2012-12-04

Zakończone

Konkurs z Corine de Farme

Poznaj świat Corine de Farme i odkryj gamę kosmetyków pielęgnacyjnych dla Ciebie. Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne zestawy kosmetyków Corine de Farme.
 
 Co należy zrobić?
 
Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.

 
 
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków Corine de Farme, w skład, których wchodzą krem rozświetlający + tonik odświeżający i płyn micelarny do demakijażu oczu.

 

Konkurs trwa od 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012.


Sponsorem nagród jest:REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z Corine de Farme” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Napisz co rozumiesz pod hasłem firmy: Corine de Farme z naturą mi do twarzy.
Dodatkowo napisz czy w czasie świąt zapominasz o dbaniu o skórę twarzy czy raczej pielęgnujesz cerę bardziej niż zawsze w oczekiwaniu na Sylwestra.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04.12.2012. 

Komentarze (82)

Redakcja (2013-02-01 20:28:38)
Wyniki
Kochani prosimy jeszcze o chwilkę cierpliwości, wyniki wkrótce się pojawią.
agus22 (2013-01-22 17:06:46)
kiedy można spodziewać się wyników? :)
Kiedy można spodziewać się wyników? :)
ewanna (2012-12-31 22:22:27)
leoniu@wp.pl
 Corine de Frame z naturą mi do twarzy - ja to hasło traktuję, jako miłą odmianę po widocznych gołym okiem działaniach pod tytułem: ze skalpelem mi do twarzy, albo: z magiczną dietą dotyczącą grup krwi mi do twarzy, albo coś równie zaskakującego. Dodatkowo - dla mnie, trochę zawodowo - jest to nawiązanie do przeszłości... Kiedyś nie było tubek, pudełek, słoiczków i korzystano z zasobów naturalnych, ot mama mówiła mówiła córce, ze nagietek to, a szałwia tamto.. Dziś tej wiedzy juz nie ma, czy moze raczej mało kto ją posiada. A nam przeciez z naturą jest ładniej niz z parabenami i silikonem... I przez to, ze naturalnie, wcale nie znaczy, ze mniej skutecznie. O skórę dbam regularnie, choć zdarzają mi się co jakiś czas takie, nazwijmy to, zrywy maxipielęgnacyjne. Zwykle przez wielką imprezą, na szczęscie nie jest tak, że wcześniej nie robię nic - bo jednak robię. Pielęgnacja pielęgnacją, to jedno, ale o skórę twarzy dbam takze od wewnątrz - karmię dziecko i mam powazne wrazenie, ze moja skora potrzebuje wody i nawilzenia milion razy bardziej niz wcześniej, więc nawilzam sie od środka wypijając hekotlitry wody. I połykając małe, rózowe (niematrixowskie :) ) tabletki z witaminami.  I sam fakt wysuszenia determinuje tez moje działania pielęgnujace skórę: - nawilzam, nawilzam, nawilzam, balsamuję, kremuję, nie opalam - chronię przed promieniami UV - cały rok, łącząc kremy z kapelusikami latem i czapkami zimą - ujędrniam oliwkami, masażami (łącząc przyjemne z pozytecznym), a gdzie niegdzie takze kremami przeciwzmarszczkowymi. - rzadko maluję, ale jeśli - zawsze dokładnie demakijazuję! - nie wychładzam, nie przegrzewam, nie lubię klimatyzacji!!!  I jak się da - unikam! - podobnie, jak dymu papierosowego i alkoholu (na szczęscie nie palę, a odkąd zaszlam w ciązę nie piję tez alkoholu - nawet jeśli ta lampka białego wina tak bardzo kusi.. - i śmieję się, śmieję  - ile się da... Endorfiny to kosmetyk gratis :), choć mam wrazenie ze bardzo niedoceniany. Nie wiem na ile to wszystko pomaga (jest jeszcze coś takiego, jak geny :) , ale może chociaz te starania jakaś Afrodyta, czy Wenus doceni i gdzies tam w górze jakąś zmarszczkę mi wygładzi...
Katarzyna Iskrzak (2012-12-31 22:00:19)
Konkurs
 Corine de Farme z naturą mi do twarzy to metafora piękna, która zawarta jest w każdej z nas. Firma chce powiedzieć nam, że prawdziwa pasja i piękno tkwią w naturze i kosmetykach naturalnych i nie chce byśmy popadły w pęd sztuczności, który tak bardzo jest teraz promowany w mediach. Z tego hasła przewodniego bije ciepło i delikatność, czuć od niego niesamowity zapach natury, zapach rumianku i zapach łąki, aż chce się tam być i chce się próbować tego, co nam oferują.  A co do Świąt, niestety często w tym czasie zapominam o pielęgnacji skóry, ponieważ wpadam wtedy w wir obowiązków domowych, a wieczorem jestem już bardzo zmęczona. Od jakiegoś czasu jednak postanowiłam, że raz w tygodniu będę sobie robić mini spa i jak narazie dzielnie się tego trzymam. Maseczka na twarzy i kąpiel w olejkach to właśnie moja mała jednotygodniowa oaza wyciszenia i spokoju. koma7@buziaczek.pl
krzysia (2012-12-31 12:48:33)
natura to ja
Jesteśmy częścią natury, tworzymy z nią jedną całość. Dlaczego z naturą mi do twarzy? Mój styl zycia jest zgodny z przyrodą. Odżywiam się zdrowo, unikam chemicznych ulepszaczy i dodatków. Oczywiście nie wystarczy dbać o wnętrze, chociaż uważam, że to podstawa. Nasza skóra również domaga się właściwej pielęgnacji i dbałości. Dlatego wybieram kosmetyki naturalne, pozbawione szkodliwych substancji. Zimą szczególnie dbam o odżywianie i  nawilżanie swojej skóry. Stosuje odpowiednie do tej pory roku kremy. Nie zapominam o właściwym odpoczynku, unikaniu stresujących i nerwowych sytuacji, które w dużym stopniu wpływają na wygląd naszej skóry. Uwielbiam czuć się i wyglądać zdrowo :)
ankasss (2012-12-31 10:35:55)
konkurs
Niestety żyjemy w świecie, który coraz częściej zdominowany jest przez plastik i tandetę. Operacje plastyczne, wstrzykiwanie botoksu, i wszechobecna chemia (w żywności, kosmetykach, po prostu we wszystkim). Zadaje sobie pytanie dlaczego to jest modne i nie potrafię znaleźć na nie odpowiedzi. Dla mnie  piękno to przede wszystkim naturalność. Może nie zawsze jest super idealne, ale za to prawdziwe.  Przez kilkanaście lat nigdy nie zdażyło mi się, aby jakiś kosmetyk mnie uczulił, podrażnił, wywołał alergię. A w ostatnich dwóch latach  zauważyłam, że coraz częściej moja skóra reaguje na kosmetyki podrażnieniem. Mając świadomość, że jesteśmy faszerowane chemią, staram się tego unikać i stosować naturalne produkty i kosmetyki. I korzystać z tego co może dać nam przyroda. Z naturą zdecydowanie jest mi do twarzy. Jeśli chodzi o moją skórę to zdecydowanie jest ona bardzo wymagająca. I jakiekolwiek zaniedbania szybko dają o sobie znać. Dlatego bez względu na porę roku i czas; dbam o nią codziennie  z taką samą starannością.
else (2012-12-31 01:14:29)
Dbam o siebie... naturalnie :)
Lubię, gdy ktoś mówi mi, że w czymś jest mi "do twarzy". Oznacza to bowiem, że intuicja mnie nie zawiodła i wybrałam słusznie... Wybrałam to, co dla mnie najlepsze! Do twarzy mi z naturą, bo znamy się i lubimy nie od dzisiaj. Dbam o siebie w zgodzie z kalendarzem księżycowym, odżywiam na zewnątrz i od środka, nie ingeruję zbytnio w to, w co ingerować się nie powinno. A przede wszystkim - sięgam po te kosmetyki, które zostały stworzone z myślą nie tylko o urodzie, ale i o zdrowiu. Naturalnie! Bo z tym mi właśnie do twarzy, jak z ulubionym zielonym szalem :) Dbam o siebie cały rok, bez względu na porę, pogodę, czy też ochotę. To procentuje, a robię to przecież tylko dla siebie. Sylwester może być co najwyżej okazją do eksperymentwania w makijażu.
mika19 (2012-12-30 14:28:36)
:)
przyroda tylko zdrowia doda;)
swita77 (2012-12-30 13:06:51)
Corine de Farme z naturą mi do twarzy
Jesteśmy częścią świata przyrody, czy tego chcemy czy nie. Myślę, że czerpiąc i wykorzystując jej bogate źródła winni jesteśmy przyrodzie szacunek – za te wszystkie dobra, którymi nas bezinteresownie obdarza. Należy poczytać sobie za zaszczyt fakt, że środowisko naturalne pozwala nam z tych źródeł czerpać. Takim właśnie hołdem, złożonym przyrodzie są moim zdaniem kosmetyki naturalne. Uważam, że szacunek do natury wyraża się nie tylko w segregowaniu odpadów czy w pomocy bezdomnym zwierzętom, ale właśnie poprzez rozsądne korzystanie z jej zasobów. Bierzmy od matki natury to co najlepsze, a w zamian za te wszystkie dobra żyjmy z nią w zgodzie, nie niszcząc jej i nie szkodząc. W czasie świąt pozwalam sobie na odrobinę lenistwa, ale nie w przypadku skóry. Od tej reguły nie ma wyjątków, no chyba, że akurat będzie koniec świata;) Zajmuję się skórą tak samo troskliwie, jak w inne dni: rozpieszczam ją kremami, maseczkami i tonikami. Takie podejście zaprocentuje w przyszłości, a dobrze pielęgnowana cera odwdzięczy się młodym, promiennym wyglądem.
agf (2012-12-30 12:56:58)
Corine
Corine de Farme z naturą mi do twarzy - hasło mające według mnie wskazywać na naturalny charakter kosmetyków, które dbają o urodę kobiet.     Przyznam się, że w okresie świąt trochę zaniedbuję codziennę pieęgnację twarzy. Wydawać by się mogło, że powinnam mieć wtedy więcej czasu i chęci by bardziej zadbać o siebie - jakieś peelingi, maseczki, oczyszczanie, nawilżanie. A jednak nie. Od poniedziałku do wczoraj włącznie byliśmy cały czas w rozjazdach - od jednych rodziców do drugich, potem dziadkowie, potem ciotki, wujkowie, dalsi, bliżsi. Do domu zjeżdżamy wieczorem, potem kąpiel synka, karmienie i ... wieczorem padam. Nawet makijaż zmyłam dwa razy dopiero rano. Tak, wiem, to zbrodnia! ;)
Strona komentarzy 1 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar