2012-12-04

Zakończone

Konkurs z Corine de Farme

Poznaj świat Corine de Farme i odkryj gamę kosmetyków pielęgnacyjnych dla Ciebie. Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne zestawy kosmetyków Corine de Farme.
 
 Co należy zrobić?
 
Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.

 
 
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków Corine de Farme, w skład, których wchodzą krem rozświetlający + tonik odświeżający i płyn micelarny do demakijażu oczu.

 

Konkurs trwa od 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012.


Sponsorem nagród jest:REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Corine de Farme” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04.12.2012. 

Komentarze (82)

anya_86@wp.pl (2012-12-10 11:38:57)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy
Corine de Farme z naturą mi do twarzy- pod tym hasłem rozumiem moc jaką niesie z sobą pielęgnacja, którą możemy zapewnić naszej twarzy z pomocą najlepszych kosmetyków. Dla mnie to kosmetyki naturalne. Wierzę, że właśnie z natury możemy czerpać to co najcenniejsze i wystarczy tylko po to wyciągnąć rękę a natura sama obdarzy nas swymi darami. Ćzy to Święta czy dzień zwykły o moją twarz dbam równie bardzo. Tak delikatniej skóry nie można zaniedbywać dłuższy czas, z pewnością by się to na niej w niedługim czasie odbiło, nie sądzę iż pozytywnie, Dlatego lepiej zapobiegać niz leczyć i o skórę dbać równie bardzo każdego dnia.
aga (2012-12-10 11:28:58)
świeżość i młodość
Naturalność i świeżość-najpiękniejsza cera to naturalna iświeża  bo chyba  wtedy wygląda młodo i ładnie. Oj w czasie swiat chyba bardziej zapominam o pięlenacji  twarzy ...
marta_1332@wp.pl (2012-12-10 11:06:35)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy
Pod hasłem "Corine de Farme z naturą mi do twarzy" według mnie kryje się przesłąnie o tym, że kosmetyki tej firmy są naturalne, i aby zachować naturalną skórę przez długie lata należy o nią odpowiednio dbać. O swąją skórę staram się dbać regularnie. W dzisiejszych czasach wszystko się robi w pośpiechu jednak powinniśmy robić wszystko szczególnie by czuć się dobrze w swoim ciele. Rzeczywiście w okresie światecznym dba się o nią wiecej jest wiecej czasu wolnego za niczym w tym okresie nie gonimy i mamy chwilę wiecej by się zrelaksować i pomyśleć o sobie.
ohland (2012-12-10 10:33:56)
Z natura mi do twarzy
Pod hasłem ,,Corine de Farme z naturą mi do twarzy" rozumiem to że kosmetyki naturalne bardzo dobrze wpływają na naszą cerę. Myślę że to hasło ma na celu promowanie naturalnych kosmetyków , aby dotrzeć do dziewczyn , które nie są jeszcze do nich przekonane. Hasło to też oznacza że jeśli ktoś używa naturalnyck kosmetyków jest bardziej eko , dba o naszą przyrodę. Z takim podejściem do przyrody też jest nam bardzo do twarzy , ponieważ myślę że jest się czym chwalić a nie wstydzić;) Raczej nie ma wpływu to czy są święta czy też nie , zawsze  staram się dbać o moją cere , niezależnie od tego czy jest okazja  czy też siedzę cały dzień w domu. Tak więc jeśli chodzi o pielęgnację to myślę że przez cały rok jest taka sama.
zanetazurek@interia.pl (2012-12-10 10:20:56)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy
Corine de Farme z naturą mi do twarzy- to dla mnie przemawiające hasło mówiace o tym że kosmetyki są jak najbardziej naturalne dzięki czemu skóra jest tak zadbana że nie potrzeba jej żadnych ulepszaczy typu puder róż itp, stawiamy dzieki tym kosmetykom jak najbardziej na naturalne piekno!;;) A ja osobiście cały rok dbam o skóre i urode gdyz moja skóra jest sucha i potrzebuje pielęgnacji i ukojenia..zimą dopieszczam ją jeszcze kremami specjalnie na porę mroźną i specjalnie do mojej buźki;) gdyż chce być zadbana i NATURALNA!;;)
ewelinka904 (2012-12-09 15:22:19)
:)
hasło Corine de Farme z naturą mi do twarzy kojazy mi sie z naturalnością czyli ze kosmetyki są bardzo przyjazne nam bez chemicznych składników. o skóre twarzy dbam zawsze jak najlepiej potrafie ale zima jest to pielegnacja o ktorej bardziej pamientam gdyż chce swietnie wyglondać podczas świąt i oczywiscie na zabawie sylwestrowej:)
Nulek (2012-12-09 13:58:26)
Naturalne piękno
Hasło Corine de Farme moim zdaniem to wezwanie Mówiące, jak bardzo ważne jest o własne ciało dbanie! Bo Matka Natura dała nam ciała i to z nią w zgodzie Powinniśmy o ich piękno dbać – nie od święta, lecz co dzień!   Moje naturalne piękno wymaga wielkiej uwagi I zabiegów nader licznych – tu opiszę to bez blagi W trzech punktach, które dotyczą twarzy, ciała oraz włosów. Powiem Wam, jak dbam codziennie o polepszenie ich losów. ;)   Po pierwsze – SKÓRA NA TWARZY. Nie przeginam z makijażem, Bo wiem, że tony tapety nie lubią kobiece twarze. Jeśli już nałożę puder czy podkład – zawsze go zmywam, Bo wiem, że bez niego tylko skóra dobrze odpoczywa…. Stosuję kremy w dzień, w nocy, odpowiednie dla mej skóry - one silnie wspomagają działanie Matki Natury. Dbam też o siebie od środka – no bo dieta odpowiednia Potrzebna jest mojej cerze tak jak drzemka poobiednia… ;)   Po drugie – SKÓRA NA CIELE też uwagi potrzebuje. Wcieram w nią różne balsamy, co jakiś czas też masuję Stosuję także prysznice na przemian ciepłe i zimne, No i uprawiam też sporty, aby ciało było czynne! Peeling też mi dopomaga w utrzymywaniu gładkości I maseczki naturalne lubię na mym ciele gościć.   A WŁOSY? Włosy – po trzecie – to jest moje oczko w głowie, Ładna fryzura – to atut. Tak przecież każdy Wam powie. Myję je często, odżywki nakładam, by lśniące były, Łykam różne witaminy, aby im dodały siły, Nie niszczę ich farbowaniem, podcinam też regularnie, By zdrowe końcówki miały i nie wyglądały marnie, A nade wszystko – nie męczę ich też żadnymi gumkami, Tylko noszę rozpuszczone oraz lśniące jak aksamit. J   Te trzy sfery mej urody pielęgnuję co dzień w domu, W moim małym SPA domowym. Pomimo zajęć ogromu Zawsze znajdę na to chwilę, by mieć zdrowe, ładne ciało, Bo w nim – zdrowy duch wszak mieszka i zasługuje na dbałość! J   Cóż mogę dodać? Nic. Tyle, że będę o tym pamiętać, By te wszystkie pielęgnacje przeprowadzać nie od święta, Lecz na co dzień! Warto mieć to w naturze zakodowane, Bo z naturą mi do twarzy – kiedy ciało mam zadbane!  
anka8661 (2012-12-08 21:19:47)
konkurs Corine de Farme
Corine de Farme z naturą mi do twarzy kojaży mi się z delikatnąścią oraz skótecznością.Uwarzam, że kosmetyki na bazie natulalnej są najlepsze ponieważ produkowane są bez dużej ilości ulepszaczy co zmniejsza możliwość uczuleń, ładnie pachną oraz są skuteczne. W czasie świąt dbam o skórę twarzy ze zdwojoną siłą ponieważ przed sylwestrem chcę pozbyć się jak naj więcej niedoskonałości spowodowanych zmęczeniem (nie zawsze mam siłę na reguralną  pielęgnację skóry twarzy), aby na sylwestra wyglądać jak naj lepiej.
Dorotka (2012-12-08 20:32:24)
:)
   Corine de Farme z naturą mi do twarzy co to może dla mnie oznaczać?? Przede wszystkim to że przy pomocy kosmetyków wytwarzanych bez parabenów i innych szkodliwych składników mogę z powodzeniem osiągnąć dobry efekt nawilżenia a co za tym idzie moja cera stanie się promienna i będzie wyglądać zdrowo i to w sposób nie bardzo chemiczny  lecz naturalny gdyż produkty tej firmy składają się z 97 lub 98 % składników naturalnych w zależności od rodzaju czy to krem czy też mleczko do demakijażu. W czasie świąt czy też gdy jestem nawet bardzo zmęczona nigdy nie zapominam o dbaniu o kondycję swojej cery nie wyobrażam sobie nie zmycia po przyjściu do domu  makijażu i nawilżenia swojej buźki na wieczór. A czy przed sylwestrem dbam szczególnie o nią?? Nie po prostu mam swoje przyzwyczajenia więc nic eksperymentuję przed nowym rokiem z jakimiś zabiegami;)
klaryska1 (2012-12-08 19:33:21)
konkurs
Corine de Farme z naturą mi do twarzy - dla mnie to znaczy że, ta marka łączy mnie z naturą, a ona to co najlepsze  w sobie  ma ofiarowuje mi w tych  kosmetykach W czasie świąt dbam o skóre równie dobrze jak przez cały rok, ale więcej czasu mam, odpoczywam, dłużej śpię a to słuzy skórze. No i prezenty pod choinka to często dobre kosmetyki są i do Sylwestra uzywane poprawiają jej kondycję.
Strona komentarzy 7 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar