2012-11-22

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy Sylveco

Zbliżają się Święta, a my mamy dla Was coraz to nowe konkursy i niespodzianki, a to dopiero początek. Zapraszamy na portal udziewczyn.pl. Będzie się dużo działo.


Pielęgnacja stóp to podstawowy element codziennej higieny każdego człowieka. Codziennie są one poddawane niekorzystnemu działaniu, które wynika z samego faktu ich zamknięcia w obuwiu. W pracy, na spacerze, w drodze na zakupy – zawsze są odcięte od bezpośredniego dostępu do powierza. Dlatego w pielęgnacji stóp bardzo ważną rolę odgrywa systematyczność. Zdrowa skóra powinna być odpowiednio nawilżona i natłuszczona oraz elastyczna i gładka.

Jeżeli chcesz zadbać kompleksowo o swoje ciało zapraszamy do konkursu, w którym można wygrać zestawy kosmetyków Sylveco.
  


Co należy zrobić?

Napisz dlaczego chcesz wygrać jeden z zestawów i dlaczego warto dbać o stopy?

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Co można wygrać?

Do wygrania mamy 2 zestawy kosmetyków Sylveco: zestaw Nagietkowy i zestaw Rokitnikowy. W skład jednego zestawu wchodzą 4 kosmetyki.

 
Zestaw nagietkowy

Zestaw rokitnikowy
 
Konkurs trwa od 22 listopada do 20 grudnia 2012.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy Sylveco” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 22 listopada do 20 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:

Napisz dlaczego chcesz wygrać jeden z zestawów i dlaczego warto dbać o stopy?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 22 listopada 2012.

 

Komentarze (136)

Ania (2012-12-29 13:46:22)
wyniki
 Kiedy bedą wyniki?
Małgosia S. (2012-12-27 14:07:43)
KONKURS
Chciałabym bardzo wygrać ten zestaw, bo poprostu mam bzika na punkcie moich stóp! Lubię testować nowe produkty i sprawdź jak one na mnie działają. Ogólnie mało osób dba o swoje stopy, a właśnie powinniśmy to robić! Jest to część naszego ciała dość niedoceniana, a jednak najciężej pracuje:) Osobiście lubię sprawić im jakiś masażyk lub peeling,by wynagrodzić im cały dzień ciężkiej harówki !
emis89 (2012-12-20 23:32:10)
ach te stopy :)
Napisz dlaczego chcesz wygrać jeden z zestawów i dlaczego warto dbać o stopy? Czy znacie określenie "czerstwe stopy"? Jeśli nie, to znaczy że nie macie problemu z tą częścią ciała.... Ja niestety mam :( Pękające, wiecznie suche, szorskie, wyglądające jak niezadbane stopy :( Zimą jest okej, ale jak już pomyślę o lecie - stopy na wierzchu...sami wiecie :( Nagroda w konkursie jest bardzo obiecująca, dla moich piętek - baaardzo pasująca :D Mając pod ręką taki arsenał, nigdy bym nie zapomniała o pielęgnacji stóp!
mirosantos (2012-12-20 22:40:00)
konkurs
Chciałabym wygrać zestaw Sylveco bo ... skórę mam suchą i alergiczną  , kondycję słabą także psychiczną , jakieś problemy na stopach wiecznie ,muszę sie starać aby bezpiecznie  czuła się skóra na moim ciele , a to mej pracy wymaga wiele... Stopy piękne ,stopy zdrowe ... zaprowadzą nas w daleką drogę... Zawdzięczamy im romantyczne spacery  Prowadzą nas przez kręte ścieżki naszej kariery  Pozwalają nam przetańczyc noc do białego rana Stopy niosą nas przez całe zycie  Dlatego warto o nie dbać należycie! Mydło , pumeks , ciepła woda tak się zaczyna moja przygoda... Funduję swoim stópkom kąpiel ciepłą , nie za krótką Buty   zamiast nosić super modne ja mam lekkie i wygodne  Wysokim obcasom mówię precz bo stopy to ważna rzecz!  
mika19 (2012-12-20 21:51:37)
:)
chciałabym wygrać zestaw rokitnikowy, bo jest normalny i zdrowy o stopy trzeba dbać, by nic nie zwaliło je z nóg
Habibi (2012-12-20 20:36:28)
Sylveco
Zestaw Sylveco to wspaniała na zimę ochrona skóry, Wszystkie składniki ma pochodzące z natury. Pielęgnuje i pieści skórę wspaniale, Gdybym go wygrała, stosowałabym go zimą stale. Święta się zbliżają, a to okazja na prezent doskonała, Mając go nic już bym nie potrzebowała. Zarówno balsam i kremy zimą się przydają, O skórę dbają i ją ochraniają. Moja skóra na takie przyjemności zasługuje, Bo nawilżana promienieje, a ja lepiej wtedy się czuję. Zestaw Sylveco chcę wypróbować, Bo naturalne kosmetyki lubię stosować. Nie uczulają skóry i jej nie podrażniają, Delikatnie skórę dopieszczają. Moja skóra jest warta tego, By jej dostarczać kremu naturalnego, By jak najdłużej swoje piękno zachowała I jak najmniej kłopotów mi sprawiała. Moja skóra odpowiedniej pielęgnacji potrzebuje, Zestaw Sylveco świetnie ją zregeneruje. I zima straszna nie będzie dla mojej skóry, Sylveco to kosmetyki, które są darem natury.   Warto dbać o stopy, by problemów zimą nie sprawiały, aby ze mną jak najdłużej wytrwały. To one służą mi stale, pielęgnować trzeba je wspaniale. Aby były wypoczęte, gładkie i odpowiednio zadbane, na wakacyjne wojaże i zimowe spacery przygotowane. Abym komfortowo z nimi się czuła i tańczyć mogła w Sylwestra, aby nie tylko sukienka, ale i stopy wyglądały extra.        
iwonciaaa (2012-12-20 09:27:32)
konkurs
Bardzo chciałabym wygrać zestaw do stóp, by powalić wszystkich z nóg. Stopy piękne i zadbane, idealnie wypielęgnowane. Wiadomo, że teraz nie wyglądają najlepiej, jaka przyczyna? Oczywiście upierdliwa i nieznośna nasza zima. W rajstopach, skarpetach i butach ciepłych dzień cały, czasem mam wrażenie, że już mi stopy odleciały. A tutaj karnawał, szpileczki wyekspoatowane będą moje stopeczki. chciałabym aby pięknie wyglądały, a dłonie ukochanego masażem o nie zadbały.
pupik (2012-12-19 22:57:46)
Na kłopoty Sylveco ;)
Dlaczego chcę wygrać? Bo Sylveco: koi, jest eko i goi. Nie uczuli, nie podrażni, więc Anuli żadna wysypka nie zbłaźni. Bezpieczeństwo i naturalne składniki, cenią nader często wrażliwe Pupiki  A warto dbać o stopy, by nie wpaść w kłopoty! Moje już mi grożą, że jak się odmrożą to wynajmą adwokata (o ich prawa ma walczyć jakaś Agata?) Zakupiłam więc skarpety, a te wrzeszczą: "O rety!" Chcą czułości, nie wełnianej litości! Stały się takie chłodne, na zgodę kupiłam więc buty modne... zainwestowałam w "obcasa" nowe lokum, wyższa klasa. Błąd. Teraz palce się czują "pod presją", a pięty przybite grożą depresją! Wreszcie przyszły roztoy, myślę - skończą się "stopokłopoty". A te znów syczą, że wilgocią się brzydzą! Mówią, że na moczenie w kałuży to może i kozak zasłużył: "Dobrze mu, że zmókł, wszak głupi - jak to but!" Ale one, ani myślą być przemoczone! Bo jak są przemoknięte, to bledną i marszczą się od palców po piętę! W głowę więc zachdzę, jak poprawić nasze relacje? Wysłać je na wakacje? Zrobić im kolację? Z nauką przyszło Sylveco, prawi: "Wsmaruj w nie kremu, choć deko, wymocz w wodzie, dodaj soli, to nic nie boli! A jak jeszcze olejek w nie wmasujesz, to w mig wasze stosunki wyprostujesz!" Wzięłam do serca te uwagi i jak za sprawą magii zniknęły wszystkie trudności!  Pamiętajcie - pielęgnacja jest siostrą miłości, warto więc dbać o stopy - moja Droga, mój Drogi, bo bez nich, to...jak bez nogi
kaktus (2012-12-19 21:27:42)
zestaw Sylveco
Bardzo chciałabym wygrać zestaw Sylveco, ponieważ moje stopy uwielbają dotyk roślin i ziół. Nagietek i rokitnik mogły poczuć na wakacjach gdy chodziłąm na wsi boso po łąkach, wówczas pomimo tego że brudne od ziemi naprawdę zdrowo wyglądały. Dzięki temu teraz, w zimie, wiem czego moje stopy potrzebują najbardziej. O stopy warto dbać z prostego powody, to one noszą nasze ciało gdzie tylko chcemy, dlatego ich zdrowy wygląd i dobra kondycja to klucz do szczęścia całego ciała.
Panda (2012-12-19 18:31:42)
Sylveco
Dlaczego chcę wygrać jeden z zestawów?  Moje stopy bardziej przypominają stopy hobbita, niż kobiece;( Jeśli mam walczyć z zrogowaciałą skórę to tylko z zestawem Sylveco.  Stosowałam już wiele kremów, lecz moja skóra jest delikatna tylko przez pewien czas, mogę wtedy z dumą prezentować swoje stopy w nowo kupionych szpilkach. Nagle zrobię sobie kilka dni wolnego od pielęgnacji stóp, troszkę się polenię, a tu znów co widzę? Moje stopy wyglądają jakby miały ze 150 lat;( Dlatego właśnie przydałyby się kosmetyki, które na wieczność rozprawiłby się z tą okropną zrogowaciałą skórą! Dlaczego warto dbać o stopy? Rzecz prosta! Każda kobieta chce aby jej mężczyzna bez obrzydzenia wymasował jej stopy. Chcemy móc chwalić się pięknymi stopami i mieć możliwość kupowania wymarzonych butów i noszenia ich bez skrępowania!
Strona komentarzy 1 z 14
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar