2012-12-04

Zakończone

Konkurs z Corine de Farme

Poznaj świat Corine de Farme i odkryj gamę kosmetyków pielęgnacyjnych dla Ciebie. Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne zestawy kosmetyków Corine de Farme.
 
 Co należy zrobić?
 
Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.

 
 
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków Corine de Farme, w skład, których wchodzą krem rozświetlający + tonik odświeżający i płyn micelarny do demakijażu oczu.

 

Konkurs trwa od 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012.


Sponsorem nagród jest:REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Corine de Farme” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04.12.2012. 

Komentarze (82)

IWONA M (2012-12-13 12:05:36)
Pod hasłem "Corine de Farme z naturą mi do twarzy" rozumiem, że
To co najpiękniejsze jest naturalne! A zatem pamiętaj, że wszystko co nałożysz na skórę dostaje się do twoich komórek i krwiobiegu i wpływa na wygląd cery. Używaj skutecznych, naturalnych produktów takich jak Corine de Farme!
iwonekbb (2012-12-13 11:22:56)
piękno
Pod tym hasłem rozumiem , że... ŹRÓDŁEM PIEKNA JEST NATURA A NIE CHEMIA
Paula (2012-12-12 19:27:33)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy
 Pod tym hasłem rozumiem, że firma ta wykorzystuje naturalne właściwości roślin i ich ekstraktów, aby kosmetyki te dawały porządane efekty. Dobrze wie, że natura wykorzystywana była juz od wieków do pielęgnacji skóry i czerpiąc z tej wiedzy opracowała receptury swoich produktów.  W święta mam więcej czasu wolnego i wykorzystuje go na to aby 'rozpieszczać' swoją skórę, a co za tym idzie rowniez siebie. Jak wiadomo zabiegi kosmetyczne nie tylko nas upiększają, ale również relaksują, jeśli używamy dobrej jakości kosmetyków. Z piękną, nieskazitelną cerą i w pełni zrelaksowana jestem wtedy gotowa, aby olśnić wszystich podczas sylwestra.
ywis@op.pl (2012-12-12 18:57:42)
konkurs
Corine de Farme z naturą mi do twarzy znaczy nic innego jak naturalność i prostota w swym działaniu. O skórę dbam każdego dnia ponieważ dzięki temu czuję, że robię coś tylko dla siebie i jest mi z tym wspaniale!
Agnieszka (2012-12-12 13:56:04)
konkurs
Moim zdaniem haslo 'Corine de Farme z naturą mi do twarzy' nawiazuje do tego, ze firma produkuje jedynie naturalne, zdrowe dla skory kosmetyki, nie zawierajace parabenow ani sztucznych barwnikow. W czasie swiat pozwalam sobie na lenistwo, ale o pielegnacji skory nigdy nie zapominam - mam wiecej czasu wolnego, wiec przed szalona noca sylwestrowa staram sie zadbac o cere, aby wygladala promieniscie. Naturalne maseczki mam wtedy pod reka!
Damian (2012-12-12 12:49:54)
Konkurs
Pod hasłem firmy Corine de Farme z naturą mi do twarzy rozumiem naturalną pielęgnację bez żadnych składników chemicznych jak wiemy wszystko co naturalne nie jest szkodliwe dla człowieka. W czasie świąt skórę pielęgnuję jeszcze bardziej ponieważ zimą skóra szybko marznie i wysycha oraz traci wodę przez co jest mniej elestyczna.Używam odpowienio dobranych kosmetyków do pielęgnacji całego ciała. Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.     Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.
Małgorzata (2012-12-12 09:26:20)
natura
 To znaczy, że z naturalnymi kosmetykami wyglądamy bardzo dobrze. W czasie świąt zawsze dbam o twarz jeszcze bardziej,poniewaz jezdze na nartach i zazwyczaj Sylwestra spedzam gdzies w Alpach, a tam sa extremalne warunki i jesli nie przejmowalabym sie swoja skora wrocilabym pewnie w strasznym stanie.
Elżbieta (2012-12-12 08:44:22)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy
Pod hasłem: Corine de Farme z naturą mi do twarzy rozumiem, że  ta firma produkuje kosmetyki na bazie naturalnych składników, eliminując te szkodliwe zawierające chemię. Przez to jej produkty są zdrowsze dla skóry i lepiej ją pielęgnują. W czasie Świąt dbam o skórę tak samo, jak w każdy inny dzień. W te wyjątkowe dni w roku staram się o ładniejszy makijaż. Nie wykonuję innych zabiegów kosmetycznych, bo uważam, że nie jest to odpowiednia pora. Wszak Święta są po to, aby świętować razem z rodziną, a nie chodzić z maseczką na twarzy. Na to jest dobry okres poświąteczny. Aby cera była zadbana, trzeba o nią systematyczne dbać i nie nadrobi się zaległości w ciągu paru dni.
shuii.xd@interia.pl (2012-12-11 23:18:15)
Naturalne piękno
Najpiękniejsza kobieta to naturalna kobieta. Pod hasłem "Corine de Farme z naturą mi do twarzy" rozumiem, że firma produkuje kosmetyki na bazie naturalnych składników. Nie tylko chemia załatwia wszystko, przeciez natura też nam dała coś od siebie! Myślę, że naturalne kosmetyki są najlepsze i o to chodzi, dają najzdrowsze efekty! Chemia nieraz pogorsza stan twarzy. O moją skórę dbam zawsze, bez względu na porę dnia, roku czy miesiąca. Oczywiście najładniejsza jest latem (ale to ze względu na cudowny naturalny składnik przyrody taki jak uwaga uwaga- SŁOŃCE! :)  =) Codziennie myję dokładnie twarz, używam różnych toników. Czasem też używam kolejnego cuda natury- maseczki z morza martwego- bardzo skuteczna! Chcę aby moja cera była ładna bez względu na czas i okazję .
Małgosia (2012-12-11 20:53:54)
Naturalne piękno
Pod hasłem "Corine de Farme z naturą mi do twarzy" rozumiem to, że te kosmetyki działają na naszą skórę tak jak natura - są bez chemii, nadają naszej skórze blask i sprawiają, że staje się ona jędrniejsza oraz wygląda na młodszą i zdrową. Przecież natura to zdrowie :) W czasie świąt dbam szczególnie o swoją skórę, bo jest to przecież okres zimy, gdzie nasza skóra staje się często sucha i podrażniona. Często nawilżam i ochraniam moją skórę przed zimnem:) A pozytywnym skutkiem takiego działania jest piękny wygląd w noc Sylwestrową - zawsze nikt nie może się mi oprzeć :)    
Strona komentarzy 5 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar