2013-04-07

Zakończone

Konkurs CIDREX PLUS firmy Vitana

Schudnę! Zmienię styl życia! – to chyba nasze najczęstsze postanowienia. Jeżeli chcesz odzyskać formę na wiosnę, zapraszamy do konkursu.
  


Co trzeba zrobić:


Odpowiedz na pytanie:

 
Jaki wpływ mają na nasz organizm suplementy diety i dlaczego warto je stosować?

Dodatkowo napisz dlaczego nagroda ma powędrować do Ciebie.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?


Do wygrania mamy: 5 opakowań suplementu diety CIDREX PLUS firmy Vitana.

 Konkurs trwa od 07 kwietnia 2013 do 07 maja 2013.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs CIDREX PLUS firmy Vitana” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 07 kwietnia 2013 do 07 maja 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Odpowiedz na pytanie:
Jaki wpływ mają na nasz organizm suplementy diety i dlaczego warto je stosować?

Dodatkowo napisz dlaczego nagroda ma powędrować do Ciebie.


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 osób, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 07 kwietnia 2013.

Komentarze (31)

Kasia (2013-06-26 23:12:06)
Wyniki?
hmmm.. co z wynikami??
Sosenka (2013-05-07 15:39:40)
CIDOREX PLUS
Jeśli brakuje mi składników niezbędnych dla zdrowia sięgam po suplementy diety. Stosuję je w umiarze oczywiście i zawsze mam na swojej zakupowej liście, bo uzupełniają mój organizm zwłaszcza w witaminy  wiec śmiało sięgajcie po nie chłopcy i dziewczyny. Czy warto je stosować ? Odpowiedź już wyżej jest, przecież to wsparcie dla organizmu fest. :) Dlaczego nagroda ma powędrować do mnie? Ponieważ proszę o nią skromnie. A gdy prośba zostanie spełniona i Cidorex Plus cudów dokona Wtedy lekka jak skrzydła motylka napiszę podziękowań kilka. Kilka, bo jedno czy dwa to mało, a póki co staje do konkursu śmiało. :)
maybe92 (2013-05-03 22:42:39)
suplementy
Suplementy diety przede wszystkim dostarczają nam tych składników, na których deficyt cierpimy- świadomie lub też nie. Ogólnie rzecz biorąc poprawiają więc stan naszego zdrowia, powiedziałabym, że są takimi małymi Bobami Budowniczymi- zrobią za nas to, co przeoczyliśmy. ;-) Warto je stosować szczególnie w przypadkach, kiedy sami nie potrafimy poradzić sobie z niedoborem witamin, ale również i z nadmiarem niechcianych kilogramów... Tak, przyznaje się bez bicia, tak jest właśnie w moim przypadku. ;-) Jestem w sumie dopiero nątku żmudnej drogi odchudzania, ale nie zakupiłam jeszcze żadnego z suplementów, licząc na to, że może wygram je w jakimś konkursie... :P A tak serio trzeba jednak przy stosowaniu tego typu specyfików pamiętać o tym, że NIC się nie zrobi samo... Te preparaty WSPOMAGAJĄ odchudzanie, ale nie spowodują, że bez najmniejszego wysiłku z naszej strony kilogramy same spadną! Odpowiednia dieta, a raczej zdrowe i racjonalne odżywianie, aktywność fizyczna i dopiero wtedy suplementy- wtedy drogie Panie mamy sukces w kieszeni! (mam nadzieję ;-))
bootex (2013-04-29 18:32:21)
suplementy
Suplement diety to miks różnorodnych substancji skumulowanych w jednej, małej kapsułce, która pomaga nam osiągnąć wymarzony rezultat. Nie robi wszystkiego za nas, a jedynie daje nam motywację do ciężkiej pracy, dlatego właśnie ten suplement powinien trafić do mnie, ponieważ , muszę przyznać, jestem bardzo leniwym stworzeniem :)
Karola (2013-04-26 13:20:00)
podstawa
 Hej;-) moim zdaniem suplement diety pomaga nam oprócz swoich zastosowań oczywiście zdrowotnych pomaga nam psychicznie w odchudzaniu, czujemy sie pewniejsci nie zapominamy że jestesmy na diecie, jest naszym "dietowym przyjacielem"
karioka (2013-04-23 15:10:07)
suplementy diety
Suplementy diety są to dodatki uzupełniające niezbędne dla zdrowia witaminy, kórych brakuje w codziennej diecie. Warto je stosować ale tak jak  ze wszystkim  należy zachować umiar, dlatego też warto zasięgnąć opinii dietetyka na ich temat. Chciałabym wypróbować preparat CIDREX ponieważ zawarte w nim składniki, tj. ocet jabłkowy i zielona herbata pozwolą mi zgubić parę kilogramów, które przybyły mi po zimie.
Magda Kol (2013-04-17 22:16:49)
cidrex
 Żyjesz w codziennym biegu? Nie masz czasu na chwilę odpoczynku? Uważasz, że zbilansowana dieta jest poza Twoim zasięgiem?  NIE PRZEJMUJ SIĘ! Zachowujesz się jak 90% społeczeństwa.  Aby nam pomóc zostały stworzone suplementy diety. Wbrew nazwie mogą je stosować wszyscy- nie tylko osoby chcące zrzucić zbędne kilogramy.  Niezwykle ciężko jest dostarczyć organizmowi niezbędnej dawki substancji odżywczych, szczególnie gdy nie mamy wystarczającej ilości czasu by przygotować odpodwiednie menu.  Właśnie dla takich osób zostały stworzone suplementy diety, które są jednocześnie źródłem witamin i składników odżywczych.  wystarczy jedna dziennie zalecana dawka tego cudownego specyfiku i wszelkie troski dotyczące jedzenia mogą iść w niepamięć! Pierwsze promienie słońca natchnęły mnie do małego wysiłku fizycznego. Chciałabym zrzucić kilka kilogramów, dlatego zaczęłam skakać na skakance i kręcić hula hop. Jakby udało mi się wygrać Cidrex, jestem pewna, że w połączeniu z ćwiczeniami efekty byłyby by widoczne szybko! I tego właśnie pragnę!
onlyme30 (2013-04-17 20:00:30)
Suplementy
Suplementy diety bogate są w witaminy i minerały, zaś dostarczając je organizmowi od wewnątrz sprawiamy, że dostaje on większą ich dawkę, a ponadto nasz ogranizm o wiele lepiej je wchłania i pożytkuje. Takie supelementy zawierają odpowiedni skład, gdzie zawarte są konkretne witaminy, które mają duże znaczenie o odnowie komórkowej i regenerującej skórę. One w widoczny sposób ją pielęgnują i sprawiają, że każdego dnia piękniej wygląda. Dodatkowo minerały wnikają w głąb naszego organizmu pomagając zachować zewnętrzne piękno, wzmacniają kondycję i wygląd włosów jak również pozbywając się toksyn z naszego ciała, sprawiając że gubimy zbędne kologramy. Suplementy stosowane w codziennej diecie do doskonały sposób by wzmocnić organizm i przywrócić włosom, skórze i ciału upragniony wygląd. I właśnie dlatego chciałabym je wypróbować, by móc się przekonać o ich dobroczynnym działaniu:) 
Erna (2013-04-15 12:04:58)
Suplementy warto stosować!
Suplementy diety mają na nasz organizm dobroczynny wpływ i warto je stosować ponieważ: - wspomagają odchudzanie, - wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, - utrzymują prawidłowe czynności narządu wzroku, serca, wątroby, nerek, stawów i innych organów, - przyczyniają się do zachowanie zdrowych włosów, skóry, paznokci, - są sposobem na zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia, - wzmacniają organizm po przebytych chorobach,
BeataPanterka (2013-04-13 21:45:01)
Skuteczny Pomocnik
 Suplement diety należy stosować gdy chcemy mieć zamierzony i gwarantowany efekt  danej kuracji diety czy też efekt wyglądu .eli chcemy zadbać o linie prucz diety oraz wszelkich wskazówek dotyczących dochudzania warto zastosować suplement ..zawarte składniki redukują szybko tkanke tłuszczową a my cieszymy sie nowym zdrowym wyglądem i mniejszą wagą 
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar