2013-01-16

Zakończone

Konkurs Wygraj wyjątkowy kalendarz Rossmanna Cztery pory roku

Cztery pory roku – to tytuł kalendarza firmy Rossmann na 2013 rok. Po raz czwarty zaskakuje on wyjątkowymi stylizacjami, a tradycyjnie już w roli modelek wystąpiły pracownice firmy Rossmann, które w tej edycji kalendarza zaprezentowały różne odsłony makijażu, na każdą porę roku.

Mamy dla was konkurs, w którym można wygrać kalendarz Rossmanna na 2013 rok oraz 4 kosmetyki na każdą porę roku. Kalendarz jest limitowany, nie jest przeznaczony do sprzedaży, więc tym bardziej warto wziąć udział w konkursie.
Co trzeba zrobić?


 
Napisz jakie są Twoje dwa ulubione miesiące i krótko opisz swoją wizję ich przedstawienia w kalendarzu Rossmanna na 2014 rok.

 
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

 
Zobacz jak wygląda kalendarz

 


 


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 10 zestawów, w skład każdego wchodzi: kalendarz oraz 4 kosmetyki: wiosna - Alterra peeling pod prysznic pomarańcza i cukier trzcinowy, lato - Sun Ozon spray przeciwsłoneczny SOFT&LIGHT LPF 30, jesień - Wellness&Beauty olejek do kąpieli wanilia i makadamia, zima - Isana krem do ciała z masłem shea i kakao.


 


 Fundatorem nagród jest firma Rossmann.


Konkurs trwa od 16 stycznia 2013 do 31 stycznia 2013.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj wyjątkowy kalendarz Rossmanna Cztery pory roku” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 16 stycznia 2013 do 31 stycznia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest :
Napisz jakie są Twoje dwa ulubione miesiące i krótko opisz swoją wizję ich przedstawienia w kalendarzu Rossmanna na 2014 rok.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoją odpowiedź w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedź należy wysyłać tak, aby wpłynęła na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 16 stycznia 2013.

Komentarze (49)

mika19 (2013-01-31 23:50:09)
:)
wszystkie to zależy co komu się od losu należy;)
łatka_pyskatka (2013-01-31 23:23:42)
Moja wizja kalendarza Rossmann 2014r.
 Pomyślałam że świetnym pomysłem na wypromowanie firmy Rossmann byłoby stworzenie kalendarza z modelkami- pracownicami firmy Rossmann wraz z odpowiednio tematycznie dopasowanymi do każdego miesiąca  kosmetkami z marek własnych drogerii Rossmann.  Moje ulubine miesiące to maj i lipiec. MAJ: uwielbiam ten miesiąc ze względu na wspomnienia z okresu wchodzenia w dorosły wiek, czyli zdawanie egzaminu dojrzałości.  Modelka ubrana w bardzo elegancki strój, białą bluzkę i ołówkową czarną spódnicę o bardzo subtelnym delikatnym makijażu kieruje się na egzamin maturalny. Obiektyw uchwyca moment gdy zamyślona dziewczyna przystaje pod kwitnącym kasztanem, gdyż wypadł jej z torebki dezodorant Isana antyperspirant w sprayu niepozostawiający śladów. Kosmetyk ten sprawi że na egzaminie dziewczyna poczuję się pewnie bo nie spoci się ani z powodu stresu ani wysokiej temperatury. Dzięki takiemu tematowi przewodniemu wszystkie maturzyski poczują wsparcie ze strony Rossmanna, zaś w dziewczynach po maturze wzbudzi sentymentalne wspomnienia.  LIPIEC: uwielbiam ten miesiąc bo jest ciepło, przyjemnie i zawsze w tym miesiącu wyjezdzam na wakacje aby naładować akumulatory na cały rok. Modelka ubrana w kolorowe bikini z przepięknie iskrzącym się na jej ustach błyszczykiem sie odpoczywa na plaży, opalając swoje ciało na kocu. Jej spojrzenie biegnie w kierunku spieniającej się wody jeziora. Obiektyw zatrzymuje moment w którym modelka o złotych włosach wciera w swoje ciało mleczko do opalania Sun Ozon SPF 30. Pracownica Rossmanna dobrze wie że trzeba dbać o swoje ciało i chronić przed poparzeniami slonecznymi. Dlatego sięga po produkt któremu może zaufać. taki obraz wpływa bardzo pozytywnie na wszystkich urlopowiczów i poprawia nastrój.
anikirax (2013-01-31 22:45:38)
;)
Maj kiedy jest już tak cieplej, romantyczniej, w końcu zielono w głowie, drobne krople deszczu, lekki powiew wiatru, mmm.. No i lipiec, kiedy lato w pełni, skąpane w słońcu i wakacje, morze, klimat, błogość, codzienne wycieczki, uśmiechy, sytuacje zamieniane na niesamowite wspomnienia... Na maj zrobiłabym naturalny, lekki makijaż z zarysem oka, wyrazistość i tajemniczość, kwiat we włosach. Lipiec - jasne barwy, jaskrawe ubrania, uwodzicielskie spojrzenie i różowe, zadbane usta..
zabajka (2013-01-31 22:03:15)
Moje dwa ulubione miesiące
Pierwszym z moich ulubionych miesięcy jest niewątpliwie styczeń, w związku z tym, że gdyby nie pewien styczeń roku 1986 nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym teraz jestem, bo nie byłoby mnie w ogóle ;). Wtedy przyszłam na ten piękny świat i od tamtej pory co roku hucznie świętuję ten fakt. Urodziny są jednym z najbardziej pozytywnych dni w roku, pełnym niesamowitych wrażeń, mnóstwa ciepłych słów i wzruszających emocji. Bardzo lubię ten dzień i prawie cały miesiąc czekam na to, kiedy w końcu nadejdzie, choć już dawno wyrosłam z imprez z czapeczkami i dmuchaniem kilku świeczek ;). Natomiast drugim ulubionym miesiącem jest lipiec, gdyż co roku w tym okresie mam miesiąc zasłużonego odpoczynku. Z niecierpliwością odliczam dni, by urzeczywistnić swoje wakacyjne plany, nadrobić zaległości towarzysko-książkowo-filmowe i móc się tak po prostu bezkarnie lenić. Piękne słońce, ciepła woda, rozgrzany piasek pod stopami i słodkie nicnierobienie - czy może być większy synonim szczęścia? W wakacje życie automatycznie staje się piękniejsze. Moja wizja na kalendarz Rossmann: STYCZEŃ: mężczyzna w wielkiej futrzanej czapie uśmiechający się do stojącej obok kobiety w takim samym nakryciu głowy i rysujący dla niej patykiem serce na śniegu. LIPIEC: mężczyzna i kobieta z uśmiechem na twarzy chlapiący się morską wodą. Nad nimi piękne słońce, woda ma śliczny lazurowy kolor, a z nich promienieje szczęście i radość. Bo kto powiedział, że w tym kalendarzu zawsze mają być tylko same kobiety? :)
Ksawusia (2013-01-31 21:18:58)
Kalendarz Rossmann 2014
Słoneczny sierpień i wrześniowe Babie Lato to dwa miesiące, które ubóstwiam . Sierpień - lato, opalone ciała i delikatny makijaż z kremem BB na czele, to kwiaty we włosach i delikatny uwodzicielski błyszczyk na ustach. Sierpień kocham za łany zboża okalające mój dom, snopki które przypominają mi skąd pochodzi mąka, olej czy też chleb. Sierpień to okres owocowania większości drzewek owocowych czy krzaków. To nasze maliny, porzeczki czy aronie na drzewie. To czas wakacji i beztroski, bo właśnie sierpniowa porą co roku udajemy się na wyczekiwany urlop. Pani Sierpień 2014 na łanach zboża moje oczy wyobraźni widzą. Tajemnicza blondynka w sukni zwiewnej niczym letni wiatr, a na jej głowie słomkowy kapelusz tkwi. Delikatny makijaż podkreśla słowiańską urodę tej dziewczyny, a uśmiech z jej pięknej buzi nigdy nie znika.   Wrzesień to czas Babiego Lata czyli letniego jeszcze słońce, które dość wcześnie idzie spać. To nasze piękne jabłka, które rosną w sadzie i zapraszają do pałaszowania. To długie spacery parkową alejką w poszukiwaniu pierwszego jesiennego liścia. Panią Wrzesień 2014 moja wyobraźnia widzi, o kasztanowych włosach z apetycznych jabłuszkiem w dłoniach. Usta czerwone niczym owoc, a roześmiane oczy mówią nam „Jaka fajna ta dziewczyna!”  Oczy delikatnie zatuszowane, powieki w kolorowych cieniach opływające. Taka właśnie jest dziewczyna września skryta w moich marzeniach  
Madzik222 (2013-01-31 21:09:32)
Moje miesiące
Moje ulubione miesiące, to czerwiec i grudzień. Dlaczego czerwiec? Ponieważ w tym miesiącu zaczynają się wakacje, a na nie wszyscy z utęsknieniem czekamy, czy mam racje? :-) Miesiąc ten w kalendarzu, przedstawiam w sposób następujący; w tle promienie słońca, których błysk nie ma końca. Park, po którym spaceruje zakochana para, w letnie kolory ubrana. Na ich twarzach widać zadowolenie, a tą sielankę umilają tryskające słońca promienie. Grudzień- miesiąc moich urodzin i święta. Chociaż grudzień do ciepłych miesięcy nie należy, to fakt, że są święta najbardziej mnie cieszy. Kalendarz na grudzień; pruszący śnieg za oknem, i zwisające wokół sople. Rozpalony kominek w pokoju, który ogrzewa i dodaje nastroju. Kobieta, która przy nim siedzi, ubrana jest na sportowo, a w ręku trzyma kubek z kawą. Twarz ma uśmiechniętą, a włosy w warkocz upięte :-)
karolina25 (2013-01-31 17:34:49)
Rossmann
Maj- miesiąc mocniej bijących serc, kwitnących kasztanowców, weekendowych pikników za miastem, wróżebnych kukułek i ciepło promieni słonecznych. Ten pulsujący życiem miesiąc motywuje do działania i dodaje wigoru, stymuluje moją naturę do zmienności. Poświęcam więcej uwagi swojemu wyglądowi, eksperymentuję z makijażem, zaglądam do sklepów w poszukiwaniu ciekawych kreacji i sięgam po nowy zapach. Modelka maja ma przesadnie zaróżowione policzki, które zdradzają pragnienie uwodzenia, blada i aksamitna cera spowita jest pudrową mgiełką promieniejącą perłowym blaskiem, a oczy słodko podkreślone monochromatycznym odcieniem z zaakcentowanymi rzęsami i brwiami. Dopełnieniem romantycznego wyglądu są lekko połyskujące usta. W ręku trzyma kwiat kasztanowca. Włosy ma upięte w koczek. Sierpień- wyjątkowo pozytywnie wpływa na moje samopoczuce i wygląd. Słońce dodaje energii, poprawia nastrój, a cera nabiera złotego koloru i staje się pełna blasku. Ekscytujące wyjazdy w góry lub nad morze, beztroska atmosfera wakacji, kolorowe kwiaty i ciche brzęczenie pszczół to lubię najbardziej. Modelka sierpnia ma muśniętą słońcem, świeżą cerę, która jest tłem dla wyrazistych oczu w tonacji złota i brązu i subtelnie podkreślonych ust. W luźno rozpuszczone włosy wpięty kwiat.
bootex (2013-01-31 16:06:51)
Konkurs
Grudzień to dla mnie fantastyczny miesiąc, bardzo rodzinny i pozwalający zabawić się konwencją. Aromat świeżo obranej pomarańczy, zapach piernika i sernika wydobywający się z piekarnika, gotująca się wanilia i naturalnie prawdziwe, polskie grzyby. Święta pachną słodko i bardzo ciepło, korzennie, ale cytrusowo, dlatego w stylizacji można wykorzystać te symbole, kolczyki z pomarańczy, laski wanilii w dłoni, no i obowiązkowo czerwień i srebro :) Drugi miesiąc to maj ponieważ to miesiąc, kiedy mam urodziny. Kojarzy mi się z pierwszymi oznakami wiosny: ptaszki ćwierkają, drzewa budzą się do życia, ale to także miesiąc matury, więc możemy te motywy wykorzystać w sesji zdjęciowej, sesja pod kasztanowcem z książką w ręku: to jest to :)
xjustx (2013-01-31 15:07:33)
konkurs
Grudzień -miesiąc na początku którego urodziłam się ja i mój ukochany. To zawsze czas miłej atmosfery, robienia sobie prezentów i dobrej zabawy ze znajomymi. Co roku przygotowujemy wspólne urodziny, dużo dobrego jedzenia, wesoła muzyka i nasi znajomi :) Po integracji ze znajomymi przychodzą Święta - atmosfera odmienna - rodzinna, nostalgiczna. Uwielbiam Święta Bożego Narodzenia, bo dzięki nim mogę spotkać się z rodziną, którą rzadko widuję, dowiedzieć się szczegółów z ich życia. Wszyscy są mili i życzliwi. No i dobre jedzenie ;) Grudzień kręci się wokół dobrego jedzenia ;) Grudniowe zdjęcie w kalendarzu Rossmana powinno przedstawić uśmiechniętą dziewczynę, ubraną w czapkę, szalik i grubą kurtkę. W dłoniach trzyma kubek gorącej herbaty a w oddali widać przystrojoną choinkę. Lipiec - miesąc pół roku za i pół przed grudniem ;) Ale lubię go nie tylko za to. W lipcu zwykle wyjeżdżam na urlop. Wreszcie jest temperatura, którą lubię - nigdy nie narzekam na upały ;) Od tego roku lipiec stanie się dla mnie jeszcze bardziej wyjątkowym miesiącem. Miesiącem w którym będę obchodzić rocznicę ślubu. Idealna okładka lipcowa mogłaby przedstawić kobietę w sukni ślubnej i welonie chodzącą w  łanie zboża. Sielska i radosna atmosfera.
oktawia23 (2013-01-31 14:08:21)
Miesiące
 Po pierwsze MAJ! Dlatego, że właśnie w tym miesiącu mam urodziny! Zobrazowałabym go wielkim, kolorowym tortem z mnóstwem świeczek.Wokół kłębiłoby się mnóstwo prezentów, balonów i confetti. Byłoby niesamowicie kolorowo i słodko. Słodycz wylewałaby się z każdego fracgmentu obrazka. Po drugie CZERWIEC! Dlatego, że właśnie w tym misiącu zaczynam czuć nadchodzące lato. Jako, że wtedy moje zabiegi pielęgnacyjne robią się  bardziej zaawansowane to na obrazku przedstawiającym ten właśnie miesiąc powinny się znależć stosy kosmetyków pielęgnacyjnych do każdego fragmentu mojego ciała
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar