2013-12-15

Zakończone

Konkurs Świąteczno - Noworoczny z marką Venita

Zapraszamy do świątecznego Konkursu z marką Venita, w którym do wygrania atrakcyjne zestawy nagród.
  


Co należy zrobić?Konkurs jest podzielony na dwa etapy:

1. Zadanie: ułóż oryginalne i zabawne życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne - do wygrania 5 zestawów - życzenia składamy do Świąt,

2. Zadanie: ułóż oryginalne i zabawne życzenia noworoczne

Życzenia Noworoczne -  do wygrania 5 zestawów - życzenia składamy do Nowego Roku.


Dodatkowo proszę polubić fanpage marki Venita


https://www.facebook.com/VENITA.CosmeticsPoland


Życzenia świąteczne i noworoczne należy zamieszczać w komentarzach pod konkursem oraz na fanpage VENITA.


UWAGA:

Jedna osoba może wziąć udział w obu etapach konkursu, co oznacza, że jedna osoba ma szansę na wygrania dwóch zestawów.Co można wygrać?

Do wygrania mamy 10 zestawów, 5 zestawów za życzenia świąteczne i 5 zestawów za życzenia noworoczne.


Spójrz jak wyglądają nagrody:

 
UWAGA - zwycięzcy będą mogli wybrać zestawy przeznaczone do konkretnego koloru włosów.Konkurs trwa od 15 grudnia 2013 do 1 stycznia 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Świąteczno - Noworoczny Z marką Venita” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 15 grudnia 2013 do 1 stycznia 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
1. Zadanie: ułóż oryginalne i zabawne życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne - do wygrania 5 zestawów - życzenia składamy do Świąt,

2. Zadanie: ułóż oryginalne i zabawne życzenia noworoczne

Życzenia Noworoczne -  do wygrania 5 zestawów - życzenia składamy do Nowego Roku.


Dodatkowo proszę polubić fanpage marki Venita

https://www.facebook.com/VENITA.CosmeticsPoland


Życzenia świąteczne i noworoczne należy zamieszczać w komentarzach pod konkursem oraz na fanpage VENITA.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem, jak również na fanpage marki VENITA.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 15 grudnia 2013.

 

Komentarze (52)

zabajka (2014-01-01 23:12:37)
życzenia noworoczne
Nowy Rok dziś nas powitał. Jaki będzie, ja się pytam? Oczekiwań mamy sporo. Zdoła sprostać? Nie wiadomo! Życzyć jednak nie zaszkodzi. A więc zawsze bądźmy młodzi, zdrowi, piękni i bogaci. czy to single czy żonaci. Niechaj nam się wszystkim darzy. Każdy bowiem o czymś marzy. Niech więc spełnią się marzenia, życzyć trzeba powodzenia! Tylko dobrych niespodzianek, dobrych imprez i śniadanek, śmiechu, tańców i zabawy. Dwa czternasty bądź łaskawy! :)
ach (2014-01-01 18:43:48)
życzenia noworoczne
Jak na tradycję przystało, złożyć życzenia by wypadało. Lecz czego życzyć ja Wam mogę ? Choćbym chciała... nie pomogę! W Waszej kwesti gdzie zmieścicie, te wszystkie rzeczy, które mi życzycie. Bo gdzie mam schować szampana skrzynki ? Zbyt małe są gałązki mej choinki. Lecz wierzę, że Wasza jest większa, a do tego nieskończenie pojemniejsza! Bo teraz Wy ukryć pod nią musicie, te wszystkie smutki co chowacie skrycie. Rok 2013 już od paru godzina za nami, dlatego trzeba się pożegnać z ranami. Na ich miejse radość i szczeście wskakuje, razem ze szczerym uśmiechem już figluje. Będą nieodłącznymi elemantami każdego dnia, dlatego korzystajcie z nich ile tylko się da! Niech każdy 10ty wypada w niedziele, niech długich weekendów przypada wiele. Niech czasu wolnego będzie sporo, wtedy w rodzinie będzie wesoło!
beatkaa84 (2014-01-01 16:03:22)
Nowy Rok
 Kochani W Nowym Roku pragnę złożyć Wam najpiękniejsze życzenia prosto z mojego serca płynące Życzę Wam , Byście ciągle byli słodcy jak cukierek delikatni i wyjątkowi jak czekolada,którą uwielbiam promienni i pełni ciepła jak wiosenne słoneczko, Życzę Wam wielu sukcesów, spełnienia najskrytszych marzeń, bo kto jak to,ale Wy zasługujecie na ich spełnienie. Życzę Wam kolejnego wspaniałego roku, roku sukcesów i wielkich osiągnięć, Życzę Wam byście zawsze z nami już byli Życzę Wam byście nigdy się nie zmieniali Bo jesteście cudowni i wyjątkowi Bo jesteście idealni,wspaniali. Szczęśliwego Nowego Roku:)
gatta (2013-12-31 23:47:11)
życzenia
W Nowym Roku 2014 życzę Wam dużo miłości i szczęścia, a także iskry w oczach i błysku we włosach, który powali niejednego przystojniaka. Aaaa i pamiętajcie, że współcześni książęta rzadko przybywają na białym koniu, tak więc czasem warto zwrócić uwagę na innych ;)
anka8661 (2013-12-31 21:44:06)
Życzenia Noworoczne
W nowym roku życzę dużo uśmiechu, łez tylko radością, wzruszeniem, szczęściem spowodowanych, a ych z rzalu, bezsilności, rozpaczy by nie było wcale. Życzę wszystki dużo zdrowia, bo ono cenniejsze od złota. A naj mocniej, z całego serca życzę aby zawsze był obok ktoś kto kocha, szanuje, dla kogo to właśnie ty jesteś najważniejszy na świecie, bo dzięki takiej osobie jesteśmy w stanie wszystkie życiowe problemy rozwiązać.
Stara (2013-12-31 12:48:59)
:)
Moi Drodzy, Moi Mili dajcie ponieść się tej chwili i dokładnie o północy jak Kopciuszek do karocy w Nowy Rok wstępujcie z klasą (wstęp wzbroniony jest smutasom)! Także żwawo, pełni marzeń i spragnieni cud wydarzeń, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności... Niechaj radość u Was gości!
batonzo (2013-12-31 12:17:27)
życzenia noworoczne
Niech Nowy Rok przyniesie Wam wszystko, o czym zamarzycie, choć podobno należy się zastanowić, o czym się marzy skrycie. Niech spełnienie marzeń nie bedzie dla Was zaskoczeniem. Chcieliści zostać jeleniem? To zostaniecie jeleniem. Niech w Nowym Roku zostanie miejsce dla nowych pomysłów, jeśli ktoś w nie wierzy, to nie zaskoczą naszych zmysłów. Pragniecie żyć na nowo, polecieć balonem? Zamknijcie mocno oczy, są życzenia? To spełnią się one. Niech Nowy Rok przyniesie Wam to, do czego dążycie, nie zawsze wystarczy tylko samo trwanie, tylko bycie. 2014 rok już do nas bieży, Niech Wam przyniesie zdrowie, na mróz wyjdźcie bez odzieży. Wykąpcie się w przeręblu, ochłodźcie swoje ciało, niech w przyszłym roku wszystkich zachwyca, a to juz nie małao.
calibra (2013-12-30 23:30:43)
Wpisując się w noworoczny zwyczaj rymowanych życzeń...
Pomyślności w Nowym Roku, Uśmiechu na każdym kroku, powodzenia w konkursiwach i udziału w nagród żniwach. Tego Sobie i Wam życzę, wierszyk trochę trąci kiczem, ale za to rymy szczere, a nie jakieś "tere-fere". Kontynuując me życzenia: niech się z Nowym Rokiem zmienia wszystko, czego tylko chcecie (pod warunkiem, że to wiecie)... Niechaj żarcie w piersi idzie, niechaj bliskich ciepło grzeje, niechaj zdrowie dopisuje, niechaj państwo nie rujnuje, niechaj słońce często świeci, a w nas radość jak u dzieci cieszyć się życiem pozwoli i ze zmartwień wnet wyzwoli.
cavalierka (2013-12-30 20:53:17)
życzenia na Nowy Rok
 W Nowym Roku, mimo przejściowego mroku: Życzę wspomnień, na których myśl łezka w oku sie kręci by pozostały na zawsze w Twej pamięci. Tylko dla siebie czasu, gdy nikt nie robi hałasu Optymistycznego patrzenia w przyszłość i wiary, że istnieje prawdziwa miłość niech Twe oczy świecą radości blaskiem nawet jeśli postępowanie nie spotka się z poklaskiem nie bój się bronić swojego zdania choć oponent jest nie do pokonania. By spełniły się wszystkie, nawet ukryte marzenia Takie oto ślę życzenia
frotka87 (2013-12-30 20:19:49)
Konkurs
Życzenia noworoczne W Nowy Rok składam życzeń tłok. Szczególnie zdrowia końskiego i szczęścia dla głupiego ? Zawsze uśmiechu na twarzy jak u osła upartego ? Miłości dużo żeby się nie nudzić za dużo ? Pieniędzy w dostatku by nie wylądować na deptaku ? Szampana pełną wannę żeby wyrwać jakąś pannę ? Imprezy do rana żeby innym szczęka aż opadła ? I żeby 2014 roku przyniósł nowych wrażeń tłok ?
Strona komentarzy 1 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar