2012-12-04

Zakończone

Konkurs z Corine de Farme

Poznaj świat Corine de Farme i odkryj gamę kosmetyków pielęgnacyjnych dla Ciebie. Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne zestawy kosmetyków Corine de Farme.
 
 Co należy zrobić?
 
Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.

 
 
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków Corine de Farme, w skład, których wchodzą krem rozświetlający + tonik odświeżający i płyn micelarny do demakijażu oczu.

 

Konkurs trwa od 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012.


Sponsorem nagród jest:REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Corine de Farme” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04.12.2012. 

Komentarze (82)

agutek (2012-12-16 10:55:49)
NATURALNIE -nei daję się zwariować!
"Corine de Farme z naturą mi do twarzy"- to hasło , które przypomina mi, że NATURA( szeroko rozumiana), dla mnie powinna byćnajważniejsza! A więc zarówno naturalne kosmetyki, ale też to -co mogęzrobićw domu sama, np. maseczki z banana, płatkó owsianych itp, któe kosztująNATURALNIE grosze, a efekty są świetne!."Z naturą mi do twarzy"- to też chęć bycia SOBĄ- kobietą- któa uśmeicha sięNATURALNIE- a nei sztucznie, któa ma też gorsze dni i nei próbuje udawać, ze zawsze jest super itp. A jezeli chodzi o to czy dbam na świeta o swoją skórę -to pwoiem tak. Bywa różnie- tak jak zawsze- nie daję się zwariować!Generalnie dbam o siebie, ale jeżeli padam z nóg, lub mam świetnych gości i siedzimy do 5 rano, to odpuszczam sobie pewne zabiegi kosmetyczne! To one sądla mnie , a nie ja dla nich!
madziam (2012-12-16 08:05:36)
Corine de Farme
Corine de Farme z naturą mi do twarzy. bo Najładniejsza i najzdrowsza buzia to buzia pielengnowana naturalnie Corine de Farme to jedyna droga do harmoni twarzy z naturą. W czasie świąt dbam o moją buzię szczególnie. By lekka i świeża była zawsze pełna uśmiechu by zdrowo i bezpiecznie  uległa magii świąt by powabna i szalona rozświetlała sylwestrową noc.
vanilia120 (2012-12-15 13:27:08)
konkurs
CZytając hasło  ,,Corine de Farme z naturą mi do twarz``, nasuwa mi się myśl, że te kosmetyki pomagają żyć w zdrowiu i harmonii z naturą i że nie są testowane na zwierzętach. Chronią nas i odżywaiją naszą skórę każdego dnia, dzięki czemu wydobywają naszę prawdziwe naturalne piękno. Dzięki nim, wydaję mi się że mogę spowolić swój upływający wiek. Każdy człowiek jest wyjątkowy i zasługuje na to, aby czuć się i wyglądać lepiej. O swoją skóre dbam zawsze, nie tylko od świetę. Uważem że jest ona moją wizytówką, bo ludzie zwracają coraz częsciej uwagę na to jak wyglądamy, a nie jacy jesteśmy. Waidomo, każdy w czas Bożego Narodzenia i na Sylwestra chce wyglądać lepiej, ale gdy nie pięlegnujemy naszej cery systematycznie, to wszelskiego rodzaju zabiegi nic nam nie dadzą parę tygodni przed tym wydarzeniem.
bb26 (2012-12-14 18:54:11)
cóż za "smakowite"nagrody:)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy Hasło marki kojarzy mi się z naturalnym powrotem do korzeni piękna. To z nieskażonego środowiska pochodzi zdrowie i piękno. Niestety świat pędzi do przodu w poszukiwaniu innowacji, zapominając w tym wyścigu o tym, iż naturalna pielęgnacja = idealna pielęgnacja. Nasza skóra odwdzięczy sie nam wtedy, gdy w kolejnym kremie, który nakładamy na twarz w pośpiechu nie będzie parabenu,alkoholu, sztucznych barwników czy kompozycji zapachowych. Kosmetyki firmy Corine de Farme wychodzą na przeciw naturze i mądrze  zniej korzystają tworząc farmy piękna.... O swoją skórę staram się dbać systematycznie nie tylko od święta, z mocniejszym naciskiem  w oczekiwaniu na sylwestrową zabawę. Pamiętam jednak, aby nowinki kosmetyczne przetestować z większym wyprzedzeniem, by zabawa kojarzyła mi się tylko z czymś miłym i przyjemnym a nie rozpaczliwym tuszowaniem reakcji alergicznych.
justynapre (2012-12-14 12:57:46)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy
 Kiedy Corine de Farme widzę w sklepie na półeczce uśmiech z serca od razu  wypływa, patrzę i patrzę a w głowie tylko jedna myśl:''weź mnie no weź,  zrób przyjemność dla mnie!'' Popatrz na inne obok chemiczne potwory, które niszczą mą skórę! Korzystajmy z tego na maxa, że Corin de Fame właśnie natura nam dała! Gdy święta nastają i goście ze wszystkich stron się zjeżdżają nie mamy czasu zbyt wiele dla siebie, lecz kiedy ciemna noc nastaje,jest cicho i choinka świeci, wszyscy do łóżek zmęczeni uciekają. Ja wtedy szybciutko do szafeczki na paluszkach podbiegam nie zapomopinając także o niej... wyciągam kremiki i balasamy, delikatnie smarując me ciało od stóp do głów przygotowując je na kolejny cięzki dzień!
Paulina (2012-12-14 01:33:41)
Konkurssssss
Hasło "Z naturą ci do twarzy" kojarzy mi się z promowaniem naturalnych rozwiązań w kosmetologii. Staram się nie zaniedbywać nigdy - źle się czuję z wysuszoną cerą, nieświeżymi włosami, bez manicure. Dylwester czy Święta nie mają tu nic do rzeczy. Oczywiście w ostatnią noc roku każda dziewczyna chce wyglądać zjawiskowo i faktycznie na dwa dni przed imprezą lubię zregenerować skórę maseczką, a w Sylwestra bardziej przyłożyć się do makijażu, niemniej jednak nie są to zabiegi specjalnie wyjątkowe.
A. (2012-12-13 23:47:50)
Corine de Farme
Pod hasłem "Corine de Farme - z naturą mi do twarzy rozumiem to, że naturalność jest podstawą piękna. Kobieta poczuje się pewna siebie i seksowna, tylko wtedy gdy będzie tak myśleć. Wszystko zaczyna się w głowie, dlatego naturalność musi być czymś "wyrytym" w dniach codziennych. Im częściej mamy styczność z czymś, tym bardziej się do tego przyzwyczajamy, przywiązujemy i akceptujemy. Naturalność wobec tego jest wszystkim tym, co może uczynić kobietę piękną, pewną siebie i seksowną. To mi się kojarzy z tym hasłem :)   Swoją cerę pielęgnuję zawsze niezależnie od czasu. To podstawa. Równowaga wszystkiego panuje w regularności. Dlatego moja cera musi czuć się wyjątkowa codziennie. Muszę o nią dbać, chcę o nią dbać - bo jest moją "wizytówką". No i nawiązując do powyższej mojej teorii naturalności. Dzięki zadbanej cerze czuję się naturalnie. Wobec tego jestem pewna siebie i seksowna codziennie :)
dora G (2012-12-13 22:06:28)
kosmetyki
Corine de Farme  z naturą mi do twarzy rzecz jasna rozumie się stosowanie zdrowiem nas obdarzy. Natura  niczym matka pielęgnuje swoje dziecko   więc Corine de Farme we właściwy sposób zadba o nas o czym przekonamy się prędko. W okresie świąt pielęgnuję swoją cerę skrupulatnie, szczegółowo marząc o tym by zostać Księżniczką Sylwestrową
WiolaM (2012-12-13 21:11:59)
Konkurs
Hasło firmy Corine de Farme "Z naturą mi do twarzą" rozumiem w ten sposób, że kosmetyki, które dostarczają na rynek są wykonane z najlepszych naturalnych składników, które służą każdej kobiecie. Hasło to zapewne oznacza, że nie ma nic lepszego dla naszej skóry jak to co stworzyła natura, a nie chemiczne laboratoria. :) Jeśli chodzi o pielęgnację skóry w czasie świąt to jest ona taka sama jak każdego dnia. W sam dzień Sylwestra po prostu do codziennego rytuału dorzucam nałożenie maseczki na twarz i wklepanie balsamu rozświetlającego. No i co najwyżej ułożę lepiej włosy i wykonam bardziej dopracowany makijaż ale to już kwestie kosmetyczne :).
Dominika (2012-12-13 19:57:39)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy.
"Corine de Farme z naturą do twarzy " - oczywiście wiadomo,że chodzi tutaj o naturę,która idealnie łączy się z naszą naturalnością.Delikatne kosmetyki,nie tylko dla wrażliwych kobiet,na bazie naturalnych składników.Marka,która nie ma za zadania wpychać w nas chemicznych cudów i cudeniek ale to,co matka natura nam podarowała :).Idealne dopasowanie , dla każdej kobitki ! Pragniemy,by nasza cera była nieskaźitelna,gładka,a przy tym zdroa,tryskajaca energią.Seria kosmetyków Corine de Farme zapewni nam wszystkie te szczegóły,dodatkowo zapewniając zadowolenie  i satysfakcję ;)
Strona komentarzy 4 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar