Konkursy

Konkurs Wygraj naturalnie pachnące żele pod prysznic Original Source

2 grudnia 2013 22:49
Wegańskie żele pod prysznic marki Original Source, są przeznaczone do codziennej walki z rutyną. Naturalnie pachnące i kolorowe kosmetyki, powstają na bazie olejków eterycznych i naturalnych ekstraktów. Ukryte w designerskich butelkach żele nie tyko pobudzają zmysły, ale śmiało mogą stać się częścią łazienkowego wystroju. Każdy żel pod prysznic ma swój niepowtarzalny charakter i udowadnia, że kąpiel może być nierutynowa!

Dla chętnych i kreatywnych graczy mamy do wygrania 3 warianty najnowszych żeli pod prysznic.
 

 

W designerskich butelkach zamknięto międzykontynentalne połączenia składników. Maliny i ziarna kakaowca Ameryki Południowej ukryto w żelu ORIGINAL SOURCE RASPBERRY & COCOA. Natomiast indyjskie mandarynki i afrykańską bazylię, stworzyły orzeźwiający wariat ORIGINAL SOURCE MANDARIN & BASIL. Natomiast w butelce pachnącego żelu pod prysznic ORIGINAL SOURCE COCONUT, zamknięto tropikalne owoce dojrzewające w rajskim słońcu przez 328 dni, które pozwolą Ci w środku zimy przenieść się na wymarzone wakacje.


Więcej na ich temat przeczytasz w artykułach:

1. http://www.udziewczyn.pl/24,14007,Artykul,Miedzykontynentalne_skladniki_w_zelach_pod_prysznic_Original.aspx

2.   http://www.udziewczyn.pl/24,14249,Artykul,Original_Source_Coconut.aspx

Jeśli chcesz zgarnąć ten jeden z 3 zestawów nowych wariantów żeli pod prysznic Original Source wraz z lnianą torbą, zaskocz nas nierutynowym komentarzem. Butelki Original Source nadają się do powtórnego przetworzenia. Wystarczy, że poniżej napiszesz w jaki sposób można wykorzystać pustą butelkę żelu pod prysznic Original Source?

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

 


Możesz się też inspirować na:

www.originalsource.pl
www.facebook.com/originalsourcepl

Trzymamy kciuki nierutynowo! ;)Konkurs trwa od 02 grudnia 2013 do 16 grudnia 2013.  
Zapraszamy do brania udziału w naszych świątecznych konkursach. 

 

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj naturalnie pachnące żele pod prysznic Original Source ” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 02 grudnia 2013 do 16 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Butelki Original Source nadają się do powtórnego przetworzenia. Wystarczy, że poniżej napiszesz w jaki sposób można wykorzystać pustą butelkę żelu pod prysznic Original Source?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedź należy wysłać tak, aby wpłynęła na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 02 grudnia 2013. 
 
Share  
 

Komentarze

paulinka7776 (28 grudnia 2013 18:08)
ah
Wykorzystałabym ja jako pojemnik na moje pędzle kosmetyczne odcieła bym ją u góry i służyła by mi na pewno przez długie lata nie to że praktycznie to i ładnie by się komponowała u mnie w pokoju
galganekanna@gmail.com (27 grudnia 2013 10:29)
dekoracje z open source
osobiście z pustej butelki zdarłabym naklejki producenta, środek butelki wypełniła  płynnym klejem przy użyciu strzykawki, zabełtała kilka razy tak by całe wnętrze było nim oklejone, a następnie wpuściła do środka brokat w kolorze ścian mojego pokoju i znów zakręciła butelką. Uzyskałabym świetne, bardzo dekoracyjne bryły - ustawione blisko źródła światła cudnie się mienią. Z łatwością można je przerobić na wazonik: wycinamy dziurkę na samej górze i wstawiamy tam pojedyńczy kwiat. Ja, jako maniaczka eco, sama wykonuję takie tulipany z papieru, metodą origami.
Trzy takie "wazoniki" w różnych odcieniach tego samego koloru i nie trzeba innej dekoracji:) Sprawdzone, działa, polecam!
tusia1100 (18 grudnia 2013 17:55)
Nowe życie butelek
 Butelki mają ładne kolory, przednie i tylnie ścianki wyciełabym nożykiem, wymyśliła fajny wzór i przykleiła na ścianę. Myśl na chwilę obecną, to zółte fale z mandarin & basil, rózowe słońce z raspberry & cocoa i biała palma z coconut. Z czarnych nakrętek powstałyby mewy. Mała zamianu kolorów na poprawę humoru. Boczne ścianki pocięłabym na kawałki, nie zwazając na ich kształt, powiesiła żyłce i sporządziła zasłonę do drzwi. Do projektów potrzeba wielu butelek, dzięki czemu przez długi czas nie trzeba będzie ich wyrzucać. Nie jest to wykorzystywanie na siłę odpadków, bo obie rzeczy przydają się w życiu codziennym. Ich kolory dodają energii i nie pozwalają na zimowe otępienie! : ) Działać pozytywnie będzie też myśl o tym, ze skoro zwykla plastikowa butelka moze dokonać takich rzeczy, to ja też mogę!
oizo (16 grudnia 2013 23:54)
karmnik
Pomysłów tysiące , pomysłów bez liku,
lecz nikt nie pomyślał tu o karmniku.
Gdy biało i zimno za oknem na dworze,
karmnik w kolorach ptakom pomoże.
Kolorowe i puste butelki wiszące,
pomogą odnalźć słoninkę sikorce.
Ptaki go z dala już będą widziały,
i zimowy świat ptaków WRESZCIE BĘDZIE WSPANIAŁY !

 
kropka (16 grudnia 2013 23:40)
materac do pływania
 Butelki od  żeli pod prysznic Original Source są kolorowe, nietuzinkowe powiedziałabym nawet, że trochę kosmiczne. Szkoda zatem aby po zużyciu wyrzucać je z innymi odpadkami do kosza na śmieci, gdyz swoim wyglądem zwyczajnie na to nie zasługują.
Z pustych opakowań , odpowiednio ze sobą połączonych wykonałabym niebanalny i oryginalny materac do pływania . Pusta plastikowa butelka jak wiadomo unosi się na wodzie, a duuuużo pustych plastikowych butelek tym bardziej. Zatem odpowiednio i stabilnie połączone pozwolą stworzyć kolorowy i odlotowy MATERAC PLAŻOWY !
Idealny podczas letnich kąpieli w morzu, zalewie, rzece czy domowym basenie.
Swoim unikatowym wyglądem zwracałby na siebie uwagę zaciekawionych posiadaczy zwyczajnych i ogólnie dostępnych materacy.
Z takim wyjątkowym i mega kolorowym materacem kąpiele wodne i opalanie na plaży byłyby z pewnościa niezapomniane .

 
EWA (16 grudnia 2013 23:34)
samolot dla dziecka
Zrobilabym samolot dla dziecka
zrobilabym diury w polowie butelki po jej bokach i tam wlozyla kawalki tektury - jako skrzydla. Nakrętke przezroczystą z plastiku od innego kosmetyku przymocowalabym na srodku butelki, na wysokości 3/4 dlugosci butelki - i stanowiloby to kokpit pilotow
Myszaj (16 grudnia 2013 23:03)
Świateł blask
 Wystarczy spojrzeć na intensywne barwy opakowań by wiedzieć, że najlepiej sprawdzą się jako fantazyjne klosze na lampki i lamiony. Nożyczki, świeca i miękki drut sprawią że domową metodą dokonamy profesjonalnego recyklingu. 
gatta (16 grudnia 2013 23:02)
konkurs
Jako, że mieszkam w Poznaniu, proponuję wykorzystać puste butelki po żelu Original Source do przystrojenia mieszkania na Święta. Może miniaturka plastikowej choinki? Na wzór tej, która od wczoraj stoi na poznańskim rynku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151922365272893&set=pcb.1420979578137354&type=1&theater
vaniliam (16 grudnia 2013 22:56)
kobiece zastosowanie!
Jestem prawdziwą kobietą i mam wszystkiego dużo - dużo torebek i dużo butów, dużo naszyjników i... dużo bransoletek! I właśnie dla moich bransoletek widziałabym miejsce na butelce Originial Source. Każda kobieta wie, że przechowywanie bransoletek to totalny koszmar. Plączą się, mieszają, mają przykrą tendencję do gubienia. A butelka OS - to totalnie nierutynowe zastosowanie, a jakie praktyczne! No i nie wymaga nadmiernych prac ręcznych - wycinania, przeplatania, podpalania - a to ważne, bo większość z nas nie czuje się pewnie w towarzystwie superglue :)
agusia32 (16 grudnia 2013 22:40)
ekologicznie ;)
Pustą butelkę po żelu pod prysznic Original Source wykorzystam do... uratowania Ziemi! Wrzucę ją do pojemnika na odpady plastikowe i w ten sposób, po przetworzeniu, posłuży ona ponownie - może nawet wróci do mnie jak bumerang ;)
rubi1 (16 grudnia 2013 22:35)
konkurs
Lubię eksperymentować w kuchni, więc chciałabym stworzyć z butelek coś co przyda mi się w przyrządzaniu pysznych potraw.
Mam kilka pomysłów:
- łyżka do spagetti, przecinam butelkę od góry na pół, na węższym końcu wycinam rączkę łyżki, a na szerszym końcu koło, z którego wycinam ząbki i kółeczko w środku i można nakładać spagetti,
- szczypce do wyciągania różnych rzeczy, odrywam korek, odcinam końcówkę na szerokim końcu, cała butelkę przecinam na ikla kawałków, wychodzą mi kilka sztuk szczypczyków,
- miarka, na początek odmierzam w butelce szklanke mąki, cukru itp. wycinam odpowiednią ilość i gotowe.
Gosia56 (16 grudnia 2013 22:15)
Świątecznie i ekologicznie
Te opakowania mają kształt małych choineczek, więc pukładałabym opakowania na sobie i powstałaby z nich wielka, kolorowa, ekologiczna i długowieczne choinka, jedyna w swoim rodzaju, a do tego pięknie pachnąca. 
Iwona (16 grudnia 2013 22:08)
Doniczki na zioła
Butelki po żelach Original Source można wykorzystać jako malutkie doniczki, w których można posadzić zioła: majeranek, oregano, lubczyk i wiele innych. Z kilkunastu takich doniczek można zrobić piękną kompozycję na ścianie balkonu. Kolorowe butelki nadadzą trochę egzotyki ścianie, a w połaczeniu z pachnącą i wonną zielenią będą taką namiastką raju na ziemi. Zioła będziemy mogli wykorzystać w kuchni, dzięki temu stworzymy bardzo aromatyczne potrawy.
Marcia7 (16 grudnia 2013 22:03)
Konkurs
Dzięki temu, że butelki są takie piękne i kolorowe byłyby wspaniałe jako wazony na kwiaty wiszące na ścianie, idealnie się do tego nadają dzięki temu iż mają proste, a nie okrągłe boki.
departee (16 grudnia 2013 20:09)
designerska kąpiel ołówków
Buteleczki żeli pod pryszcznic same w sobie są tak cudowne, że nie miałabym żadnych oporów, aby postawić je na toaletce obok mojej kolekcji perfum - myślę, że nie jeden pachnący flakon mógłby kryć się przed designem plastikowych opakowań po żelu pod prysznic, aczkolwiek z racji tego, że jestem tegoroczną maturzystką  oprócz długich, relaksujących kąpieli, większość czasu spędzam przed biurkiem, dlatego, aby umilić sobie godziny nad książkami, zrobiłabym koszyczki z butelek do przyborów takich jak ołówki, flamastry i długopisy! Wystarczy porządnymi norzycami odciąć/usunąć wieczko i przymocować butelki do ściany przy biurku, na której wiszą już u mnie winyle, notatki i kartki z życzeniami. Węższa strona buteleczki od dołu tak aby po usunięciu wieczka można do butelek powkładać wszystkie niezbędne długopisy!
karolina25 (16 grudnia 2013 19:36)
żele pod prysznic Original Source
- Napisałabym życzenia świąteczne na kartce, włożyła do butelki i wrzuciła do rzeki. Może ktoś by ją znalazł akurat na święta i cieszyłby się z tak oryginalnych życzeń?
- Rozcięłabym butelkę, wsadziła elektryczne światełko i miałabym pięknie świecący na kolorowo lampion.
- Nożyczkami delikatnie wycięłabym kształty, jakie chcę uzyskać, zrobiłabym dziurki i miałabym kolorowe kolczyki. Albo wycięłabym sobie kółka i miałabym oryginalne bransoletki.
- Rozcięłabym i wykorzystała na pojemniki na różne przybory, np. na długopisy, guziki itp.
julicha (16 grudnia 2013 17:32)
Konkurs
Opakowanie w kolorze fuksja idealnie pasuje mi do salonu. Rozetnę je, zostawiając tylko połowę tubki w kształcie płaskiej szufelki czy też podstawki z niewysokimi brzegami. Biały pilot wielofunkcyjny dobrze się będzie prezentował na takim tle - tym bardziej, że meble w salonie są białe, a ściany właśnie ciemna fuksja...
Natomiast z białego i żółto-pomarańczowego opakowania, po bardzo dokładnym umyciu, zrobię małe szufelki-podajniki do sypkiej żywności - mąki, cukru, bułki tartej. Do najwęższej części przykleję ładnie wyszlifowane kawałki drewna jako uchwyty. Akurat też pasują kolorystycznie do waniliowo-białej kuchni z pomarańczowymi dekoracjami...

Estera (16 grudnia 2013 15:09)
Pojemniki
Ja bym taką buteleczkę odwróciła, ucieła szyjkę, przykleiła do ściany i byłby fajny pojemnik na szczoteczki do zębów, lub np w pokoju na kredki (można przykleić do ściany).
Albo w kuchni, czy w korytarzu - też przykleić, nasypać ziemi, wsadzić kwiatki i też była by mała doniczka - do tego wisząca z małymi kwiatkiami :) w najgorszym wypadku, butelkę bym porozcinala na paski zostawiając nienaruszony spód. Na paski powbijałamby kawałki styropianu i w ten sposób otrzymamy ozdobę na stół.
beatkaa84 (16 grudnia 2013 12:57)
Original Source
 Ja porostu bym je opróżniła,dokładnie wymyła,wyparzyła i sosy do lodów i ciast do nich bym wlała:) i potem nimi ciasta polewała.Zrobiłabym takze z nich pojemnik na guziki,albo bym ich jako bombki do choinki wykorzystała.hoć raz moze być nierutynowa choinka:)
Pinakoladka (16 grudnia 2013 00:24)
Rafandynki
Zrobię z nich egzotyczne rafandynki! Łupinka orzecha na łódeczkę, a może nawet jacht? Trochę piasku i muszelek i mam swoją Original riwierę, w której zawsze świeci słońce i pachnie radością!
Misia Kolorowa (15 grudnia 2013 23:14)
Original Source
Pustą butelkę żelu Original Source wykorzystałąbym do zrobienia stojaka na przychodzące go każdego domu gazetki reklamowe. Wystarczy wziąć kilka pustych budelek, odciąc czarną część, ułożyć węższą częścią butelki do dołu, a u góry przewiercić w każdej butelce dwa otwory. Przez otwory należy przewlec sznurek, tak, by powstała swoista drabinka ułożonych jeden nad drugim opakowań. Gazetki tradycyjnie zwinięte w rulon można włożyć do kolejnych butelek. Ich charakterystyczny kształt (węższe u dołu, szersze u góry i długie) powoduje, że gazetki nie będą wypadać. Tak skonstruowany stojak można powiesić na ścianie, boku szafy lub na drzwiach ;)
mika19 (15 grudnia 2013 22:10)
:)
 butelkową choinkę;)
mika19 (15 grudnia 2013 22:10)
:)
 butelkową choinkę;)
batonzo (15 grudnia 2013 18:31)
puste butelki
Z pustych butelek, po połączeniu ich, przygotowałabym sobie taką mini tratwę na wszelki wypadek. Piwnica jest u mnie duża, a tu co rusz przepowiadają to koniec świata, to powódź, to coś tam jeszcze. Własna, niezależna tratwa pozwoli mi spokojniej myśleć o przyszłości.
Karolina (15 grudnia 2013 13:50)
Zel
 Swieczniki, podpórka pod tablet, książke telefon, zabawki dla dzieci.
Erna (14 grudnia 2013 14:32)
Konkurs
Puste buteleczk po żelach posłużyłyby mi:
- za dekoracje choinki w ogrodzie,
- jako kolorowy powieszony na grzejniku nawilżacz z pachnacą wodą,
- za podpórkę do książek na półce,
- za krawężnik przy świeżce w ogrodzie,
- do wlanie zapasu tego samego żelu lub innego, który by udawał orginał.,
- za flakonik na kwiaty po wycięciu większego otworu.agf (13 grudnia 2013 23:57)
świątecznie
Czy tylko ja patrząc na tą butelkę widzę... choinkę? I nie wiem czy to już mrugające i dzwoniące do mnie zewsząt święta tak na mnie działają, ale na pewno bym to wykorzystała! jako mama malucha staram się wymyślać mu kreatywne zabawy - robienie aut z kartonowych pudełek, motylki z rolek od papieru czy inne konstrukcje z niepotzrebnych już rzeczy. Tym razem z butelki Original Source stworzymy z synkiem choinkę - pomalujemy zieloną farbą, ulepimy z bibułki kuleczki - bombeczki, przykleimy klejem. Brokatowym lakierem do paznokci namalujemy złoty łańcuch i tak otrzymamy źródło świątecznej radości :)
 
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
Magda Kol (13 grudnia 2013 19:00)
Orgianl Furniture :D

 Z pustych butelek po Orginal Source zrobiłabym MEBLE.
Jestem swiezo upieczoną właścicielką małego mieszkania. Remont pochłonął krocie i zabrakło na niektóre elementy niezbędne do umeblowania. 
W związku z tym puste opakowania po żelach połączyłabym ze sobą tworząc nowoczesny PUF. Powietrze wypełniające buteleczki spawi, ze puf bedzie wygodny i będzie pasował do kazdego wnętrza. 
Kolejnym pomysłem jest połączenie butelek wzdłuż i zrobienie z nich niezwykle modnej, makaronowej zasłony! Pięknie zaciemni mieszkanie, a dodatkowo będzie się komponowała idealnie w kazdym pomieszczeniu. 
 
monika (13 grudnia 2013 13:11)
konkurs
karmnik lda ptaków ;) ale będzie kolorowy - oczywiscie trzeb butelke porzadnie umyć i wyparzyc i wsypać nasiona ;) dziurke przebić no górze powiesić i wyciąć kółko przez które bedą ptaszki jadły

mmonica81@wp.pl
Ann897 (12 grudnia 2013 20:20)
ORIGINAL SOURCE-konkurs

 

 BY BUTELKI NIE ZMARNOWAĆ TRZEBA TROCHE POGŁÓWKOWAĆ.CHCESZ DZIŚ ZROBIĆ PIĘKNY WAZON? ORIGINAL SOURCE SIĘ PRZYDADZĄ! CHCESZ DZIŚ ŚWIETNIE BAWIĆ SIĘ? WYKORZYSTAJ BUTELKI SWE.

Butelki mają wiele przeznaczeń i zastosowań. Może być to recykling. Na przykład do zrobienie jednej polarowej bluzy potrzebowalibyśmy aż 35 plastikowych butelek! Jeśli mamy tylko jedną lub kilka butelek po żelu ORIGINAL SOURCE? Hmm...możemy zrobić coś handmade.Z łatwością z butelek po żelu zrobimy:

+lampion

+pojemnik na pisaki i przyrządy biurowe

+wazon na kwiaty( wystarczy dobrze zabezpieczyć dół butelki, obciąć górę i ładnie ozdobić-GOTOWE!)

+Jako pojemniczek do przechowywania innych płynnych kosmetyków( na przykład w podróży)

Wszystko, to drugie życie butelki. Nie pozwólmy by tak ładne butelki się zmarnowały!

boginami (12 grudnia 2013 18:49)
zakładka do książki
<font color="3ff00cc'>Z kolorowych butelek po kosmetykach Original Source można zrobić śliczne i bardzo trwałe zakładki do książek. Wystarczy wyciąć wybrany kształt (np. podłużny prostokąt) z płaskiej partii buteleczki- można połączyć fragmenty różnokolorowych butelek kosmetycznych- porzez sklejenie lub zszycie (plastik w tego typu butelkach jest miękki). Bardzo ładnie wyglądają takie zakładki dodatkowo ozdobione wstążką lub kokardką. Z materiału z jednej butelki powstanie kilka zakładek książkowych, które idealnie nadają się na drobny prezent dla znajomych. Pozostałości butelek oczywiście należy wyrzucić do pojemnika na plastik, aby mógł zostać poddany recyclingowi.</font>
boginami (12 grudnia 2013 18:48)
zakładka do książki
<font color="3ff00cc'>Z kolorowych butelek po kosmetykach Original Source można zrobić śliczne i bardzo trwałe zakładki do książek. Wystarczy wyciąć wybrany kształt (np. podłużny prostokąt) z płaskiej partii buteleczki- można połączyć fragmenty różnokolorowych butelek kosmetycznych- porzez sklejenie lub zszycie (plastik w tego typu butelkach jest miękki). Bardzo ładnie wyglądają takie zakładki dodatkowo ozdobione wstążką lub kokardką. Z materiału z jednej butelki powstanie kilka zakładek książkowych, które idealnie nadają się na drobny prezent dla znajomych. Pozostałości butelek oczywiście należy wyrzucić do pojemnika na plastik, aby mógł zostać poddany recyclingowi.</font>
boginami (12 grudnia 2013 18:32)
re
 
bb26 (12 grudnia 2013 12:13)
konkurs
 Z pustych butelek po żelu Original Source zrobiłabym...skarbonki. Niezwykle barwne, w których zamknięto egzotyczne aromaty, które inspirują do ostatniej kropli. Taka skarbonka nie dość, że oryginalna, barwna, dodatkowo wzbogacona efektem zapachowym, co chwilę przypominałaby swym uwalniającym się  z jej wnętrza  zapachem o tym, że marzenia są po to aby dążyć do ich spełniania. Grosz do grosza...a będzie podróż urocza, nie ważne czy do kraju kokosami pachnącego, czy herbaty i urzekającego koktajlu z owoców papai. Ważne aby dzięki swej wytrwałości i tak inspirującej oraz motywującej skarbonce móc napisać za rok w tym miejscu:tak, to  była moja największa i najlepsza...INSPIRACJA.
MARLENA (11 grudnia 2013 23:59)
Pusta butelka, a tak wiele pomysłów na jej wykorzystanie
- taka butelka może służyć jako kręgle, tylko potrzeba zebrać ich około 10 można było co zbijać, połączenie przyjemnej zabawy z pożytecznym wykorzystaniem butelek,
- można oddać do segregacji,
- zrobić z niej grzechotkę na wyjście na mecz,
- zabawkę dla dziecka, np. samolot po przecięciu na pół i po doklejeniu plastikowych skrzydeł i przeciągnięciu nitki, 
- kupić wkład mydła do mycia rąk i wypełnić pustą butelkę - powstaje zapas,
- wykorzystać jako pojemniczek na różne przedmioty - po odcięciu - np. guziki oraz kredki,
- jako wiszące ozdoby na ścianie, po pomalowaniu na różne kolory można nadawać im ciekawe kształty i zawieszać zgodnie z upodobaniem, 
- grzechotką dla malucha - wypełniona różnymi rzeczami wydającymi dźwięki, np. mniejszymi nakrętkami, muszelkami,
- taką butelkę można wykorzystać także jako podstawa danej figurki - a po jej oklejeniu kolorowymi materiałami może powstwać piękna dekoracja na półkę, 
- odzoby choinkowe - oklejane różnymi materiałami starymi - wystarczy mieć trochę kreatywności i zapału : )
blondyneckaaaa@interia.pl

 
Mariusz (11 grudnia 2013 19:20)
SEGREGACJA
W konkursie jest odpowiedzi wiele , ale nikt nie pisze o ochronie śrotowiska. Plastiki segregujemy i nowe oryginalne i pomysłowe pojemniki produkujemy.Do skupów zużyte butelki odajemy a w zamian zestawy dostajemy.

Ania121224 (11 grudnia 2013 17:34)
Łazienkowe zastosowanie ;)
 Ja osobiście wykorzystałabym buteleczki na drobne, łazienkowe rzeczy, a mianowicie zrobiłabym z nich schowek na szczoteczki do zębów, patyczki do uszu, gumki do włosów i wsuwki ;) Czekam na nagrode :)
Luska57 (11 grudnia 2013 14:34)
orginal soruce
Butelek po Orginal Source mam tysiące,
bo kocham te żele- są olśniewające!
Dlatego, żeby nie wyrzucać opakowania pustego,
warto pomyśleć o powtórnym użyciu jego.
Pomysłów na ponowne użycie pustego opakowania mam wiele,
jednym z nich się z Wami chętnie podzielę!
Nadchodzi karnawał, czas zapomnienia i wielkiej zabawy,
ale co założyć na siebie, za co się przebrać? nachodzą nas obawy.
Może w stylu Hawajskim wymyślić przebranie,
a butelki po Orginal Source wykorzystać na nie
i zrobić spódnicę hawajską, jedyną taką, bajkową,
ślicznie pachnącą, dającą dźwięki i mega kolorową!
Będziemy się dobrze bawić kręcąc biordami i machając spódnicą,
jej wygląd i tęcza barw niejedne oczy zachwycą
i potem każdy będzie się Orginal Source żelem myć,
by najbardziej oryginalnym na imprezie być!
łatka_pyskatka (10 grudnia 2013 22:56)
anty rutyna
 Moja łazienka pod znakiem Original Source się znajdzie
Gdy w opakowaniach po ulubionych zelach dekoracje odnajdzie
Mój prysznic stanie się ogromną  przyjemnością 
Gdy spędzę ten czas z  nierutynową mnogością
Jedno opakowanię  w stojak na kadzidełka odmienię 
Wybierając ich zapach na originalność postawię
Upajając się zapachem mój prysznic odstresuje
Chociaż dnia tego bardzo źle się emocjonalnie czuję
Kolejne opakowanie wazonem się stanie
Jak odetne wierzch butli łatwo je piaskiem napełnie
Który będzie nierutynowy bo wielokolorowy
Trzymać będzie na stale kwiatek sztuczny różowy
Będzie on ozdobą dla mojej łazienki
Oddając mój  charakter od ręki
Buteleczka jeszcze jedna by się przydała
Aby całkiem moja buzia okrzyk radości wydała
Czym prysznic się stanie z lampką szampana
Dla mnie to istna zabawa a zniesmaczenie dla sztywniego pana
W mojej lazience szampan i truskawki
W opakowaniu po zelu bez żadnej przechwałki
W kazdej chwili pod ręką znajdą się przysmaki
Pozzazdrosci mi kazdy takiej niespodzianki
Jeszcze dla nie jednej buteleczko po zelu zastosowanie znajdę
W mojej łaziencę nie jedną pusta się odnajdzie
I zawsze przynajmniej jeden nierutunowy zapach pod prysznicem zagości
Bo zele Original Source zawsze me ciało pod prysznicem gości

 

 


 
Anna (10 grudnia 2013 22:27)
:)
 zrobiłabym z niej choinke na swieta  i postawiła na biurku 
darek (10 grudnia 2013 21:12)
tarczka
 jako strój kompielowy dla mojej dziewczyny
Angelika (10 grudnia 2013 11:25)
o!
wkręciłabym nakrętkę z końcówką spryskiwacza i wlała do środka jakiś piękny olejek zapachowy -  spryskiwacz do fieranek pościeli lub po prostu w mieszkaniu żeby unosił się piękny zapach
Aleksandra Suska (10 grudnia 2013 09:45)
żel
 Z pustego opakowania po żelu zrobiłabym opakowanie na drobny upominek pod choinkę.
pati557 (9 grudnia 2013 21:41)
GRZECHOTKI!
Cudowna kolorystyka opakowań żeli OS sprawia, że nie ma mowy o ich wyrzucaniu. Jesli w domu jest małe dziecko to bierzemy się natychmiasy do pracy. Nasypujemy odrobinę suchego grochu, ryżu czy kaszy gryczanej, zamykamy i dla pewności obklejamy zamknięcie taśmą. Grzechotka gotowa!!! Za darmo! A nasze dziecko rośnie otoczone muzyką... 
cavalierka (9 grudnia 2013 20:36)
sny
 Z opakowań snów łapacza bym zrobiła

i koszmary  odgoniła

jako, że płyn pozytywny i energetyczny

to i sprawi, że sen będzie sympatyczny.

a gdy oczy swe otworzę

patrząc na niego, zobaczę tropikalne morze

i na nowy dzień energii nabiorę

nastroju sobie zepsuć nie pozwolę!

hanna (9 grudnia 2013 20:19)
butelka
 do pustej buteleczki założyłabym odpowiednią końcówkę oraz dokleiłabym ładny kolorowy uchwyt i stworzyłąbym śliczną, domową koneweczkę by podlewać jak najwięcej kwiatkówdego coś miłego!
Iza (9 grudnia 2013 17:50)
Mój pomysł :)
Z butelki zrobiłabym pilota, takiego zabawkowego, brat by się bawił, że przełącza kanały.lub przelałabym do niej jakiś  inny płyn, może szampon, bo czasem ich opakowania są niewygodne lub po prostu brzydkie. :)  
Yoanne91 (9 grudnia 2013 15:50)
Original Source
 A czy muszę wykorzystywać puste zele  Original Source??

Bo jeśli nie to ja bym je po prostu powiesiła pełną butelkę jako zapach w pokoju i delektowała się nim w kazdej wolnej chwili! Zawsze bardzo wazny dla mnie był zapach kosmetyków i cała seria bardzo mi się spodobała.

Poza tym mogłabym go wykorzystać tez jako pojemnik na koraliki dla mojej bratanicy, ponieważ ma ich mnóstwo i robi  wspaniałe bransoletki. 
cavalierka (9 grudnia 2013 15:27)
sny
 Z opakowań snów łapacza bym zrobiła

i koszmary  odgoniła

jako, że płyn pozytywny i energetyczny

to i sprawi, że sen będzie sympatyczny.

a gdy oczy swe otworzę

patrząc na niego, zobaczę tropikalne morze

i na nowy dzień energii nabiorę

nastroju sobie zepsuć nie pozwolę!

Truflova (9 grudnia 2013 14:50)
Uchwyty
 Wyciąć odpowiedni kszatł (odciąć zwężenie, do tego wyciąć małą dziurkę na jednej ze ścianek butelki) przypiąć do drewnianej listwy pinezki/płaskie uchwyty do mebli, powiesić na nich opakowania po żelach i cieszyć się dodatkowym wieszakiem na najczęściej uzywane przybory - mogą to być pędzle, długopisy, czy dodatkowy wieszak na szcztućce w kuchni.
pati (9 grudnia 2013 13:48)
:)
 Wystawic na jakieś stronie do sprzedaży jako dzieło sztuki ;p 
Wariat (9 grudnia 2013 12:34)
Mam pomysł.
 Wlałbym tańszy żel i szpanował że mnie stać na taki burżujski, zwłaszcza przed przyjazdem teściowej.
paulina258 (9 grudnia 2013 09:28)
kks
 jako wazon do kwiatów
Monika (8 grudnia 2013 22:26)
:D
Możnaby przerobić na piórnik ;)
Magda (8 grudnia 2013 17:29)
świecznik
 Ja z mojej buteleczki zrobiłabym 'świecznik'..
Przyozdobiłabym róznymi kolorowymi naklejkami, ozdobami, wyciełabym kółeczko na świeczkę, którą bym mogła wsadzić do środka :)


Aga (8 grudnia 2013 17:01)
choinka
idą święta a butelka przpomina kształtem choinkę więc ja ozdobiła bym butelkę jak choinkę ;)
alicjamagdalena (8 grudnia 2013 14:33)
konkurs
Pustą butelkę żelu pod prysznic Original Source przeznaczyłabym jako pojemnik na pędzle do makijażu. Ale by miały kolorowy domek :)

Keisa (8 grudnia 2013 14:12)
Konkurs
Z pustego opakowania zrobiłabym karmnik dla ptaszków :-) Od frontu wycięłabym dziurę i to byłoby miejsce na mieszankę ze zboża i kukurydzy a z bocznej ścianki butelki wykonałabym uchwyt na słoninę :-)
Kacper (8 grudnia 2013 13:44)
Szczytny cel
Gdy się skończy żel , myjemy opakowanie , robimy na dole dziurkę i zbieramy na jakiś szczytny cel np. akcja ,,Gora grosza''
Edyta (8 grudnia 2013 13:38)
Pomysłowo
 Ja butelkę po żelu przecięłabym na pół i zrobiła niej łódkę do wanny. 
Sylwia (8 grudnia 2013 12:47)
Original Source
 Pustą butelkę po Original Source wykorzystalabym jako przybornik na moim biurku :)
mariposa (8 grudnia 2013 10:57)
żel
Ja wykorzystalabym opakowania na ozdoby choinkowe. Są tak kolorowe i przyjemne. W sam raz pasuję do radosnych Świąt bozęgo Narodzenia.
Dominika Sadkowska (8 grudnia 2013 04:52)
dzwonki
Porozcinałabym buteleczki na różnych wysokościach, przywiązała żyłką do konstrukcli z listewek i tatim sposobem otrzymała piękne, kolorowe (i pachnące) dzwonki wietrzne w sam raz do powieszenia na balkonie.
Złotasia (8 grudnia 2013 00:38)
Butelka
Uwielbiam robić znajomym kreatywne prezenty. Moja dobra koleżanka bardzo lubi figurki i obrazki z ulubionymi gwiazdami (zwłaszcza Johnnym Deppem), dlatego też buteleczki, jako że mają one stabilną, rozszerzającą się ku dołowi konstrukcję, pomalowałabym na biało i namalowałabym na nich miniaturowe podobizny jej ulubionych aktorów. 
Gadzety tego typu kosztują w internecie kilkadziesiąt złotych, a tak miałaby ona ręcznie zrobione, kreatywne, lekkie i z sercem zrobione prezenty. 
Marta (7 grudnia 2013 21:40)
Malarsko
Jako że w wolnych chwilach lubię malować, puste opakowania po original source napełniłabym różnymi kolorami farb akrylowych, co juz przetestowałam i świetnie się sprawdza! Dla mnie malowanie jest odprężające na równi z leniwymi kąpielami z Waszymi produktami! :)
Magdalena (7 grudnia 2013 18:06)
:>
Należy wlać do środka wody z borokatem wsadzić do środka jakieś sztuczne kwiaty . I jest łądne przystrojenie na stół
Kasia (7 grudnia 2013 17:42)
:-)
 z opakowania zrobiła bym praktyczna podktawke pod telefon która miała by mozliwosc zawieszenia 
vivi (7 grudnia 2013 17:13)
Lampki
Włożyłabym żarówkę (jakąś malutką, np. led), aby kolorowe opakowania po żelu Original Source stały się kloszami i zostały rozświetlone, tworząc nastrojowe lampioniki lub lampki... Romantyczne!
Julia (7 grudnia 2013 14:22)
:)
 Z butelki po żelu pod prysznic można zrobić opakowanie np. etui na telefon ( by był bezpieczny w torebce)  lub nietypowy portfel :)
yaponka (7 grudnia 2013 13:26)
Zima...
 Zima, za oknem szaleją wiatry... A marzenia o własnym kącie nieprzerwanie podtrzymują ogień w sercu... Może by tak więc zbudować własne igloo?


Plastikowe opakowania po żelach doskonale sprawdzą się w roli kształtki dla cegiełek!
Ines (7 grudnia 2013 13:00)
no wieta cooo...
pustą butelkę  wyrzuciłabym do kosza!  Od razu kupiłabym pelną :) 
ilona (7 grudnia 2013 12:39)
inspiracja
 Z pustych opakowań wyciełabym tzw. sakiewki, coś na wzór koszyczka:)
kolorowe przetworzone opakowania ślicznie wyglądałyby powieszone na balkonie z ulubionymi kwiatkami, przyprawamy:)
wymarzony balkonowy ogródek:)
monika (7 grudnia 2013 08:17)
konkurs
Z zużytej butelki można zrobić stelaż choinki na święta i przyozdobić ją drobnymi gałązkami świerku lub wykorzystać opakowanie jako skarbonkę, w której można by gromadzić zaskórniaki.
Patra (6 grudnia 2013 23:52)
:)
Jako przedłuzenie niedobranego(małego) kranu przy dużej umywalce w łazience.
kamilsien (6 grudnia 2013 22:36)
:))))
 Na pewno z moim synkiem zrobimy z opakowań ozbody świąteczne, Mikołaja i Aniołka :) A do trzeciej nasypiemy ziarenek kawy, aby ślicznie grzechotała :)
Pozdrawiamy! :)))))

 
Bartek (6 grudnia 2013 21:43)
a co!
A ja to bym se po prostu zrobił z tego piórnik!  
Kinga (6 grudnia 2013 21:43)
Pudełeczko

Zdejmując dozownik można zrobić z pudełka po żelu ciekawe opakowaie na  drobne rzeczy takie jak wsuwki małe spineczki do włosów, gumki recepturki, szpilki. Nikt nawet nie zauważy że jest to opakowanie po żelu bo ma stylowe napisy które mogą nawet przyozdobić szare miejsce

Ghossy (6 grudnia 2013 21:32)
konkurs
 Ja to bym połączyła parenaście butelek i zrobiła sobie tratwę :D
rybka2802 (6 grudnia 2013 21:00)
Sposoby na wykorzystanie pustej buteleczki po żelu pod prysznic:)
 Ja bym zrobiła bomki na choinkę,mydelniczkę dla małej księżniczki,wazonik, doniczkę na kwiatuszki,stojaczek na długopisy tylko trzeba zrobić dziurki,filiżanki,talerzyki żeby dzieci miały dla lalek,oraz wanienka dla małych latek bądz łóżeczka, stojaczek na kadzidełka,szkatułka na biżuterię,foremkę na lody,świecznik na podgrzewacze,pudełeczko na patyczki do uszu równiez na płatki kosmetyczne,3 pojemniczki skleić ze sobą  idealne na sztućce,żyrandol, karnik dla ptaka, pojemniczek na wodę dla chomika równiez na ziarno,nawilżacz  powietrza powiesilabym na kaloryferze i dodała bym olejku zapachowe do określonego koloru buteleczki po żelu, odstraszacz na krety.To chyba juz wszystko ale pewnie są i też inne sposoby na puste opakowanie po żelu.
onlyme30 (6 grudnia 2013 20:57)
konkurs
 Butelkę po żelu Original Source możemy wykorzystać jako nawilżacz powietrza, wystarczy przymocować haczyk, nalać wody i zawiesić w okolicy grzejnika na rurze lub na ścianie. Można też w ogrodzie wbić butelki w ziemię i stworzyć plastikowy mini murek, otaczając nim kwiaty:)
Werou (6 grudnia 2013 18:03)
Konkurs.
 1.Doniczka-Z połówki pustej butelki wsypałabym zielonej soli morskiej i wsadziła gałązki sosny ozdobionej małymi bombkami :) Butelkę owinełabym papierem do pakowania prezentów albo kolorową wstążką.

2.Pojemnik do ozdabiaia- Umyć dokładnie butelkę i  odziąć z 2 cm otworu z góry.Do niego wlać badź lukier lub inną masę  ozdabiając tym swoje wypieki :)

3.Roratka-Jak wiemy jest  czas  adwentu i odbywają się roraty dla  dzieci chodzą z  lampionami.Wpadłam na pomysł by wykorzystać do tego butelkę.Odkleiamy wszystkie naklejki jakie znajdują się na  butelce.Czarny dozwonik  odkręcamy i na środku montujemy w nim lampeczkę (na baterię) a  włącznik montujemy na  zewnątrz.Na samej górze montujemy dość gruby sznurek aby lampion się nie urwa
Na koniec mozemy przykleić Bozo Narodzeniowe naklejki.

4.Magnesowe gwiazki-z butelki mozemy powycinać gwiazdki i  podokleiać magnesy i przykleić na lodówkę. :)
anna b. (6 grudnia 2013 17:21)
:-*
...Ja bym z pustego opakowania zrobiła stojaczek na świece obcieła od góry i wywineła jak skórke od banana.
Beata (6 grudnia 2013 14:45)
:)
 Ja zrobiłabym piękną doniczkę, jeśli miałabym 3 puste żele obciełabym góre wsypałabym świeżą ziemie i wsadziła 3 małe roślinki. Biorąc pod uwagę, że są to kolorowe ładne opakowania postawiłabym je na parapecie i patrząc przez okno nie widziałabym tylko beznadziejnej zimy ale ładne roślinki w pięknym kolorowych opakowaniach, które wprowadzałyby do pokoju chociaż troche słońca w te zimne dni. :)
Angelkia (6 grudnia 2013 13:18)
Puste Pudełko
 Puste pudełko po żelu wykorzystałabym później jako pojemnik do mydła,można byloby zrobić fajna skarbonkę. Mam małego szkraba więc mogłabym wykorzystać pojemnik do zrobienia kolorowej grzechotki :) Oczywiste można użyć butelki na inne kosmetyki,można zastosować jako pudełko na biżuterie lub na pędzle.
Zastosowań jest bardzo wiele każdy ma inna wizje,ale aby spełnic choćby jedna z nich trzeba by żele,wykorzystać pustą butelke i wysłać zdjecie jak została wykorzystana :)

 
Aagu20 (6 grudnia 2013 12:00)
mój nierutynowy komentarz :)

Myślałam przez chwilę jak mogłabym wykorzystać pusty pojemnik. I mam pomysł mój pokój ma jedną żółtą ścianę, więc do niego wstawiłabym butelkę po mandarynkowo- bazyliowym żelu. Mój brat lubi się majsterkować więc poprosiłabym go by podłączył mi małą żaróweczkę do prądu i przykręcił ją do biurka, a resztę zrobiłabym ja. Odcięłabym ciemną zatyczkę, a żółte pudełko postawiłabym na żarówce i romantyczna atmosfera gwarantowana. W białym trzymałabym moje wsuwki i przeróżne spinki do włosów. Do tej pory używam do tego pojemniczka po żelu do włosów, ale jest już trochę mały,  więc zrobiłabym zamianę… A różowy byłby przerobiony na…SKARBONKĘ. Na samej górze zrobiłabym dziurkę by wrzucać monety i gotowe! J Może ktoś chce wrzucić grosika?? 

 

Torebkaa12 (6 grudnia 2013 11:12)
konkurs

Mój mąż jest elektronikiem, a zatem zbiera różne części, śróbki itp. rzeczy. Jak tylko w domu kończy się jakiś krem, patyczki do uszu czy inny kosmetyk to nie mam prawa wyrzucić opakowania! Muszę go zapytać czy mu się czasem nie przyda na jego niezliczoną ilość różnych części, których ciągle przybywa... Więc takie opakowanie po żelu ORIGINAL SOURCE na pewno by spożytkował do swoich celów "przechowawczych". Ja natomiast wykorzystałabym taki pojemniczek jako dozownik na proszek do prania, bo nigdy nie wiem ile go wsypać, a w sklepach jakoś cieżko dostać coś takiego. A drugim moim pomysłem byłby pojemnik na klamerki do bielizny, bo często są porozrzucane po całej łazience

fraupilz (6 grudnia 2013 09:30)
Trzy butelki
Jedną butelkę wykorzystałabym do puszczania mojej dwulatce w wannie WIELKICH BĄBLI.

Drugą przekroiłabym wzdłuż i tak by powstała łopatka do kuwety.

A z trzeciej (+guzika, sznurka, śrubki, kota i co tam się jeszcze nawinie) zrobiłabym wspaniały automat do pisania za mnie pracy magisterskiej. Albo bombę.

 
Lilka (5 grudnia 2013 23:12)
żel
przerobiłabym pustą buteleczkę jako przybornik szkolny długopisy kredki ołówki i cieszy oko i przy okazji mamy porządek na biurku
ivkaJ (5 grudnia 2013 22:25)
gwiezdne wojny:)
GWIEZDNE WOJNY WIECZNE ŻYWE!!!
Jak wiadomo lego to duzy wydatek, szczególnie jesli ktoś jest maniakiem star wars. Więc ja dałabym puste pojemniczki mojemu synowi. ON na pewno zrobiłby z nich podwodne statki, więzienie dla klonów, pałac Dzaby czy budynki, platformy  na wodnej planecie, gdzie ciągle pada. TO WERSJA W WANNIE. A w wersji suchej- jedna z buteleczk to statek headhuntera, inny to mur z wewnetrznymi pomieszczeniami na bron albo bar na piaskowej planecie. I tak w nieskończoność i na różne sposoby, których nie jestem w stanie zapamiętać ale dzięki takiej kreatywności wydaje troszczeczke mniej a syn i tak jest zadowolony. WYOBRAŹNIA DZIAŁA CUDA
Gabulinka (5 grudnia 2013 22:19)
Poidełko
 Poidełko dla chomiczka ,w klatce wyglądało by orginalnie ,takie inne niż wszystkie .Wszystkie chomiki by zazdrościły :)
Ewa (5 grudnia 2013 21:47)
pudełko
 Ja zrobiłabym pudełko na śrubki i gwoździe. 
honosia (5 grudnia 2013 19:40)
organizer szkolny
Pustą butelkę żelu pod prysznic Orginal Source wykorzystałabym jako organizer do przyborów szkolnych /na kredki, długopisy i ołowki/ dla mojej 9 letniej córki Monisi.
Aleksandra olekek (5 grudnia 2013 18:55)
lampy
Ze względu na to, że żele Original Source mają śliczne, kolorowe i ciekawe butelki to zrobiłabym z nich lampy. Jest to trochę skomplikowane, ale niezbyt trudne.
Na początek należy pozbyć się etykietek.
Potem w spodzie bądź z boku butelki należy wyciąć małe dziurki w które zmieszczną sie np: białe lampki choinkowe.
I to tyle!:)
Samodzielnie wykonane takie lampki nadają się super na imprezę.
Stawiamy je na stoliku i mamy śliczną, kolorową ozdobę, która przyciągnie wzrok każdego domownika i nietylko;)

helloalice (5 grudnia 2013 17:48)
Och
A ja... wypełniłabym już pustą butelkę po żelu Original Source innym żelem mając wieczną satysfakcję działającą jak placebo z używania tego niesamowitego (jak mówi opis) kosmetyku :D
Kinga (5 grudnia 2013 14:46)
pojemnik na biżuterie
Ostatnio przeglądałam ciekawe pomysły na upiekszenie swojego wnetrza i szczególnie przykuł moją uwage pomysł na pojemnik na biżuterie, z plasikowej butelki. Odcinając od góry połowe butelki, pieknie ją przyozdabiając kolorowym papierem, guzikami, muszlami (inwencja twórcza do dzieła!) . Aby umocnić konstrukcje, do środka wkleiłabym tekture. Mam mnóstwo biżuterii, przeważają tu kolczyki, wiec przydałoby mi sie miejsce na przechowywanie moich skarbów! :)
Kinga (5 grudnia 2013 14:43)
świecznik!

Ewelina S. (5 grudnia 2013 14:34)
Konkurs Wygraj naturalnie pachnące żele pod prysznic Original Source
Pustą butelkę żelu pod prysznic Original Source wykorzystałabym jako nowoczesne
kolorowe pudełeczko na patyczki do uszu :)))) odcinając jeden bok oczywiście..

Lubię miec kolorowo w łazience.. a pozatym zawsze strasznie denerwuja mnie pudełeczka orginalne, które lubią się otwierać gdy się spieszę i stojąc wysoko na  półce wysypują się wszystkie patyczki.. brr
Butelka tego właśnie żelu pod prysznic byłaby znakomita i jak dla mnie niebanalna..
Tu znlazłam swopją nową inspirację.. lubię kombinować i z czegoś zwyczajnego zrobic swój mały domowy HIT ;*Ewa (5 grudnia 2013 12:30)
Pałac książęcy
Opakowania po różnorakich produktach są ciekawym materiałem budowlanym dla kreatywnych. Od dawna w mojej rodzinie wykorzystywane są do tworzenia oryginalnych gadżetów, figur oraz budowli. Obecnie pracujemy nad sporych rozmiarów pałacem, mieniącym się barwami, o niebanalnej bryle, futurystycznych kształtach. Butelki po żelach marki Original Source byłyby idealnym zwieńczeniem głównej baszty zdobiącej naszą budowlę. Trzy egzemplarze widniejące na zdjęciu stanowiłyby fragment jej korony, z przyjemnością zakupimy kolejne. Nie tylko na potrzeby realizacji naszego projektu, ale przede wszystkim dla przyjemnych doznań w czasie codziennej toalety. Tym sposobem zapewnione będzie zarówno wspaniałe miejsce zabaw dla dzieci jak również komfort nas, dorosłych każdego dnia. :)
RADOSNA WIOSNA : ))) (5 grudnia 2013 11:53)
WAKACYJNE MARZENIA Z ORIGINAL SOURCE!!! : )))
  WSZYSCY TUTAJ PISZĄ BAAAARDZO JUŻ ŚWIĄTECZNIE - ZWYCIEZAJA OZDOBY CHOINKOWE I PO TYM WIDAC JUZ WYRAŹNIE DUCHA ŚWIĄT!!! : ))) JA JEDNAK - SUPER ZMARŹLUCH NA POTĘGĘ ; ) MARZĘ O TROPIKACH, GDY TYLKO TEMPERATURA SPADA PONIŻEJ ZERA. W MOICH MARZENIACH PALMY KOKOSOWE SZELESZCZĄCE OGROMNYMI LIŚĆMI NA WIETRZE... OPALENI NA BRĄZOWO PRZYSTOJNI RATOWNICY... KOLOROWE BIKINI DZIEWCZYN RADOŚNIE SZCZEBIOCZĄCYCH DO KOLEŻANEK... TURKUSOWA WODA, KTÓRA PRZYCIĄGA MNIE JAK MAGNES... : ))) NO WŁAŚNIE, ZMIERZAMY DO PUENTY - Z PUSTYCH OPAKOWAŃ PO REWELACYJNYCH ŻELACH ORIGINAL SOURCE, KTÓRE OGROMNIE CENIĘ ZA CUDOWNE AROMATY I MĄDRY RECYCLING, DO KTÓREGO NAMAWIAJĄ NA KAŻDEJ BUTELECZCE MAŁYMI LITERKAMI I ŚMIESZNYMI TEKSTAMI, ZROBIŁABYM BOJE WYZNACZAJĄCE BEZPIECZNĄ GŁĘBOKOŚĆ DO ZABAWY W MORZU DLA MALUCHÓW : ))) I TAK ZWANE "MOTYLKI" NA RAMIONA DLA DZIECI, ŻEBY UTRZYMYWAŁY SIĘ NA WODZIE, GDY TYLKO MAMA RÓWNIEŻ ZAPRAGNIE WSKOCZYĆ W TURKUSOWĄ OTCHŁAŃ!!! OCH, MARZENIA!!! JUŻ MI CIEPLEJ!!! : )))
ola (5 grudnia 2013 11:06)
Original Source
Original Source wykorzystałabym jako pojemnik na przybory szkolne. Nad biurkiem do np tablicy korkowej przyczepiami pineskami wczesniej wycieta pusta butelkę (zdejmujemy wieczko, wycinamy z przoku butelki ok 4 cm plastiku, a z tyłu zostawiamy aby móc przczepić pineskami do tablicy) wkładamy tam kredki, ołówki i flamstry. Piękne kolorowe pojemniki. Mozemy je jeszcze ozdobić naklejkami, z zostałego plastiku wycinamy półokrągłe kształty i przyczepiamy po bokach pudełka - są to uszy, a z naklejek przylepiamy oczy i buzie:)
leptir74 (5 grudnia 2013 10:49)
konkurs
można zrobić ozdobę choinkową, pociąć w cienkei paseczki i spiralną zawieszka w formie łańcucha gotowa
Mikołaj (5 grudnia 2013 10:34)
Owocowy lodołamacz
 Jest zima. Pod odpowiednich modyfikacjach (nacięcia i przytapianie) możemy stworzyć, swoją super zapachową łopatkę do odśnieżania auta :)
Pepper88 (5 grudnia 2013 09:52)
Użytecznie :D
 Po dobrze wymytych pudełkach można je wykorzystać jako tubki do drzemów własnej roboty dla dzieci, daje sie do srodka dżem, a dzieciak na chlebie czy bułeczce może sobie wydusić dżemik nie brudząc się, oraz zawsze może sobie nim wyrysować jakiś np. kwiatek dla ozdoby i smacznie sobie zjeść kanapeczkę :D
Amanda (5 grudnia 2013 01:48)
Konkurs
Z pustej butelki możnaby zrobić lampion. Barwny design zapewniałby żywy kolor oświetlonemu otoczeniu :)
Aoki (5 grudnia 2013 01:44)
zel
 A ja bym zrobila z opakowania kokosowego zelu lampke, piekny zapach nadal by sie unosil a ja bym sie czula jak na hawajach^~^
Daria (5 grudnia 2013 01:17)
:)
Co bym zrobiła z pustym opakowaniem żelu zacznijmy od tegoe gdybym miała pare sztuk pustych obciełabym od węższej strony butelki nasypałabym drobnych kamyszków i na te kamyszki  swieczki zapachem podobnym to danej butelki w jakiej był zapach żelu :)Ustawiłabym  w rogu przy wanny    , przy zapalonych świeczkach i tak pieknie z pomysłem wykonane butelki . Zrelaksowałaby sie przy tym nie jedna osoba:)
Ilka (5 grudnia 2013 00:20)
:)
Po zużyciu żelu zdjęłabym wieczko z butelki, umyłabym ją w środku i w lato nosiłabym ją ze sobą na plażę, tam wkładałabym do niej wartościowe rzeczey typu tel, klucze czy coś, jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś ukradnie żel pod prysznic niż torbę :) użyteczne to by było.
a i macie plusa za to że te żele są wegańskie :)
Joanna (5 grudnia 2013 00:04)
PRAKTYCZNA PANI DOMU :)
Mam pomysł z każdą z 3 butelek ;-) 

Z pięknej różowej butelki, zrobiłabym praktyczny pojemnik do łazienki, w którym trzymałabym podstawowe kosmetyki ;-) Wieczka nie odcinałabym do końca i tym sposobem dałoby się je wciskając zamknąć - w razie zaspania do pracy wrzuciłabym taki komplecik do torebki i zrobiła makijaż po drodze ;-)

Kokosową, kojarząco się w wakacjami dokładnie bym wymyła, i w otwartej trzymała telefon, klucze i pieniądze podczas leżenia na plaży ;-) Żel pod prysznic, nawet taki, nie kusi złodzieja tak jak widok portfela na kocu ;-) a zawsze można ją troszkę zakopać i na pewno nikogo nie sprowokuje do odkopania ;-)

A z żółtej zrobiłabym sobie pojemnik na zapasowe śróbki i podstawowe klucze, i wrzuciłabym do zadupka w motocyklu ;-) Taki kobiecy i świerzy akcent w nietypowej pasji ;-)  Przypominałby że zaraz zrzucę z siebie ciężki kombinezon i zrelaksuje się w wannie :)
Kamisia (4 grudnia 2013 23:53)
łapacz snów
                            
Każdy z nas pewnie kojarzy siatkę na motyle :) :)

W puste buteleczki po pryszncowym żelu też coś można złapać :):)
Coś KOLOROWEGO, ZACHWYCAJĄCEGO,PACHNĄCEGO, ORGINALNEGO, NIEPOWTARZALNEGO, Coś za czym TĘSKNIMY, MARZYMY, CHCEMY BY SIĘ SPEŁNIŁO- nawet jak jest pokręcone, nakręcone czy przekręcone, ważne że nasze, ważne że może trochę szalone, mało realne i często nieosiągalne...

Buteleczka po  żelu Orginal Source według mnie powinna służyć jako: ŁAPACZ SNÓW!!!!!
estate (4 grudnia 2013 23:41)
:)
Wypasione dezajnerskie etui na ajfona. Doskonała ochrona przed złodziejami i do tego fejm na dzielni!
anaskor94 (4 grudnia 2013 22:27)
żele pod prysznic Original Source
Z takiej pustej buteleczki zrobiłabym do łazienki pojemnieczek na szczoteczki, ponieważ odkąd wprowadziłyśmy się z koleżankami (studentki) do mieszkania żadnej z nas nie chce się kupować kubeczka... Więc odcięłabym górę buteleczki i i przybiłabym małym gwoździkiem do ściany obok zlewu :) Wtedy żadna ze szczoteczek się nie zgubi i będzie pod ręką... :)
Wiktor (4 grudnia 2013 22:02)
)
Butelki można wykorzystać jako ozdoby na choinkę:)))
Mia (4 grudnia 2013 22:00)
aktywny styl życia
 Ja bym je przecięła wzdłuż i zrobiła błotniki rowerowe. A po rowerowych aktywnościach, pod prysznic i opróżniać kolejne butle! :)
okulary (4 grudnia 2013 21:56)
konkurs
Ponieważ  jest to ciekawe opakowanie,to potrzeba sytuacji podsunęła mi oryginalny pomysł.  W ciągu dnia  dobrze jest zwilżać buzię zwłaszcza w okresie letnio-jesiennym lub zależnie od potrzeby skóry , Więc to   tonik różany naturalny zrobionego według domowego sposobu by w tej buteleczce znalazł zastosowanie .Odpowiednie zrobione dziurki u góry spełniały by swoje zadanie,leciutka mgiełka by odświeżała  moją cerę.Skóra by zawsze wyglądała pięknie ,zachwycająco,promieniście z wspaniałym aromatem,Nawet nie czułabym zmęczenia,,bo to by nadzwyczaj mnie relaksowało. 
Elis (4 grudnia 2013 21:51)
Cudeńka...
Designerskie butelki po zużytym żelu Original Source nie mogą być zniszczone czy zapomniane!!!!!!!!!!!     Koniecznie należy im nadać nowe życie, czyli poddać recyklingowi i wykonac z nich cudeńka- biżuterię dla Pań ceniących oryginalność, inwencję i dobry gust. Przetworzyć je w kolczyki zdobiące damskie uszy i nadac im kształt kwiatów, slimaczków, zwierzątek, serduszek. Wykonać przepiękne pierścionki o wysublimowanym kształcie ornamentów  roślinnych i ozdobić nimi dłonie kobiece, zaś szyję przyozdobic nietuzinkowymi medalionami, naszyjnikami i koralami w nasyconych kolorach czerwieni, różu, oranżu i lazuru- cudeńka te wykonać z odzyskanego materiału, pozostałego po zużytym żelu. Powiążmy przyjemne z pożytecznym!!! Zadbajmy o naturalne środowisko i uczyńmy go piękniejszym.
Rabiosa (4 grudnia 2013 21:34)
Akwarium
Jako akwarium dla swieżo urodzonych małych rybek, żeby sobie spokojnie rosły niezjedzone przez duże rybki.
Rene (4 grudnia 2013 21:31)
Ładowarka
W trakcie ładowania, telefon leży na podłodze obok kontaktu i wala się po stole czy blacie. Łatwo wtedy go uszkodzić. Aby zabezpieczyć się przed tym nieszczęściem, wystarczy, że z pustej butelki po żelu pod prysznic zrobisz sprytne wieszadełko. Odetnij czubek z butelki po żelu, a następnie wytnij do połowy jej przód i boki, pozostawiając jedynie tylną ściankę. W niej z kolei wytnij otwór wielkości wtyczki do ładowarki. Właśnie zrobiłaś koszyczek na telefon i kabel, który możesz powiesić na wtyczce włożonej do gniazdka podczas jego ładowania.

adusia0701 (4 grudnia 2013 21:16)
nowe życie
 Przeciełabym tą buteleczke ywała jednej części jako pojemnik na mydło (nie te w płynie, a kostce) a w drugiej trzymałabym waciki do demakijarzu :) 
domi (4 grudnia 2013 21:09)
CHOINKA :)
  Butelka po żelu pod prysznic Original Source jest idealna do przerobienia na małą choineczkę. Kształt butelki rozszerzany ku dołowi ułatwi nam zadanie, wystarczy poprzebijac jakimś ostrym narzędziem (nożem, nozyczkami) kilka, kilkanascie dziurek i powkładać do nich malutkie gałązki świerku lub jodły - krótsze u gory butelki, dluzsze na dole. Butelke pomiedzy galazkami owijamy zieloną bibułką. Na gałązki zawieszamy małe banieczki. Śliczna, pachnąca choinka gotowa !
Beti (4 grudnia 2013 21:05)
Pojemniki jako etui na...
Jako osoba dziergająca na drutach puste pojemniki po żelach, które w tak poetycki sposób zachwalacie, zasługują na drugie życie w postaci etui na cudowne motki rodem z Urugwaju i Ameryki, które to nie dość, że są w stu procentach naturalne, to jeszcze ręcznie farbowane. Mój projekt jest prosty: mały moteczek do środka, a koniec wełny przepuścić przez dziurkę, przez którą wylewamy żel, motek się nie plącze pod nogami, a dodatkowo nawet wymyty pojemnik napewno nasyci naszą wełenkę cudownym zapachem! Tak więc sięgajmy po druty, no i żel
zanka88 (4 grudnia 2013 20:29)
:)
Odklejamy wzorzyste naklejki i na samej górze robimy cienkie nacięcie nożem, w kóre można włożyć kartke, na której piszemy wiadomość dla reszty domownikóe, którzy jeszcze śpią. Wiadomość na pewwno będzie zauważona i taki ciekawy stojak można postawić w każdym wybranym miejscu :)
ewa (4 grudnia 2013 20:26)
:)
Jako prawdziwa wędrowniczka z żelu Orginal Source, chętnie zrobiłabym bidon. Bowiem nieodłącznym elementme podróży tych małych i dużych. A jego fantazyjny i desingierski  kształm nacieszył by oko.
. (4 grudnia 2013 20:23)
.
.
emilia (4 grudnia 2013 20:22)
recycling
Moja 6 letnia córka gdy zobaczyła te butelki od razu stwierdziła, że fajna byłaby z nich rakieta. Wystarczy tylko przykleić "skrzydełka" i szuuuuu do nieba może lecieć . A ponieważ kształtem przypominają choinkę może by ponacinać je i powsadzać zielone kawałki np. kartonika tak żeby utworzyły gałązki i choinka gotowa!
roki500 (4 grudnia 2013 20:19)
Dobre pomysły.

Buteleczki w których znajduje się żel pod prysznic ORIGINAL    SOURCE są    estetyczne i bardzo kolorowe, myślę, że po zużyciu już żelu służyły by mi jako dozownik płynu do naczyń. Natomiast gdyby już uroda ich zniknęła wykorzystane byłyby przez moją córkę do zrobienia wazonika lub doniczki na kwiatki , jest ona  zapaloną fanką ozdabiania różnego rodzaju przedmiotów metodą decupage. Jadąc pociągiem   do kochanej babci, zrobiła bym użytek z butelki i schowała do niej grubszą gotówkę  (oczywiście ze strachu przed kradzieżą, choć do końca nie jestem do tego pomysłu przekonana,  bo tak fajnie wyglądająca    butelka  mogłaby bardzo łatwo paść łupem złodziejaszka). No i coś praktycznego na koniec, butelka jako szczelna sakiewka na drobiazgi,  których nie można zostawić na kocyku idąc  kąpać się w  morzu.

Klaudia (4 grudnia 2013 19:58)
Kwiatuszki w pachnących doniczkach

Ja ???  

Gdybym dużo pustych buteleczek po żelu Original Source miała

Na połowy bym je porozcinała

Następnie pięknej ziemi bym do nich włożyła

I swoje kolorowe kwiatuszki w pachnących doniczkach posadziła  

testuje-rekomenduje (4 grudnia 2013 19:51)
testuje-rekomenduje
 Ja to bym zrobiła z tego jakiegoś małego człowieczka :D Na górze otworek na głowę, dorobić rączki. Dziewczyna w sukience jak się patrzy :D
Marcin (4 grudnia 2013 19:25)
wyobraźnia bez granic
Witam,

Moje propozycje przedstwię w postaci listy:
1.Ozdobę, łańcuch - przekłuwając w środku i wieszając jeden obok drugiego w odstępach po 10-15cm
2.Zabawkę - rakietę.
3.wazon na kwiatek
4.Słońce-ozdobę, robiąc z żeli promienie.
5. Zapach do łazienki, kolorowa butelka i fajny kształt - wystarczy nalac okelju zapachowego i zrobic otworki
6. Pacynki dla dzieci - idealne na kolorowy teatrzyk
7. sciane 3d w pokoju - tnąc butelki w zdłuż ich szerokości i przyklejając do ściany. Niech moc kolorów będzie z Wami!
8. Zółtą łódź podwodną - jeszcze nie wiem jak, ale idealnie patryłoby się na nią słuchając Yellow Submarine
9. Pojemnik na drobną biżuterię. Gdybym mógł miec wszystkie zgubione pierścionki świata byłbym miliarderem!
10. Pojemnik na noże i widelce wieszany na ścianie - masz małą kuchnię, a Twój facet lubi się wykazac wyobraznia? Nie czekajcie, róbcie ;)

pozdrawiam!

marcinr19@o2.pl
Famii (4 grudnia 2013 19:11)
Zasilanie
Bardzo dobrą opcją jest zrobienie alernatywnego zasilania do lapmek choinkowych.
Substancja zasilająca jest płynna więc buteleczka po żelu będzie idealna (taka ilość wystarczy do utrzymania hodowli pomidorków afrykańskich, także lampki spokojnie pociągnie).
Nie mogę niestety podać sposobu wykonania (zgłoszone do patentu, czeka na pozwolenie PKP, MSWiA, PCK, FBI i innych ważnych organizacji ), ale składniki wam podam :)
Trzeba posiadać 3 brambory (nie jakieś pyry, kartofle czy ziemniaki tylko brambory - bo nie wyjdzie ), dodatkowo pół metra ćwiercalowego lekko szturchanego kabla z amelinium, dalej 3/4 i półtora (byle nie cały tor bo pociąg się spóźni). Do smaku sól i pieprz, bułka tarta do obtoczenia. Musicie też mieć bulbulator z przyczłapem i 4 stabilne wichajstry - bez tego to wam ew. placki ziemniaczane wyjdą ( najlepsze jak sie wkroji trochę cebulki ). Jak już to ogarniecie to przyda się jeszcze puste opakowanie po żelu ( może być po czekoladowym - mi w takim 3 dni trzyma) i trzeba iść do majstra Zdzisia i pożyczyć troche sztumu ( sztum majster kupił za kartki na PeGeRze i sporo mu zostało to się chętnie dzieli ). I to wystarczy żeby zrobić oryginalne zasilanie :) Można też wazonik do kwiatka zrobić, ale to jak by wam nie wyszło z tym zasilaniem - bo szkoda butelkę wywalić.:) 
Emileczka (4 grudnia 2013 19:01)
:)
Moim pomysłem na wykorzystanie pustej butelki po żelu Orginal Saurce jest zrobienie z niej pojemnika, w którym przechowyywać będziemy pamiątki z egzotycznych podróży, butelka pięknie pachnie długo po wykorzystaniu więc zapach będzie kojarzył się nam z wyjazdami w dalekie krainy. Myślę, że możnaby wrzucić tam kamyczek z karzdego odwiedzonego miejsca, który by je w jakiś sposób zcharakteryzował. :)
Rubia (4 grudnia 2013 18:54)
Skarbonka!
Z pustej butelki zrobiłabym skarbonkę, a za uzbierane pieniądze kupowałabym jeszcze więcej żelu :)
Wojtek (4 grudnia 2013 18:17)
lampka nocka
Puste pudeła + żarówka = ciekawa i kreatyna lampka nocka.


agutek (4 grudnia 2013 17:57)
butelki po żelu-drugie życie:)
Moja wypowiedź pewnei nei bedzie zbyt oryginalna, ale moje dziecko w kąpieli uwielbia się bawić wszelkimi buteleczkami, wlewa , wylewa, napęłnia, opróznia, sika itp. Zabawy jest mnóstwo za ZERO złotych! W dodatku buteleczki po  żelu pod prysznic Original Source długo pachną, więc dzieciak uwiebia sięnimi bawić.A cóżmoze być cenniejszego niż uśmiech dzieciaka?
mateusz25 (4 grudnia 2013 17:17)
żel
ja bym zrobił z tego lejek zeby cos pszelac do innych butelek
M (4 grudnia 2013 16:35)
Seksowny, egzotyczny prezent
Przerobiłbym puste opakowania na bikini dla sowjej dziewczyny!
Ewelina (4 grudnia 2013 16:33)
Butle - konkurs
A ja zakręciłabym butelką i pocałowała kogoś zgodnie z kierunkiem zatrzymania się jej ;-))

A z okazji zbliżających się świąt zrobiłabym z nich piękne pudełka prezentowe co by nieco pomóc Mikołajowi :-)
KarolinaS (4 grudnia 2013 16:04)
Konkurs-odpowiedź
 Dzięki swojemu zakończeniu pojemnik po żelu świetnie nadaje się do tworzenia fantazyjnych naleśników! Wlewamy ciasto do środka i przez dziurkę wylewamy na patelnię ślad przyszłego wzoru. Mozna zrobić misia, myszkę, kwiatka. Co tylko fantazja podsunie :D
Szoli (4 grudnia 2013 16:02)
<3
W pustej buteleczce można trzymać pędzelki do makijażu!!! Wystarczyłoby zrobić z zakrętki podstawkę, a gwint odciąć żeby zrobić miejsce na nasze akcesoria do makijażu!! Buteleczki są tak kolorowe i wesołe, że jako przybornik każdej Pani, byłyby też świetną ozdobą czy to włazience, czy w pokoju. Czego dusza zapragnie!!
Przemek (4 grudnia 2013 15:56)
Makieta
Pustą butelkę można zastosować jako element makiety do gier - np. jakaś budwla, komin albo monument - oczywiście po uprzednim jej pomalowaniu :)
nikola (4 grudnia 2013 15:55)
:)
Zrobiłabym grzechotkę wypełniająć to jakimiś kuleczkami i wygrywałabym co mi w duszy gra :) 
doominikaa (4 grudnia 2013 15:52)
dla każdego coś miłego
Dla dziecka jest to świetna zabawka do kąpieli. Wlewanie i naciskanie na butele aż woda tryśnie. Uśmiech dziecka murowany, odciąga uwagę od wycia włosów. Natomiast dla mam idealnie sprawdzi się postawiona dnem do dołu jako stojak na branzoletki lub wisiorki i teraz napewno się nie zgubią :)
darey (4 grudnia 2013 15:45)
skuterodbój/ etc.
1. Safety first! Z pustych opakowań  po tych doskonałych kosmetykach wykonałbym odbijacze do skutera mojej dziewczyny. Po zdjęciu etykiet, wystarczyłoby cały skuter obkleić mocno taśmą bezbarwną, pod którą umieszczone zostałyby opakowania, jedno przy drugim. Skuter zyskałby nowy, kolorowy, ciekawy wygląd, a przy okazji bezpieczeństwo xałości jego elementów i oraz mojej dziewczyny wzrozsłyby niepomiernie. Szczególnie w sytuacjach parkingowych, kiedy moja dziewczyna najczęściej po przybyciu na miejsce wykonuje minimum działań absorbujących jej uwagę, to znaczy wyłącza kluczyk w stacyjce i chowa w torebce, a skuter rzuca w tym miejscu gdzie stoi. Nie ma podobno siły ciągnąć go na nóżkach, a kiedy wraca zawsze znajdzie jakiegoś frajera, który jej go podniesie, a kolejny frajer czyli ja wymieniam na okrągło, lusterka, blłotniki, owiewki, osłony, kierunkowskazy, etc.. Podobnie jest w czasie jazdy, bo nie ma zbyt wąskich przejazdów, tylko skuter jest za szeroki... A gdyby nasypać do pojemników piasku przed oklejeniem skutera, to jego cięzar by wzrósł, czyli moja dziewczyna jeździłaby wolniej czyli bezpieczniej, a poza tym możnaby go używać jako kuloodpornej osłony. 

2. Z dużej ilości opakowań po pachnących żelach pod prysznic Original Source wykonałbym poważnych rozmiarów tratwę z trzypokojowym domkiem i garażem na skuter mojej dziewczyny i popłynęlibyśmy Wisłą od źródeł do morza po drodze wzbudzając zrozumiały zachwyt i entuzjazm gapiów. Utrzymywalibyśmy się po drodze ze sprzedaży lisarskich pamiątek wykonanych z opakowań po żelu, a także wymiany na dobra doczesne takie jak bimber, baterie do wibratora, żelowe gumisie, sojowe mleko, kubańskie cygara i inne niezbędne towary.

anituska (4 grudnia 2013 15:31)
zabaweczki
Nie ma dla dziecka lepszej zabawy niz odkrecanie i zakrecanie butelek. Wszystkie puste butelki u Nas w domu wykorzystywane sa do najprzyjemniejszej i najlepszej zabawy naszej pociechy. Im opakowanie bardziej kolorowy i w oryginalnym opakowaniu tym bardziej zwraca uwage dziecka. Mama wykorzysta zawartość opakowania i będzie szcześliwa a nastepnie po zużyciu ucieszy sie maluch :)
annnnulka (4 grudnia 2013 15:26)
choineczka
 Można zrobić z niej choineczkę świąteczną. Owinąć zieloną bibułą i łańcuszkiem perełkowych koralików. Proste, tanie, rękodzieło :) 
Paulla (4 grudnia 2013 15:16)
Pomysł :D
Według większości osób to tylko zwykłą pusta butelka ale nie dla mnie ! To wspaniała plastikowa butelka która może zyskać nowe życe 
Pomysł 1 W butelce robi wszędzie dziurki takie nie zbyt duże zakładamy na końcówkę węża ogordowego troszkę taśmy klejącej i już ! Mamy zraszacz do trawy :D Po mimo że teraz jest już zimno ale ten pomysł może też się nadać na zimowy wieczór :) Wieczorem odkręcasz wodę i przez małę dziurki w naszym opakowaniu wytryskują kropeli wody o wspaniały zapachu który został w naszej butelce po żelu :) Rano zakręcamy wodę a nasze dzieci mają wspaniałą ślizgawkę 
Pomysł 2 może mało oryginalny ale bardzo praktyczny puste opakowanie ... Hmm.... odcinamy górę z pudełka troszkę zstążek papieru kolorowego kleju i co najważniejsze kreatywności i mamy piękny pojemnik na biórko !
Pomysł 3 może podobny do drugiego ale troszkę bardziej skomplikowany puste pudełko i nożyczki troszkę papieru i mamy cudo   Odcinamy kawałęk pudełka z przodu z tej strony gdzie pudełko jest zwęzane, przód odcinamu a z tyłó wycinamy otwór troszkę papieru wycinamy oczka i buzie przyklejamy i co nam wyszło ? Piękne wiszące pudełeczko z minką na różnego rodzaju drobiazki
Pomysł 4 Zdażyło wam się nie raz pewnie myś podłoge .... mi zawsze przy tej czynności towarzyszył jeden problem ... jak wlać wodę do wiaderka które się nie mieści w umywalce ... Nic prostrzego ! wystarczy nam puste pudełko po naszym żelu nożyczki i już ! Przecinamy pudełko przez pół w pionie wiaderko kładziemy na podłodze przed umywalką odkręcamy wodę i przykładamy nasze pudełko woda niczym po zjeżdzalni spłunie prosto do naszego wiaderka
Pomysł 5 To już razcej podsunięcie pomysłu do filrmy Original Source co wy na to aby w kądym mieście lub w drogerii zrobić duże pudła do których użytkowinuczki żeli wrzucały by puste opakowania. W ten sposób pomogliyśmy naturze w recyclingu i firmie original source bo nie musisła by tworzyć nowych opakowań a jesli to jest zły pomysł to może zrobić maszyny takie jak z mlekiem mamy pierwszy żeli kupujemy żużyłyśmy go już a więc idziemy do maszyny wkładamy pieniądze ( tyle samo co za żel ) i nalewamy sobie do starej butelki Mam nadzieję że te pomysły wam się podobają i może uda mi się wygrać żele z mojej ulubionej firmy a nastęcnie butelki przeznaczyć do recyclinku Z góry przepraszam za mnóstwo blędów

 
sylwia (4 grudnia 2013 15:07)
komentarz
 Ja zostawiłabym ta designerską butelke w spokoju z odrobiną zelu kiedy juz się kończy,poczekałabym do kwietnia na śmingus dyngus.Kilka dni wcześniej dolałabym wody zeby pięknie pachniała i oblewałabym domowników do woli,dosyć ze tradycji stało by sie zadość to jeszcze pięknie by pachnielioni i w cały domu.
justysszl (4 grudnia 2013 14:47)
WERSJA ŚWIATECZNA
Kształt butelki żelu pod prysznic Original Source przypomina mi choinkę. Pustą butelkę wykorzystałabym jako podstawa do zrobienia właśnie choinki. Do butelki poprzyklejałabym w koło, kilka warstw od dołu ku górze piórka, które można zakupić w różnych kolorach. Jako szpic choinki byłaby gwiazda, którą wycięłabym z brokatowej gumy zamszowej, która też jest dostępna w różnych kolorach. WESOŁYCH ŚWIĄT :)
Ewelina (4 grudnia 2013 14:46)
Odpowiedź konkursowa
Miałam już żel Wasz żel w takim opakowaniu i zrobiłam z niego podpórkę na zdjęcia ;) Wystarczy ładnie obkleić opakowanie, i zdjęcie z tyłu posmarować klejem i przykleić do opakowania po żelu. Fajnie stoi i  jest stabilne ;)
Iwona (4 grudnia 2013 14:32)
wszystko:)
 Z pustego opakowania można zrobić bazena świątecznego mikołaja(reszta to obklejanie malowanie i klejenie), można zrobić doniczkę na szczypiorek(zrobićpare dziurek i dac ziemie i troche gąbki ogrodniczej i gotowe), z samej nakretki możnazrobićformędo ciasteczek (nie tylko do ciasteczek ale i pierogów jak sięniechce nożem ciąć), można zrobićschowek na drobne pieniążki albo i grube (schowek przed mężemków -i dzieckiem i mówićże brak kasy - bo kto zagląda do pustych opakowań;)), co jeszcze mmm....zrobić zwykłą dekorację ładnie pooklejaćpomalować farbąfuorescencyjnąi postawić na szafie bedzie w nocy świecic taka lampka (fajne jak sięma dzieci), można schowaćteż i przelewać inne żele, ale najfajniejsze jest to że jak się chce to można wszystko zrobić nawet pociag do przedszkola na zadanie domowe;)
Klaudia (4 grudnia 2013 13:47)
ODPOWIEDŹ KONKURSOWA!!!!!!!!!!
Witam Serdecznie Więc Powiem tak : butelki świetnie nadają się do ponownego użytku np. kupuję różnego rodzaju płyny, środki  do czyszczenia, mycia łazienki (czy różnych pomieszczeń) i niektóre z nich mają niewygodne w użyciu butelki : nie chcą stać po jednorazowym użyciu, niszczą się, wgniatają, źle  wyciskają płyn, więc dlatego dla własnej wygody można różnego rodzaju płyny (  czyszczące,mydła w płynie, żele pod prysznic itp. ) przelewać do  butelek ORIGINAL  SOURCE i kłopot z głowy . Nie dość, że ładnie wyglądają to są bardzo wygodne w użytkowaniu. Z takich butelek można zrobić wszystko!!! wiele koleżanek z forum zabrało mi pomysły hehe więc może tak świętecznie podpowiem , że po pokombinowaniu można zrobić niezłe ozdoby świąteczne a w szczególności w towarzystwie małych szkrabów (dzieci) , które poradzą sobie z pomysłem jak taką butelkę ozdobić tylko wystarczy nasunąć im pomysł   np. ściągnąć naklejki z butelki i pomalować kolorowo  świątecznie farbami , można też użyć kleju i poprzyklejać różne wycinki z papieru czy nawet rodzinne zdjęcie i użyć takiej buteleczki jako ozdoby na choince czy nawet żeby postawić w dowolne miejsce. Taka butelka na pewno świetnie i oryginalnie wygląda bo przecież rzeczy wykonane własnoręcznie mają najwięcej wartości . Uff spisałam się może któryś z jurorów konkursu przeczyta   bardzo bym tego chciała bardzoo dostać taki prezent na święta to szczęście i marzenie  Pozdrawiam Serdecznie i Życzę     WESOŁYCH ŚWIAT WSZYSTKIM!!!!!!!
Olga (4 grudnia 2013 13:40)
Wazonik na kwiatki lub wlac ponownie żel
Z pustego opakowania po zelu można zrobić piękny wazonik na kwiatki wystarczy odciać góre ponalapiac jakies wzorki lub wycinankami do okoła lub guziczkami ozdobic a i mozna z takiego opakowania poprostu wlac koncentrat  w zelu i bedzie równiez zel by nie wyrzucac pojemnika
Gabrysia (4 grudnia 2013 13:38)
Napoje
 Ja zrobiłabym sobie w super "drinka". :) Trochę alkoholu, owoce mrożone, kostki lodu (rozdrobnione) + soczek jabłkowy. :) (no i oczywiście słomka, z parasolką) :)
A na zimniejsze dni, gorącą czekoladę! :) Rozpuścić czekoladę w misce, dodać mleka wszystko przelać do pustego opakowania + słomka = pychota! :) Pamiętajcie o umyciu opakowania przed przygotowaniem napoi!! :) 
oriental (4 grudnia 2013 13:23)
,,Coś z nieczego"
To,że cztery pory roku mamy, to wszyscy doskonale wiemy,
ale jak wykorzystać puste butelki po żelu Source? Zaraz się dowiemy!

Wiosna ,jak to wiosna to pora niezwykle radosna,
to wiosną rozwija się niezwykle sfera miłosna,
ukochany na pewno niejednym kwiatkiem mnie wiosną obdaruje,
więc ja z pustego opakowania po żelu śliczny wazonik  do kwiatka wyczaruję,
techniką decoupage i klejem nieco przy tworzeniu wazonika  się wspomogę,
lecz jakie cudo na stoliku nocnym będzie potem stało ! ja nie mogę!!!

A latem opakowania po żelu na plaży wykorzystam , 
z ich wewnętrznych skrytek chetnie  skorzystam,
pierścionki,kolczyki i wisiorki drogie w takim opakowaniu  bezpieczne  będą,
myślę,że  złodzieje  w żelu złota szukać chyba  nie będą! 
Dobra to skrytka na ozdoby moje będzię, mam nadzieję tylko,że złodziej na żel  ochoty mieć nie będzię!
 
Jesień, nasza polska jesień..wszystko byłoby super gdyby nie pusta kieszeń...
dzieci na zabawki codzienne naciągać mnie chcą i z moją pustą kieszenią się nie liczą,
zatem głowę swą do myślenia poruszam jesienią- czary-mary, hokus-pokus...
tu mam wyczarowany z pustego opakowania  porsche ,a tu nowoczesny autobus,
naklejkami pojazdy dzieciom ozdabjam, koła z koreczków metalowych po soczku ulubionym dorabiam,
i tak oto wspaniałe zabawki zupełnie za darmo w mig oka mamy, a my mamy teraz sobie tylko odpoczywamy ,na nasze pociechy jednym okiem tylko spoglądamy i ich wyjątkoą zabawę podziwiamy....

Zima to urocza pora roku, co w grudniu się zaczyna i do mojej kreatywności się przyczynia,
z pustych opakowań po żelu różne choinki wyczarowuję i rodzinę nimi obdarowuję,
puste opakowania szyszkami modrzewiowymi starannie oklejam,
z dołu aż po samą górę szyszki w wolne miejsca dokładnie  przyklejam,
potem sprayem specjalnym srebrnym lub złotym wszystko spryskuję,
i tak oto prawdziwe cudeńko własnymi rączkami wyczarowuję,
Gdy zaś  na  ekologiczną choinkę ochotę mam, to puste pudełko po żelu sznurkiem szarym ściśle  oklejam i kolorowe guziki na koniec do niego przyklejam i  tak oto kolejne cudo mam.
Gdy czasem  wolnym dysponuję, to jeszcze z opakowań po żelu  różne mikołaje wyczarowuję, 
filc czerwony i biały  w tym celu stosuję ,głowę z gazet ładnie uformuję , potem farbą pomaluję , ładnie wszystko zaprojektuję i dosłownie w sekundzie jednej  Świętego Mikołaja wyczarowuję, jeśli tylko pustymi opakowaniami w ilości odpowiedniej dysponuję......
lubię zrobić takie,,coś z nieczego", takie małe ,a cieszy oko każdego.. i dużego i małego!


 

 


 
kerocna (4 grudnia 2013 13:04)
Stojak na kolczyki :)
Z pustego opakowania zrobiłabym stojak na kolczyki. Wystarczy przebić pudełko w kilku miejscach i otrzymamy miejsce na elegancko wiszące kolczyki do pary, a nie tak jak do tej pory zmieszane jak w kotle bigosu. :)
greatlady21@gmail.com (4 grudnia 2013 12:58)
podlewaczka do kwiatów
Można zasotować jako podlewaczkę do kwiatów na dwa sposoby. Pierwszy to zamonować rurkę która będzie wprowadzona do wody, a drugi to pustą butelkę podziurawić w wielu miejsach i wsadzioć do ziemi. Nalać do tego wody i będzie to świetny sposób podlewania kwiatów np podczas dłuższego wyjazu:)))
angelisia018 (4 grudnia 2013 12:52)
Original Source
Jak wykorzystam Original Source pustą butelkę?,
Zrobię z niej wycinając literki,słowną gierkę,
Albo piórnik na biurko dla pociechy mojej,
Lub też doniczkę na kwiatka według inencji twórczej mojej,
A może do butelki wsadzę śrubki i gwoździki,
I zrobię tacie porządek w szafce z tym wszystkim?
A może stworze oryginalną grzechotkę?
Hmm dokleuję uszy i zrobię plastikową maskotkę,
Wrzucę do środka troszke pieniędzy,
I zrobię dla malucha instrument dziecięcy,
Przeciągnę przez butelkę kolorową niteczkę,
I zrobię niepowtarzalną ozdobę na swoją choineczkę.
Mam jeszcze masę pomysłów w głowie,
Kto wie może z czasem każdy z Was sie o nich dowie?

Ciekawska Magdalena (4 grudnia 2013 12:43)
:)
Te butelki tak fajnie stoją, że można z nich zrobić kolorowe i soczyste wazony do kwiatków.
malutka9944 (4 grudnia 2013 12:35)
pudełko na spinki
zrobiłabym z tej buteleczki pudełeczko na spinki mojej córeczki

Rita Sowińska (4 grudnia 2013 12:34)
żel
biorąc pod uwagę niesamowite kształty butelek, zaryzykowałabym zrobbienie z nich aniołków. Bibuła,włóczka,wata ,piórka i cudna ozdoba świąteczna :) A pamiatka na całe życie!!!
paula (4 grudnia 2013 12:24)
Zel
 w  naszej szkole takie właśnie buteli przeznaczane są na pięniążki 
karolinasowa (4 grudnia 2013 12:16)
nierutynowa mieszanka
 Co zrobić, aby "energicznie" butelki nie stracily na niepowtarzalności i wdzięku? Osobiście używam ich jako... mieszalników do farb akrylowych i tych przeznaczonych do tkanin. Zajmuję się tworzeniem wzorów i motywów na koszulkach, wszystko robię ręcznie, każda bluzka jest oryginalna i niepowtarzalna, dokładnie tak, jak zapachy OS.
Dzieki wygodnemu kształtowi butelki, mieszanie oraz dozowanie farb staje się prostsze, przezroczyste opakowanie oddaje 100% oryginalniści koloru farby a etykiety stają się inspiracją do tworzenia nowych, energicznych i nietutynowych wzorów. Podusmowując:
butelki po Oryginal Source w połaczeniu z tkaninami i farbami to istna mieszanka wybuchowa (co nie zmienia faktu, ze bardzo praktyczna!) 
Magdalena Uroda (4 grudnia 2013 12:09)
konkurs
Po pustej butelce można zrobić instrument muzyczny ( i tak właśnie zrobiła moja córa na lekcję muzyki ). Wsypujemy jakieś fajne koraliki lub piasek i gotowe :-D. Druga opcja to postawić butelkę w widocznym miejscu aby nie zapomnieć kupnie następnego żelu...gdy ten się skończy.
aga (4 grudnia 2013 11:53)
;p
moje dziecko jest najlepszym testerem butelek po żelach do kąpieli, znajduje im takie zastosowania o których ja nie miałam pojęcia :) Jak się okazuje pusta butelka może służyć jako zabawka, może służyć jako "psikawka" a nawet jako pojemnik do przenoszenia wody, dzięki któremu może oblać całe mieszkanie.
ladyfoe (4 grudnia 2013 11:41)
konkurs konkurs :)
Zostało Ci w łazience kilka piojemników po ulubionym żelu? Wykorzystaj jeszcze wiecej zatem żeli Original Source! Zrób coś hipsterskiego! Coś kreatywnego? Coś do swojego pokoju! Coś dla środowiska! ścinami obie końców ki kilkunastu pojemników po zuzytym żelu. Ściagamy naklejki. Sklejamy MOCNYM klejem albo jeszcze lepiej zszywkami połączyc w kule. W środek zamonkować żarówke o dużej mocy i hop pod sufit! Będzie świecić na kolorowo, rozweselać zimowe noce pięknym światłem malinowym, kokosowym i mandarynkowym!!!
Kamila (4 grudnia 2013 11:41)
żele
 Odciąć końcówkę i wykorzystać jako wazonik na kwiatki :), albo nalać wody i używać butelki jako cięzarki do cwiczeń :)
Jagoda (4 grudnia 2013 11:29)
Pojemniczek na telefon
Wielu z nas chyba ma problem z tym, gdzie położyć telefon podczas ładowania, szczególnie gdy kabelek jest zbyt krótki. Jest na to bardzo łatwy sposób, wystarczy przeciąć na butelkę żelu pod prysznic Original Source (zostawiając z jednej strony dluzsza część na powieszenie z dziurką wielkości kontaktu), ozdobić w dowolny sposób, na przykład farbą, okleić papierem ozdobnym bądź kolorowym - tutaj dowolność nie ma granic, każdy może zrobić co tylko zechce. Następnie należy przystawić buteleczkę do kontaktu tam, gdzie zrobiliśmy wcześniej dziurkę i przez tę dziurkę wsadzić ładowarkę do kontaktu. Dzięki temu mamy bardzo prosty i efektowny pojemniczek na telefon, który można w każdej chwili zdjąć:)
Grzegorz (4 grudnia 2013 11:28)
Świeczniki
 Ja z nich robię świeczniki i świetnie się spisują :D Dodaję też trochę żelu do stopiownych świeczek, kiedy produkuję takie 'domowej roboty', świetny zapach! :)
owocowa (4 grudnia 2013 11:21)
przybornik na długopisy i kredki dla dzieci
 ATRAKCYJNY I KOLOROWY PRZYBORNIK NA DŁUGOPISY I KREDKI DLA DZIECI, MOCOWANY DO ŚCIANY. ŁADNY, KOLOROWY  I PRAKTYCZNY.  WYKONANIE PROSTE, OBCINAMY WIEKO , PRZYKLEJAMY  KOLOROWE OCZKA  I UŚMIECHY.  MOCUJEMY DO ŚCIANY NA TAŚMĘ SAMOPRZYLEPNĄ.
kinia5616 (4 grudnia 2013 11:04)
buteleczki do użycia
 
no to z pustej buleleczki moża : 
gdy ją rzetniemy mozemy zakleić paierem żeby wyglądało lepiej w włożyć do stroika na świeta 
włożyć do tego kwiatki jako wazonik 
uzyć dla dzicie jako skarbonka 
i wiele innych pomysłów
  
Dorotka (4 grudnia 2013 10:26)
...
Pustą butelkę żelu pod prysznic Original Source można wykorzystać w święta.
Zatem dokleić do niej kilka elementów w kształtnie gałązek wykonanych z papieru (dla bardziej zaawansowanych) lub trójkątów prostokątnych
po toby stworzyć ozdobę-choinkę na kominek i nie tylko. Mniej więcej taką: http://recenzje-kosmetyczne.blog.pl/?attachment_id=556  którą stworzyłam na potrzeby konkursu w paint i wrzuciłam na swojego bloga=)
Oktawia (4 grudnia 2013 10:22)
:)
Pustą butelkę po żelu wykorzystałabym jako psikawkę do moich dzieci na Śmingusa Dyngusa udekorowaną za pomocą techniki decoupage:)
inga (4 grudnia 2013 10:21)
Eco organizery
 Zbieram puste opakowania po żelach. Następnie jak uzbieram ich ok. 6 sztuk to je przecinam w połowie, dolne cześci przyklejam do siebie a następnie ładnie ozdabiam papierem papierem. W ten sposób otrzymuje organizer za niewielkie pieniądze, który robimy sobie same. Więc możemy go ozdobić jak tylko się nam podoba, satysfakcja gwarantowana. Przeważnie robie takie organizery na kosmetyki lub do przechowywania stopek. Polecam !!
Weronika (4 grudnia 2013 10:12)
Żele
Jeżeli chodzi o puste butelki to wykorzystuję je w ten sposób ze daję mojej córci do zabwy, bo ona uwielbia bawić się w sklep i puste kosmetyki daje jej. Pozatym puste można wykorzystać jako ozdoby wykorzystując rózne rzeczy do ozdabiania.
natalia77 (4 grudnia 2013 09:43)
ozdoby na choinkę
Odcinam dolną część butelki, wykonuję na samej górze otwór, przeciągam nitkę np. z orzechem, maluję farbami wierzch i w ten sposób powstała piękna bombka choinkowa. Pozostały materiał przecinam na drobne kawałki, także je dziurawiąc na samym środku, ponownie przeciągam nitkę przez otwór. Na zminę nawlekam uzyskany kawałek z orzechem włoskim i do kompletu uyskałam łańcuch choinkowy. Z nakrętek robię podstawki do świezek, oczywiście uzupełniając całość i ozdabiając orzechami. W ten sposób jestem posiadaczką niezykle oryginalnych, kolorowych i ekologicznych osdób świątecznych.
magdalenakrol (4 grudnia 2013 09:36)
Original source of joy
Do zakręconej pustej butelki po żelu powrzucała bym klocki. Jako dziecko bawiłam się taką butelką bez przerwy hałasując. Jak wspomina mama, ciężko im było wytrzymać,ale widzieli moją radochę,to jakoś dawali radę. W ten sam sposób wykorzystałabym butelkę po żelu, robiąc zabawkę dla swoich dzieci, które przy okazji rozkręcania i wrzucania do niej klocków uczą się koordynacji ruchowej


Magda (4 grudnia 2013 09:30)
Choinka
W związku ze zbliżającymi się świętami z pustej butelki po żelu można zrobić choinkę. Wystarczy tylko za pomocą taśmy dwustronnej albo odpowiedniego kleju obkleić ją bibułą, surowym makaronem,  kolorowym papierem albo watą. Zyskujemy w ten sposób śliczną, kreatywną ozdobę na stół wigilijny albo do pokoju i nic się nie marnuje :)
Joanna Mitrofaniuk (4 grudnia 2013 09:29)
Pojemniki dla dzieci
Ja z pustych butelek robię pojemniki dla dzieciaków na ich skarby. Wystarczy odciąć górę, przykleić na obciętą butelkę oczy, zęby, czy np śmieszne wzory, z obcjętej części można wyciąć ręce lub ogon i całość umocować do mebli lub po prosru postawić. Takim sposobem mamy tanim a prawie żadnym kosztem świetny pojemink dla dziecka a także wspaniałą zabawę z dzieciakami podczas tworzenia takich pojemników.
ANIA (4 grudnia 2013 08:46)
POMYSŁ NA ZABAWĘ
Z PUSTYCH BUTELEK PO ŻELACH MOŻNA ZROBIĆ KRĘGLE DLA DZIECI :D EWENTUALNIE JAK JUŻ ZBIORĘ ICH WYSTARCZAJĄCO DUŻO TO ZROBIMY Z BUTELEK PŁYWAJĄCY STATEK :)
Marysia (4 grudnia 2013 08:40)
Doniczka

Z pustej butelki po Originqal Source zrobiłabym doniczkę na młode pędy i duże pestki egoztycznych drzew wypuszczające korzenie. Już tłumaczę dla niewtajemniczonych domowych ogrodników, kojarzycie sytuacje jak zjadacie jakiś egzotyczny owoc np. avokado, lub mango i zostaje wam wielka pestka? Znacie to? Ja nie jestem w stanie wyrzucić tej superpestki do kosza więc odcinam górę butelki original source, dokładnie myję i wyparzam, nalewam tam wody i umieszczam pestkę. Kiedy z pestki zaczną wychodzić kiełki i zadomowią się na ściankach butelki, nie muszę ich odrywać i wylewać wody tylko spuszczę ją dołem i naleję świerzej ;)

Anna (4 grudnia 2013 08:27)
:)
 elu wykorzystałabym do zrobienia ozdoby choinkowej bądź małej choinki - wystarczy zielona wstążak, małe cekinki i szpilki troche kleju i ozdoba gotowa
Judyta (4 grudnia 2013 08:16)
odp. konkursowa
Pustą butelkę po żelu Original Source wykorzystałabym do zrobienia z niej łóżka wodnego. Innowacyjność, funkcjonalność, gospodarność i przyjemność erotyczna gwarantowane!
romekj23@op.pl (4 grudnia 2013 08:05)
Konkurs
Puste opakowania po żelu wykorzystałbym jako kliny do samochodu, które niezbędne są do zabezpieczenia podczas wymiany uszkodzonego koła!
Melu (4 grudnia 2013 07:45)
Wykorzystanie butelki?
Ciągle mi mało opakowań. Nie znoszę wyrzucać rzeczy bez uprzedniego ich wykorzystania do maksimum możliwości. Obecnie jestem na etapie przenoszenia ogródka do kuchni, minusowe temperatury i zblizająca się zima zmroziły do reszty pozostałości moich ziół i sadzonek. A więc do dzieła! Opakowania Original Source idealnie nadają się do przycięcia od góry, napchania ich ziemią i hodowania małych sadzonek oregano, majeranku czy lubczyku i bazylii zanim się nie przyjmą i nie będą gotowe na większę donice :-) A jeśli ładnie obklei się je resztkami materiałów z zużytych ubrań nienadających już kompletnie do niczego, wyjdzie nam przepiękna patchworkowa mozaika, która upiększy nasze okna na zimę :-)
marcellka (4 grudnia 2013 07:42)
Konkurs Wygraj naturalnie pachnące żele pod prysznic Original Source
Puste butelki po żelach wykorzystałabym jako przyborniki,ktore ustawiłabym córce na biórku. Jej pokój pomalowany jest na biało,mebelki również są w tym kolorze. Obecnie jestem na etapie szukania kolorowych dodatków,by ożywić to wnętrze. Opakowanie po żelach byłyby idealne i przydatne.
AngelaS77 (4 grudnia 2013 06:13)
puste butelki
 Pusta butelka to u mnie świetna zabawka,właśnie tak.Mam małą dzidzię która nie wiem czemu kocha bawić się pustymi butelkami,a konkretnie w kąpieli.Nalewa do nich wody i udaje że się myje .Ostatecznie raz na miesiąc robię selekcje w łazience-po kryjomu oczywiście bo przez rok mogło by być tak że nie było by się gdzie kąpać.
betina18 (4 grudnia 2013 05:37)
:p
A ja z pustych bytelek zrobiła bym CHOINKĘ tak żeby było pod klimat.Mają dobry kształt i było by ekologicznie i oryginalnie :D
Agnieszka (3 grudnia 2013 23:42)
TRATWA
Zrobiłabym tratwę, powiązała i posklejała puste zamknięte butelki z powietrzem (mam to sprawdzone, kiedy butelka wpada niby przypadkiem, całkiem niechciana do kąpieli). I taką tratwą prosto na bezludną dziewiczą, wegańską wyspę, zwłaszcza w święta przed porządkami:P
kinia0404 (3 grudnia 2013 23:01)
hawaje
Pierwsze co pomyślałam patrząc na zdjęcie to Hawaje :) Już widzę jak odcinam (po zużyciu zawartości oczywiście) górę butelki, z papieru robię piękne palemki, z krepy podłoże, umieszczam je w opakowaniach jak w donicach - włączam płytę z wesołą muzyczką i wskakuję do wanny, patrzę na stojące "palemki" i odpływam..... w daleką i cudowną podróż.... i tak jest fajnie dopóki woda nie wystygnie :)
Karolina Karolska (3 grudnia 2013 22:48)
Skarbonka
Z opakowania po żelu wykonałabym skarbonkę, wystarczyłoby u góry opakowania naciąć otworek ;) 
emerycia (3 grudnia 2013 22:39)
instrumenty muzyczne

Z pustych opakowań zrobiłabym instrumenty muzyczne wsypując :
do jednej ryz
do drugiej groch
do trzeciej groszówki
Dzieci miałyby świetny akompaniament do śpiewania kolęd.
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
krzysztof (3 grudnia 2013 22:03)
niepowtarzalny
a ja bym sobie z takich butelek zrobił breloki do kluczyków  od mojego auta a co do każdego kompletu inna butelka
Kasia (3 grudnia 2013 21:56)
Zawieszka
Z  pustego pojemniczka zrobiłabym zapachową zawieszkę do szafy, łazienki, wc, kotłowni lub samochodu. Dziurka na górze, wstążka,. Do środka lawenda lub woda z olejkiem zapachowym albo paroma kroplami perfum i gotowe. Ile pomieszczeń, tyle opakowań i zapachów.
n2004 (3 grudnia 2013 21:28)
:)
z pustej butelki po żelu zrobiłabym minikarmnik dla ptaków:) to nie żart, takie karmniki moga powstac z kazdej plastikowej butelki, wystarczy tylko wyciąć "drzwiczki" lub przeciąć butelke na pół, przymocowac do niej sznurek, zawiesic karmnik na drzewie, nasypac ziarna i obserwowac ptaki:) to nie tylko ekologia, ale także spełnienie dobrego uczynku:)
dorisek16 (3 grudnia 2013 21:02)
konkurs
WŁOŻYŁABYM DO PUSTEJ BUTELKI KOLOROWE ŚWIATEŁKA LED I powstałaby kolorowa choineczka :)
Marta Z. (3 grudnia 2013 18:54)
odpowiedź
 Zawsze mam problrem  z nasypaniem  lociej suchaj karmy do miski.... Wtedy  zbiera się moja gromadka i swoimi łebkami mi to uniemożliwia... Z łyżką wykonanej z butelki po żelu pod prysznic wykonałabym bardzo przydatną  łopatkę.
Staskiewiczka1 (3 grudnia 2013 18:52)
żel
Ja bym pocięła bytelkę, końce rozgrzałabym nad świeczeby ładnie pofalowały, zawiązałabym na sznureczku i powiesiła jako ozdobę. 
emilia (3 grudnia 2013 18:26)
opakowani
puste opakowanie z pewnościa przeznaczyła bym na wazonik dla pojedyńczego kwiatka który pasował vy do mojej łazienki dzięki temu otrzymała bym wspaniałą dekoracje z recyklingu :)
Adrian Tur (3 grudnia 2013 18:24)
adi_smile2@wp.pl
 Pomysły:
1. wyciąć etykietkę i zrobić zakładkę do książki
2. dokleić kołka do butelki i zrobić samochodzik
3. podpórki pod laptopa
4. stojak pod ipod'a (wyciąć "szparkę" aby móc wsadzać ipod'a)
5. odciąć górę żelu i zrobić z niego kubek na długopisy.
m (3 grudnia 2013 18:21)
:)
:)

 
wojciech (3 grudnia 2013 18:14)
Original Source
Ja do pustej butelki wsypał bym przyprawy orginalne i nie powtarzalne opakowanie.
Angie (3 grudnia 2013 17:21)
Pomysły
 Pomyslów jest wiele. Wazon, skarbonka, stojak na długopisy, na kosmetyki, mydelniczka, pojemnik na karteczki lub cukiereczki, nawet jak się przytnie to i etui na telefon będzie, albo jako ozdoba - można wlać kolorowy płyn, albo kolorowy pisek i utworzyć ciekawe wzory. Lub do zakrętki dokleć figurkę, wlać wody i sztuczne płątki śniegu i "kula" gotowa tylko w nowoczesnym kształcie ;)
jajko123 (3 grudnia 2013 17:19)
Wahadło
Połączenie nauki i przyjemności - wahadło oparte na prawach fizyki. Tanio, skutecznie, a w dodatku wykonanie samemu takiej maszyny powoduje łatwiejsze zapamiętanie i dogłębne zrozumienie strony naukowej :)
style.judi@gmail.com (3 grudnia 2013 16:56)
Luke i'm your....
 Jako głowę robota, podczas nierutynowych zabaw z rodzeństwem. Lord Vader w takim wykonaniu to nie lada gratka;)
Gosia Małgosia (3 grudnia 2013 16:33)
żele
 Ja wykorzystałabym puste butelki tych produktów jako imitacja owych niezużytych jeszcze żeli, a w ich zanadrzu przechowywałabym pieniądze, by zmylić potencjalnych złodziei torebek, walizek itp.
marlena (3 grudnia 2013 15:36)
pomysł na opakowanie
z pustej butelki zrobiłabym ozdobę świąteczną. przykleiłabym makaron rurki albo muszelki potem spryskalabym zielonym spreyem do tego jakies kolorowe koraliki i ozdoba gotowa. ewentualnie zainspirowana pewnym filmem włożylabym do środka list i wrzucila w morskie fale może kiedys ktoś by na niego trafil :))
Martynencja (3 grudnia 2013 15:31)
¦ Konkurs ¦
Mój pomysł na wykorzystanie pustej butelki żelu pod prysznic Original Source byłby bardzo fajny i oryginalny. Wystarczyłoby troche porozcinać i wieszak na klucze otrzymać.
Również go postawić i kubeczek na kosmetyki byłby idealny.By się pięknie prezentował i uroku kosmetykom by dodał.
Ja kiedyś tak zrobiłam,że z pustej butelki ozdobę zrobiłam,bardzo ładnie mi to wyszło,bo każdy pytał gdzie taką piękną ozdobę kupiłam.Ja im na to,że sama zrobiłam,a oni powiedzieli,żebym i im taką zrobiła.
Również skarbonkę bym zrobiła,którą na ścianę bym powiesiła,byłaby ona 2w1,bo i ozdobą i skarboką.
A ja bym się bardzo cieszyła,gdybym je miała,wtedy bym nimi dom ozdabiała! :)

Olala (3 grudnia 2013 15:06)
ozdoba z koralikami
Ja z butelki po Original Source zrobiłabym ozdobę z koralikami, którą powiesiłabym koło okna. Odcięłabym kawałek dolnej części, zrobiłabym jedną dziurkę na górze opakowania, przez którą przeciągnęłabym pętelkę do zawieszenia. Na dole, w ściankach zrobiłabym dziurki, do których przywiązałabym sznureczki z nalweczonymi koralikami, kolorystycznie pasującymi do opakowania. Koraliki świeciłyby w słońcu i falowały przy wietrze.
patrycja (3 grudnia 2013 14:57)
skarbonka
A ja zrobiłabym skarbonkę świąteczną aby jeszcze móc uzbierać na prezenty dla njbliższych, być może nie będę oryginalna co do wzoru. Całą butelkę oblepiłabym zielonąplasteliną na kształt choinki  a za bombki posłużyłyby mi koraliki i najważniejsze czyli otwór na pięniążki zrobiłabym na samej górze butelki. do takiej skarbonki aż chciałoby się zbierać kasę.
Agnieszka Orenczuk (3 grudnia 2013 13:05)
Biżuteria
Ja z opakowania po żelu zrobiłabym stojak na moje branzoletki. Opakowanie ma idealny kształt, branzoletki byłyby stylowo i efektownie wyeksponowane a ja w każdej chwili mogłabym sięgnąć po swoją ulubioną. Opakowanie to nie zabiera dużo miejsca więc postawiłabym je obok kuferka z innymi dodatkami.
Bogusia (3 grudnia 2013 12:40)
PoRADY :)
 Pierwsze co nasunęło mi się po obejrzeniu buteleczki to na pewno piękna choineczka, która dzięki kawałkom bibułki stworzyłaby piękną ozdobę w moim domu. Dodatkowo tak kształtna butelka mogłaby yć jako instrument muzyczny, wystarczy wsypać do niej groch i potrząsać w rytm śpiewanych kolęd. Trzecin sposobem byłoby obcięcie spodu butelki , przeciągnięcie sznureczka i zawieszenie słoninki dla głodnych ptaszynek :) Pozdrawiam
asiunia180 (3 grudnia 2013 12:22)
Original Source
 Original Source mają cudne kolory i fajny kształt można je wykorzystać do wielu rzeczy, ja mam wizie na kolorowy żyrandol w kształcie kola z pewnością wyglądał by super na moim czerwonym suficie albo mały kolorowy stolik i wiele innych przydatnych rzeczy. Pomysłów mam mnóstwo czas zacząć zbierać butelki po żelu Original Source. Pozdrawiam
barara (3 grudnia 2013 12:22)
konkurs
okleiłabym zielonym papierem,namalowałabym  ozdoby choinkowe i postawiła na swoim biurku.Choineczka jak ta lala.A i jeszcze owinęłabym drobniutkimi koralikami,a na czubku podłaczyłabym malutką żaróweczkę /taką z latarki/.
żaneta (3 grudnia 2013 12:10)
konkurs
Ja z pustych butelek żelu pod prysznic Original Source zrobiłabym kolorową miskę na różne drobiazgi,byłaby ona świetnym dizajnerskim dodatkiem w moim domu,nadałaby charakter wnętrzu i dzięki intensywnym pięknym kolorem bardzo je ożywiła,szczególnie teraz w ten pochmurny zimowy czas,a odbyłoby się to w nastepujący sposób:
-z kolorowych butelek zerwałabym etykiety z nazwą żelu i marką,
-naszykowałabym sobie podłoże najlepiej jakieś metalowe
-do podłoża przyklejałabym odpowiednim klejem oczywiście kolejno obczyszczone butelki w pozycji stojącej,takiej jak na zdjęciu,zataczając nimi okrąg,
-starłabym się miedzy jedną a drugą butelką zachowywać jak najmniejszy odstęp
-teraz tylko poczekałabym aż klej zwiąże się u podłoża!!! Misa gotowa! Włożyłabym do niej wszystkie moje koralę,których jest tak dużo że nie mieszczą się w zwykłej szkatułce:) a że są tak samo kolorowe jak opakowania po tym cudownym żelu to idealnie by z sobą kąponowały!!!:)

emilia kurzawska (3 grudnia 2013 11:54)
grzechotka
a ja bym nasypała małych kamyczków szczelnie zamkneła zakleiła dobrym klejem i służyło by jako grzechotka zabawka dla mojego dziecka bo ciągle mi marudzi
graffi85 (3 grudnia 2013 11:41)
śnieżna kula
 Moim pomysłem jest zrobienie tzw. śnieżenj kuli choć w tym przypadku nie będzie to miało kształtu kuli:) zdjąć zakrętke i od wewnąterz przykleić do niej ulepioną z modeliny postać mikołaja lub bałwanka. Do pojemniku po płynie nalać wody i dodać brokatu (najlepiej takiego sypkiego do ozdabiana np paznokci). Wody należy nalać ok 3/4 poj. butelki ponieważ wchłożona figurka podniesie jej objętość. Korek ponownie "zapiąć" na pojemniku, przekręcić i wstrząsnąć. Tym sposobem powstanie śnieżna kula  
hester123 (3 grudnia 2013 11:36)
konkurs
Ja wypełniłabym puste butelki ziarnem i zawiesiłabym na drzewie obok karmnika dla ptaków - przez wycięty otwór ziarenka spadałyby na podstawę karmnika . Ziarenka byłyby suche, plastki chroniłby je od wilgoci. Pomalowałabym je np. na zielono albo brązowo- żeby wygladały naturalnie.
anna (3 grudnia 2013 11:10)
butelka
 kwietnik
maja (3 grudnia 2013 10:56)
pomysł :)
Ja bym zrobiła ozodby Mikołajkowe a zarazem wspaniałą zabawe dla mojej siostry:) Pomalowałabym butelki na biało czerwono i pozwoliła puścić wodze wyobraźni mojej siostrze:) Wczesniej powycinałabym z kartek elementy typu" oczy,usta,nos,brode,czapke, rożnych krztałtów i pozwoliłabym jej przyklejać tak jak ona by chciała. Zwyskałybyśmy wspaniałe ozdoby i miło spędziłbyśmy razem czas :)
małgorzata (3 grudnia 2013 10:53)
opakowania
mają ładny kształt  choinki :) i moje dziecko na pewno z nich zrobi śliczna, obklei papierem materiałem , ponalepia ozdoby i super sprawa. Mało, ze zajmie sie kreatywnie to jeszcze będzie swoje dziećło oglądac na swiątecznym stole. Ja bym je wykorzystała jako karmniczki dla ptaków, robi się w nich małe dziurki wsypuje nasiona i ptaki już sobie radza :)
kasiak (3 grudnia 2013 10:49)
żel
 Z tych pięknych kolorowych butelek zrobiłabym sobie pojemniczek do łazienki na szczoteczkę i pastę do zębów 
lenka889 (3 grudnia 2013 10:46)
Żel
Z butelki zrobiłam...choinkę Idealny kształt! Ale zacznijmy od początku... najpierw zrobiłbym kilka dziurek przez które przechodziłaby zielone włóczka (dość grubo i gęsto), otwarcie butelki służyłoby jako pień, na wierzch przykeiłabym kolorowe bombki zrobione z kolorowej wełny, a na samym czubku piękna żółta gwiazda zrobiona na szydełku z muliny
olencja (3 grudnia 2013 10:24)
maskotkowo
 Znając siebie, to wzięłabym ten pusty pojemnik,szydełko, włóczkę i stworzyłabym jakąś śmieszną maskotkę:)
majkaaa.ch@gmail.com (3 grudnia 2013 10:04)
Samolot odrzutowy i superbohater !!!
   Ja zrobiłabym z opakowań samolot odrzutowy Original Source oraz potworka dla dzieci  
   Potworek musiałby stać do góry otwarciem które przypomina otwieraną buźkę. Przykleiłabym zęby na klapkę oraz oczy na górę, dodałabym ręcę i małe buciki na dole. A może nawet płaszcz dla superbohatera?
   Z drugiej butelki zrobiłabym samolot odrzutowy którym ten superbohater mógłby latać! Dołączyłabym niewielkie skrzydła po bokach i namalowała okna z przodu oraz nazwy po bokach. I chyba nawet nie dałabym tego dzieciom tylko sama się bawiła ;)
Aleksandra82 (3 grudnia 2013 08:49)
Wazoniki
Z pustych butelek po żelu pod prysznic Original Source, można zrobić przepiękne małe wazoniki na kwiatki lub na inne małe drobiazgi, gdyż te butelki mają przepiękny kształt, który pozwala na dużą inwencję twórczą!:))
kamila G (3 grudnia 2013 08:38)
zabaweczki
 Moja wizja ponownego uzycia butelki to zrobienie z niej samochodziku z dzieckiem dodałabym kółka z nakretek jako dodatki papier samoprzylepny albo zaglówka - wykałaczka na niej żagielek byłaby świetną zabawka dla dziecka we wannie :)
kolejna propozycja to przybornik na biórko albo wazonik.Wazonik - obciąc góre butelki do jej połowy nacinac paski pionowe poiże paskówj poziomo naciąc ok 1 cm rowki i przełozyć te pionowe nacięte paski w rowki.Wazonik gotowy.Powstałaby ciekazwa rzeżba wazoniku.   
sylvana (3 grudnia 2013 07:47)
Ozdoby choinkowe,lub obcasy do ekologicznych butów nowe,a nawet jako podpórka na książki ulubione :-)

Dobrawdy pomysłów mam tysiące,chociaż generalnie mogłyby mi posłużyc jako bombki na choince błyszczącej.
Z powodzeniem oddac je też można na recykling wspaniały,niechaj nasze środowisko będzie czyste,doskonałe.
Kolejnym przeznaczeniem pustych opakowań,niechaj będzie mydelniczka,co pachnące kostki w sowie chowa.
Wystarczy tylko przeciąc opakowanie na pół i już ją mam,tak jak wazonik na kuchenny stoł.
A jeżeli o kuchni jest przeze mnie tutaj mowa...z powodzeniem wykorzystam jako formę na gwiazdkowe pierniki,co pachniałyby wspaniale,
będąc jak 
Original Source ,
o smaku
kokosa,mandarynki lub maliny.

P.S. Doprawdy już nie wiem,co napisac mogę,aby mój komentarz nie trafił na ścianę,lub się nie rozbił o inną podłogę.
Pragnę byc nie rutynowa wielce...dlatego idę prysznic brac przyglądając się
Oryginal Source-mojej nowej żelu butelce.
Może
pomysły
świeże wejdą rankiem do głowy i jeszcze coś wykombinuję,by zasłużyc
na wegański zestaw
 w lnianej torebie ,
kontrastowo pośród zimy
jakże wakacyjny,jakże kolorowy!

modliszka (3 grudnia 2013 01:09)
foremki do lodów
 Jako foremki do lodów. Usuwamy wieczka, butelki wypełniamy domowymi lodami: mandarynkowe, kokosowe, malinowe. Po wypełnieniu wbijamy szpatułki i zamrażamy:) 
martaaaw (3 grudnia 2013 00:04)
:)
 ja zrobiłabym z nich wazony :) obcinałabym wąską stronę butelki, a otwarcie żelu byłoby podstawą :) do tego tylko farby, papier, klej, cekiny, naklejki, guziki i inne kolorowe cuda i proste, tanie oraz piękne ozdoby gościłyby w moim domu, a takze w domach moich przyjaciół :)
ubuntu44 (2 grudnia 2013 23:45)
Original source of joy
Mój pomysł jest prosty i przebiegły, tfu! przyjemny...Te kształty od razu skojarzyły mi się z kocimi uszkami (czy słusznie? nie wiem...). Zrobiłabym z nich karnawałową opaskę na włosy, ewentualnie dodałabym koloru lakierem do paznokci i z dumą nosiłabym na głowie, podkreślając w jak bardzo figlarnym nastroju jestem;)
xtina120 (2 grudnia 2013 23:31)
Żel
Ja bym sobie do pustej buteleczki przelewała inny żel;), takie małe oszustwo, siebie oszukuje się zawsze najłatwiej. Wydawało by mi się że ciągle mam ten cudowny kosmetyk;)
karolina (2 grudnia 2013 23:16)
:))
 jako ozdoby na meblach.kolorowe,ładne:) zal wyrzucac...

Dodaj komentarz

Autor:
Tytuł:
Największa platforma konkursowa - codziennie świeże konkursy, otokonkursy.pl