2012-12-04

Zakończone

Konkurs z Corine de Farme

Poznaj świat Corine de Farme i odkryj gamę kosmetyków pielęgnacyjnych dla Ciebie. Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne zestawy kosmetyków Corine de Farme.
 
 Co należy zrobić?
 
Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.

 
 
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków Corine de Farme, w skład, których wchodzą krem rozświetlający + tonik odświeżający i płyn micelarny do demakijażu oczu.

 

Konkurs trwa od 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012.


Sponsorem nagród jest:REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Corine de Farme” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04.12.2012. 

Komentarze (82)

misiax (2012-12-08 11:04:07)
Corine de Farme
Pod hasłem "Corine de Farme z naturą mi do twarzy" według mnie kryje się przede wszystkim miłość do wszystkiego co naturalne. Producenci tych kosmetyków, nie chcą ukryć naszego naturalnego piękna, bowiem wiedzą, że każda kobieta - niezależnie od wieku, pochodzenia czy wyznania, jest piękna i jedyna w swoim rodzaju. Kosmetyki Corine de Farme mają to naturalne piękno podkreślić, podarowac kobiecie radość, przyjemność i bezpieczeństwo.  O cerę dbam cały rok, niezaleznie od tego, czy zbliża się Sylwester, lub jakakolwiek inna okazja. Staram się dawać jej to co najcenniejsze, by zawsze wyglądała młodo i świeżo. Nie maluję się mocno, problemem nie jest dla mnie także wyjście do sklepu bez makijażu, bo wiem, że naturalne piekno to coś, czym można się chwalic, a nie wstydzić. :)
zanka88 (2012-12-08 01:06:53)
Corine de Farme
Jak dla mnie hasło to oznacza zaufanie do produktów w pełni naturalnych, które odwdzięczą się zadbaną i zdrową cerą. Jest to stworzenie idealnego duetu z tymi kosmetykami, zaufanie im i oddanie się w ręce prawdziwego eksperta jakim jest Matka Natura. A ona przeciez jest tak delikatna, że nie pozwoli aby stała się nam krzywda i swoim w  pełni naturalnym skladem otoczy nas opieką i ochroną. A wtedy ta naturalność będzie taką naszą drugą skórą, bez której nie będziemy czuli się sobą. W okresie świąt jeszcze intensywniej dbam o cerę, ponieważ nie chcę aby w jedyna taką noc jaką jest sylwester przywitała mnie jakaś niemiła niespodzianka. Niestety z moją problematyczną cerą niczego nie da sie w 100% przewidzieć, ale przcież dobre i sprawdzone kosmetyki nie mogą zaszkodzić. Nigdy nie uzywam żadnych nowych produktów do makijażu i pielęgnacji, bo uczulenie w tym jakże intensywnym okresie w roku może być wielką komplikacją planów.
san1989v@o2.pl (2012-12-07 23:02:08)
corine de farme z naturą mi do twarzy
corine de farme z naturą mi do twarzy Hmm co może ukrywać się pod tym hasłem? Z pewnościa wiele.... dla mnie to naturalność, prostota i dbałość o najdrobniejsze szczegóły. To lekkość która nadaje naszej skórze jedwabistość jak i zdrowy i piękny wygląd. Co więcej kryje się pod tym czysta natura - naturalne kosmetyki bez zbędnych chemikaliów. To kosmetyi któe niczym "kochanek pieszcza" nasze ciało. A co robię ze swoją skórą podczas świat? Myślę że nic szczególnego, tradycyjnie żel do mycia twarzy z minerałami z morza marwtego, potem delikatny naturalny tonik, od czasu do czasu maseczka z peeliingiem ;) Myślę że takie drobne "zabiegi" na pewno upiekszą moją sylwestrowa noc :D
onlyme30 (2012-12-07 20:43:11)
Naturalnie piękna z Corine de Farme:)
Owe hasło kojarzy mi się z naturalnością w którą nie należy ingerować sztucznością. Że trzeba pielęgnować skórę produktami w których zawarte jest bogactwo Natury, bo właśnie ona najlepiej odżywi, nawilży i zadba o piękno naszej cery. Każdy dzień jest dla mnie rytuałem pielęgnacyjnym o którym nie zapominam i traktuję cerę zawsze tak samo. Natomiast świąteczny okres to czas, kiedy poświęcam cerze nieco więcej uwagi. I choć używam tyle samo kosmetyków i tak samo ją pielęgnuje, to jednak pozwalam sobie na odrobinę dłuższe kąpiele, masaże czy inne domowe zabiegi Spa:) 
Monika Mon (2012-12-07 18:11:24)
Corine de Farme
Corine de Farme to elegancja i klasa .Wymawianie tej marki powoduje , że ma się wrażenie bycia gwiazdą .To coś wyjątkowego z myślą -,,TO IDEALNE DLA MNIE''. Święta to magiczny czas i każdy wtedy chce wyglądaći czuć się pieknie. O swoją skórę dbam zawsze, wiadomo że rozsodnie, dostosowne do różnej pogody. Mam wrażliwą skóre i staram się by kosmetyki, które używam były yulko naturalne i dobre, by moja skóra promnieniowała z zadowolenia.Szczególnie w okresie świąt, a także podczas szmpańskiej zabawy sylwestrowej.
Palulynka (2012-12-06 18:20:33)
Corine de Farme - z naturą mi do twarzy
W letnie, upalne dni, lubię zanurzyć się w gęstwinę traw, poczuć kojący chłód dzikich roślin. Może mam duszę zielarki? Nie bez powodu zbieram rumianki, nagietki, świetliki i inne. Potem tworzę z nich proste mikstury  odżywiające skórę. Dzięki kosmetykom  Corine de Farme, mam namiastkę tych klimatów zarówno podczas jesiennych wichur jak i zimowych zawieruch. Do twarzy mi z tym! W święta natomiast, twarz moja dostaje prawdziwe wakacje. Policzki trochę się zaokrąglają ( od próbowania przepysznego jedzenia), nabieram zdrowych rumieńców i aż do nocy sylwestrowej nie stosuję make-upu.  Moja skóra wypoczęta i ja uśmiechnięta to idealny duet. 
jessowaa@o2.pl (2012-12-06 18:01:37)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy
Pod hasłem "Corine de Farme z naturą mi do twarzy rozumiem, ze kosmetyki tej firmy są produkowane z naturalnych składników, oraz, ze kazdej kobiecie bardziej sluza kosmetyki naturalne niż te przesycone chemikaliami. O swoją skórę dbam regularnie. Mam ulozony schematycznie  plan, kiedy nakładać maseczkę czy zrobić peeling. Niekiedy przy stanie pogorszenia, staram się o cerę jeszcze bardziej - np. podczas świąt, kiedy jem dużo różnych potraw,które niekorzystnie wpływają na cerę. Wiadomym jest,ze chce się wyjątkowo wyglądać podczas sylwestra - ale nie uzyskamy tego efektu, gdy nie będziemy dbać o cerę regularnie!
karola93 (2012-12-06 17:04:12)
Z naturą mi do twarzy
Hasło 'Z naturą mi do twarzy', dla mnie jest jednoznaczne- każda kobieta wygląda lepiej, gdy używa naturalnych kosmetyków. W dodatku jej skóra jest wtedy przeszczęśliwa!  To jasne, że w czasie świąt nie zapominam o swojej skórze twarzy- w końcu Sylwester w dużym gronie zupełnie nienych mi osób, może zaowocować pięknym początkiem miłości na 2013 rok... ;)
calibra (2012-12-06 02:01:32)
Tak - Corine de Farme. Nagłym zmianom mówię: nie!
Hasło kojarzy mi się z umiejętnością egzystowania w harmonii, pielęgnowaniem tego, co najpiękniejsze, akceptowaniem siebie. To podziw dla niesamowitej kreacji jaką jest ludzka twarz i hołd jej oddany. Takie swoiste powiedzenie "nie" dla botoksu i "tak" dla prawdy, bo sztucznym metodom pielęgnacji przeciwstawia się proste i naturalne sposoby... W czasie świąt nie zaskakuję swojej skóry jakąś intensywniejszą pielęgnacją, bo w moim dbaniu o urodę najważniejszą rolę odgrywa systematyczność. Zresztą myślę, że reakcja mojej skóry na tonę niespodziewanych zabiegów byłaby mało atrakcyjna. Już widzę ten atak wyprysków i innych niedoskonałości, zmiany w wydzielaniu się sebum, cuda wianki z kolorkiem... To trochę tak, jakbym sobie z dnia na dzień zapodała nową dietę, bombę witaminową. Wątpię, by mój układ pokarmowy piał z radości - pewnie sporo z Was zresztą zna to z autopsji   . We wszystkim należy zachować umiar .
angela30055 (2012-12-05 17:32:27)
corine de farme z naturą mi do twarzy
 pierwsze skojarzenie po przeczytaniu tego hasła to to ze jestem najpiękniejsza taka jaka jestem czyli NATURALNA. jak mówiła moja babcia "wnusiu piekno tkwi w naturze" całkowicie sie z tym zgadzam. Jestem zaciekłą zwolenniczka dbania  o siebie w sposób naturalny co wymaga czasu i determinacji ale efekty są powalające (i później moja skóra się zestarzeje)e też Okres świąt to okres kiedy jestem niezwykle zabiegana ale w tym całym chaosie znajduje chwilke dla samej siebie gdzie staram sie zadbać i pielęgnować moja skóre i ciało.
Strona komentarzy 8 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar