2012-12-04

Zakończone

Konkurs z Corine de Farme

Poznaj świat Corine de Farme i odkryj gamę kosmetyków pielęgnacyjnych dla Ciebie. Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne zestawy kosmetyków Corine de Farme.
 
 Co należy zrobić?
 
Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.

 
 
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków Corine de Farme, w skład, których wchodzą krem rozświetlający + tonik odświeżający i płyn micelarny do demakijażu oczu.

 

Konkurs trwa od 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012.


Sponsorem nagród jest:REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Corine de Farme” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04.12.2012. 

Komentarze (82)

Emilka92 (2012-12-11 20:46:09)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy
 "Corine de Farme" kosmetyki na bazie naturalnych składników. Bez barwników, konserwantów i innych chemikalii. Pochodzące z nautralnych źródeł, odpowiednich do pielęgnacji skóry twarzy. O swoją twarz dbam codziennie i regularnie bez względu na to jaki jest to dzień, używam do tego odpowiednich typów kosmetyków zależnie od pory roku.  Jeżeli chodzi o zabawę sylwestrową, nie boje się o wygląd swojej skóry, bo wiem, że robię wszysto aby była idealna! :) 
Joanna S (2012-12-11 20:27:51)
Konkurs
Hasło z Naturą mi do twarzy rozumiem że każda kobieta ma w sobie naturalne piękno a kosmetyki  tej firmy pozwalają je w pełni wydobyć.
Joanna S (2012-12-11 20:27:46)
Konkurs
Hasło z Naturą mi do twarzy rozumiem że każda kobieta ma w sobie naturalne piękno a kosmetyki  tej firmy pozwalają je w pełni wydobyć.
Joanna S (2012-12-11 20:27:28)
Konkurs
Hasło z Naturą mi do twarzy rozumiem że każda kobieta ma w sobie naturalne piękno a kosmetyki  tej firmy pozwalają je w pełni wydobyć.
iza (2012-12-11 19:42:06)
Corine de Farme
Hasło Corine de Farme kojarzy mi się z naturalnością, produkty tej firmy zawierają substancji, które moga zaszkodzić naszej skórze, sama natura :) Zawsze bardzo dbam o moją skórę twarzy, ponieważ mam z nią wielkie problemy i nie moge tego zaniedbać, szczególnie kiedy zbliża się Sylwester i trzeba dobrze wyglądać na zakończenie roku ;)
marttoolla (2012-12-11 18:37:19)
Naturalnie dla mnie
Corine de Farme z naturą mi do twarzy => Natura tworzy dla Corine de Farme, Corine de Farme tworzy dla nas! Ciężkie mroźne treningi(biegi) i nowa pasja -morświnowanie ;) (morsy) dają chłostę  skórze nie tylko na twarzy ,ale i całym ciele! Dodatkowe koło ratunkowe to tłuste narciarskie kremy i specyfiki przeciw pajączkom. To daje efekty w postaci promienistej i dotelenionej skóry. Hartowanie ciała, ale przede wszystkim duszy i pokonywanie swoich słabości tworzy otoczke szczęścia. A to z kolei widać w podnieisonych kącikach ust :)
mloodaa (2012-12-11 16:26:53)
Corine de farme z naturą mi do twarzy
 Corine de Farme z naturą mi do twarzy Rozumiem przez tą, o czym każda kobieta marzy! Kosmetyki Corine są na bazie natury Aby specjalnie pasowały do kobiecej skóry! Uwielbiam wszystko wszelakie naturalne Dzięki tym kosmetykom mam ciało gładkie, miękkie i powabne! Jak pielęgnuję skórę w zimową porę roku? Otóż mam na to swój niezawodny sposób: Po pierwsze liczy się najpierw oczyszczenie skóry To nie są żadne brednie ani bzdury! Używam do tego preparatów bezalkoholowych Aby pierwszy krok mieć za sobą i z głowy! Codziennie rano i wieczorem stosuję żele i mleczka Aby moja twarz była miękka jak gąbeczka!  Po drugie używam kremu ochronnego przed każdym wyjściem Aby się uchronić przed mrozu przyjściem! Nakładam go nawet przed makijażem I żadne zaczerwienie na mojej skórze się nie pokaże! Po trzecie pamiętam o kremach pielęgnacyjnych na noc I dopiero potem mogę się kłaść spokojnie pod koc! Skóra potrzebuję w zimę dodatkowe nawilżenia i odżywienia Dopiero wtedy możemy oczekiwać od niej pełnego zadowolenia! Po czwarte nie mogę zapomnieć o witaminach Które są idealne, gdy nawet przyjdzie czarna godzina! Witamina A, E, B5 i alantonina Od nich moja regeneracja się dopiero zaczyna! Pamiętam także o zabiegach w gabinecie kosmetycznym W wspomagających mój wygląd estetyczny! Masaże ciała, olejki aromatyczne i kadzidła Wraz z relaksem dodadzą mi skrzydła! Nie wspomnę już o pomadce na usta Która oprócz ochrony wpływa na męskie gusta! Ubrania również pełnią znaczącą rolę Dzięki nim przemarznięcia skóry się nie boję! Muszą być miękkie, ciepłe i wygodne Aby moje ciało w nich czuło się swobodnie! Przedstawiłam swoje podstawowe kroki do pielęgnacji skóry w zimę Zastosujcie się do nich, a nic Was nie ominie!
madzior_k (2012-12-11 12:53:58)
Naturalna wdzięczność
Corine de Farme z naturą mi do twarzy C – Czar idealnej cery O – Odbicie w lustrze nie straszy R – Radość każdego dnia I – Inspiracja do działania N – Naturalne składniki E – Esencja piękna D – Dary Matki Ziemi E – Energia dla skóry F – Fantastyczne działanie A – Autouwielbienie R – Rzeka uśmiechu M – Miłość do świata E – Emocje z przyrody ________________________________ Wygląd mojej cery jest bardzo ważny dla mnie I nic nie może sprawić, że o jej dbaniu zapomnę. W okresie jesiennym zaś, a szczególnie zimowym bardziej troskliwa pielęgnacja przychodzi mi do głowy. Moc drogocennych składników jest zaś w kosmetykach, więc dzięki nim moja skóra problemów wciąż unika. Otaczam ją opieką i niczego jej nie żałuję licząc na to, że w przyszłości pięknym wyglądem się odwdzięczy za to.
MT89 (2012-12-10 18:57:17)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy.
Pod tym hasłem kryje się przekaz, ktory mowi, iż Corine de Farme to produkty naturalne, które nie zawierają sztucznych barwników i aromatów. Powszechnie wiadomo, że najlepsze produkty to produkty bez barwników i o łagodnym zapachu lub w ogóle bezzapachowe. Początki kosmetyki i kosmetologii równiez opierały się na naturalnych składnikach, gdyż ludzie wiedzieli, że natura sprzyja cerze człowieka. Nawet w czasie świąt nie zapominam o dbaniu o moją skórę, a nawet pielęgnuję ją bardziej. W zimie cera jest narażona na wszelkie niesprzyjające bodzce np. mróz, klimatyzacja. Wtedy jest sucha, zaczerwieniona, pełna niedoskonałości i ubytków. Z tego względu należy dostarczyc jej substancji nawilżających i regenerujących oraz ochronnych i ja tak robię.
marzenakaminskaszymczuk@interia.pl (2012-12-10 11:45:14)
Niema To jak Natura
Hasło koiaży mi sję z Naturą,a to co naturalne i nailepsze. Nie ma to jak Natura. Pewność , Zaufanie i Bezpieczność. Staram się dbać o swoią skórę właśnie w sposób naturalny,używa kosmetyków właśnie takich
Strona komentarzy 6 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar