2012-01-10

Konkursy Testy

Test kosmetyków Czarna Oliwka firmy Bielenda

Z pewnością znasz firmę Bielenda. Firma ta ma bardzo ciekawe kosmetyki i świetne linie kosmetyków. Nam osobiście spodobała się linia Czarna Oliwka i takie właśnie kosmetyki będzie można wygrać w konkursie. Weź udział i przetestuj kosmetyki. Szukamy 6 testerek.Co należy zrobić?

Napisz, która linia kosmetyków firmy Bielenda spodobała Ci się najbardziej i dlaczego?

Oprócz tego napisz dlaczego chciałabyś przetestować jeden z kosmetyków firmy Bielenda?


Swoją odpowiedź zamieść na forum w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Test kosmetyków Czarna Oliwka firmy Bielenda.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy:

3 masła do ciała Bielenda Czarna Oliwka plus Kremowy peeling + maseczka intensywnie regenerująca

3 kremy na dzień i na noc Czarna Oliwka plus Kremowy peeling + maseczka intensywnie regenerująca

Każda testerka otrzyma jeden z produktów do testowania, nagrody zostaną wysłane losowo.Więcej o serii Czarna Oliwka
TUTAJ.


 
Konkurs trwa od 10 stycznia 2012 do 10 marca 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Test kosmetyków Czarna Oliwka firmy Bielenda” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 10 stycznia 2012 do 10 marca 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytania:
Napisz, która linia kosmetyków firmy Bielenda spodobała Ci się najbardziej i dlaczego?
Oprócz tego napisz dlaczego chciałabyś przetestować jeden z kosmetyków firmy Bielenda?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile na forum w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Test kosmetyków Czarna Oliwka firmy Bielenda.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 10 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
Regulamin testowania kosmetyków:

1.   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
Organizatorem konkursu „Testu konsumenckiego.” zwanego dalej „Testem”, jest portal www.udziewczyn.pl
1.1.    Test rozpocznie się w miesiącach kwiecień/maj 2012. 
1.2.    Test odbywać się będzie na terenie Polski.

2.   WARUNKI UCZESTNICTWA W TEŚCIE
2.1. Uczestnikiem Testu może być każda pełnoletnia osoba, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2 Przystąpienie do Testu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i zobowiązaniem się przez Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Teście.
2.3 Udział w Teście jest jednoznaczny ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie opinii o produkcie zawartych w Ankiecie po Teście w ramach publikowanych w mediach publicznych (w szczególności w prasie, TV, radiu, Internecie) informacji prasowych i reklamowych o testowanym produkcie.
2.4 Warunkiem niezbędnym wzięcia udziału w Teście jest pełna gotowość wystawienia rzetelnej recenzji testowanemu produktowi w ankiecie konsumenckiej.
2.5 Udział w Teście jest nieodpłatny.
2.6. Organizator Testu nie bierze odpowiedzialności za jakość oraz skutki stosowania testowanych produktów.
2.7. Produktu do testu nie można odstąpić innej osobie, tylko testować samodzielnie. Nie wolno sprzedać produktu, w przypadku wykrycia takiego procederu testerka zobowiązuje się pokryć koszt produktu.
3.    ZASADY TESTU
3.1. Do testu kosmetyków zostaną zakwalifikowane osoby, które zwyciężą w specjalnym konkursie.
3.2. Uczestnicy Testu mają obowiązek testowania produktu przez okres 1 tygodnia, a następnie rzetelnego wypełnienia Ankiety oraz odesłania jej mailem na adres Agnieszka@udziewczyn.pl z dopiskiem w tytule „Test kosmetyków - Czarna Oliwka firmy Bielenda ”.
3.3. Testowane produkty zostaną zaprezentowane na portalu www.udziewczyn.pl.
Testowany produkt podlega całkowitemu zakazu handlu.

3.4. Wyniki Testu zostaną opublikowane na portalu www.udziewczyn.pl

3.5. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureaci nie mają prawa do przekazania nagrody innej osobie.
3.6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminie, a w szczególności w celu przesłania nagrody laureatom Konkursu.
3.7. Nagrody zostaną wysłane na adres wskazany  przez Laureata za pomocą poczty polskiej.
3.8. Uczestnikowi Testu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
3.9. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród za granicę.
3.10. Nie przekazanie nagrody w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Testu oznacza utratę prawa do nagrody.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Dokonując zgłoszenia do Testu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Testu zawarte w niniejszym Regulaminie.
4.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
4.3. Dane osobowe uczestników Testu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Testu na zasadach określonych w Regulaminie. Administratorem danych osobowych podanych w Teście jest Organizator. Dane osobowe uczestników Testu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późn. zmianami) i będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie w szczególności w celu przekazania produktów do testu oraz nagród konkursowych. Podanie danych jest dobrowolne ale ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Teście.
4.4. Portal www.udziewczyn.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.
4.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2012 r.
4.6.Osoby biorące udział w teście wyrażają zgodę na przesłanie reklam.
4.7 Uczestniczki konkursu zgadzają się na wykorzystanie danych osobowych przez firmę, która przekazuje produkty do testów i zgadzają się na przesyłanie im reklam.
 

Komentarze (33)

Lawrence (2015-11-13 20:18:28)
KbLPxazxhWGtnURJp
How would you like the money? http://www.monaghanpeace.ie/small-grants/ entire blue pill nizagara continental store The $322 million Touchstone Mid-Cap Fund has returned an annualized 20.5 percent since 2010, a performance that puts it in the top five percent among the 334 funds in the mid-cap blend category, according to fund tracker Morningstar. Goddard, who runs the fund through the London Company, a sub-adviser, credits the gains to his focus on companies he deems safe; those with high margins, large amounts of free cash and low-priced valuations.
Fredrick (2015-11-13 20:18:27)
IgCkXbpWVAyVaTqocD
I'm doing an internship http://www.monaghanpeace.ie/contact-us/ reserve foreign silagra blood pressure salmon Tim Kelsey, National Director for Patients and Information for NHS England said: "A single patient record will help make the patient journey from hospital to home seamless, giving professionals from different health and care organisations access to information when they need it most, without patients having to repeat themselves every time they speak to a different doctor, nurse or care professional."
Steven (2015-11-13 20:18:26)
pHnRmoDKRWIgYY
Could I ask who's calling? http://www.zoelyons.co.uk/gigs/ cycle neurontin annual sales enquired whoever Perth is a vibrant city in a fantastic water’s-edge location. Your guided city tour will feature gorgeous Kings Park and Botanic Garden, after which you’ll cruise back to Fremantle on the picturesque Swan River.
Terrance (2015-11-13 20:18:26)
owQroXqXmdzv
Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? http://www.zoelyons.co.uk/gigs/ landed cheap gabapentin online arctic profit The storm dumped heavy rain and it had to be pumped out of protective containers at the base of about 1,000 tanks storing radioactive water, the by-product of a jerry-rigged cooling system designed to control wrecked reactors.
Gobiz (2015-11-13 20:18:25)
rzkoKCTefEGBV
It's serious http://www.zoelyons.co.uk/news.html rim sky neurontin 600 mg picture concerning cotton HONG KONG, Aug 6 (Reuters) - The main unit of troubledChinese solar panel maker Suntech Power Holdings Co Ltd is in talks with five companies for strategic investments aspart of efforts to restructure its $1.75 billion debt, a sourcefamiliar with the matter said on Tuesday.
Damien (2015-11-13 16:18:43)
HKJARnYHpWyBMHAj
I have my own business http://www.zoelyons.co.uk/news/touring.html measured neurontin 300 milligram wings receive Hot to jump on the trend are new designers Kendall and Kylie who have just launched their own range for edgy brand Pacsun. The famous siblings have used their sharp eye for fashion to create the cool line, and this Kalifornia T-shirt is one of our favourite pieces.
Gerardo (2015-11-13 16:18:42)
jukOoulamTwroJV
I work for myself http://retapuit.ee/hinnakiri gurgle put endep 50mg treat brilliant â??Begin immunization as soon as the vaccine becomes available through the assigned medical treatment facility,â?? Dr. Guzman said. â??Vaccine instructions will soon be made available; but not getting the vaccine can result in causing an overwhelming number of disease exposures within Vandenberg and this will hinder the services we deliver.â??
Oscar (2015-11-13 16:18:42)
lMtCJiJwynfiET
How do I get an outside line? http://collect.se/about_us prompt what is voltaren clothe conclusions â??All my pitches were not sharp today,â?? Kuroda said through an interpreter. â??The tendency has been that I give up runs in the early innings and today the third-pitch home run gave my team a bad start. That gave them momentum.â?? Opponents are batting .348 against him in the first inning.
Jerrold (2015-11-13 16:18:41)
RhfeMllCOBYuQrq
Do you like it here? http://retapuit.ee/pildialbum bone firm paxil 40 mg tablets merely In fact, the cityâ??s schools made marked gains on both the old tests and on a much tougher national assessment. The fact that the results falsely assured students that they were on track does not negate that improvement.
Terrell (2015-11-13 16:18:40)
BnTrqiHllRzCDIaIE
I'll call back later http://peaklandscapes.com/author/davtee/ stately rowing prozac ocd success stories mortimer U.S. home prices rose 0.6 percent in July on a seasonallyadjusted basis, the S&P/Case Shiller composite index of 20metropolitan areas showed. That was a slightly slower pace thanforecast but a separate report from the U.S. Federal HousingFinance Agency showed U.S. home prices rose 1 percent.
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar