2012-11-09

Zakończone

Konkurs z pyszne.pl

Jesteś smakoszem, jednak czasem nie wiesz, na co masz ochotę i z pewnością nie chcesz sama nic przyrządzać? Mamy dla ciebie konkurs, w którym można wygrać bony na pyszne jedzenie, które sama wybierzesz, zamówisz, a potem po prostu będziesz się nim rozkoszować. Zapraszamy do konkursu.
 
 


Co należy zrobić?
 
Napisz czy zamawianie jedzenia online uważasz za dobry pomysł i dodatkowo ułóż krótki wierszyk dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać bon?


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

Do wygrania mamy trzy nagrody: 1. bon na 20 zł na zamówienie jedzenia na pyszne.pl i 2 nagrody po 15 zł również w formie bonów.


UWAGA:
Bony można zrealizować tylko zamawiając jedzenie online w serwisie Pyszne.pl, w restauracjach które posiadają w ofercie płatność online oraz które dowożą jedzenie pod adres wpisany przez zwycięzcę. Należy to sprawdzić podając adres dostawy na stronie pyszne.pl. Jest to bardzo ważne, by sprawdzić czy dane miasto jest na Pyszne.pl, gdyż inaczej zwycięzca nie będzie mógł zrealizować bonu.


Konkurs trwa od 09 listopada 2012 do 09 grudnia 2012.


 

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z pyszne.pl” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 listopada 2012 do 09 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz czy zamawianie jedzenia online uważasz za dobry pomysł i dodatkowo ułóż krótki wierszyk dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać bon?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem
Odpowiedź należy wysłać tak, aby wpłynęła na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom mailem przez sponsora nagród w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu mailowego.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 lisptada 2012.

 

Komentarze (9)

efiaczek (2012-11-22 09:54:47)
: )
Zamawianie jedzenia online uważam za dobry pomysł, jeśli zamawia się z wcześniej sprawdzonych przez siebie lub znajomych źródeł, by mieć pewność, że jedzenie jest naprawdę dobre i przede wszystkim świeże. Zamawiając online nie tylko oszczędza się mnóstwo czasu potrzebnego na przygotowanie posiłku, a potem na pozmywanie naczyń, ale też można w bardzo wygodny sposób skosztować pyszności z różnych kuchni świata, gdyż jak wiadomo Internet to róg obfitości, w którym znajdziemy to, czego szukamy : )   Dlaczego chcę wygrać bon? Taka forma "gotowania" to sama wygoda, człowiekowi wtedy ni garnków nie szkoda, ni sił i energii na mycie naczyń poświęconych i różnych kulinarnych niewypałów zrodzonych. Do tego - o wielkie nieba - dnia roku każdego można zamówić coś z kraju nawet egzotycznego. Ja jako ogromna maniaczka wszelkich pyszności, chętnie wygrzebię w tym jedzeniowym rogu obfitości coś co mile połechce moje wybredne podniebienie, bo ja mam chrapkę na co? Na pyszne jedzenie!
Polak (2012-11-20 16:15:11)
konkurs
 Czy zamawiam jedzenie onnline? Tak. Jest to wygodne, nie muszę posiadać gotówki przy sobie płacąc onnline. Dla ludzi zbyt zmęczonych by się gdzieś ruszyć po pracy idealna opcja! ______ Jeść musi każdy, to oczywiste. Jesteś rozważny, wybierasz Pyszne. Szybko i smacznie, głowna zaleta, Klik,klik i zamów i chwilę poczekaj. Czeka posiłek na mnie darmowy, w konkursie na necie wygrałem bony. I żaden to bon na modny ciuszek lecz taki co napełni mój glodny brzuszek. I musi się mi to tu udać, należy mi się to jak psu buda! Pozdrawiam!
Polak (2012-11-20 14:50:07)
konkurs
 Czy zamawiam jedzenie onnline? Tak. Jest to wygodne, nie muszę posiadać gotówki przy sobie płacąc onnline. Dla ludzi zbyt zmęczonych by się gdzieś ruszyć po pracy idealna opcja! ______ Jeść musi każdy, to oczywiste. Jesteś rozważny, wybierasz Pyszne. Szybko i smacznie, głowna zaleta, Klik,klik i zamów i chwilę poczekaj. Czeka posiłek na mnie darmowy, w konkursie na necie wygrałem bony. I żaden to bon na modny ciuszek lecz taki co napełni mój glodny brzuszek. I musi się mi to tu udać, należy mi się to jak psu buda! Pozdrawiam!
Aleksandra (2012-11-19 13:49:41)
pyszne
Uważam , iż to barzdo dobry pomysł. Nie  muszę przetrzymywać żadnych ulotek ,spisywać nr telefonów firm , które oferyją na wynos. Otwieram komputer i wszystko gotowe;) Bardzo jeść mi się dziś chciało Tak się akurat skłądało Po wykłądach cały dzień Mój żołądek ozwał się Więc posiłek zamówiłam Od razu ożyłam Pyszne. pl Studentom żyje się lżej! Tak więc ładnie bon poproszę Zupek z proszku nie znoszę!
emis89 (2012-11-17 21:45:58)
;)
Czy zamawianie jedzenia online uważasz za dobry pomysł? Tak!!! :) Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać bon? W mieście, w którym mieszkam, tak się fajnie składa, że jest kilka miejsc, gdzie nowoczesność i technika włada. Są moje ulubione, których wierną klientką jestem, dlatego chętnie zmierzę się z zamówieniem online, jak z trudnym testem. Wygrany bon wykorzystałabym na pyszne jedzenie, bo kiedy wrócam do domu po dniu nauki nie w głowie mi gotowanie ani smażenie!
Martyna N. (2012-11-14 00:17:19)
konkurs
 Wszystkim cześć, lubię jeść i smakować, ale nie gotować. Zamawiam pizzę,  domową frytkę, do picia żurek, na deser ogórek.  Impreza udana,  szamka podana, resztki na pejsach, a lajki na fejsach. Pyszne.pl rządzi, kto nie zamawia ten błądzi! :)
Pyszczek (2012-11-10 21:58:24)
pysznościowe online !
 Zamawianie jedzenia ONLINE jest świetnym, nowoczesnym i wygodnym pomysłem! Gdy online zamawiam jedzenie, nie wchodzi w gre domowe siedzenie, impreza szykuje się do rana i uczta przez internet zamawiana! Dla każdego coś miłego, bez stania w kuchni całodziennego. Wygodnie, miło i praktycznie a przy tym zawsze podane estetycznie. Z gustem, smakiem, apetytem, pałaszujemy przysmaki z zachwytem. Nawet gdy wszyscy do domu wyruszą i zostanę sama z mą domową głuszą, to przez telewizorem się wyciągnę i ofertę wszystkich poznańskiech restauracji wciągnę. W trzy minuty dania powybieram i już za krótki czas jedzonko w drzwiach odbieram! Jak tu nie kochać zamawiania komputerowego? Przecież to ulga, wygoda i smaki dla każdego!
calibra (2012-11-09 23:22:11)
;-)
Mego też nie. Poza tym za 20 zł się nie najem ;-) Chyba że to będzie chińszczyzna.
pscolka (2012-11-09 19:59:35)
.
Konkurs fajny i ciekawy. Jednak nie dla mnie, bo mojego miasta nie ma na pyszne.pl Ale innym życzę powodzenia i smacznego:D
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar