2012-12-04

Zakończone

Konkurs z Corine de Farme

Poznaj świat Corine de Farme i odkryj gamę kosmetyków pielęgnacyjnych dla Ciebie. Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne zestawy kosmetyków Corine de Farme.
 
 Co należy zrobić?
 
Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.

 
 
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków Corine de Farme, w skład, których wchodzą krem rozświetlający + tonik odświeżający i płyn micelarny do demakijażu oczu.

 

Konkurs trwa od 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012.


Sponsorem nagród jest:REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Corine de Farme” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04.12.2012. 

Komentarze (82)

andzia1978 (2012-12-19 14:32:12)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy
Corine de Farme z naturą mi do twarzy to dla mnie nieziemskie piękno zamknięte w magicznych opakowaniach kosmetyków. Przed świętami zwykle mam mało czasu na pielęgnację, zwłaszcza skóry rąk, bo o twarz dbam cały rok i skrupulatnie się pilnuje, żeby nie zapominać o starannej pielęgnacji, bo w końcu to procentuje na lata. A wymagam od siebie naprawdę sporo i choćbym nie wiem jak była zmęczona, to twarz musi być zawsze zadbana i wypielęgnowana   
zabajka (2012-12-18 21:00:33)
odpowiedź na pytanie konkursowe
Pod hasłem "Z naturą mi do twarzy" rozumiem, że wybieram naturalne kosmetyki, ponieważ dbam o swoją skórę. Wystarczająco dużo mamy na co dzień do czynienia ze szkodliwym oddziaływaniem środowiska i chemią ukrytą w pokarmach, które przyjmujemy, a na które nie zawsze mamy wpływ. Dlatego kosmetyki do pielęgnacji należy wybierać świadomie i decydować się na te, które są jak najbardziej naturalne. Natomiast o skóę twarzy dbam codziennie bez względu na święta. A nawet powiedziałabym, że w święta dbam o nią bardziej, ponieważ chcę, by zarówno przy świątecznym stole jak i na sylwestrowej imprezie moja skóra promieniała blaskiem i świeżością. Dlatego już odpowiednio wcześniej umawiam wizytę u kosmetyczki, a w domowych warunkach nakładam maseczkę lub peeling. Zimą skóra jest jeszcze bardziej narażona na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, więc odpowiednia pielęgnacja to klucz do jej promiennego wyglądu.
justyna.namielska@gmail.com (2012-12-18 19:33:36)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy
Pod hasłem - Corine de Farme z naturą mi do twarz rozumiem, ze kosmetyki tej marki są produkowane bez sztucznych substancji i takich , które mogły by jedynie zaszkodzić naszej twarzy. Kosmetyki tej marki są na bazie naturalnych składników co bardzo  zachęca mnie do ich stosowania. Wiem ze kosmetyki bedą delikatnie i zdrowo oczyszczać, a zarazem pielegnowac moją cere. O swoja skóre twarzy dbam regularnie żeby zawsze prezetowała się idealnie i zdrowo. Gdy dobrze stosujemy kosmetyki naturalne do pielegnacji makijaż staję sie zbedny :). A jesli chodzi o okres świateczny i przed Sylwestrowy jest dla mnie wieksza motywacja do dązenia utrzyamania idealnej kondycji skóry ;)
tusiek (2012-12-18 10:42:18)
Corine de Farme
Prawdziwe piękno pochodzi z natury.To za jej sprawą ono budzi się i przeciągając ze snu za każdym jej dotknięciem aż wreszcie rozkwita niczym najpiękniejszy kwiat.Matka Natura w całej swej mądrości podała nam gotową receptę na piękno a tą receptę odkryła Corine de Farme,które czerpiąc z natury i z jej mądrości podarowała nam prawdziwy eliksir,który upiększa,odmładza i pielęgnuje nasze naturalne piękno.Bo Corine de Farme wie,że z naturą nam do twarzy.
eewcys@wp.pl (2012-12-17 23:15:46)
kosmetyki naturalne
 Pod hasłem "Corine de Farme z naturą mi do twarzy", rozumiem tak, że och produkty produkowane są na bazie naturalnych składników, bez sztucznych substancji i chemii, którą są naładowane inne kosmetyki,  ich opakowania nie szkodzą naturze i nie są testowane na zwierzętach. Jeżeli chodzi o moją pielęgnację skóry, na pierwszym miejscu stawiam złuszczanie naskórka, na twarz używam peelindu z odrobiną kawy i miodu, na ciało stosuję peeling kawowy z cynamonem i miodem.Zamiast toniku używam tłustego mleka, to mój niezbędnik i hit :) pozdrawiam :)
Martynica (2012-12-17 21:25:56)
Konkurs
 Corine de Farme to naturalna pielęgnacja, dotyk natury, która niesie ze sobą zdrowie i ukojonie, doskonałość i piękno, życie i trwanie. Z Corine de Farme mi do twarzy! Święta to czas, kiedy dbanie o wygląd zazwyczaj odchodzi na drugi plan. Jednak ja staram sie zawsze znaleźć chwilę dla mojej ulubienicy, o która troszczę się jeszcze bardziej niż zwykle. W oczekiwani una szaloną sylwestrową noc, nawilżam moją skórę i odżywiam, by wyglądała świeżo i zdrowo. Wszak jaki sylwester, taki cały nowy rok!
sojutek (2012-12-17 08:58:01)
Natura
Z roku na rok zwiększa się ilość chemii w kosmetykach: specyfiki uzyte do ich produkcji maja szumnie brzmiace nazwy, które mało co komu mówią. Z każdej strony jesteśmy bombardowane reklamami, w których 16latki polecają kremy przeciwzmarszczkowe i i antycellulitowe. Pośród tych wszystkich chwytów marketingowych i sztuczek my musimy dbać o siebie: przeciez jesteśmy kobietami. I tu z pomocą najczęściej przychodzi nam właśnie natura,:hasło CORINE DE FARME Z NATURA MI DO TWARZY przypomina o tym co od wieków było skuteczne, prawdziwe i zdrowe.
Justyna (2012-12-16 22:01:12)
Naturalność
Pod nazwą " Corine De Farme" z naturą mi do twarzy" ruzmiem iż kosmetyki są jak najbardziej naturalne,co oznacza że z chęcią każdy z nas ich użwa,gdyż smarując twarz czujemy ta niesamowitą naturalność i rozkosz którą doznajemy podczas używania kosmetyków Corine de Farme..naturalnośc kosmetyków dzieseiszych czasach to rzadkość..kosmetyki to moja pasja z chęcią je kupuje i używam..tymbardziej naturalne składniki sprawiają mi jeszcze większą radośc..ta nazwa mówi sama za siebie..uzywaj kosmetyków Corine de Farme a poczujesz sie jak najbardziej piękna oraz naturalną kobiętą..ja tak to własnie rozumiem..:-)   Raczej nie zapominam o dbaniu skóry twarzy,raczej stram sie ją pelegnować często,choć w moimch warunkach pracy napewno teraz wymaga wiekszego zainteresowania:-)nadchodzą Świeta więc mam nadzieję że poświęce jej dużo czasu:-)Pozdrawiam Serdecznie
rubi11 (2012-12-16 17:43:33)
"Corine de Farme z naturą mi do twarzy"
Hasło "Corine de Farme z naturą mi do twarzy" przypomina mi, że najlepsze jest to co daje nam natura. Tylko kiedy używamy naturalnych kosmetyków mamy gwarancję pięknej cery. Każda kobieta powinna wybierac to co dla niej jest najlepsze, najzdrwsze, pozbawione niepotrzebnych dodatków, szkodliwych konserwantów, czy ulepszaczy, które tak naprawdę ulepszają jedynie trwałość kosmetyku, a nie jego jakość. Pamiętajmy: NATURA TO GWARANCJA PIĘKNA. O twarz dbam szczegółowo cały rok, ponieważ każdy dzień jest dla mnie wyjątkowy i co dzień może wydarzyć się coś co odmieni moje życie. Dlatego chcę być odpowiednio przygotowana, również mogąc pochwalić się piekną twarzą.
Erna (2012-12-16 13:58:30)
Konkurs
Corine de Farme z naturą mi do twarzy- rozumię, że używając kosmetyków tej firmy sobie nie szkodzę, cerę pielęgnuję i urodę zyskuję. Jesteśmy częścią natury i z naturą powinniśmy sie integromać , kosmetyki na naturalnych komponentach stosować a wtedy na zdrowej, zadbanej, pięknej twarzy uśmiech zawsze będzie gościł. O swoja skórę dbam zawsze nie zależnie od pory roku , czy świąt. Na co dzień i od swięta moja skóra pielęgnowana jest tak samo aby była zdrowa i piękna. W okresie świąt też nie zapominam o nałożeniu maseczki wieczorem, jeżeli skóra tego wymaga a na sylwestra będzie ozdoba moje osoby gdy o pielęgnacji nie zapomne ani jednego dnia w roku.
Strona komentarzy 3 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar