynamonem i drobno rozkruszonymi goździkami, a następnie dodajemy miód. Peeling nakładać na wcześniej namoczone stopy. Po zabiegu nałożyć balsam nawilżający.           ~ Inne kosmetyki SYLVECO w których skład wchodzą pomarańcza,goździki lub cynamon to min: Rewitalizujący żel pod prysznic Pomarańcza z kurkumą,Rokitnikowa pomadka ochronna o zapachu cynamonu.  
cavalierka (2013-12-22 23:00:37)
Peeling, a cóż innego?
1)Peelnig świąteczny łatwo przygotować i pomarańczową skórkę zniwelować 1/4 szklanki sypanej kawy odrobina syropu z agawy 2 łyżeczki cynamonu 1/4 łyżeczki kardamonu maksymalnie  łyżka cukru nie za dużo, bo nie chcemy lukru oliwa i olejek pomarańczowy do tego ciut mleka od krowy wszystko wymieszać bardzo dokładnie wmasować w skórę, spłukać i patrzeć jak wygląda się ładnie! 2 )Rokitnikowa pomadka ochronna o zapachu cynamonu z betuliną
zanka88 (2013-12-22 22:10:37)
Sylveco
Ja proponuję tworzenie własnoręcznych maceratów. Cynamon, gożdzik i skórkę z pomarańczy zalewamy wybranym przez siebie olejem bazowym dostosowanym do potrzeb naszej skóry, ale może być to najzwyklejsza oliwa z oliwek. Składniki wrzucamy do buteli lub słoika i zalewamy olejem i wstawiamy do ciemnego miejsca na 2-3 tygodnie, co jakiś czas mieszając. Po tym czasie przecedzamy powstałą substancję i mamy wspaniały olejek o jeszcze lepszym zapachu. Niestety olejki zwykle są bez zapachu lub aromat jest drazniący, a w tym przypadku zapach na pewno bardzo przypadnie do gustu każdej fance goździków, cynamonu i pomarańczy. Taki olejek może mieć ogromną ilość zastosowań. Można go używać do włosów, ciała, a także dodawać do aromatycznych kąpieli. Sylveco posiada rokitnikowa pomadkę z betulina o zapachu cynamonu.
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar