2011-11-19

Zakończone

Konkurs dla fanów Amy Winehouse

Amy Winehouse była wyjątkową wokalistką, o której po prostu nie da się zapomnieć. Swoim głosem podbiła serca fanów na całym świecie, a jej pierwsza płyta stała się krążkiem, do którego będzie się wracało przez wiele wiele lat. Jednak wiemy, że Amy Winehouse łatwego życia nie miała. Mocno się pogubiła, zaprzepaściła swój talent i w wieku 27 lat postanowiła zakończyć swoje życie. Jesteś fanem Amy? Chcesz poznać jak wyglądało jej życie? Weź udział w konkursie, a dowiesz się jak to było naprawdę.
Co należy zrobić?

Odpowiedz na pytanie:

Czy uważasz, że kariera Amy Winehouse musiała się skończyć samobójstwem?

Dodatkowo napisz, która piosenka Amy Winehouse poruszyła Cię najbardziej i dlaczego?

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem, a po zakończeniu konkursu sprawdź, czy wygrałeś/łaś.

Co można wygrać?
Do wygrania mamy jedną książkę "Ratując Amy historia bez happy endu" autorki Daphne Barak.


Nagroda jest tylko jedna, więc wykaż się i wygraj coś wyjątkowego.Konkurs trwa od 19 listopada 2011 do 21 grudnia 2011.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs dla fanów Amy Winehouse” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 19 listopada 2011 do 21 grudnia 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów w celach marketingowych.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Odpowiedź na pytanie:

Czy uważasz, że kariera Amy Winehouse musiała się skończyć samobójstwem?

Dodatkowo napisz, która piosenka Amy Winehouse poruszyła Cię najbardziej i dlaczego?

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy w komentarzach pod konkursem.
Opis należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostanie osoba, która zamieściła najciekawszą odpowiedź.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja wysyła pocztą wewnętrzną zawiadomienie o wygranej z prośbą o przesłanie danych do wysyłki tą samą drogą, jeśli te dane nie zostaną przesłane w ciągu 7 dni, prawo do nagrody wygasa i komisja wyłania kolejnego zwycięzcę na jego miejsce.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie forum i portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 19 listopada 2011.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (12)

Sukkub (2011-11-20 12:09:53)
'Samobójstwo jest dla słabych ludzi.'
1. Nigdy nie potrafiłam zrozumieć, jak można być takim strasznym egoistą, który nie zważając na wszystkie bliskie osoby, postanawia zniknąć z tego świata. Moim zdaniem Amy mogła wykorzystać część pieniędzy, które zarobiła podczas swojej muzycznej kariery i spokojnie na rok zniknąć.. wyjechać do pięknego, spokojnego miejsca, wyciszyć się, z psychologiem, przyjaciółką lub chłopakiem z dala od alkoholu, narkotyków i innych pokus. Po roku rekonwalescencji psychicznej nowa i odświeżona Amy, mogłaby dalej tworzyć genialną muzykę, poruszać nas swoim głosem i uszczęśliwiać swoją rodzinę. 2. Moją ulubioną piosenką Amy jest utwór 'Cherry'. Jest to idealne odzwierciedlenie naszej kobiecej natury. Mówimy dużo, krzyczymy, wyżywamy się, oskarżamy a w rzeczywistości, na samym końcu okazuje się, że chodziło nam o coś zupełnie innego. Za każdym razem kiedy słucham tej piosenki, śmieję się z samej siebie i cieszę się, że jestem kobietą. ;)
sylvana (2011-11-19 21:01:27)
nagroda-palce lizać :))
to dopiero będzie wyzwanie,postaram się mocno .
Strona komentarzy 2 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar