2013-04-18

Zakończone

Konkurs motylkowo - wiosenny

Wiosna, wiosna, wiosna... w końcu jest, za oknem i w naszych sercach też. A my mamy dla Was małe podarunki wiosenne. Zapraszamy do konkursu.

 


 Co należy zrobić?

 
Napisz jak wprowadzasz wiosnę do swojego domu?:)Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
Co można wygrać?

Do wygrania mamy 6 opakowań niezwykle wiosennych motylków. Zwycięzców będzie dwóch.Konkurs trwa od 18 kwietnia do 18 maja 2013.


SPONSOREM nagród jest firma Cortina:
www.facebook.pl/cortina
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs motylkowo - wiosenny” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 18 kwietnia do 18 maja 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz jak wprowadzasz wiosnę do swojego domu?:)

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną 2 osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 18 kwietnia 2013.

 

 

Komentarze (35)

modliszka (2013-05-18 23:36:12)
Jadalny Tulipan :-)
Ja zawsze staram się wprowadzać wiosnę do mojego domu w sposób jak najbardziej naturalny. Kocham naturę , naturalne dekoracje... A że moim ulubionym miejscem w domu jest kuchnia ponieważ uwielbiam gotować, tam wiosnę wprowadzam dzięki moim 'Jadalnym Tulipanom' - one zawsze działają!  Takiego tulipana przygotowuję z papryki i pora. Z papryki usuwam od łodyżki gniazdo nasienne, starając się wyciąć jak najmniejszą dziurę w papryce. Paprykę nacinam na kształt kielicha tulipana, oczyszczam ją od środka usuwając pozostałości po wyciętym gnieździe. W wycięty otwór papryki wkładam pora jako łodyżkę i mocuję go od wewnątrz wykałaczkami. Z pozostałej części pora oddzielam 2 jego warstwy i wycinam je na kształt liści, doczepiam do łodyżki i gotowe  Takiego tulipka stawiam na parapecie przy oknie, robi niesamowitą furorę bo wygląda jak prawdziwy a w dodatku jest zjadliwy  Oto 'Jadalny Tulipan' którego własnoręcznie sama przygotowałam:    http://zapodaj.net/08e3fca95fb90.jpg.html   Pozdrawiam Agata Waksmundzka (modliszka) 
Sosenka (2013-05-18 22:19:51)
Wiosna - mój gość :)
Kiedyś myślałam, że wiosna to pani piękna, w długą suknię ubrana - zawsze uśmiechnięta. Na głowie ma wianek z kwiatów upleciony, nad głową fruwają jej ptaki, a zwierzęta składają ukłony. Wprowadzenie jej do domu byłoby wtedy łatwe, wystarczyłoby wziąć ją za rękę i już pijemy kawkę. Teraz, po latach, gdy wiem, że to tylko (lub aż ;)) pora roku, zapraszam ją symbolicznie i nic nie sprawia szoku, ale za to podziw sieje w gościach mnie odwiedzających, którzy zerkają na motylki na firankach wiszące, na kwiaty w wazonie pięknie ułożone, na promienie słońca wpadające przez okno otworzone, na wpadający w ucho ptaków śpiew, piękne zapachy i mój radosny uśmiech. Co tu się dzieje? - pytają. Nie powiesz nikomu? Powiem :) Wprowadziłam wiosnę do swojego domu.
alice139 (2013-05-18 20:18:03)
Wiosna w moim domu
Gdy w moim domu wiosna, Atmosfera na 100% jest radosna. Stół ozdabiam odradzającej się przyrody symbolami: Liśćmi, piórkami i kwiatami. Biel i zieleń to kolorystyczne zestawienie, Idealne – piękna łąka jak marzenie. Na obrusie i naczyniach wiodą liście, Własnoręcznie wykonane drobiazgi oczywiście. Na białym obrusie liście z zielonego płótna wycięte i przyklejone, Piórka na obrusie rozłożone A pozostałe do serwetek przyczepione. Serwetki złożone w prosty stożek zielonego koloru, Stół pełen namiętności i prawdziwego spokoju. Na środku stołu szklane przeźroczyste wazony się znajdują, A w nich pęki liści dominują. Między liśćmi w wazonach zamiast kwiatów żółte i pomarańczowe chorągiewki wyrosły, A na nich imiona biesiadników – nastrój jest doniosły. Między nimi w keksówce owies posadzony, I gdzieniegdzie kwiat żonkila położony. Zastawa stołowa najlepiej koloru białego przy której nie zabraknie żonkila z bibuły i papieru zrobionego. Potrawy mnóstwo zieleni w sobie mają, nasze kubki smakowe florą się zachwycają. Piękne firany z zielonymi dodatkami okna zasłaniają, na parapetach kolorowe kwiaty zakwitają. W szafach luz jest widziany, zimowych ubrań się pozbywamy. Ptaszki zza okien śpiewają, do wyjścia na łąkę zapraszają.
Chanelka87 (2013-05-17 22:13:10)
Wiosna w moim domu
Uwielbiam wprowadzać sezonowe zmiany w swoim domu. Z dużą troską dbam o wiosenną atmosferę inspirując się filozofią wellness pobudzam wszystkie zmysły, dlatego ważne j nie tylko  to co widoczne dla oczu, ale także zapachy, dzwięki… W powietrzu rozpylam zapachowe mgiełki i pozwalam by eteryczna woń unosiła się w pokoju, a także mieszała się ze świeżym powietrzem wpadającym przez uchylone okno, natomiast wieczorami zapalam kwiatowe świece. Na zewnątrz, za oknem wieszam dzwoneczki kupione w orientalnym sklepie, by powiewając na wietrze rozbrzmiewały lekko. Do posiłków serwowanych na kolorowych talerzach włączam odgłosy natury, szum drzew, śpiew ptaków,gdy te prawdziwe jeszcze nie obudzą się po zimie ;). Jednak by dom tętnił wiosenną energią nasycam go żywymi barwami limonową zielenią, obłędnie słoneczny odcień żółci oraz soczystą pomarańczą. To pierwsza wiosna mojej córeczki, zaplanowałam, że uczcimy ją wesoło zdobiąc jej pokoik. W oknach zamiast ciężkich zasłon, zawiśnie zwiewna różowa organtyna, do której poprzyczepiamy przypinki z kwiecistymi motywami. I kto wie, może zwabimy nimi  kolorowe motylki.. ;)  
mikusia89 (2013-05-16 07:26:59)
wiosna...
Wiosna to czas wielkich zmian, budzenia się pięknych kolorów i blasków. Mój dom w tym niezwykle radosnym czasie równiez przeżywa kolorystyczne metamorfozy. Ciężkie zasłony znikają z okien, ustępując miejsca lekkim, kolorowym firanką, pełnym kwiecistych wzorów. Na kanapie i fotelach pojawiają się zielone pledy i wielokolorowe poduszki z motywami natury. Parapet gości mnóstwo żółtych doniczek , pełnych zielonkawych liści, upstrzonych różami, czerwienią i odcieniami fioletu. Na stół wykładam patery , z ogromem  zasuszonych kwiatów, gdzieniegdzie oddzielonych pstrokatymi świecami. Kolor i blask słońca to podstawa aranżacji. Na kloszach lamp zawisają girlandy filcowych ptaszków. Główne drzwi przyozdabia wieniec pełen maków i żonkili. Bukiety kwiatów na blatach, ozdobione pawimi piórami, zapach różanych kadzideł, lekki powiew wiatru dostający się przez uchylone okno; to jest to co zwiastuje wiosnę w moim domu. Wszystko niezwykle jasne i radosne ; decoupagowe pudełka i ozdóbki, kuchnia wypełniona koszami dopiero kiełkujących ziół. W białych ramach , na ścianach pojawiają się letnie krajobrazy, to one będa zwiastować , że po wiośnie czas na upalne lato. Tak właśnie mój mały kąt zmienia się z nadejściem pierwszych oznak wiosny . Pozwala mi poczuć niezwykłą radość, energię  i pozytywnie nastawić na każdy nadchodzący dzień, nawet  ten bez prażącego słońca.
slena1986 (2013-05-14 23:39:33)
wprowadzenie wiosny do mojego domu
Wiosna w końcu zawitała, cieszy się rodzina cała.  Pod oknami pachną fiołki, w domu robię wiosenne porządki. Wszystkie okna wyczyszczone, ciemne zasłony na pastelowe wymienione. Na firanka wieszam motyle kolorowe,  na strychu chowam buty zimowe. Bukiet z kwiatów, które w ogrodzie rosną przynoszę do domu, by pachniało w nim wiosną. Tak wprowadzona do mojego domu wiosna, sprawia, że atmosfera panuje w nim radosna.
AngelaS77 (2013-05-13 05:37:47)
Wiosna
 Wiosna dla każdego zaczyna się o innym czasie ,dla jednych kiedy już drzewa są zielone,dla innych kiedy kwiaty zaczynają kwitnąć.A dla mnie .dla mnie wiosna tak naprawdę przychodzi wraz z nowym rokiem.Zaczyna się nowy etap w moim życiu,nowe możliwości ,plany i niespodzianki które niesie nowy rok.Poranne śpiewanie ptaków zapowiada że nadchodzą cieplejsze dni,otwieramy okiennice i czujemy powiew świerzości ,cieplejszego powietrza,aż ma się ochotę zostać tak i napajać się tą chwilą.Dla mnie wiosna to najpiękniejsza pora roku,świat budzi się do życia,roślinność nabiera barw ,zwierzyna wychodzi do świata.A i w domach coś się zmienia.Wietrzymy mieszkania,sprzątamy ogrody,tarasyprzyozdabiamy balkony.Ja naprzykład wynoszę meble na taras ,robiąc sobie miły spokojny kącik,gdzie będę mogła usiąść wygodnie z kubkiem kawy i spokojnie wypoczywać w promieniach wiosennego słoneczka obserwując tym samym zmieniający się świat.W pokojach zmienia się niemal wszystko ,ciężkie przytłaczające story schodzą z okiennic,zastępują je lekkie jak piórko materiały,na stołach zagaszczają wazony pełne wiosnnych kwiatów.Szafy nabierają lekkości pozbywając się gróbych wełnianych swetrów,na ich miejszcze wskakują cienkie kolorowe stroje.Dom robi się jaśniejszy,my nabieramy ochoty na pożątki ,chcemy usunąć to co się nam z zimą kojaży ,nadajemy mieszkaniu lekkości i pięknych jasnych barw.U mnie zmienia się dosłownie wszystko i pościel zakładam o wiosennych barwach,obrusy i serwetki w koloże białym zastępują wiosenne odcienie żółci i zieleni.Dookoła pojawiają się wiosenne dekoracje u dzieci w pokoikach kolorowe motyle na firankach,piękne ptaszki na kwiatach  każdy nawet najmniejszy element potrafi odmienić pomieszczenie,nadając mu tym samych blasku świerzości.A koło domu jak koło domu wiosenne porządki grabki w dłonie i sprzątamy pozostałości po pani zimie.Trzeba przygotować podłoże do nowego życia.
karola93 (2013-05-09 08:35:50)
Wiosna
Nie będę kłamać, że zabieram się za wiosenne porządku czy coś w tym rodzaju, bo niestety raczej należę do typu bałaganiarzy...Ale zdecydowanie wiosnę wprowadzam do domu dzięki mojej postawie. Podśpiewuję coś pod nosem (lub na głos ku niezadowoleniu reszty domowników), podskakuję, stale się uśmiecham... Dzięki wiośnie w sercu, wiosna stale jest obecna również w moim domu :)
Asia (2013-05-08 14:10:36)
Wiosna w moim domu
Wiosnę zapraszam do domu każdego dnia. W jaki sposób? Uśmiecham się zawsze i wszędzie, powtarzam sobie:"dobrze będzie!" Pozytywnie nakręcam się do świata a w nagrodę otrzymuję czas na pielęgnację ogródka, zadbanie o kwiatki na balkonie a także wypoczynek na tarasie na wygodnym hamaku :-)
mimi (2013-05-06 20:15:36)
Wiosna, ach to ty;)
By wpuścic prochę wiosny do domu potrzeba 5 rzeczy: 1. 1 gram umytego okna 2. 10 deko ładnej, żółtej zasłonki 3. garść pięknych wiosennych tulipanków w wazonie 4. ciut obrusu w pięknych tęczowych barwach 5. odrobyny albo i wiecej PIĘKNEGO, RADOSNEGO UŚMIECHU co dnia:)
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar