2013-06-23

Zakończone

Konkurs z firmą Kamill

Kamill, znana i lubiana marka produktów z ekstraktem z rumianku, proponuje nowe żele pod prysznic dla mężczyzn. A my serdecznie zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy żeli marki Kamill.
 
 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Dlaczego mężczyźni boją się przyznać do tego, iż dbają o swoje ciało?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą 2 żele Kamill Men.

 
Konkurs trwa od 23 czerwca 2013 do 23 lipca 2013
.Sponsorem nagród jest:


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z firmą Kamill” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 23 czerwca 2013 do 23 lipca 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedz na pytanie:
Dlaczego mężczyźni boją się przyznać do tego, iż dbają o swoje ciało?


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 23 czerwca 2013.

 

Komentarze (147)

kolorowa17 (2013-09-01 20:22:21)
wyniki
 Kiedy pojawią się wyniki?
Domi (2013-08-08 22:36:03)
Podstawowa higiena
Mężczyźni boją się przyznać, że dbają o swoje ciało, ponieważ często utożsamiają to pojęcie z niemęstwem. Nie chcą wyjść na zniewieściałych, a przecież takie rozumowanie jest błędne. Jednak bardzo trudno jest przekonać ich do tego, że codzienna pielęgnacja to naturalny rytuał, żyjąc w tak hipokrytycznym społeczeństwie.
AgaH (2013-08-04 01:08:32)
Kamill men
W każdym mężczyźnie, już od najmłodszych lat, wpojone zostało przekonanie, że facet musi być męski, silni fizycznie a zwłaszcza emocjonalnie, bo to na nich kiedyś spoczywać będzie obowiązek bycia opokadla kobiety, a każda słabość, oznaczałaby odejście od tego schematu. Dla mężczyzny nie sprawdzenie się w tej roli, oznaczałoby porażkę... Męskość postrzegana jest przez facetów jako pełna akceptacja siebie, pewność swojej wartości i silna psychika-niezależnie od sytuacji, jakiej się znajdzie. Kobieta natomiast w chwilach słabości "ucieka" do...zakupów. Bo to one poprawiają nam samopoczucie, sprawiają, że nasze myśli krążą w innym kierunku a nie skupiają się na problemach. Wpadając w zakupowe szleństwo, bardzo częśto zapominamy o tym , co nas przygnębia, zwłaszcza, gdy "szaleją" promocje! Drugim aspektem nieobnoszenia się facetów z dbałością o siebie jest stereotyp, że wszelkie mazidła pasują jedynie do kobiet a przyjemne zapachy perfum należą tylko i wyłącznie do pań. Może też nie wierzą w zapewnienia producentów, że "po tym kremie znikną wszelkie nasze zmarszczki" a wraz z nimi problemy...Kobiety nastomiast skłonniejsze są do nieprzemyślanych zakupów. Facet nigdy nie powie: "muszę to kupić dziś, bo jutro będzie kosztować drożej a w dodatku drugi produkt dają za 50% ceny!"
ollaa12 (2013-08-03 17:11:52)
Men
Mężczyźni boją się przyznać, że dbaj o swoje ciało, poniewż uważają, że facetowi nie wypada pielęgnować swojego ciała jak kobiera myślą też, że to nie męskie oraz co za tym idzie wstydzą się tego przez kolegami. Boją się, że koledzy uznają ich za lalusi. Myślę, że to kieruje ich świadomością i wolą się do tego nie przyznawać.
marcia7 (2013-07-24 00:05:54)
Konkurs
 Aby nie zostali przez nas uznani za zbyt delikatnych. 
ZajacKicak (2013-07-23 23:59:54)
Men
mezczyzni boja sie przyznac, ze dbaja o swoje cialo, bo mysla, ze przez to sa niezbyt mescy
mika19 (2013-07-23 19:08:58)
:)
 ....jeszcze ciągle uprzedzenia i stereotyypy im spokoju nie dają....
Honia (2013-07-23 16:35:22)
Ach ci mężczyźni
Jedynym powodem ukrywania facetów ich usilnych dążeń do posiadania idealnego ciała jest wysoka nieskutecznośc tych zabiegów wynikająca ze słabości męskich postanowień. Facet woli udawać, że się nie stara w ogóle, niż liczyć głośno kalorie i następnie polec w walce o mniejszy brzuch podczas wieczoru z kumplami zakrapionego hektolitrami piwa. Przyznanawanie się do porażki przychodzi mężczyznom szczególnie ciężko. Wolą zatem startować z pozycji ewentualnego zaskoczenia, jeśli uda im się zrealizowac swój plan, niż wracac z bitwy o odchudzanie i kaloryferek  na tarczy.
Mjonis (2013-07-23 13:38:57)
Dlaczego mężczyźni boją się przyznać, że dbają o własne ciało
Mężczyźni zawsze o swoje ciało dbają, ale nigdy do końca się do tego nie przyznają. Jedni tylko mydło uwzględniają, inni godzinę przed lustrem spędzają. Każda wypowiedź mężczyzny odnośnie o swoją osobę dbania jest uznawana za przejaw: siebie jako narcyza traktowania. W oczach innych osób mężczyzna o siebie dbający jest również w stosunku do innych wymagający. Mężczyzna stale mówiący o dbaniu o swoje ciało jest mało męski i niewielu facetów kumplować by się z nim chciało. Dlatego często w ukryciu mężczyzna urodę swą pielęgnuje, by na jaw nie wyszło jak bardzo się w sobie lubuje:)
mmoly (2013-07-23 13:30:04)
Pielęgnacja
Po co przyznawać się, że się dba o swoje ciało, jeśli nigdy, przenigdy nie dorówna ono ciału kobiety, które zawsze jest piękniejsze , delikatniejsze i milsze w dotyku. Faceci, uważają, iż piękniejszą płcią są kobiety i nie przyznają się do  pielęgnacji, chociaż po cichu pielęgnują swoje ciała. I niech tak zostanie, niech męska część społeczności pielęgnuje swoje ciała w tajemnicy, a My kobietki i tak na tym skorzystamy.
Strona komentarzy 1 z 15
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar