2012-12-04

Zakończone

Konkurs diamentowe kosmetyki od Clareny

Kosmetyki pod choinką to zawsze miły upominek. Clarena polska marka kosmetyków profesjonalnych poleca na święta wyjątkowy, ekskluzywny zestaw kosmetyków do pielęgnacji cery dojrzałej. Weź udział w naszym konkursie, a idealny zestaw dla Twojej mamy pod choinkę może powędrować właśnie do Ciebie.
 


 

Diamond Box to specjalna edycja limitowana serii kosmetyków Anti Age De Lux Line w eleganckim świątecznym opakowaniu. Profesjonalna linia liftingująca jest wzbogacona drogocennym pyłem diamentowym i może przyczynić się do tego, że nasza skóra będzie wyglądać o kilka lat młodziej. Seria jest rekomendowana dla kobiet w wieki 45+ i charakteryzuje się długofalowym działaniem przeciwzmarszczkowym. Dzięki Diamond Box możemy podarować bliskiej osobie nie tylko skuteczny, profesjonalny produkt, który poprawi kondycję jej skóry, ale także odrobinę luksusu.


Co należy zrobić?

Wejdź na stronę www.e-clarena.eu i odwiedź Oficjalny Sklep Interentowy Clareny, a w odpowiedzi opisz krótko 3 jego zalety.

Dodatkowo napisz:

Dlaczego Zestaw kremów z Diamentowej linii Clareny będzie idealnym prezentem dla Twojej Mamy.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 świąteczne zestawy kremów z Diamentowej linii Clareny.


 


 
Konkurs trwa od 04.12.2012. do 15.12.2012.
UWAGA:

Po ogłoszeniu konkursu laureatki nagród, które będą chciały, aby zestawy dotarły przed świętami, są proszone o podanie danych adresowych do 17.12.2012 na maila Agnieszka@udziewczyn.pl


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs diamentowe kosmetyki od Clareny ” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04.12.2012. do 15.12.2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wejdź na stronę www.e-clarena.eu i odwiedź Oficjalny Sklep Interentowy Clareny, a w odpowiedzi opisz krótko 3 jego zalety.

Dodatkowo napisz:

Dlaczego Zestaw kremów z Diamentowej linii Clareny będzie idealnym prezentem dla Twojej Mamy.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04.12.2012.

 

Komentarze (115)

marcia7 (2012-12-15 23:45:48)
Konkurs
1. Strona jest świeża i nowoczesna, 2. Czysta i przejrzysta, 3. Zachecajaca i nęcąca
wafel (2012-12-15 23:43:00)
konkurs
Strona sklepu jest : ciekawa pod względem graficznym zawiera dużo informacji na temat kosmetyków jest przystępna dla klientów, łatwość poruszania się Zestaw kosmetyków z Diamentowej Linii Clarena to idealny prezent dla mojej mamy, bo to na jej twarzy widać cały etap życia, który nie zawsze był dla niej łaskawy i zostawił ślad nie tylko na twarzy. Jej cera zmęczona, pozbawiona blasku, zmarszczkami pokryta,  potrzebuje odnowy, regeneracji, ukojenia.Te kremy moc swoją mają, bo cudowne składniki zawierają i wierzę, że witalności, blasku i odbudowy ukochanej osobie dodadza. Takie luksusowe kosmetyki to wymarzony prezent dla mojej mamy, na gwiazdkę bardzo oczekiwany. Mama lata swoje już ma, ale w takiego Mikołaja napewno by uwierzyła, ja zresztą też :) Wypatruję tego Mikołaja wszędzie :)
Gienka (2012-12-15 23:23:59)
www.e-clarena.eu
3 zalety sklepu www.e-clarena.eu : - strona sklepu jest bardzo przejrzysta - ma dokładny opis kosmetyków - oferuje szeroki wybór asortymentu Dla mojej Mamy chcę wszystkiego co najlepsze.  Zestaw Diamentowy Clarena jest zestawem kosmetyków liftingujących i mojej Mamie bardzo by się spodobał. Lubi ekskluzywne kosmetyki, nowości i eleganckie opakowania. Moja Mama skończyła 50 lat i niestety jest nałogową palaczką, tak więc zestaw liftingujący bardzo poprawiłyby wygląd i zdrowie jej skóry. Byłby to piękny i bardzo trafiony prezent na święta.
mika19 (2012-12-15 23:13:16)
:)
Clarena prosto z mostu cieszy mamę tak po prostu
ewelinka07-07@o2.pl (2012-12-15 21:35:08)
Moja Mama - mój Diament
1. Świetnie dobrana kolorystyka. 2. Przejrzystość, pozwalająca na bezproblemowe poruszanie się po stronie. 3. Informacje o bieżących promocjach i nowościach, zachęcające do zakupów Dlaczego moja Mama powinna je otrzymać? Uwazam, ze zestaw kremów z diamentowej linii Clareny będzie idealnym prezentem dla mojej mamy, poniewaz ona na nie zasługuje. Dla mnie zawsze była, jest i będzie ideałem kobiety i wzorem do naśladowania. Zawsze o nas dba, często kosztem siebie, swoich planów, marzeń. Jest ona takim Diamentem, który rozświetla moje życie każdego dnia.
dankam (2012-12-15 21:03:54)
konkurs
Zalety sklepu: co mnie zachwyca to idealne połączenie kolorów, przejrzysta budowa, czytelność, staranność wykonania i łatwość poruszania się w sklepie. Dlaczego zestaw kremów z Diamentowej Linii Clareny to idealny prezent dla Mamy, bo wszyscy swoje Mamy kochamy i wszystko co najlepsze Mamie damy. Mama codziennymi sprawami zasypana, wszystko na jej głowie już od samego rana, ciągle zabiegana, zatroskana dla siebie czasu nie ma, przez to cerę zaniedbała.Wiem, że o tym zestawie marzy, bo opowiada jakie to diamenty chciałaby mieć na twarzy, jakie te kremy mają składniki, że cera blasku, gładkości  by nabrała, gdyby tylko taki zestaw stosowała. Mama skórę ma zmęczoną, dojrzałą, tak bardzo bym chciała podarować go Mamie, żeby nim się dopieszczała, odmładzała i chociaż na chwilę o sobie pomyślała. Diamenty tylko dla Mamy, bo Mama to diament, który z wiekiem doceniamy.
Aleksandra (2012-12-15 20:22:24)
Konkurs
Oficjalny Sklep Interentowy Clareny ma same zalety i jest ich zdecydowanie więcej niż 3, jednakże wymienię te najważniejsze: *wszystko tematycznie poukładane *doskonała szata graficzna *bezcenna strefa eksperta. Zestaw kremów z Diamentowej linii Clareny, chciałabym podarować osobie mi bliskiej, pomocnej i łamiącej stereotypy złej teściowej. Tak, to właśnie teściowej pragnę podarować ten prezent gdyż jest dla mnie jak matka, którą straciłam w dzieciństwie. Traktuje mnie jak córkę, jednocześnie nie narzucając się, niezwykle skromna i pełna ciepła. Wyjątkowy zestaw, dla wyjątkowej osoby- myśle, że na niego zasługuje :):) 
gosia1502 (2012-12-15 19:57:06)
konkurs
Zalety strony www.e-clarena.eu -przejrzysty układ stron, a co za tym idzie proste wyszukiwanie interesujących nas produktów -porady eksperckie, które zdecydowanie pomagają w wyborze -kącik dla mężczyzn, co nie zdarza się często Dlaczego zestaw kremów z diamentowej linii Clareny będzie idealnym prezentem dla Mojej Mamy: Bo lubi zachwycać i czuć się piękna, przenosi góry, jest dla mnie "wielka". Prawdziwa kobiecość jest jej tajną bronią, wzbudza podziw u wielu, a dla mnie jest ostoją. Naturalność jest jej dużą zaletą i ten promienny uśmiech, w końcu jest prawdziwą kobietą. Bo kocham ją i jest moim pępkiem świata, wtedy i teraz, i za 102 lata. Bo dobroć z jej oczu zawsze promieniuje, świadomość wdzięku, jej piękno potęguje. Bo zasługuje na luksusu odrobinę, by w lustrze odkryła uśmiechniętą, bez zmarszczek minę. Bo zawsze myśli o innych w pierwszej kolejności, więc teraz św. Mikołaj z zestawem Clareny sprawiłby jej wiele radości!
mmoly@interia.pl (2012-12-15 19:36:46)
Wszystko co najlepsze
 Fajnie gdybym mogła dać mamie prezent który wygrałam udziewczyn.pl. Moja mama jest osobą bardzo szczerą, dała by wszystkim wszystko co tylko może nie oczekując od nikogo nic. Dlatego taki zestawik byłby nagrodą dla mamy za jej szczerość i dobroć i dzięki niemu mogłaby profesjonalnie zadbać o swoją skórę.
mmoly@interia.pl (2012-12-15 19:31:28)
Wszystko co najlepsze
Na stronce e-clarena znajdziemy wszystko co najlepsze dla kobiety.Główne zalety tej stronki to przede wszystkim podział kategorii, który jest bardzo czytelny. Mamy przykładowo wrażliwą skórę, a więc wchodzimy w kategoria skóra i już w następnej podkategorii znajdujemy wrażliwą skórę itd. Następna zaletą jest podział na nowości, promocje,hity, zestawy. Coś, gdzies słyszymy o promocjach, a więc wchodzimy na stronkę i nie martwimy sie gdzie te promocje znaleść, ponieważ po prawej stronie jest duży napis który nas informuje , że wszystkie promocje są w tej kategorii. Kolejna zaleta to artykuły dotyczące pielęgnacji, dzięki którym możemy dużo sie nauczyć i dowiedzieć o sprawach które sa bardzo ważne w pielęgnacji.. Ogólnie e-clarena to super stronka,ktos zrobił kawał dobrej roboty.
Strona komentarzy 1 z 12
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar