2012-12-04

Zakończone

Konkurs z Corine de Farme

Poznaj świat Corine de Farme i odkryj gamę kosmetyków pielęgnacyjnych dla Ciebie. Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne zestawy kosmetyków Corine de Farme.
 
 Co należy zrobić?
 
Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.

 
 
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków Corine de Farme, w skład, których wchodzą krem rozświetlający + tonik odświeżający i płyn micelarny do demakijażu oczu.

 

Konkurs trwa od 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012.


Sponsorem nagród jest:REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Corine de Farme” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04.12.2012. 

Komentarze (82)

emis89 (2012-12-30 11:29:17)
natura....
Corine de Farme z naturą mi do twarzy Metafora tego hasła jest dla mnie jasna, a dzięki kosmetykom naturalnym moja buzia jest krasna. Corine de Farme to firma wspaniała - "wydaje" naturalne kosmetyki do pielęgnacji ciała.    Święta, to czas wyjątkowy - jednak dla mojego ciała nie jest takowy. O skórę twarzy dbam każdego dnia tak samo, bo wiem że ogarnięcie się tydzień przed może skończyć i się plamą... Aby świetnie wyglądać w ostatnim dniu roku, trzeba codziennej pielęgnacji twarzy dotrzymać cierpliwie kroku :)
kasia2006222 (2012-12-29 22:20:26)
natura
Corine Farme z naturą mi do twarzy. Hasło to wskazuje na profil firmy, która produkuje kosmetyki oparte na składnikach naturalnych, czyli takich które dopasowane są do każdego. Nie ma bowem człowieka, który miałby uczulenie czy przeciwskazania na korzystanie natury. Tego typu kosmetyki są po to, aby czynić nas piękniejszymi, aby zmieniać nas na plus. Tak jak dodatki, które upiększają strój, tak jak przeróżne ubrania które odpowiednio dopasowane zmieniają całkowicie wygląd kobiety czyniąc nawet z Kopciuszka księżniczkę, tak natura widoczna na naszej twarzy zmienia ją, czyni piękniejszą, całkowicie odmienioną. O swoją twarz dbam jak mogę cały rok, a szczególnie w okresie zimowym. To czas, kiedy twarz wymaga szczególnie intensywnej, a zarazem delikatnej pielęgnacji. W czasie świątecznym nie zapominam o twarzy nawet w szale świątecznych przygotowań. Aby nie wyglądać jak wymęczona kura domowa nigdy nie zapominam o nałożeniu maseczki intensywnie nawilżającej i na zrelaksowaniu się przy pachnącej, oczyszczającej parówce. Niech twarz też ma swoje święto... W święta i sylwestra jak każda kobieta chciałabym wyglądać wyjątkowo, a wyznaję zasadę przede wszystkim pielęgnacja, a dopiero później maskowanie ewentualnych niedoskonałości. Dlatego też dbam o cerę, aby tych niedoskonałości było jak najmniej, i nawet gdy nie zdąże z dokładnym makijażem wyglądam olśniewająco.
grena (2012-12-29 22:00:18)
Konkurs
 Hasło Corine de Farme – z naturą mi do twarzy oznacza dla mnie zarówno pochwałę naturalności, czyli umiar w stosowaniu kosmetyków kolorowych, jak i pochwałę  idei ekologii – a dokładnie stosowania naturalnych kosmetyków.  Każdej kobiecie pasuje delikatny make up i naturalne kosmetyki, które są bezpieczne dla naszej skóry i skrywają w sobie bezcenne dla naszej urody Skarby Ziemi. To naturalność i Natura jest przepustką do zadbanego ciała i pięknej cery, dlatego z naturą każdej nam będzie do twarzy .   Dla mnie w kwestii pielęgnacji (i nie tylko) najważniejsza jest systematyczność. Dlatego zarówno w Święta, jak i każdego innego dnia nie zapominam o pielęgnacji cery i ciała. Chociaż na pewno w oczekiwaniu na Sylwestra, po serum do twarzy sięgnę częściej   
justyna8 (2012-12-27 10:49:21)
Dary Matki Natury
Corine de Farme z naturą mi do twarzy Co to dla mnie oznacza? Kosmetyki Corin de Farme - dzięki zdrowej, naturalnej, pachnącej świeżością recepturze - sprawiają, że mimo potwarzy rzucanej przez upływający czas - z każdej sytuacji mogę wyjść z twarzą - pełną blasku, wygładzoną i odżywioną. W czasie świąt odpuszczam trochę pielęgnację, ale zaraz po świętach zabieram się ostro do roboty - w ruch idą peelingi, maseczki, kremy - a wszystko domowej roboty, zgarnięte ze świątecznego stołu i lodówki (cytryna, jogurt naturalny, kawowe fusy, ogórek, jabłko). Dzięki takiej pielęgnacji mogę z piękną, rozświetloną cerą, w szampańskim humorze wkroczyć w nowy rok.
jagoda57 (2012-12-25 21:41:26)
Natura
Kosmetyki naturalne może zabrzmi to banalnie, są skuteczne i bezpieczne i maja działanie wsteczne. Dodaja blasku, jędrności, skóra nabiera elastyczności, jakby Ci lat ubywało, to przecież nie jest tak mało. Czy na co dzień ,czy od świeta musisz zawsze to pamiętać, dawać skórze odprężenie a sobie z efektów zadowolenie. Bo tylko skóra zadbana, powali wszystkich na kolana, wiec słuchajcie mili moi, tylko NATURA GÓRA STOI.
karolina25 (2012-12-25 12:35:59)
Z naturą mi do twarzy
Chcę być bliżej przyrody, nawet podczas codziennych urodowych rytuałów. Zwracam uwagę na pochodzenie składników zawartych w kosmetykach, wzbraniam się przed produktami z przewagą chemicznych komponentów, dlatego bez wahania siegnęłabym po produkty Corine de Farme, bo ich hasło "z naturą mi do twarzy" daje mi przekonanie, ze są to najwyższej jakości kosmetyki roślinne, bo natura wciąż daje nam do zaoferowania ogromne bogactwo łatwo przyswajalnych przez skórę dobroczynych substancji wydobytych z roślin. Jej bogactwo jest ogromne. Kosmetyki nie są testowane na zwierzętach, bo respektowane są potrzeby przyrody. Udaje się w nich zachować maksimum substancji czynnych cennych dla skóry. Nie zawierają konserwantów ani sztucznych barwników. Twarz pielęgnuję cały rok i o niej nie zapominam. Jedynie przed zabawą sylwestrową nakładam grubą wartwę błyskawicznie działającej bankietowej maseczki nawilżająco- rozświetlającej. Niezastąpione w dniu wielkiego wyjścia jest serum. To skoncentrowany kosmetyk, który natychmiast zabierze się do pracy nad skórą. Serum działa intensywniej niż krem. Dociera do głębszych warstw skóry i zawiera wysokie stężenie substancji aktywnych. Tak dużej ilości cennych dla urody składników nie zmieściłby żaden krem, w kosmetykach używanych na co dzień ich zawartość jest stosunkowo niewielka.
most88 (2012-12-22 12:45:28)
konkurs
  Corine de Farme z naturą mi do twarzy, bo natura to piękno, a z pięknem nam do twarzy.  Stwierdzenie Corine de Farme z naturą mi do twarzy oznacza dla mnie że kosmetyki są pochodzenia naturalnego. . Lepiej jest używać kosmetyków naturalnych niż chemii bo po co wogóle jej używać?Przemierzając sklepowe półki i wybierając kosmetyki do codziennej pielęgnacji staram się robić to świadomie, wybieram kosmetyki, które dostarczą mojej skórze cennych składników a nie laboratoryjnej chemii.Matka natura daje nam samo piękno w roślinach dostarcza nam skarby które są używane do kosmetyków eko, czerpmy z niej za tem tak jak od dawna robiły to nasze prababcie i barcie. Jesteśmy częścią natury więc z nią nam do tarzy.   W czasie Świąt o skórę dbam nie tylko w oczekiwaniu na sylwestra ale przede wszystkim dla samej siebie dobrego samopoczucia i własnej pewności w swoje naturalne piękno  
agus22 (2012-12-21 18:35:31)
Z naturą mi do twarzy
 Corine de Farme z naturą mi do twarzy oznacza nic innego, jak tylko kosmetyki naturalne, delikatne, niebanalne...to kosmetyki działające jak druga skóra,  niewidoczne, ale cały czas działające, naturalnie nawilżające, oczyszczające, odświeżające i niedoskonałości niwelujące, żadnych chemicznych specyfików niepotrzebujące i do każdej cery się dopasowujące... Co do świąt...no jasne, że dbam o skórę twarzy :) Niska temperatura, wiatr i brak słońca nie dają szans mojej skórze do zimy końca, dlatego zawsze ją ratuję- odżywiam, dbam o nią i pielęgnuję...by na Sylwestra pięknem błyszczała, by zadbana uroku dodawała :) Maseczki, masaże i do tego kremy- tak razem z siostrą i mamą skórę ratujemy :)
atabe85 (2012-12-21 15:00:08)
konkurs
"Corine de Farmę z naturą mi do twarzy" oznacza dla mnie naturalność,prawdziwe niczym nie zakrytę piękno,blask,szczęście. W zimie jednak muszę przyznać że chyba bardziej dbam o skórę twarzy,właśnie z myślą o Sylwestrze.
araszi (2012-12-19 21:36:43)
natura
Coraz częściej używa się naturalnych skłdników w kosmetykach. "Corine de Farme z naturą mi do twarzy", oznacza dla mnie, że w kosmetykach tej firmy używane są naturalne składniki oraz. Przed sylwester moja pięlęgnacja nie zmienia sie bardzo. Dbam o nią jak zawsze. Przed tym wielkim dniem nakładam tylko silnie nawilżającą masezkę.
Strona komentarzy 2 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar