2013-03-14

Zakończone

Konkurs Himalaya

Dbanie o cerę to codzienność. Wszystkie pragniemy, by nasza skóra była dobrze pielęgnowana, odświeżona, nawilżona i gładka. Zapraszamy do konkursu, w którym można wygrać zestawy do pielęgnacji cery.
 
 


Co należy zrobić?
Napisz dlaczego firmy kosmetyczne sięgają po taki składnik jak miodla indyjska i czy Twoim zdaniem ma on wpływ na pielęgnację Twojej cery?

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?
Do wygrania mamy 5 zestawów. W skład zestawu wchodzą: mydło, pianka do mycia twarzy i maseczka do twarzy z miodlą indyjską.

 
Konkurs trwa od 14 marca 2013 do 14 kwietnia 2013.
Purifying Neem Foaming Face Wash Himalaya
Delikatna, niezawierająca mydła pianka do oczyszczania twarzy. Łagodnie myje i odświeża skórę, usuwając nadmiar wydzielanego sebum i zanieczyszczenia z jej powierzchni. Nie powoduje przesuszenia ani nie daje uczucia ściągnięcia skóry. Pozostawia skórę wyraźnie odświeżoną i gładką. Do codziennej pielęgnacji – łatwo się rozprowadza na skórze i głęboko ją oczyszcza.
Zawiera w swoim składzie miodlę indyjską – tajemniczy składnik, znany od 4 tys. lat. Wraz z egzotyczną kurkumą zapobiega powstawaniu zaskórników i wyprysków, ma działanie antybakteryjne i oczyszczające.
Do normalnej i tłustej cery.
Nie zawiera parabenów, SLS ani SLES.

Pojemność – 150 mlREGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „
Konkurs Himalaya” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 14 marca 2013 do 14 kwietnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz dlaczego firmy kosmetyczne sięgają po taki składnik jak miodla indyjska i czy Twoim zdaniem ma on wpływ na pielęgnację Twojej cery?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 14 marca 2013.

Komentarze (97)

marcia7 (2013-04-14 23:59:23)
konkurs
Jest cudem natury i wpływa zbawiennie:) 
Mikołaj (2013-04-14 23:45:32)
milyan@wp.pl
Firmy kosmetyczne sięgają po miodlę indyjska z powodu wielu leczniczych właściwości tej rośliny, która ma silne działanie odkażające i przeciwgrzybiczne. Z tego względu od wielu lat stosowana jest w leczeniu różnorodnych chorób skóry (takich jak np. egzema, wrzody, liszaj). Zdecydowanie miodla indyjska ma dobroczynny wpływ na pielęgnację cery, ponieważ zawiera wiele aktywnych składników, takich jak terpenoidy, azadirachtiny i różne związki siarki. Z tego też względu ekstrakt z miodly ma działanie antywirusowe i pomaga leczyć wszelkie zmiany skórne o podłożu grzybicznym, związanych z infekcjami objawiającymi się kujrzajkami oraz pleśniawkami.   Wyżej wymienione właściwości lecznicze rośliny sprawiają, że staje się ona coraz poważniejszą oraz bardzo skuteczną alternatywą dla tradycyjnych form leczenia. 
madzik (2013-04-14 23:03:08)
To, co najprostsze po prostu najlepsze!
Po chwilowej fascynacji sztucznymi zapachami, kolorami niczym z neonów, plastikowym efektem i sztucznoscią ponad miarę, ludzie są spragnieni tego, co pomagając pielęgnować urodę, będzie wpływało również pozytywnie na nasze zdrowie. Chętnie sięgamy po tajemne mikstury, składniki, których moc przetrwała stulecia, nietknięta komercją i chęcią ulepszania (czyt. usztuczniania) świata za wszelką cenę. Ponieważ jestem osobą, która dobroczynne działanie ziół i moc roślinnych składników niezwykle sobie ceni, wierzę w skuteczność miodli. Wierzę, że coś, co przed wiekami zostało oswojone, dodaje blasku, zdrowia i urody również dziś. I jeszcze jedno: bardzo się cieszę, że takie kosmetyki istnieją i że mamy możliwość czerpać z dobrodziejstw Matki Natury, póki jeszcze jest to możliwe...
Małgorzata Ch (2013-04-14 22:53:46)
Miodla indyjska bogactwem natury
Miodla indyjska od kilku tysięcy lat słynie Nie tylko w Azji, lecz również w polskiej krainie Chętnie po nią siegają firmy kosmetyczne Ponieważ miodla ma właściwości bardzo liczne Z problematyczną cerą doskonale sobie poradzi Skórę wypielęgnuje, odżywi i wygładzi Miodla indyjska to przyrody tajemnica Która swymi właściwościami zachwyca Ekstrakty roślinne dostarczą skórze witamin Niech będzie ona przejrzysta jak pergamin Minerały dodadzą jej blasku i uroku A efekty będą podziwać panowie w niezłym szoku Miodla wyleczy wszelkie skórne dolegliwości Dodając naszemu życiu atrakcyjności Powstawaniu nowych zmian zapobiegnie Nie jedna krosta przy jej pomocy zblednie Nasza skóra uzyska naturalną równowagę O miodli mogłabym napisać kilkutomową sagę Ona przywróci skórze piękno i czystość Dzięki niej uzysakmy nawilżenie i jędrność Miodla chroni mnie przed zaskórnikami Już nie muszę toczyć batalii z wypryskami Ona jest bogactwem pochodzącym z natury Zachowuje mej twarzy odpowiednie kontury Cenię ją za przeciwgrzybicze działania Gdyż całkowicie spełnia moje oczekiwania Miodla oczyszcza moją skórę dokładnie To dzięki niej nadal wyglądam powabnie
Habibi (2013-04-14 21:53:42)
Miodla
Firmy kosmetyczne po miodlę indyjską sięgają stale, Bo na skórę działa ona doskonałe. Antybakteryjne, grzybobójcze i łagodzące ma właściwości, Dlatego często w kosmetykach gości. Do leczenia skóry trądzikowej, tłustej i suchej się nadaje, Dzięki niej cera piękniejsza i zdrowsza się staje. Paznokcie i włosy miodla pielęgnuje, Skórę wzmacnia, nawilża, ujędrnia i regeneruje. To ona leczenie egzemy i łuszczycy wspomaga, Z trądzikiem świetnie się zmaga. Znakomicie zaczerwienienia redukuje, I niemiłe swędzenia likwiduje. Miodla indyjska szerokie ma zastosowanie, Lecznicze wykazuje działanie. Na moją mieszaną cerę ma wpływ I ją ratuje przed niedoskonałościami, Które niestety pojawiają się czasami. Łagodzi jej podrażnienia, Cerę znów w zdrową przemienia. Nie jest ona zaczerwieniona, ale świetnie nawilżona, Zadbana, a ja jej wyglądem zachwycona.    
Saszka (2013-04-14 16:08:23)
miodla magiczna
 Miodla indysjka jest jednym z niewielu naturalnych składników kosmetyków, która ma tak zbawienny wpływ na naszą skórę, dlatego firmy kosmetyczne sięgają po niego coraz częściej - lubią rozpieszczać swoich klientów. Ja uwielbiam rozpieszczać swoją skórę, dlatego chętnie sięgam po kosmetyki z miodlą. Łagodzi wszelkie podrażnienia, które pojawiają się na mojej cerze, a że borykam się z naczynkami, takie zaczerwienienia pojawiają się dość często. Dzięki antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym zastosowaniom miodly, mogę nie przejmować się również zaskórnikami - po prostu ich już nie widuję ;)
ankasss (2013-04-14 14:09:09)
miodla indyjska
Nie da się ukryć, że na rynku kosmetyków konkurencja jest ogromna. Jest mnóstwo podobnych do siebie  produktów, dlatego firmy kosmetyczne ciągle szukają czegoś nowego, oryginalnego,  czegoś co mogłoby się wyróżnić i przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. Z pewnością zastosowanie wyciągów z orientalnych roślin znanych już od czasów starożytności jest świetnym marketingowym chwytem. W połączeniu z unikalnymi właściwościami tych roślin powstały produkt ma szanę stać się hitem. I rozkochać w sobie kobiety, które zrobią wszystko, aby ich cera stała się piekna.  Co do wpływu kosmetyków z miodlą indyjską na swoją skóre, na tym etapie nie jestem w stanie ocenic jak mogą na nią wpływać, gdyż do tej pory ich nie używałam. Jeśli będę mieć możliwość ich użytkowania to z chęcia i przyjemnością , podzielę się swoim doświadczeniem z pozostałymi użytkowniczkami.
swita77 (2013-04-14 11:51:27)
konkurs
Myślę, że zarówno konsumenci, jak i firmy kosmetyczne, mają już dość chemii i ważny staje się dla nich powrót do korzeni, czyli do natury. Niegdyś w kosmetyce i lecznictwie z dobrym skutkiem wykorzystywano różne substancje pochodzenia roślinnego. Obecnie, gdy nauka jest bardzo zaawansowana, odkrywa się wciąż nowe rośliny, których składniki mogą pomóc na różne przypadłości bez ryzyka wywołania uczuleń i alergii. Miodla indyjska posiada szerokie spektrum właściwości, które pomagają w leczeniu wielu dolegliwości i zabiegają ich nawrotowi. Wykazuje m.in. właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne, antywirusowe czy przeciwgrzybiczne. Te cechy rośliny sprawiają, że staje się ona alternatywą dla tradycyjnych, „chemicznych” kosmetyków. Myślę, że ze względu działanie antybakteryjne miodla w moim przypadku pomogłaby okiełznać dość kapryśną cerę. Od czasu do czasu pojawiają się na niej nie wiadomo skąd wypryski, a tłusta strefa „T” zaczyna się łuszczyć. W naturalny sposób udałoby mi się pozbyć tych przykrych i denerwujących niespodzianek na twarzy. I może na długo zapomniałabym o stanach zapalnych skóry. 
agata17ko (2013-04-14 09:14:56)
MIODLA moja Modła!
Naukowcy zatrudnieni w kosmetycznych przedsiębiorstwach starają się wykryć składnik, który będzie idealną kompozycją dla każdej skóry i dzięki działaniu którego skóra będzie wolna od bakterii i pełna naturalnej energii i odświeżenia. Właśnie dlatego sięgnęli po miodlę indyjską, która znana jest ze swojego antybakteryjnego działania oraz  pozytywnego działania w chorobach skóry! Wszystkie jej elementy wykorzystywane są w medycynie i stają sie podstawą do kosmetycznych farmaceutyków polecanych przez lekarzy. Ja sama sięgam po nią gdy mam problemy z trądzikiem, a ona oczyszcza Moją skórę i nadaje jej nowego jaśniejszego oblicza! agata.17ko@wp.pl
mika19 (2013-04-14 01:00:41)
:)
chcą się ulepszać;)
Strona komentarzy 1 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar