2013-05-08

Zakończone

Konkurs Suchy Szampon marki REF

Marka REF czerpiąc z kosmetologii to co najlepsze, nie mogła pozwolić aby suchego szamponu zabrakło w jej kolekcji. Kto choć raz miał okazję spróbować tego cudownego szamponu, nigdy nie pozwoli, aby zabrakło go w kosmetyczce. TO NAPRAWDĘ DZIAŁA!!! Zapraszamy do konkursu.
  Co należy zrobić?

Odpowiedz na pytanie:

 
Dlaczego warto używać suchego szamponu?


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy trzy miniaturki suchego szamponu marki REF.


 


Konkurs trwa od 08 maja 2013 do 08 czerwca 2013.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Suchy Szampon marki REF” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 08 maja 2013 do 08 czerwca 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Dlaczego warto używać suchego szamponu?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedź należy wysłać tak, aby wpłynęła na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 08 maja 2013.

 

Komentarze (75)

gosia56 (2013-06-08 23:51:16)
Konkurs
 gdyż jest cudowny 
marcia7 (2013-06-08 23:01:33)
Konkurs
 warta onieważ oszczędza nasz cenny czas:)
mika19 (2013-06-08 20:18:15)
:)
 żeby też mama się przekonała, że suchy szampon też działa
magda-17_17@o2.pl (2013-06-08 09:52:47)
suchy szampon
Przede wszystkim ze względu na oszczędnony czas. Im szybciej umyjemy włosy, tym więcej mamy czasu na przyjemności. Suchy szampon nie różni się bardzo od zwykłego szamponu. Twoje włosy będą po nim świeze i zadbane. Takie włosy warto mieć
lenasw (2013-06-07 15:10:44)
Suchy szampon dla każdej z nas
Dlaczego warto używać suchego szamponu? Otóż jest kilka ważnych powodów ku temu Po pierwsze: to cud kosmetyki w puszce zamknięty który sprawi, że nasze włosy nie będą oklapnięte Po drugie: jest szybki i prosty w użyciu i nasze włosy utrzyma przy życiu Po trzecie: w sytuacjach awaryjnych bardzo się przydaje i jest niezastąpiony wówczas, gdy włosy szybko się przetłuszczają Suchy szampon zapewni włosom idealny wygląd, czystość i świeżość i sprawi, że nigdy nie będziemy miały go dość Bywa, że nie możemy umyć włosów bo po prostu czasu nie mamy i wtedy ratunku w suchym szamponie szukamy Randki, wyjazdy, imprezy, podróże  wówczas ten kosmetyk bardzo dobrze nam służy Pomoże nam w każdej podbramkowej sytuacji nawet przy okazji nagłej, romantycznej kolacji Po jego użyciu nasze włosy będą błyszczące i sprężyste i będziemy wyglądać w nich atrakcyjnie - to jest oczywiste Uniesie włosy i je odtłuści, nadmiar serum wchłania więc polecam go absolutnie każdemu bez wahania!!!  
kaktus (2013-06-02 21:01:05)
konkurs
Warto używać suchego szapmonu, bo w ten sposób można zaoszczędzić czas (i wodę). Nie trzeba suszyć włośów, tak jak po tradycyjnym mysiu włosów. Suchego szamponu można także używać w 'sutyacjach awaryjnych' gdy w ostatniej chwili dowiadujemy się, że ktoś ma przyjść lub mamy spotkać się z kimś a włosy nie są w najlepszym stanie. Suchy szampon doskonale sprawdza się także, gdy ktoś posiada grzywkę, która szybciej przetłuszcza się niż pozostała część włosów. Wówczas, aby nie myć włosów wystarczy zastosować suchy szamponu na grzywkę i już. Dlatego właśnie warto używać suchego szamponu.
Nulek (2013-06-01 16:37:18)
Suche cudo!
Kto chociaż raz był we Lwowie (no a ja tam czasem bywam), wie, że wiąże się z tym miastem pewna sprawa dokuczliwa, a mianowicie brak wody - w związku z tym ciut utrudniona jest poranna toaleta. Kto tam był, ten się przekonał. Zresztą w schroniskach, hostelach też się awarie zdarzają, zwykle wtedy, gdy się włosy na mej głowie przetłuszczają. ;) W takich sytuacjach szampon suchy – toż to jest zbawienie, Ratunek dla wizerunku! Z opresji oswobodzenie! No i nawet w domu może uratować, kiedy budzik Nie zadzwoni (lub się człowiek poprzedniego dnia ciut strudzi)… Wtedy zamiast mycia włosów, układania ich, suszenia, Zastosuję suchy szampon gwoli włosów odświeżenia!   Tyle zalet, tyle wygód, tyle pomocy w opałach… Dlatego ten suchy szampon tak bardzo wygrać bym chciała!
Erna (2013-05-31 17:30:25)
Konkurs
Suchego szamponu warto używać, dlatego że:   - włosów nam sie nie chce myć, - czas nas ogranicza a świeże włosy chcemy mieć, - wieczorem gdy mamy wielkie wyjście i włosy już nieświeże są , - przetłuszczają nam się często włosy - w pracy spotkanie biznesowe mamy a włosy chcemy ładne mieć, - na randkę się śpieszymy i oczarować chłopaka cudownymi włosami chcemy, - administracja wodę wyłączyła , - tak bardzo zawsze chcemy piękne zadbane włosy mieć, - szybko sprawimy i brudu się z włosów pozbędziemy.
asiakali (2013-05-29 20:29:55)
suchy szampon
Zamiast straszyć nieświeżą fryzurą i mieć z tego powdu minę ponurą lepiej sięgnąć po  REF szampon suchy wskoczyć w wystrzałowe ciuchy i nie mieć wyrzutów sumienia że obyło się bez głowy moczenia bo suchy szampon włosy dobrze pielęgnuje i nie jeden raz głowę nam uratuje.
Angelika986 (2013-05-27 13:51:31)
Suchy szampon - To jest modne!
By być trendy i cool nie musisz mieć mokrej włoszki ;)
Strona komentarzy 1 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar